0115-KDIT1-2.4012.498.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.........”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „........”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Poszczególne zadania własne Gminy przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie, jak i zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego, są w ramach Gminy wykonywane przez jej samorządowe jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta obsługujący Gminę. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT, polegającej na wspólnym rozliczaniu podatku przez Urząd Miasta wraz z pozostałymi samorządowymi jednostkami budżetowymi. W konsekwencji, od tego czasu Urząd Miasta wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi traktowane są jako jeden podatnik VAT, którym jest Gmina. Wykonując wskazane zadania, Gmina działa zarówno w charakterze organu władzy publicznej, jak i na podstawie stosunków o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących co do zasady działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (objętą opodatkowaniem według właściwych stawek VAT, zwolnioną od VAT jak i podlegającą odwrotnemu obciążeniu). W dniu 13 października 2016 r. Gmina podpisała „Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu” [zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.)], która określa zadania, prawa i obowiązki poszczególnych partnerów zaangażowanych w realizację projektu „.......”, współfinansowanego w ramach (...). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów ..., a projekt realizowany jest razem z następującymi samorządami: Miastem ... oraz Gminami ... . Całkowita wartość projektu to ...PLN, w tym część przypadająca na Gminę to ... PLN. Projekt zakłada rozbudowę systemu elektronicznej administracji w samorządach partnerskich, polegającą na zakupie/modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Najważniejszym elementem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych (e-usług) obejmujących zakresem budowę, rozbudowę lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m. in. e-administracji.

Do usług wdrażanych w ramach projektu będą należały:

 • elektroniczny system zarządzania dokumentacją;
 • rozbudowa funkcjonalności portali informacyjnych samorządów oraz geoportalu;
 • ...” wraz z usługami dotyczącymi portalu;
 • e-należności;
 • usługa udostępniania miejscowego planu zagospodarowania i umożliwiająca generowanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rzeczowa realizacja projektu przypada na okres od 6 października 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Okres rzeczowej realizacji projektu obejmuje m.in. okres przygotowania wniosku aplikacyjnego. W jego trakcie jednostki samorządowe poniosły koszty w postaci wydatków na przygotowanie studiów wykonalności, audytów informatycznych i specyfikacji sprzętu i usług, które jako koszty kwalifikowalne mogły być rozliczone po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, faktyczna rzeczowa realizacja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończy 30 września 2018 r. W tym czasie zostaną wykonane wszystkie działania przewidziane w projekcie. W zakresie obejmującym niniejszy wniosek wszystkie faktury/rachunki dotyczące zakresu projektu, za który odpowiedzialna jest Gmina, będą na nią wystawione. Towary/usługi nabyte przez Gminę w trakcie realizacji projektu będą służyły do „prowadzenia” czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i pozostałe dobra nabyte w trakcie realizacji projektu, będą związane z wykonywaniem zadań, w których Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej.

Zgodnie z „Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu”, do obowiązków Lidera projektu należy:

 • koordynacja i zarządzanie projektem, a także reprezentacja stron umowy na zewnątrz;
 • sprawozdawczość, monitoring i rozliczenia finansowe;
 • obsługa finansowo-księgowa w zakresie dotyczącym zadań Lidera;
 • przekazywanie stronom umowy informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu;
 • przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przypisanym Liderowi;
 • reprezentowanie każdego z partnerów wobec Instytucji Zarządzającej, w tym zawarcie umowy o dofinansowanie projektu i podpisywanie Aneksów do umowy;
 • zapewnienie udziału parterów w procesie decyzyjnym, wsparcie w realizacji zadań, systemu sprawnej komunikacji, prawidłowości operacji finansowych, składanie wniosków o płatność, raportowanie Instytucji Zarządzającej o problemach i zagrożeniu nieosiągnięcia wskaźników projektu, upowszechnianie informacji o projekcie i jego celach.

