0114-KDIP4.4012.397.2018.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła w dniu 6 marca 2017 r. wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na operację pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po zakwalifikowaniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji i poniosła koszty związane z jej realizacją.

Ponieważ Gmina jako Wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku VAT realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektów i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez Wnioskodawcę odzyskany w całości lub w części zarówno podczas realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji można zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowany projektów.

Operacja pn. “Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” polega na dobudowaniu do istniejącego obiektu części o funkcji sanitarno – garażowej w połączeniu z mała salą konferencyjną. W skład pomieszczeń wchodzą: łazienki (damska i męska), pomieszczenie garażowe, hall oraz sala zebrań. Rozbudowa polega na wykonaniu ścian nośnych jak i działowych na istniejących już fundamentach, z bloczków betonu komórkowego. Całość zostanie przesklepiona stropem gęstożebrowym typu TERIVA. Zostanie zapewniona wentylacja poprzez wybudowanie ciągów kominowych i zastosowanie wentylacji mechanicznej. Całość obiektu zostanie zadaszona dachem o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej, z pokryciem z blachodachówki. Zostanie wstawiona stolarka okienna z obramowaniami z PCW z podokiennikami oraz drzwiowa PCW i Al. Pomieszczenia zostaną wykończone tykiem cem- wap. Zastosowane mają być posadzki cementowe na podkładach zbrojne siatką stalową. W starej części obiektu zostaną wykonane również roboty modernizacyjne w pomieszczeniu kuchni w celu uzyskania pożądanego układu otworów i ścian. Przewiduje się wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zostanie zaopatrzony w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną oświetleniową i gniazdową.

Operacja przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, wzrostu jej integracji i aktywizacji, poprzez efektywniejsze zagospodarowanie wolnego czasu, rozwój intelektualny i kulturalny. Planowane zadanie ma na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi A, B, C oraz gminy, poprzez nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom wyremontowanego lokalu, w którym będą mogli nadal organizować spotkania promujące kulturę, tradycję i lokalną historię. Świetlica wiejska po zakończeniu projektu będzie miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania mieszkańców. Będą to prowadzone w ramach różnych projektów warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze. Odbywać się będą również różne konkursy, koncerty, spotkania. Ponadto świetlica będzie miejscem wydarzeń i spotkań o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania radnych gminy, spotkania seniorów oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy. Dodatkowo przy świetlicy będą organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, dożynki.

Gmina realizując projekt wykonuje zadania własne gminy nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Gmina nie będzie mogła więc odzyskać w całości ani też w części podatku VAT poniesionego na realizowaną inwestycję zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) art. 15 ust.6.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanej inwestycji mającej na celu rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części po jej zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina w związku ze zrealizowaną inwestycją mającą na celu rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani też w części po zakończeniu realizacji inwestycji, ponieważ wskazana inwestycja należy do zadań własnych gminy i to na gminie ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) jak również gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem wskazanych inwestycji (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności, zadania własne obejmują m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, 9 i 15 ww. ustawy).

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Gmina realizuje operację pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakwalifikowaniu wniosków i uzyskaniu dofinansowania Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji i poniosła koszty związane z jej realizacją.

Operacja przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, wzrostu jej integracji i aktywizacji, poprzez efektywniejsze zagospodarowanie wolnego czasu, rozwój intelektualny i kulturalny. Planowane zadanie ma na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi A, B, C oraz gminy, poprzez nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom wyremontowanego lokalu, w którym będą mogli nadal organizować spotkania promujące kulturę, tradycję i lokalną historię. Świetlica wiejska po zakończeniu projektu będzie miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania mieszkańców. Będą to prowadzone w ramach różnych projektów warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze. Odbywać się będą również różne konkursy, koncerty, spotkania. Ponadto świetlica będzie miejscem wydarzeń i spotkań o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania radnych gminy, spotkania seniorów oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy. Dodatkowo przy świetlicy będą organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, dożynki.

Gmina realizując projekt wykonuje zadania własne gminy nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją.

W odniesieniu do przedstawionego opisu wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją ww. inwestycji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem wskazanej inwestycji.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług w ramach operacji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”. Jednocześnie Gmina nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.