0113-KDIPT1-1.4012.733.2018.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Agencję Marketingową tytułem usług organizacji akcji marketingowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 07 listopada 2018 r. (data wpływu 19 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Agencję Marketingową tytułem usług organizacji akcji marketingowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Agencję Marketingową tytułem usług organizacji akcji marketingowej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 07 listopada 2018 r. (data wpływu 19 listopada 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca zamierza prowadzić promocję własnych produktów na terenie Polski, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach działań promujących zakup produktów, przeprowadzane będą akcje marketingowe, które mają doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów Wnioskodawcy.

Z uwagi na skalę planowanej działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z podmiotem gospodarczym profesjonalnie zajmującym się organizacją akcji marketingowych (dalej „Agencja Marketingowa”).

Wnioskodawca zakłada zlecanie Agencji Marketingowej świadczenie usług polegających na organizacji akcji marketingowych, promujących produkty Wnioskodawcy. W ramach wykonywanej usługi, do obowiązków Agencji Marketingowej będzie należeć między innymi:

  1. objęcie roli organizatora akcji marketingowych, w tym wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej za jej przebieg, zgodnie z art. 919-921 Kodeksu cywilnego,
  2. stworzenie mechanizmów i koncepcji akcji marketingowych,
  3. opracowanie wizualizacji akcji marketingowej,
  4. opracowanie regulaminów określających zasady akcji marketingowych,
  5. zakup nagród dla uczestników akcji marketingowych,
  6. wydawanie ww. nagród uczestnikom,
  7. zapewnienie odpowiednio przeszkolonego personelu koordynującego przeprowadzenie akcji marketingowych,
  8. zapewnienie obsługi administracyjnej akcji (rozpatrywanie reklamacji, wysyłka korespondencji, zgłoszenie akcji do właściwych organów).

W ramach akcji marketingowych jej uczestnicy będą mieli szansę zdobyć nagrody. Nagrodami tymi będą produkty Wnioskodawcy, jak również inne towary lub usługi, które uczestnicy akcji marketingowych po spełnieniu określonych warunków (np. wygrana w konkursie, dokonanie zakupów produktów Wnioskodawcy o określonej wartości) będą mogli nabyć od Agencji Marketingowej po istotnie obniżonej cenie (np. za 1 zł netto). Obniżona cena z perspektywy uczestników uzasadniona jest ich aktywnością - braniem udziału w promocjach organizowanych przez Agencję Marketingową, promujących kupowanie produktów Wnioskodawcy.

W związku z wydawaniem uczestnikom nagród za złotówkę, Agencja Marketingowa będzie wystawiać faktury lub paragony na rzecz uczestników (w zależności od ich statusu) uwzględniając na fakturze/paragonie kwotę uzyskiwaną od uczestników. Z uwagi na odpłatny charakter nagród, Agencja Marketingowa będzie zobowiązana traktować dostawę nagród na rzecz uczestników jako przypadek odpłatnej dostawy towarów lub odpowiednio odpłatnego świadczenia usług na rzecz uczestników.

Z tytułu świadczenia usług obsługi akcji marketingowych Wnioskodawca będzie wypłacał Agencji Marketingowej umówione wynagrodzenie, które będzie pokrywać wszystkie koszty, w tym koszty nagród pieniężnych i rzeczowych, wydatki i zakładany zysk Agencji Marketingowej. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Agencję.

Kwota wynagrodzenia należna Agencji Marketingowej może mieć charakter ryczałtowy - określony z góry i niezależny od finalnych rzeczywistych kosztów prowadzenia akcji przez Agencję Marketingową, albo może mieć charakter wynikowy, określony jako wypadkowa kosztów realizowanej usługi marketingowej oraz marży Agencji Marketingowej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Akcja marketingowa będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Wnioskodawca ujął ten element w następującym opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku: Wnioskodawca zamierza prowadzić promocję własnych produktów na terenie Polski, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach działań promujących zakup produktów przeprowadzane będą akcje marketingowe, które mają doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów Wnioskodawcy. Z uwagi na skalę planowanej działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z podmiotem gospodarczym profesjonalnie zajmującym się organizacją akcji marketingowych (dalej „Agencja Marketingowa”). Wnioskodawca zakłada zlecanie Agencji Marketingowej świadczenie usług polegających na organizacji akcji marketingowych, promujących produkty Wnioskodawcy. Realizowana działalność promocyjna będzie związana w 100% z prowadzeniem wyłącznie działalności opodatkowanej (sprzedaży opodatkowanej promowanych towarów i usług) na gruncie podatku VAT. Promocja nie będzie obejmowała działań/świadczeń Wnioskodawcy zwolnionych od opodatkowania na gruncie VAT.

