0113-KDIPT1-1.4012.477.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak do prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 04 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „...”, które będzie realizowane przez Przedszkole Miejskie nr .. „...” w ..., ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... Celem zadania inwestycyjnego jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. Przedszkole Miejskie nr .. „...” jest jednostką budżetową Gminy Miasto. Gmina Miasto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Projekt realizowany będzie w terminie od 01 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Wnioskodawca planuje, aby teren, na którym będzie utworzony „...” został odgrodzony matą bambusową od parkingu osiedlowego, aby stworzyć dzieciom przytulne miejsce do relaksu, zabawy i nauki. Wnioskodawca planuje wzdłuż ogrodzenia z siatki posadzić rośliny (krzewy iglaste 9 sztuk, krzewy liściaste 25 sztuk, w tym 10 gatunków oraz byliny 149 – 14 gatunków).

Ponieważ planowany punkt będzie spełniał funkcję nie tylko relaksacyjną, ale przede wszystkim edukacyjną, Wnioskodawca planuje zakup przyrządów edukacyjnych. W centralnej części będzie znajdował się zegar słoneczny służący do wskazywania czasu na podstawie położenia Słońca, przy wykorzystaniu cykliczności ruchu obrotowego Ziemi. Zegar słoneczny działa dzięki promieniom słonecznym, ustawiona tarcza wraz z elementem gnomonicznym jest ustawiony równolegle do kierunku osi Ziemi. Przyrząd jest wyposażony również w tablicę informacyjno-edukacyjną.

Od strony północnej punktu będzie znajdowała się „....”. Jest to przyrząd edukacyjny uczący przez dotyk. Dzieci kolejne etapy zabawy pokonują przechodząc je gołą stopą. Każdy element wypełniony jest innym materiałem, dzięki temu dzieci pokonując ścieżkę mają urozmaicone doznania dotykowe. Następnie na terenie punktu dydaktycznego planujemy tablicę z dwustronnymi układankami - owady pożyteczne. Zabawa polega na poprawnym ułożeniu obrazka. Przyrząd ten rozwija umiejętność logicznego myślenia, kreatywność i motorykę. Kierując się dalej, będzie znajdował się hotel dla owadów. Jest to przyrząd o prostej konstrukcji pełniącej bardzo ważną rolę w przyrodzie. Służy on do lęgu czy zimowania wielu gatunków pożytecznych owadów. Na końcu punktu będzie znajdował się przyrząd służący do poznawania przez dotyk. Dopływ bodźców wielozmysłowych (nauczanie polisensoryczne) jest bardzo kształcące, stanowi niezbędne dopełnienie nauki poprzez dotyk, węch oraz słuch. W każdym sześcianie z otworem znajdują się różne dary lasu np.: igliwie, szyszki, kora, liście, itp. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie poprzez dotyk, co znajduje się w danym sześcianie. Dzięki dotykowi i chwytaniu pozwalamy dziecku na weryfikację złudzeń stwarzanych przez inne dane zmysłowe. Ostatni przyrząd w ogrodzie to gra w Tropy. Gra polega na dopasowaniu tropów zwierząt do ich sylwetek. Na pniakach umieszczone się tropy różnych zwierząt. Pniaki są wkopane w ziemię na równi z podłożem, dzięki czemu są stabilne i nie przechylają się podczas stąpania po nich. Dziecko, które ma problemy z przypisaniem tropów do zwierzęcia może, idąc po pniakach, dojść do podobizny właściciela tropów. Ślady zwierząt są ze sobą pomieszane, co utrudnia i urozmaica zabawę. Każda z tras składa się z około 10 tropów. Na końcu tras znajdują się tabliczki z podobizną i nazwą gatunkową danych zwierząt. Na terenie punktu dydaktycznego Wnioskodawca planuje 8 ławek bez oparcia służących dzieciom do relaksu i odpoczynku oraz do obserwowania innych dzieci podczas zabawy i nauki.

Dzięki realizacji wyżej opisanego programu edukacyjnego Przedszkole Miejskie Nr .. „...” w ..., zwiększy zaangażowanie i wzbudzi zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą. Wszystkie dostawy towarów i usług związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Użytkowane będą nieodpłatnie przez nauczycieli i uczniów do celów edukacyjnych, czyli czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Po zakończeniu opisanego wyżej przedsięwzięcia nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a tylko i wyłącznie do zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z pózn. zm), a od 01 września 2017 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm ). Usługi i dostawy związane z wyposażeniem przedszkoli należą do katalogu zadań własnych Gminy.

Co więcej, w związku z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, nastąpiło obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. Miasto wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym dokonuje rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego jako jeden podatnik. Gmina dokonując nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami, będzie figurowała jako nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie w przypadku realizacji zadania pn.: „...”, który będzie wdrożony w Przedszkolu Miejskim Nr ... „...” w ..., przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego realizacji zadania pn.: „...” w Przedszkolu Miejskim Nr ... „...” w ..., Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ ww. inwestycja nie dotyczy bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT. Brak powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (podatku naliczonego) z wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opodatkowanych, uniemożliwia odliczenie podatku VAT. Tym samym Gmina, realizując projekt opisany szczegółowo w niniejszym wniosku nie ma podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8), utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Jednostki organizacyjne gminy mogą być wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej, nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm. ).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin (odpowiednio art. 8 ust. 15 Prawo oświatowe od 01 września 2017 r ).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-276/14, samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, nastąpiło obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku. VAT. Od 1 stycznia 2017 r Miasto wraz z jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi dokonuje rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego jako jeden podatnik.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Podsumowując, Gmina będzie realizować zadanie inwestycyjne pn.: „...” w Przedszkolu Miejskim Nr ... „...” w ....

Przystępując do realizacji opisanego we wniosku projektu, Gmina będzie wykorzystywać zakupione pomoce dydaktyczne tylko i wyłącznie do działalności publicznoprawnej, tzn. towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawcę będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług z tym związanych. Ponadto zadanie inwestycyjne jest przeznaczone do realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Reasumując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...” w Przedszkolu Miejskim Nr ... „...” w ..., gdyż zakupy dokonane w związku z inwestycją będą służyć Gminie oraz jej jednostce budżetowej, czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (działalność publicznoprawna), a tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający podatnika VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy, również w przypadku „scentralizowania” rozliczeń Gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz zakładem budżetowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.