0114-KDIP1-1.4012.754.2018.2.KBR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z ubieganiem się przez Wnioskodawcę o refundację poniesionych kosztów w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.

Zakresem operacji była objęta ogólnodostępna i niekomercyjna operacja polegająca na organizacji koncertu o treści patriotycznej oraz pikniku dla mieszkańców. Wydarzenie miało miejsce w dniu 11 listopada 2018 r. po mszy w kościele WNMP w wykonaniu wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystom w występie towarzyszył pochodzący z Podkarpacia chór. Koncert był wielkim wydarzeniem, w trakcie którego można było wysłuchać największych i zarazem najważniejszych pieśni związanych z walką o niepodległość naszej ojczyzny. Po koncercie na dziedzińcu kościoła odbył się również piknik niepodległościowy, na którym w czynie społecznym mieszkańcy oraz strażacy, a także wolontariusze częstowali przepysznymi potrawami z grilla. Dla spragnionych słodkości było też coś w wielkim namiocie, a były to różane pączki, ciastka oraz okolicznościowy tort. Wszystkie posiłki wydawane były nieodpłatnie. Wszystkie zamówione artykuły spożywcze zostały wydane uczestnikom wydarzenia. W wydarzeniu uczestniczyło 800 osób.

W celu realizacji operacji LGD zleciło realizację kompleksowej usługi firmie zewnętrznej. W ramach usługi zrealizowane miały zostać trzy zadania:

  1. Realizacja koncertu patriotycznego w Kościele parafialnym na stulecie odzyskania niepodległości.
  2. Realizacja pikniku patriotycznego na terenie kościoła parafialnego na stulecie odzyskania niepodległości.
  3. Koszty logistyczne artystów koncertu w Kościele parafialnym.

Po realizacji operacji Wykonawca przedstawił Stowarzyszeniu jedną fakturę z tytułu realizacji umowy zawartej pomiędzy LGD a Wykonawcą. Faktura została zapłacona ze środków własnych LGD, a następnie przedłożona do Urzędu Marszałkowskiego celem wykazania poniesienia kosztu kwalifikowanego operacji.

Faktura opiewa na kwotę 50.000 zł brutto, 40.650,41 zł netto. Zgodnie z umową o dofinansowanie operacji zawartą z Urzędem Marszałkowskim LGD ubiega się o zwrot 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie przedsięwzięcia „Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie” na łączną kwotę 50 tys. zł brutto, VAT w kwocie 9.349,59 złotych. Podatek VAT uznano jako koszt kwalifikowany w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją wyżej opisanej operacji Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT ani nie jest podatnikiem VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W tym przypadku sytuacja ta nie będzie miała miejsca, ponieważ Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca w zakresie przedmiotowego projektu, nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W ocenie Stowarzyszenia z uwagi na niespełnienie przesłanek o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz w art. 88 ust. 4 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do obniżenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy – odliczenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie zorganizowało operację pn. „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.

Zakresem operacji była objęta ogólnodostępna i niekomercyjna operacja polegająca na organizacji koncertu o treści patriotycznej oraz pikniku dla mieszkańców. Wydarzenie miało miejsce w dniu 11 listopada 2018 r. po mszy w kościele WNMP w wykonaniu wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystom w występie towarzyszył pochodzący z Podkarpacia chór. Koncert był wielkim wydarzeniem, w trakcie którego można było wysłuchać największych i zarazem najważniejszych pieśni związanych z walką o niepodległość naszej ojczyzny. Po koncercie na dziedzińcu kościoła odbył się również piknik niepodległościowy, na którym w czynie społecznym mieszkańcy oraz strażacy, a także wolontariusze częstowali przepysznymi potrawami z grilla. Dla spragnionych słodkości było też coś w wielkim namiocie, a były to różane pączki, ciastka oraz okolicznościowy tort. Wszystkie posiłki wydawane były nieodpłatnie. Wszystkie zamówione artykuły spożywcze zostały wydane uczestnikom wydarzenia. W wydarzeniu uczestniczyło 800 osób.

W celu realizacji operacji LGD zleciło realizację kompleksowej usługi na którą składały się trzy zadania:

  • Realizacja koncertu patriotycznego w Kościele parafialnym na stulecie odzyskania niepodległości.
  • Realizacja pikniku patriotycznego na terenie kościoła parafialnego na stulecie odzyskania niepodległości.
  • Koszty logistyczne artystów koncertu w Kościele parafialnym.

Po realizacji operacji Wykonawca przedstawił Stowarzyszeniu jedną fakturę z tytułu realizacji umowy zawartej pomiędzy LGD a Wykonawcą. Faktura została zapłacona ze środków własnych LGD, a następnie przedłożona do Urzędu Marszałkowskiego celem wykazania poniesienia kosztu kwalifikowanego operacji.

Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT ani nie jest podatnikiem VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na tle przedstawionych okoliczności sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację opisanej operacji.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty zrealizowanej operacji nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z powyższych względów, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. „Koncert na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie.” Brak jest również prawa do zwrotu różnicy podatku, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.) normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W zakresie przedmiotowych wydatków Stowarzyszenie nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie te rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.