0114-KDIP1-3.4012.170.2017.2.KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, do których wystawiono noty korygujące.
0114-KDIP1-3.4012.170.2017.2.KCinterpretacja indywidualna
 1. nota korygująca
 2. odliczenie podatku
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2017 r. (data wpływu 7 czerwca 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 lipca 2017 r. (data wpływu 19 lipca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 30 czerwca 2017 r. (data doręczenia 6 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, do których wystawiono noty korygujące – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, do których wystawiono noty korygujące. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2017 r. (data wpływu 19 lipca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 30 czerwca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 6 lipca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymuje faktury z tytułu zakupionych towarów lub usług, które czasami mają drobne błędy. Błędy mogą dotyczyć następujących danych na fakturze:

 • daty wystawienia faktury,
 • numeru faktury,
 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów.
 • numeru, za pomocą którego Wnioskodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.

Błędy w otrzymywanych fakturach mogą dotyczyć też innych pozycji faktur niewymienionych powyżej, przy czym błędy te nie dotyczą pozycji faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r Nr 177. poz 1054 ze zm. dalej Ustawa VAT).

Spółka S. Sp. z o.o. wystawia noty korygujące te błędy, ale czasami zdarza się, że przed terminem rozliczenia podatku naliczonego nie ma zwrotu podpisanej noty przez kontrahenta, ani informacji czy kontrahent w ogóle odebrał tą notę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wad formalnych otrzymanej przez Wnioskodawcę faktury VAT, które to wady mogą zostać usunięte poprzez wystawienie noty korygującej, podatek naliczony, wynikający z tej faktury dotkniętej wadą może zostać odliczony w terminach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług tj określonych w art. 86 ust.10 i 10b ustawy o VAT, nawet jeżeli w tych terminach wnioskodawca nie otrzyma podpisanej przed wystawcę faktury noty korygującej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT na podstawie faktur zawierających błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nimi dokumentowane spełniają warunki wskazane w art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, tj. są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nawet przed otrzymaniem podpisanej noty korygującej.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a Ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
   potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

W ocenie Spółki otrzymywane od kontrahentów faktury oraz transakcje nie dokumentowane nie wypełniają jednocześnie negatywnych przesłanek wskazanych w art. 88 ust. 3a Ustawy VAT, które stanowią podstawę do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT. Spółka również podkreśliła, że żaden z warunków wskazanych w art. 88 ust. 3a Ustawy VAT ani żaden inny przepis Ustawy VAT me wskazuje, że faktura zawierająca błędy mniejszej wagi, opisane przez Spółkę w mniejszym wniosku, pozbawia podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Powyższe podejście zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2011 r (sygn akt IPPP1-443-1228/11-2/BS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że pomimo stwierdzenia następujących błędów, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT wykazanego na otrzymanych fakturach:

 1. Zastosowanie błędnego kursu przeliczeniowego kwoty podatku VAT wyrażonej w walucie obcej, który prowadzi do wykazania na fakturze kwoty VAT w nieprawidłowej wysokości
 2. Zastosowanie przez sprzedawcę błędnej stawki VAT, która prowadzi do wykazania na fakturze kwoty VAT w nieprawidłowej wysokości. Wnioskodawca wskazuje, że nie chodzi w tym przypadku o opodatkowanie czynności zwolnionej lub czynności niepodlegającej opodatkowaniu, lecz błędne zastosowanie stawki VAT (np. 23% zamiast 8%).
 3. Błędne wyliczenie kwoty VAT na fakturze (błąd rachunkowy), np. 100 zł x stawka VAT w wys. 23% = kwota VAT 24 zł.
 4. Błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty.
 5. Błędne dane nabywcy (Wnioskodawcy) polegające na podaniu adresu Oddziału zamiast adresu siedziby Wnioskodawcy przy założeniu, ze faktury zawierają prawidłowy numer NIP oraz nazwę Wnioskodawcy, tj „S. S.A.
 6. Podanie skrótu nazwy towaru/usługi lub ich symboli co powoduje, że w celu ustalenia co jest przedmiotem transakcji należy sięgnąć do umowy lub zażądać wyjaśnień pracownika Spółki odpowiedzialnego za zakup towaru/usługi, np. zamiast opisu: „Usługa budowlana: elewacja budynku” na fakturze znajduje się jedynie nr umowy podwykonawczej.
 7. Brak sumy sprzedaży netto z podziałem na stawki (w przypadku, gdy faktura VAT ma tylko jedną pozycję).
 8. Brak ceny jednostkowej netto na fakturze (podana jest jedynie cena jednostkowa brutto).
 9. Faktury nie zawierają oznaczenia „Faktura VAT”, lecz jedynie oznaczenie „Faktura”. W tym zakresie tego wymogu już w obecnym stanie prawnym nie ma.

