0114-KDIP1-1.4012.232.2018.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn.: „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn.: „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem pn.: „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jednym z celów statutowych OSP jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, jak też wspomaganie społeczności lokalnych, cele są realizowane poprzez organizowanie różnych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowe, działania te są skierowane do mieszkańców społeczności lokalnej i są bezpłatne. W ramach wymienionej działalności statutowej OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn.: „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach z poddziałania 19.2.

  1. Przedmiotem operacji jest przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, jaką jest świetlica wiejska.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z przebudową pomieszczeń, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonanie instalacji CO i sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenu - utwardzenie placu przy świetlicy z kostki brukowej na kwotę - 153 750,00 zł, w tym podatek VAT - 28 750,00 zł.

  1. W ramach projektu Strona planuje przepracować społecznie 1451 godzin przy robotach rozbiórkowych, murach, posadzkach, pracach izolacyjnych i sanitarnych.

W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT od zapłaconych faktur kosztami kwalifikowalnymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku OSP tj. podmiotów które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się włączenie podatku VAT od zapłaconych faktur do kosztów kwalifikowanych co Strona zrobiła składając wniosek o dofinansowanie.

OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Towary i usługi nabywane przez OSP są w ramach działalności statutowej i nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica, która będzie służyła strażakom ochotnikom jak i mieszkańcom lokalnej społeczności na różnego rodzaju szkolenia, spotkania, działalność kulturalną, natomiast za udostępnienie pomieszczeń świetlicy nie będą pobieranie opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że jednym z celów statutowych OSP jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, jak też wspomaganie społeczności lokalnych, cele są realizowane poprzez organizowanie różnych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowe, działania te są skierowane do mieszkańców społeczności lokalnej i są bezpłatne. W ramach wymienionej działalności statutowej OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach z poddziałania 19.2. Przedmiotem operacji jest przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, jaką jest świetlica wiejska. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z przebudową pomieszczeń, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonanie instalacji CO i sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenu - utwardzenie placu przy świetlicy z kostki brukowej. W ramach projektu Strona planuje przepracować społecznie 1451 godzin przy robotach rozbiórkowych, murach, posadzkach, pracach izolacyjnych i sanitarnych.

OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Towary i usługi nabywane przez OSP są w ramach działalności statutowej i nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu powstanie świetlica, która będzie służyła strażakom ochotnikom jak i mieszkańcom lokalnej społeczności na różnego rodzaju szkolenia, spotkania, działalność kulturalną, natomiast za udostępnienie pomieszczeń świetlicy nie będą pobieranie opłaty.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca wskazuje, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.