0114-KDIP4.4012.390.2017.1.BS | Interpretacja indywidualna

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego – wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystane do czynności generujących podatek należny, a wyjazd szkoleniowy jest formą szkoleń zwolnionych od podatku. Oznacza to, że Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacja operacji.
0114-KDIP4.4012.390.2017.1.BSinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2017 r. (data wpływu 4 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją operacji pn. „Wędrówka...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją operacji pn. „Wędrówka...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Związek jest organizacją pozarządową (Stowarzyszenie) działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach działalności statutowej, Wnioskodawca organizuje m.in. szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, które to szkolenia są finansowane ze środków publicznych (ze środków UE, które stanowią środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Związek jest czynnym podatnikiem VAT.

Związek będący partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizował operację pn. „Wędrówka...”, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w konkursie nr 1/2017 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017. Wyjazd studyjny był realizowany w ramach Działania 12 KSOW na lata 2014-2020 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich” oraz Priorytetu PROW na lata 2014-2020 „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”.

W wyjeździe szkoleniowym udział wzięli młodzi rolnicy, sadownicy, młodzi liderzy społeczności lokalnych oraz członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, zamieszkujący obszary wiejskie województwa, w wieku od 18 do 35 roku życia.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego nie ponosili kosztów związanych z udziałem w wyjeździe.

Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w wyjeździe studyjnym podnoszącym ich kompetencje w zakresie następujących tematów operacji:

 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
 • Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Związek był organizatorem szkoleń, które zostały zrealizowane poprzez następujące pozycje wydatków:

 • usługa przewozu osób,
 • nocleg dla uczestników,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługa przeprowadzenia prezentacji i wizytacji na obszarze Szlaku.

Finansowanie wyjazdu szkoleniowego polega na refundacji dla Związku 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania, zgodnie z art. 3.1. oraz art. 4.1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działalność Wnioskodawcy, w związku z realizacją przedmiotową projektu nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Związek widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydatki poniesione na realizację projektu, o którym mowa we wniosku, zostały udokumentowane fakturami VAT i rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystane do czynności generujących podatek należny.

Wyjazd szkoleniowy, w ramach którego Wnioskodawca poniósł wydatki, jest formą szkoleń zwolnionych od podatku.

W oświadczeniu o kwalifikowalności podatku VAT, złożonym przez Związek i będącym załącznikiem do umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oświadczono, iż Związek jest podatnikiem podatku VAT i realizując operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Związek może odliczyć naliczony podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. wyjazdu studyjnego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zrealizowane przez Związek usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień oraz art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) i/lub pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek VAT naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą ogólną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przypisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie jest spełniony.

Towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu służą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, z podatku zwolnione są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 2a. 1. precyzuje, iż system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania i takową organizacją jest Związek.

W związku z powyższym, Związkowi będącemu czynnym podatnikiem VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji wyjazdu studyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego – wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystane do czynności generujących podatek należny, a wyjazd szkoleniowy jest formą szkoleń zwolnionych od podatku.

Oznacza to, że Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacja operacji pn. „Wędrówka...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania Wnioskodawcy – przyjęto ją jako element stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.