Także w orzecznictwie, zgodnie z przyjętym stanowiskiem sądów administracyjnych, potwierdza się, że podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wówczas gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, określane niekiedy błędami mniejszej wagi. Na temat formalnych błędów faktur, które nie pozbawiają podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego, wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r (C-368/09, w sprawie Pannon Gep Centrum Kft). Warto wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1997 r. (sygn. akt I SA/Ka 624/97, lex nr 29940) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 1996 r. (sygn. akt SA/Lu 741/95, Lex nr 26728), które są aktualne również obecnie, gdzie stwierdzono, że (...) brak w fakturze VAT jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej, kwoty należności ogółem z podatkiem i bez podatku uniemożliwia zweryfikowanie tego, czy wysokość podatku została ustalona prawidłowo, a to z kolei wyłącza prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Orzecznictwo wypracowało zasadę, że pozbawienie podatnika prawa do odliczenia może dotyczyć jedynie tych wad i braków faktury, które wyłączają identyfikację podmiotów oraz przedmiotu transakcji, jak również ustalenie poprawności określenia podatku od wartości dodanej. Podatnik nie traci więc prawa do odliczenia VAT, gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, tzw. błędy mniejszej wagi.

Do błędów mniejszej wagi orzecznictwo zaliczało m in.:

 • powstały na skutek błędnego tłumaczenia z języka obcego nieprawidłowy opis wykonanej usługi, o ile jakiekolwiek usługi zostały faktycznie wykonane (tak NSA w wyroku z dnia 9 lutego 2000 r., sygn akt I SA/Wr 1885/99, Lex nr 47924);
 • zawarty na fakturze niewłaściwy numer identyfikacji podatkowej (tak NSA w wyroku z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1452/97, Lex nr 38143),
 • brak przekreślenia na fakturze słowa „kopia”, zwłaszcza gdy inne jej elementy wskazują, że jest to oryginał (tak NSA w wyroku z dnia 6 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 622/97, Lex nr 29936), czy
 • brak wskazania na fakturze daty jej wystawienia (tak NSA w wyroku z dnia 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1722/97, Lex nr 41504).

Mając na uwadze powyższe, Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, że w razie wystąpienia sytuacji, że otrzymywane przez nią faktury VAT będą zawierały błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT, to Spółka nawet bez skorygowania tych błędów przez wystawcę tej faktury lub bez wystawiania noty korygującej przez Spółkę, lub przed otrzymania podpisanej przez kontrahenta noty korygującej zachowa prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na tych fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie przepisem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zatem z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług (jeżeli faktura dokumentuje takie czynności),
 • podatnik jest w posiadaniu faktury bądź dokumentu celnego dokumentujących tę transakcję.

Ustawodawca zapewnił zatem podatnikom możliwość odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle uregulowań art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Z kolei kwestie prawidłowości w zakresie wystawiania faktur regulują art. 106a -106p ustawy.

I tak, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy, faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jak stanowi art. 106k ust. 2 ustawy faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Zatem treść ww. przepisów oznacza możliwość korygowania m.in. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Wskazuje to, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą.

Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z ust. 4 wyżej cytowanego artykułu, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Z przywołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje faktury z tytułu zakupionych towarów lub usług, które czasami mają drobne błędy. Błędy mogą dotyczyć następujących danych na fakturze:

 • daty wystawienia faktury,
 • numeru faktury,
 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów.
 • numeru, za pomocą którego Wnioskodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.

Błędy w otrzymywanych fakturach mogą dotyczyć też innych pozycji faktur niewymienionych powyżej, przy czym błędy te nie dotyczą pozycji faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy. W takiej sytuacji Wnioskodawca wystawia noty korygujące te błędy, ale czasami zdarza się, że przed terminem rozliczenia podatku naliczonego nie ma zwrotu podpisanej noty przez kontrahenta, ani informacji czy kontrahent w ogóle odebrał tą notę.

W związku z powyższym opisem, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w przypadku wad formalnych otrzymanej przez Wnioskodawcę faktury VAT, które to wady mogą zostać usunięte poprzez wystawienie noty korygującej, podatek naliczony, wynikający z tej faktury dotkniętej wadą może zostać odliczony w terminach przewidzianych w ustawie, tj. określonych w art. 86 ust.10 i 10b ustawy, nawet jeżeli w tych terminach wnioskodawca nie otrzyma podpisanej przed wystawcę faktury noty korygującej.

Co zostało już wskazane powyżej, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. A contrario, nie będzie można uznać za prawidłową faktury, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Elementy formalne faktury, wymagane przez art. 106b ust. 1 ustawy, mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

W przepisie art. 106k ustawodawca przewidział możliwość skorygowania pewnych danych otrzymanej faktury w drodze wystawienia noty korygującej. Pomyłka występująca na fakturach i dotycząca – jak w rozpoznawanej sprawie - informacji wskazanych w stanie faktycznym, może być skorygowana notą korygującą, zgodnie z przepisem art. 106k ust. 1 ustawy, co oznacza, że przez samego prawodawcę uznana została za nieznaczny błąd formalny, niewymagający nawet wystawienia faktury korygującej, a jedynie wystawienia przez nabywcę noty korygującej taką wadliwość.

W omawianej sytuacji błędy w fakturach wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy, nie dotyczą danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy (tj. danych dotyczących ilości, ceny, wartości, stawki i kwoty podatku przedmiotu transakcji), lecz danych Wnioskodawcy, daty wystawienia daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi czy nazwy towaru lub usługi. Faktury z takimi błędami są obarczone wadą techniczną, która jednak nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Nie można zatem stwierdzić, że wystawienie faktury w sposób opisany we wniosku pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z niej wynikającego.

Jak wynika z przytoczonych wyżej regulacji prawnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 ustawy enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednak nie wymienia opisanej we wniosku nieprawidłowości jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (oczywiście w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

Zatem, jeśli faktury zawierają błędy wskazane przez Wnioskodawcę i jednocześnie dokumentują faktyczną dostawę towaru lub świadczenie usługi, to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, a zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami będącymi przedmiotem wniosku, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury, które to wady zostają usunięte przez wystawienie noty korygującej, w terminach przewidzianych w ustawie, tj. określonych w art. 86 ust.10 i 10b ustawy, nawet jeżeli w tych terminach wnioskodawca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jedynie w sytuacji kiedy gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę zawierającą wszystkie dane innego podmiotu, może on wystawić notę korygującą, która wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej a prawo do odliczenia podatku z faktury pierwotnej nabywa w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał akceptację noty korygującej, przy spełnieniu pozostałych przesłanek odliczenia podatku.

Warto w tym miejscu podkreślić, że akceptacja noty korygującej może odbywać się w dowolnej formie. Dopuszczalny jest np. podpis na nocie korygującej, pismo potwierdzające wiadomość wysłana pocztą elektroniczną lub faksem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.