Nabyte od Agencji usługi będą powiązane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Związek ten będzie polegał na tym, że dzięki usługom Agencji, promowane będą produkty i usługi Wnioskodawcy, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie opodatkowanej sprzedaży tych produktów i usług. Dzięki skorzystaniu z usług marketingowych Agencji, marka Wnioskodawcy stanie się bardziej rozpoznawalna, co wpłynie na zainteresowanie potencjalnych Klientów, co finalnie także może przełożyć się na większą sprzedaż produktów Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, nabyte usługi od Agencji mają związek wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych, co jednocześnie przesądza o prawie do odliczenia podatku VAT, jeżeli wykazany jest związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych Wnioskodawcy przez Agencję Marketingową tytułem usług organizacji akcji marketingowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od faktur wystawianych przez Agencję Marketingową w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma on fakturę od Agencji Marketingowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia, jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą odliczenia niezwłocznego, istotny jest bowiem zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w chwili nabycia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza zlecić przeprowadzenie akcji promocyjnej swoich produktów Agencji Marketingowej. Agencja Marketingowa w ramach realizowanej akcji będzie sprzedawać uprawnionym uczestnikom nagrody po istotnie obniżonej cenie (np. za 1 zł netto), powiększonej o należny podatek VAT. Wynagrodzenie przysługujące Agencji Marketingowej od Wnioskodawcy z tytułu realizowanej akcji będzie płacone przez Wnioskodawcę na podstawie odrębnej faktury lub faktur VAT wystawianych przez Agencję Marketingową tytułem organizacji akcji.

Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni albo pośredni.

Związek bezpośredni występuje wtedy, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. O związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania Wnioskodawcy, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

O związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania Wnioskodawcy, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usługami a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów i usług z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie podmiotu jako całości, natomiast przyczynia się do generowania obrotów.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny wskazać należy, że w niniejszej sprawie warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, został spełniony, tj. występuje związek nabywanych towarów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury lub faktur wystawianych przez Agencję Marketingową w opisanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim działalność podatnika daje to prawo. Aby odliczenie podatku było dopuszczalne, transakcja powodująca naliczenie podatku winna pozostawać w ścisłym związku z transakcjami, które rodzą prawo do odliczenia. W ten sposób prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do jego odliczenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, zamierza prowadzić promocję własnych produktów na terenie Polski, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach działań promujących zakup produktów przeprowadzane będą akcje marketingowe, które mają doprowadzić do zwiększenia sprzedaży towarów Wnioskodawcy. Z uwagi na skalę planowanej działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę z podmiotem gospodarczym profesjonalnie zajmującym się organizacją akcji marketingowych (dalej „Agencja Marketingowa”).W ramach akcji marketingowych jej uczestnicy będą mieli szansę zdobyć nagrody. Nagrodami tymi będą produkty Wnioskodawcy, jak również inne towary lub usługi, które uczestnicy akcji marketingowych po spełnieniu określonych warunków (np. wygrana w konkursie, dokonanie zakupów produktów Wnioskodawcy o określonej wartości) będą mogli nabyć od Agencji Marketingowej po istotnie obniżonej cenie (np. za 1 zł netto). Obniżona cena z perspektywy uczestników uzasadniona jest ich aktywnością - braniem udziału w promocjach organizowanych przez Agencję Marketingową, promujących kupowanie produktów Wnioskodawcy. Akcja marketingowa będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Realizowana działalność promocyjna będzie związana w 100% z prowadzeniem wyłącznie działalności opodatkowanej (sprzedaży opodatkowanej promowanych towarów i usług) na gruncie podatku VAT. Promocja nie będzie obejmowała działań/świadczeń Wnioskodawcy zwolnionych od opodatkowania na gruncie VAT.

W omawianej sprawie warunki, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy, zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane usługi marketingowe będą miały związek z czynnościami Wnioskodawcy opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że skoro, jak wyżej wskazano, spełnione są przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę tytułem usług organizacji akcji marketingowej. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem (w szczególności termin odliczenia podatku naliczonego) nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.