0114-KDIP4.4012.782.2018.1.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odzyskania podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania ( dalej: LGD) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym od 21 października 2013 r., działającym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz. U. z 2015 r., poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 r., poz. 378).

W dniu 31 grudnia 2015 r. stowarzyszenie LGD wystąpiło do Samorządu Województwa z wnioskiem o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). W dniu 17 maja 2016 r., LGD podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która przewiduje finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą stanowić podstawę realizacji LSR w okresie 2016-2023. W dniu 14 lipca 2016 r., LGD podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”. W dniu 13 września 2018 r., LGD podpisała umowę na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”.

W ramach wdrażania LSR LGD realizuje następujące czynności:

  • dokonuje wyboru operacji na działania z zakresu: „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”, „Rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia” oraz „Zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców”,
  • realizuje zadania z zakresu „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”,
  • realizuje działania z zakresu „Projektu Współpracy”.

W ramach realizacji powyższych działań, których celem jest zapewnienie sprawnego wdrażania LSR oraz efektywnego działania LGD, LGD będzie ponosiło następujące wydatki:

  • koszty bieżące LGD, w tym w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z ich pochodnymi, funkcjonowanie biura LGD (najem i utrzymanie), prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, wynagrodzenia organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji, obsługa księgowa i prawna, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz biurowego, prowadzenie rachunku bankowego, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, podróże służbowe pracowników biura oraz członków organów LGD, zakup sprzętu biurowego, szkolenia pracowników oraz członków organu LGD, koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR,
  • koszty aktywizacji związane z animowaniem realizacji strategii kierowanej przez społeczność, w tym w szczególności: organizacja i realizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych, podróże służbowe pracowników biura LGD na wydarzenia informacyjno-promocyjne (koszty realizacji Planu Komunikacji),
  • koszty związane z realizacją projektu współpracy, w szczególności: wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, szkolenia i warsztaty, eventy, wydarzenia, materiały promocyjne i edukacyjne.

Zakup towarów i usług związanych z realizacją LSR udokumentowany jest fakturami VAT wystawionymi na rzecz LGD. Uiszczany podatek od towarów i usług zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych powyższego działania. Dokonywane zakupy towarów i usług nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jedynie do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

LGD nie jest podatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując L.S.R. może odzyskać podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Lokalna Grupa Działania nie może odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją L.S.R.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakup towarów i usług związanych z realizacją L.S.R udokumentowany jest fakturami VAT. Dokonywane zakupy towarów i usług nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jedynie do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą więc spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji opisanego we wniosku przedsięwzięcia. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.