0114-KDIP4.4012.132.2018.3.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sponsoring- prawo do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 1 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 19 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 22 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Klub na podstawie umowy o współpracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Klub na podstawie umowy o współpracy.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 19 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 22 kwietnia 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - „W.” sp. z o.o. (dalej również jako: „Spółka” lub „Sponsor”) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, innych jednostek organizacyjnych oraz ludności.

Spółka zawarła „umowę o współpracy” z odnoszącym sukcesy w polskiej lidze piłki ręcznej Klubem Sportowym - (dalej jako „Klub” lub „Sponsorowany” lub „SPR”), na mocy której Spółka zobowiązała się do sponsorowania Klubu w zamian za promocję Spółki poprzez realizowanie świadczeń promocyjno-reklamowych.

Umowa została zawarta na okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

W ocenie Spółki, z uwagi na zawarte w umowie postanowienia, stanowi ona umowę sponsoringu właściwego. W umowie o współpracy wymienione są bowiem świadczenia, jakie strony wzajemnie względem siebie zobowiązują się zrealizować.

Klub przyznał Sponsorowi prawo do:

 • posługiwania się tytułem „Sponsor ” oraz informowania o tym fakcie, wraz z prawem do wykorzystania nazwy i logo Sponsora w swoich materiałach reklamowych (serwisy internetowe, portale społecznościowe, reklama prasowa, spoty radiowe).
 • wykorzystania wizerunku zawodników Klubu w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Sponsora,
 • emisji spotu przygotowanego przez Sponsora na elektronicznych bandach reklamowych podczas meczów Superligi oraz Pucharu Polski transmitowanych przez telewizję; czas emisji 1 min/mecz, max długość spotu 15 sekund,
 • realizacji spotu reklamowego przez Klub na zlecenie Sponsora, zgodnie ze scenariuszem Sponsora wraz z przekazaniem nieograniczonych praw autorskich, max długość spotu 15 sekund,
 • emisji spotu reklamowego zrealizowanego przez SPR na zlecenie Sponsora na ekranie LED podczas meczy Superligi oraz Pucharu Polski; max długość spotu 15 sekund,
 • umieszczenia naklejki z logo Sponsora według przygotowanego przez niego wzoru o wymiarach 1,5 x 4,5 m na parkiecie podczas meczów Superligi i Pucharu Polski,
 • umieszczenia logo Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu,
 • umieszczenia logo Sponsora na billboardach, plakatach oraz programach meczowych,
 • ustawienia 2 roll-upów podczas meczów Superligi, i Pucharu Polski,
 • wykorzystania mediów społecznościowych Klubu do działań promocyjnych Sponsora,
 • organizowania akcji promocyjnych podczas zawodów sportowych organizowanych przez SPR (dotyczy meczów Superligi i Pucharu Polski),
 • ekspozycji materiałów reklamowych Sponsora w strefie VIP.

Sponsor zobowiązał się do zapłaty na rzecz Klubu świadczenia w wysokości 600.000,00 zł powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki, którego płatność nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sponsorowanego.

Wartość usług świadczonych przez Klub na rzecz Wnioskodawcy została określona jako łączna kwota, bez określenia wartości poszczególnych wymienionych wyżej usług, do świadczenia których zobowiązał się Klub.

Wartość świadczenia została ustalona i zaakceptowana przez obie strony umowy, na zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że nie jest w stanie samodzielnie ocenić czy ustalona w umowie wartość świadczonych usług odpowiada cenie rynkowej za tego typu usługi, ponieważ SPR jest jedynym tego rodzaju klubem sportowym działającym na obszarze prowadzania działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym uzyskanie konkurencyjnych ofert od podmiotów mogących świadczyć analogiczne usługi nie było możliwe.

Część usług promocyjnych takich jak np. umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Klubu lub wykorzystywanie przez Sponsora wizerunku zawodników Klubu świadczona jest stale. Natomiast częstotliwość świadczenia takich usług jak emitowanie spotów reklamowych Sponsora lub umieszczenie logo Sponsora na materiałach reklamowych Klubu jest uzależniona od częstotliwości rozgrywania meczów przez Klub.

