0114-KDIP4.4012.411.2017.1.AKO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
0114-KDIP4.4012.411.2017.1.AKOinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Międzynarodowe warsztaty ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Międzynarodowe warsztaty ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie zostało utworzone w dniu 29 listopada 2005 roku. Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 • rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców,
 • wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 • budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową:

 • nieodpłatną,
 • odpłatną.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Międzynarodowe warsztaty ...” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem, a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017. Projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.).

Łączna wartość projektu to kwota 82174,80 zł z czego 57361,08 zł to dotacja otrzymana z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, a kwota 24813,00 zł to wkład własny projektu (z czego kwota 16312,50 zł zostanie pokryta w ramach dofinansowania z European Rural Parliament 2016-17 Action Programme, a kwota 8500 to wkład własny w formie wolontariatu).

Okres realizacji projektu od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano warsztaty międzynarodowe mające na celu wymianę doświadczeń i sposoby radzenia sobie z problemem ubóstwa na obszarach wiejskich.

Uczestnicy warsztatów to liderzy lokalnych i centralnych organizacji pozarządowych zajmujący się rozwiązywaniem problemów mieszkańców obszarów wiejskich zarówno z Polski, jak i innych państw europejskich. Zarówno w Polsce, jak i w krajach, w których organizacje wiejskie są zrzeszone w europejskiej sieci ... lub w europejskiej sieci Lokalnych Grup Działania ... zaproszenie do udziału w warsztatach skierowane zostanie głównie do organizacji podejmujących inicjatywy służące włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Warsztaty te dla uczestników są bezpłatne, a otrzymana dotacja ma charakter zakupowy, przeznaczona jest na pokrycie kosztów poniesionych w ramach realizowanego projektu. Nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Z dotacji pokrywane są koszty projektu:

 1. merytorycznego przygotowania międzynarodowych warsztatów, w tym: wynagrodzenia ekspertów, trenerów, wynagrodzenia tłumaczy, wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji, uruchomienie strony internetowej,
 2. organizacja warsztatów, w tym: koszty wynajmu sal wykładowych, noclegów, wyżywienia uczestników i trenerów,
 3. organizacja wyjazdu studyjnego, w tym: koszty autokaru, wyżywienia, koszty organizacji wyjazdu,
 4. koszty podróży uczestników przyjeżdżających z zagranicy.

Stowarzyszenie:

 1. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym realizowane warsztaty nie są świadczone jak przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 2. Realizowane przez Stowarzyszenie warsztaty w ramach ww. projektu nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 3. Stowarzyszenie nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi szkoleniowe nie są objęte tą akredytacją.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie realizując projekt o nazwie „Międzynarodowe warsztaty ...” będzie miało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacja powyższego zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie uważa, iż nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w całkowitej wartości projektu co wynika wprost z zapisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 i art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczania podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z faktem, iż wydatki związane z realizacją powyższego zadania, które zostaną poniesione przez Stowarzyszenie nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania.

Zgodnie z informacją otrzymaną od instytucji przyznającej dofinansowanie wymagane jest przedstawienie przez Stowarzyszenie wniosku interpretacji indywidualnej z Izby Skarbowej o braku możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów dokonanych w celu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 ww. przepisu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Międzynarodowe warsztaty ...” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem, a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016‑2017. Projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano warsztaty międzynarodowe mające na celu wymianę doświadczeń i sposoby radzenia sobie z problemem ubóstwa na obszarach wiejskich. Warsztaty te dla uczestników są bezpłatne, a otrzymana dotacja ma charakter zakupowy, przeznaczona jest na pokrycie kosztów poniesionych w ramach realizowanego projektu. Nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Z dotacji pokrywane są koszty projektu: merytorycznego przygotowania międzynarodowych warsztatów, w tym: wynagrodzenia ekspertów, trenerów, wynagrodzenia tłumaczy, wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji, uruchomienie strony internetowej; organizacja warsztatów, w tym: koszty wynajmu sal wykładowych, noclegów, wyżywienia uczestników i trenerów; organizacja wyjazdu studyjnego, w tym: koszty autokaru, wyżywienia, koszty organizacji wyjazdu; koszty podróży uczestników przyjeżdżających z zagranicy.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Międzynarodowe warsztaty ...”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W niniejszej sprawie warunek ten nie został spełniony, ponieważ z wniosku wynika, że poniesione wydatki związane z realizacją powyższego zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Międzynarodowe warsztaty ...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.