0115-KDIT1-1.4012.177.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na małżonków w związku z nabyciem środków trwałych na cele gospodarstwa rolnego oraz brak opodatkowania dotacji na zakup maszyn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na obojga małżonków w związku z nabyciem środków trwałych oraz braku obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na obojga małżonków w związku z nabyciem środków trwałych oraz obowiązku opodatkowania otrzymanej dotacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zamieszkały w W, wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne, będące współwłasnością małżonków.

Od marca 2016 r. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posługuje się NIP. Żona Wnioskodawcy w 2017 r. wystąpiła do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiM) z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach „Inwestycji w środki trwałe”, poddziale „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wniosek skierowany do ARiMR został pozytywnie rozpatrzony, czego wynikiem jest podpisana przez małżonkę umowa o dofinansowaniu w kwocie 199.800 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Pomoc została przyznana na „Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa beneficjenta w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkcji”.

W styczniu 2018 r. dokonano zakupów środków trwałych związanych z dofinansowaniem, tj. ciągnika, opryskiwacza, głębosza, siewnika, ładowacza oraz pługu obrotowego. Zakupione maszyny rolnicze są lub będą wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej, tj. w gospodarstwie prowadzonym przez małżonków. Faktury zakupu ww. środków trwałych wystawione zostały na:

Gospodarstwo Rolne

N Iwona N Ireneusz

W.

NIP:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupionych środków trwałych, gdy faktury zakupu wystawiono na Gospodarstwo Rolne N Iwona N Ireneusz, W, NIP?
  2. Czy otrzymana pomoc z ARiMR na zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa jest opodatkowania podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury wystawione na małżonków dają prawo odliczenia podatku VAT, ponieważ zakupione maszyny są lub będą wykorzystywane wyłącznie do czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną, na co wskazuje treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, według którego w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ocenie Wnioskodawcy, dofinansowanie otrzymane z ARiMR nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ otrzymana pomoc na zakup środków trwałych nie ma bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanych produktów rolniczych.

Zgodnie z ustawą o VAT otrzymane dotacje nie są literalnie wymienione w art. 5 jako czynności podlegające opodatkowaniu. Art. 29a ustawy wskazuje, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowiło zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, wspólnie z małżonką, prowadzi gospodarstwo rolne. Od marca 2016 r. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Żona Wnioskodawcy wystąpiła do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach „Inwestycji w środki trwałe”, „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 199.800 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych. W styczniu 2018 r. dokonano zakupów środków trwałych związanych z dofinansowaniem, tj. ciągnika, opryskiwacza, głębosza, siewnika, ładowacza oraz pługa obrotowego. Zakupione maszyny rolnicze są lub będą wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej w gospodarstwie. Faktury zakupu ww. środków trwałych wystawione zostały na Gospodarstwo Rolne we wskazaniem imienia i nazwiska obojga małżonków.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem maszyn rolniczych, w przypadku, gdy na fakturach zakupu wskazani zostali oboje małżonkowie.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy prawa wskazać należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – maszyny rolnicze są i będą wykorzystywane do celów opodatkowanych.

Ponadto należy wskazać, że sam fakt, że na fakturze oprócz danych Wnioskodawcy widnieją również dane małżonki Wnioskodawcy nie powoduje, że Wnioskodawca traci prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu przedmiotowych maszyn. Należy zauważyć, że wspólnota małżeńska nie posiada osobowości prawnej oraz jako taka nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, dlatego też w przypadku prowadzenia wyłącznie gospodarstwa rolnego przez oboje małżonków za podatnika, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. W takiej sytuacji faktury winny być wystawiane przez i na osobę, która dokonała rejestracji. Jednakże, nabycie dobra w postaci maszyny rolniczej służącej do wykonywania czynności opodatkowanych we wspólnym gospodarstwie rolnym, w sytuacji kiedy to, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, rejestracji dokonał jeden z małżonków, w tym przypadku Wnioskodawca, a faktura została wystawiona na oboje małżonków nie prowadzi do braku prawa do odliczenia podatku VAT z tak otrzymanej faktury. Przypadki, kiedy to faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego zostały enumeratywnie wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy, które w tej sprawie nie mają zastosowania.

Z tych też względów, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu środków trwałych w postaci maszyn rolniczych, wystawionych na oboje małżonków.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 oceniono jako prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii związanych z opodatkowaniem dofinansowania otrzymanego na zakup maszyn rolniczych.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie stanowi podstawy opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. Dotacja, której nie można powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że przyznana dotacja stanowi dofinansowanie kosztów nabycia środków trwałych, w postaci ciągnika, opryskiwacza, głębosza, siewnika, ładowacza oraz pługa obrotowego. Jak wskazano, dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanych produktów rolnych.

Jak wskazano powyżej, włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnego rodzaju usługi.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – otrzymana dotacja nie ma związku z konkretnymi usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę oraz nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług, a ma na celu jedynie refundację ściśle określonych i faktycznie poniesionych wydatków związanych z nabyciem maszyn rolniczych, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, to nie stanowi ona podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji dofinansowanie otrzymane z ARiMR przyznane w ramach programu „Inwestycje w środki trwałe”, nie stanowi podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.