Zgodnie z „Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu”, do obowiązków partnerów projektu należy m.in.:

 • aktywny udział w strukturach zarządzania projektem;
 • przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym zadań Partnera Projektu;
 • przekazanie Liderowi Projektu dokumentów dotyczących zabezpieczenia finansowego swojego wkładu;
 • utrzymywanie trwałości projektu w okresie jego realizacji oraz przez 5 lat od daty jego zakończenia w zakresie dotyczącym Partnera Projektu;
 • realizacja projektu zgodnie z przyjętym Harmonogramem;
 • udzielenie Liderowi Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do przygotowania wszelkich sprawozdań dotyczących projektu, wniosków o płatność, itp.;
 • współpraca z Liderem Projektu w zakresie utrzymania trwałości projektu, jego monitorowania i ewaluacji;
 • przygotowanie i realizacja zakresu projektu przypisanego każdemu Partnerowi Projektu oraz współpraca przy realizacji zadań wspólnych w projekcie,
 • obsługa finansowo-księgowa projektu w zakresie dotyczącym zadań Partnera;
 • informowanie Lidera o planowanych zmianach w realizacji zadań, ryzyku, zagrożeniu nieosiągnięcia wskaźników;
 • poddanie się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie realizowanej przez Lidera, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione do kontroli podmioty;
 • informowanie uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań, wykorzystywaniu materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera;
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej wydatków projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem;
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w terminach określonych w umowie.

Każdy z partnerów projektu będzie właścicielem sprzętu, systemów IT/usług przez nich zakupionych. Wyjątek stanowi rozbudowa funkcjonalności portali informacyjnych samorządów oraz geoportalu. Właścicielem geoportalu jest Stowarzyszenie, natomiast koszt finansowania jego modernizacji będzie podzielony proporcjonalnie pomiędzy każdego z partnerów. Zgodnie z Umową o partnerstwie, partnerzy będą przekazywać środki finansowe na pokrycie finansowania części wspólnej (modernizacji geoportalu Stowarzyszenia) Liderowi „na jego pisemny wniosek na wydzielone konto bankowe założone do obsługi Projektu”. Lider wystawi Partnerom notę księgową (obciążeniową), która będzie księgowana przez Partnera i będzie stanowiła podstawę do przekazania środków Liderowi.

Partnerzy nie otrzymają bezpośrednio od Lidera towarów/usług, ale uzyskają dostęp do funkcjonalności geoportalu i wykorzystywania ich dla potrzeb własnej jednostki. Środki finansowe będą przelewane przez Instytucję Zarządzającą na konto Lidera, który następnie dalej będzie przekazywał środki partnerom.

Zgodnie z Umową o partnerstwie:

 • Lider przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, [...], w formie refundacji poniesionych wydatków,
 • Lider przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania na rachunek wyodrębniony projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez IZ, wniosku o płatność,
 • wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Liderem lub pomiędzy Partnerami są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych. Rozliczanie wydatków będzie się odbywało na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w comiesięcznych okresach. Wszyscy Partnerzy i Lider przygotowują częściowe wnioski o płatność, z których następnie Lider tworzy wniosek o płatność i wysyła do IZ celem rozliczenia.

Po akceptacji wniosku i otrzymaniu całości środków na konto Lider przekazuje w ciągu 10 dni roboczych każdemu z partnerów transzę w wysokości określonej w częściowym wniosku o płatność. Mienie zakupione w ramach realizacji projektu przez gminę będzie przez nią wykorzystywane w ramach jej własnych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina może odliczyć podatek naliczony w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku naliczonego w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. W związku z powyższym Gmina ma prawo uznać podatek VAT zawarty w dokonanych zakupach towarów i usług jako koszt kwalifikowany w realizowanym projekcie.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumieć należy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i pozostałe dobra nabyte w trakcie realizacji projektu, będą związane z wykonywaniem zadań, w których Gmina działa w charakterze organu władzy publicznej. Ponieważ towary/usługi nabyte przez Gminę w trakcie realizacji projektu będą służyły do „prowadzenia” czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Gmina nie może odliczyć podatku naliczonego w ramach poniesionych wydatków na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. W związku z powyższym Gmina ma prawo uznać podatek VAT zawarty w dokonanych zakupach towarów i usług jako koszt kwalifikowany w realizowanym projekcie. W tych okolicznościach Gmina wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w niniejsza interpretacja nie zawiera oceny w kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników co do możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanego pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.