Ponoszone przez Spółkę wydatki na promocję mają przyczyniać się m.in. do rozpowszechniania informacji na temat Spółki oraz świadczonych przez nią usług, kreowania i umacniania jej pozytywnego wizerunku, a także promowania marki. Realizacja tych celów może mieć bowiem wpływ na wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług i w konsekwencji uzyskiwanych przez nią przychodów.

W piśmie uzupełniającym wniosek z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wskazując, że:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
 2. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT.
 3. Nabywana usługa promocyjna/reklamowa ma związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
 4. Zakres i specyfika działalności Wnioskodawcy pozwala na powiązanie wydatków ponoszonych na podstawie umowy o współpracy z potencjalnym wzrostem przychodów Spółki.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że zakres usług świadczonych przez Spółkę można podzielić na dwie grupy. Usługi podstawowe oraz usługi pomocnicze. Do usług podstawowych należą usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Do usług pomocniczych należą:

 1. usługi projektowe, takie jak:
  • opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • opracowanie map do celów projektowych,
 2. usługi wodociągowe, takie jak:
  • usuwanie awarii,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych,
  • wykonywanie włączeń do wodociągu,
  • lokalizacja awarii,
  • lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
 3. usługi kanalizacyjne, takiej jak:
  • inspekcja TV kanalizacji,
  • czyszczenie kanalizacji, usuwanie blokad kanalizacyjnych,

Spółka dostrzega związek wydatków ponoszonych na podstawie umowy o współpracy z potencjalnym wzrostem przychodów z tytułu świadczenia usług pomocniczych. O ile usługi podstawowe są świadczone na terenie Gminy wyłącznie przez Spółkę, o tyle w przypadku usług pomocniczych na obszarze działania Spółki występują konkurencyjne podmioty świadczące usługi tego samego rodzaju. W związku z powyższym możliwe jest powiązanie wydatków ponoszonych na podstawie umowy o współpracy z potencjalnym wzrostem przychodów Spółki z tytułu świadczenia usług pomocniczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Klub na podstawie umowy o współpracy?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Klub z tytułu świadczonej usługi reklamowej.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. i 14, art. 119 ust. 4, art. 120 ust, 17 i 19 oraz art. 124. Powołany przepis wyłącza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami lub usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Klub z tytułu świadczonej usługi promocyjnej/reklamowej. Wynika to z faktu, że nabywane od Klubu usługi wykorzystywane przez Spółkę służą do reklamowania (wykonywania) czynności opodatkowanych VAT.

Tak wynika również z interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2007 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP1/443-195/07-2/MT, cyt.: „Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach VAT wystawionych przez jednostkę sponsorowaną za usługę reklamowo-promocyjną na rzecz sponsora”. Podobnie interpretacja indywidualna z 3 października 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP2/443-701/12-2/KOM.

Związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przychodami, czyli musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Tym samym należy stwierdzić, że nabywana od Klubu na podstawie umowy o współpracy usługa promocyjna/reklamowa ma pośredni związek z działalnością gospodarczą Spółki i wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym w ocenie Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Klub, dokumentujących wykonanie ww. usług na podstawie zawartej umowy o współpracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Ponadto przesłanką uniemożliwiającą odliczenie podatku naliczonego jest zakup usług noclegowych i gastronomicznych.

Wśród działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mających na celu kształtowanie popytu na oferowane przez nie towary, usługi bądź markę można wyróżnić sponsoring. W tym miejscu należy podnieść, iż umowy sponsoringu należą do kategorii umów nienazwanych - żadne przepisy prawa nie zawierają bowiem ich definicji. Możliwość jej zawarcia wynika z reguły ogólnej zawartej w art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), która zakłada swobodę umów w obrocie gospodarczym.

