0114-KDIP4.4012.755.2018.1.AKO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X złożył wniosek na dofinansowanie realizacji operacji z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego projektu pod nazwą „...”. Projekt realizowany będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Projekt mieści się w zakresie działania 6 – „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”.

Podstawą podejmowania w ramach operacji (okres trwania – 2019-2021) działań będzie systematyczna analiza sytuacji w rybactwie oraz analiza tematyki badawczej krajowych oraz zagranicznych placówek naukowych pracujących na rzecz rybactwa. Konieczna będzie identyfikacja wyników badań jakie mogą wesprzeć rybaków w rozwiązywaniu ich aktualnych problemów. Wnioski z takiej analizy będą podstawą formułowania tematyki kolejnych branżowych konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach operacji oraz podstawą wyboru osób przygotowujących oraz prowadzących poszczególne tematy w trakcie konferencji. Tematyka corocznych konferencji będzie ustalona w oparciu o wyniki konfrontacji aktualnych potrzeb i oczekiwań rybactwa oraz wyników naukowych i wniosków praktycznych na wsparcie pracownika zatrudnionego w rybactwie czy indywidualnego rybaka w rozwiązywaniu stojących przed nim problemów.

W wyniku realizacji projektu nie jest planowane uzyskanie patentu. Wyniki projektu przekazywane będą w formie nieodpłatnej – konferencje, dalsze studia, prace naukowe, pomoc dydaktyczna. Projekt nie zakłada zakupów inwestycyjnych – typu aparatura, sprzęt.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez X czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. X nie będzie dokonywał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy X jako podmiot realizujący ww. zadanie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrot?

Zdaniem Wnioskodawcy:

X jako podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku projektu „...” finansowanego ze środków unijnych nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, oraz jego zwrotu ponieważ wnioskowany projekt nosi charakter projektu badawczo-edukacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

I tak, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak zaś stanowi ust. 4 ww. artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek na dofinansowanie realizacji operacji z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego projektu pod nazwą „...”. Podstawą podejmowania w ramach operacji (okres trwania – 2019-2021) działań będzie systematyczna analiza sytuacji w rybactwie oraz analiza tematyki badawczej krajowych oraz zagranicznych placówek naukowych pracujących na rzecz rybactwa. Konieczna będzie identyfikacja wyników badań jakie mogą wesprzeć rybaków w rozwiązywaniu ich aktualnych problemów. Wnioski z takiej analizy będą podstawą formułowania tematyki kolejnych branżowych konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach operacji oraz podstawą wyboru osób przygotowujących oraz prowadzących poszczególne tematy w trakcie konferencji. Tematyka corocznych konferencji będzie ustalona w oparciu o wyniki konfrontacji aktualnych potrzeb i oczekiwań rybactwa oraz wyników naukowych i wniosków praktycznych na wsparcie pracownika zatrudnionego w rybactwie czy indywidualnego rybaka w rozwiązywaniu stojących przed nim problemów. W wyniku realizacji projektu nie jest planowane uzyskanie patentu. Wyniki projektu przekazywane będą w formie nieodpłatnej – konferencje, dalsze studia, prace naukowe, pomoc dydaktyczna. Projekt nie zakłada zakupów inwestycyjnych – typu aparatura, sprzęt. Wnioskodawca wskazuje, że efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez X czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. X nie będzie dokonywał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją wskazanego projektu.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, X nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.