Sponsoring jest definiowany, jako „finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności” (Słownik wyrazów obcych PWN — wersja internetowa). Sponsorowanie może wiązać się z otrzymywaniem świadczeń wzajemnych od podmiotu sponsorowanego, bądź też mieć charakter jednostronny. Skutki podatkowe sponsoringu są uzależnione od treści tego stosunku prawnego. Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. W przypadku, gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy). W przypadku umów sponsoringu, których istotą jest nieodpłatne świadczenie sponsora na rzecz sponsorowanego, celem sponsora jest zazwyczaj budowanie własnego wizerunku na rynku dzięki samemu faktowi świadczenia na pewien cel, przy czym skutek marketingowy osiągany jest bez aktywnego udziału sponsorowanego. W takim przypadku mamy tu do czynienia z umową darowizny przy czym w praktyce darowiznę może stanowić całe świadczenie sponsora lub tylko jego część.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Spółka zawarła „umowę o współpracy” z klubem sportowym, na mocy której zobowiązała się do sponsorowania Klubu w zamian za promocję Spółki poprzez realizowanie świadczeń promocyjno-reklamowych. W ocenie Spółki, z uwagi na zawarte w umowie postanowienia, stanowi ona umowę sponsoringu właściwego. W umowie o współpracy wymienione są bowiem świadczenia, jakie strony wzajemnie względem siebie zobowiązują się zrealizować. W zamian za usługi promocyjno-reklamowe Wnioskodawca (Sponsor) zobowiązań się do zapłaty na rzecz klubu świadczenia w wysokości 600.000 zł. Część usług promocyjnych takich jak np. umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej klubu lub wykorzystywanie przez Sponsora wizerunku zawodników Klubu świadczona jest stale. Natomiast częstotliwość świadczenia takich usług jak emitowanie spotów reklamowych Sponsora lub umieszczenie logo Sponsora na materiałach reklamowych klubu jest uzależniona od częstotliwości rozgrywania meczów przez Klub.

Ponoszone przez Spółkę wydatki na promocję mają przyczyniać się m.in. do rozpowszechniania informacji na temat Spółki oraz świadczonych przez nią usług, kreowania i umacniania jej pozytywnego wizerunku, a także promowania marki. Realizacja tych celów może mieć bowiem wpływ na wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług i w konsekwencji uzyskiwanych przez nią przychodów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Klub na podstawie umowy o współpracy.

W odniesieniu do powyższego w pierwszej kolejności należy zbadać, czy świadczenia wykonywane przez Klub na rzecz Wnioskodawcy są odpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wskazać, że na podstawie umowy sponsoringu Klub zobowiązał się do działań promocyjno-reklamowych na rzecz Spółki w zamian za sponsorowanie - zapłatę wynagrodzenia. Zatem wykonywanie przez Klub czynności na rzecz Spółki w ramach zawartej umowy sponsoringu stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Podkreślenia wymaga, że związek między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O związku bezpośrednim można mówić wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odprzedaży, lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży - bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek występuje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika, a tym samym z osiąganymi przez niego przychodami. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, itp.

Wobec powyższego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu, a ostatecznie dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną, np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał jednoznacznie, że nabywana usługa promocyjna/reklamowa ma związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zakres i specyfika działalności Wnioskodawcy pozwala na powiązanie wydatków ponoszonych na podstawie umowy o współpracy z potencjalnym wzrostem przychodów Spółki. Spółka świadczy usługi podstawowe - dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz pomocnicze - projektowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Wnioskodawca wskazał, że o ile usługi podstawowe są świadczone wyłącznie przez Spółkę, o tyle w przypadku usług pomocniczych na obszarze działania Spółki występują konkurencyjne podmioty świadczące usługi tego samego rodzaju. W związku z powyższym możliwe jest powiązanie wydatków ponoszonych na podstawie umowy o współpracy z potencjalnym wzrostem przychodów Spółki z tytułu świadczenia usług pomocniczych.

Wobec tego spełnione są przesłanki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi promocyjno-reklamowe, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabywane usługi mają związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywane usługi promocyjno-reklamowe, wystawionych przez Klub na podstawie umowy o współpracy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała