0112-KDIL4.4012.245.2017.1.SŚ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)”.
0112-KDIL4.4012.245.2017.1.SŚinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. modernizacja
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. uczelnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 29 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr.

Podstawowe zadania realizowane w Uczelni to:

 1. Kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją Ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych.
 2. Kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej jako Ustawa.

W zakres tych usług wchodzi: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji.

 1. Prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która stanowi działalność nieobjętą regulacją Ustawy.
 2. Wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją Ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet złoży wniosek o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)” (dalej jako Projekt).

Projekt przewiduje rewitalizację budynku zlokalizowanego w A., w przeszłości użytkowanego jako zaplecze magazynowe i pomieszczenia techniczne Katedry Uniwersytetu. W chwili obecnej pomieszczenia zostały prowizorycznie dostosowane do celów funkcjonowania Katedry.

Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Uczelni.

Realizacja projektu polega na dokonaniu przebudowy i przeprowadzeniu remontu zdegradowanego obiektu w celu przywrócenia jego funkcji użytkowych: dydaktycznej, edukacyjnej, badawczej oraz społecznej, mającej na celu sprzyjanie oraz poprawę życia mieszkańców regionu. Obiekt będzie pełnił funkcje związane z prowadzeniem kształcenia studentów i doktorantów I, II i III stopnia – w systemie studiów stacjonarnych oraz prowadzona będzie działalność badawcza-statutowa. Jednocześnie przewiduje się możliwość nieodpłatnego doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz dostosowania ich do bieżących wyzwań rynku pracy. Nie przewiduje się prowadzenia innych rodzajów działalności.

Działania rewitalizacyjne wpłyną na poprawę stanu zagospodarowania i poprawę jakość przestrzeni publicznej oraz dostosowanie zdegradowanej infrastruktury i pomieszczeń budynku, w celu ich adaptacji, do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi i niepełnosprawnymi.

Przedmiotowy projekt, zgodnie z wymogami konkursu, ujęty został w Lokalnym Programie Rewitalizacji w działaniu nr 8:

Rozwój infrastruktury społecznej.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się:

 1. Przebudowę części istniejących drewnianych stropów.
 2. Przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych.
 3. Remont oraz częściową przebudowę istniejących pomieszczeń.
 4. Przebudowę komunikacji wewnętrznej.
 5. Wydzielenie stref przeciwpożarowych.

Inwestycja zostanie podzielona na następujące zadania:

 • Zadanie 1: Przygotowanie projektu.
  Działania w ramach zadania dotyczą opracowania dokumentacji aplikacyjnej obejmującej program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności inwestycji wraz z załącznikami oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą jest firma Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym ogłoszonym 22 lutego 2017 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 28 marca 2017 r. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz, Dział Techniczny i Centrum Zarządzania Projektami. Zadanie było realizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Zadanie 2: Prace projektowe i roboty budowlane.
  Realizacja działań w ramach zadania zostanie zlecona Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym, który będzie odpowiedzialny za realizację prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje następujące działania: a) prace projektowe, b) uzgodnienia dokumentacji, c) przygotowanie terenu budowy, d) prace remontowo-budowlane w skrzydle B, e) montaż instalacji w skrzydle B, f) prace wykończeniowe w skrzydle B, g) przeniesienie użytkowników do skrzydła B, h) prace remontowo-budowlane w skrzydle A, i) montaż instalacji w skrzydle A, j) prace wykończeniowe wewnętrzne w skrzydle A, k) prace wykończeniowe zewnętrzne w skrzydle A.
  Zadanie będzie realizowane w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz oraz Dział Techniczny.
 • Zadanie 3: Zakup wyposażenia.
  Zakup wyposażenia na potrzeby rewitalizowanego budynku zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz, Katedry, które będą korzystać z zakupionego wyposażenia oraz Dział Zamówień Publicznych.
 • Zadanie 4: Nadzór inwestorski.
  Beneficjent planuje powierzenie zadań związanych z nadzorem inwestorskim podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w przetargu nieograniczonym. Wybrany podmiot będzie odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru robót budowlanych, w tym: - zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy (wykonywanie zadań inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego), - wykonywanie czynności koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego), - wykonywanie zadań Inwestora (zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego), - sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych, - sprawdzenie, czy używane przez Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, - w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, - sprawdzenie terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych osób i używanych maszyn, przedkładanie Inwestorowi wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, - organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, - udział w spotkaniach organizowanych przez Inwestora, udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Inwestorowi, - inicjowanie zmian do zakresu robót objętych kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia do Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę, - ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków Wykonawcy robót, - kontrola i potwierdzenie, że Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt – wymienione w Kontrakcie, - sprawdzenie jakości wykonanych robót oraz wybudowanych elementów, - uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, - przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach gotowych obiektów konstrukcji, - wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych itd., - obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne, - nadzór nad wszystkimi próbami, - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Wykonawcę świadectw prowadzonych prób, - weryfikacja obmiarów poszczególnych elementów robót, - uzgodnienie z Wykonawcą robót a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, - zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania. Zadanie będzie realizowane od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r. Ze strony Beneficjenta za współpracę przy czynnościach związanych z nadzorem inwestorskim będą odpowiedzialni: Kanclerz oraz pracownicy Działu Technicznego.

Rezultatem realizacji Projektu będzie wytworzenie nieruchomości, zdefiniowanej w art. 2 ust. 14a Ustawy o podatku od towarów i usług. Część prac będzie miała wyłącznie charakter remontowo-budowlany, tzn. ponoszone koszty staną się kosztami podatkowymi w momencie ich poniesienia.

Projekt stanowi uzupełnienie, zakończonej w roku 2016, inwestycji dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu (...)”, polegającej na termomodernizacji budynku oraz montażu alternatywnych źródeł energii.

Wydatki na rzecz Projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabywane w celu realizacji Projektu będą służyły tylko czynnościom zwolnionym (usługi edukacyjne) oraz niepodlegającym Ustawie (nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie), tj. nie dającym prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy nadmienić, że w sprawie niniejszego Projektu została już wydana interpretacja indywidualna, w której stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Urząd Marszałkowski Województwa będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa wezwał Wnioskodawcę do uszczegółowienia zakresu planowanych prac w opisie przedmiotowego Projektu. Stąd wynikła konieczność sporządzenia nowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przewidywany charakter świadczonych usług nie zmieni się w stosunku do wcześniejszego wniosku z punktu odliczenia podatku VAT, tzn. nadal będzie świadczona działalność niepodlegająca Ustawie, tj. działalność badawcza-statutowa oraz nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego opisanego w poz. 74 wniosku, będzie miał prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uniwersytet dokonuje zakupów towarów i usług, w celu realizacji Projektu, o którym mowa w poz. 74 wniosku, tj. wykonywania czynności zwolnionych (usługi edukacyjne) oraz niepodlegających Ustawie (nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy, opodatkowaniu podlegają odpłatne dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 Ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług uznać należy za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy (...), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, akcjonariuszy (...), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Realizując Projekt Uniwersytet wypełnia swoją działalność statutową, którą jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka w myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uczelni.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy, Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług, zakupione do realizacji Projektu towary i usługi, nie zostaną wykorzystania do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Uniwersytet będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, złoży wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)”. Projekt przewiduje rewitalizację budynku, w przeszłości użytkowanego jako zaplecze magazynowe i pomieszczenia techniczne Katedry Uniwersytetu. W chwili obecnej pomieszczenia zostały prowizorycznie dostosowane do celów funkcjonowania Katedry. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Uczelni. Realizacja projektu polega na dokonaniu przebudowy i przeprowadzeniu remontu zdegradowanego obiektu w celu przywrócenia jego funkcji użytkowych: dydaktycznej, edukacyjnej, badawczej oraz społecznej, mającej na celu sprzyjanie oraz poprawę życia mieszkańców regionu. Obiekt będzie pełnił funkcje związane z prowadzeniem kształcenia studentów i doktorantów I, II i III stopnia – w systemie studiów stacjonarnych oraz prowadzona będzie działalność badawcza – statutowa. Jednocześnie przewiduje się możliwość nieodpłatnego doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz dostosowania ich do bieżących wyzwań rynku pracy. Nie przewiduje się prowadzenia innych rodzajów działalności. Działania rewitalizacyjne wpłyną na poprawę stanu zagospodarowania i poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz dostosowanie zdegradowanej infrastruktury i pomieszczeń budynku, w celu ich adaptacji, do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi i niepełnosprawnymi. W ramach realizacji Projektu przewiduje się: przebudowę części istniejących drewnianych stropów; przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych; remont oraz częściową przebudowę istniejących pomieszczeń; przebudowę komunikacji wewnętrznej oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych.

Inwestycja zostanie podzielona na następujące zadania:

 • Zadanie 1: Przygotowanie projektu.
  Działania w ramach zadania dotyczą opracowania dokumentacji aplikacyjnej obejmującej program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności inwestycji wraz z załącznikami oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą jest firma London Sp. z o.o. wyłoniona w postępowaniu przetargowym ogłoszonym 22 lutego 2017 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 28 marca 2017 r. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz, Dział Techniczny i Centrum Zarządzania Projektami. Zadanie było realizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Zadanie 2: Prace projektowe i roboty budowlane.
  Realizacja działań w ramach zadania zostanie zlecona Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym, który będzie odpowiedzialny za realizację prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje następujące działania: a) prace projektowe, b) uzgodnienia dokumentacji, c) przygotowanie terenu budowy, d) prace remontowo-budowlane w skrzydle B, e) montaż instalacji w skrzydle B, f) prace wykończeniowe w skrzydle B, g) przeniesienie użytkowników do skrzydła B, h) prace remontowo-budowlane w skrzydle A, i) montaż instalacji w skrzydle A, j) prace wykończeniowe wewnętrzne w skrzydle A, k) prace wykończeniowe zewnętrzne w skrzydle A.
  Zadanie będzie realizowane w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz oraz Dział Techniczny.
 • Zadanie 3: Zakup wyposażenia.
  Zakup wyposażenia na potrzeby rewitalizowanego budynku zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego. Z ramienia Beneficjenta podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: Kanclerz, Katedry, które będą korzystać z zakupionego wyposażenia oraz Dział Zamówień Publicznych.
 • Zadanie 4: Nadzór inwestorski.
  Beneficjent planuje powierzenie zadań związanych z nadzorem inwestorskim podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w przetargu nieograniczonym. Wybrany podmiot będzie odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru robót budowlanych, w tym: - zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy (wykonywanie zadań inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego), - wykonywanie czynności koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego), - wykonywanie zadań Inwestora (zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego), - sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych, - sprawdzenie, czy używane przez Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, - w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, - sprawdzenie terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych osób i używanych maszyn, przedkładanie Inwestorowi wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, - organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, - udział w spotkaniach organizowanych przez Inwestora, udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Inwestorowi, - inicjowanie zmian do zakresu robót objętych kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia do Wykonawcy, aby przedłożył ofertę na zmianę, - ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków Wykonawcy robót, - kontrola i potwierdzenie, że Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt – wymienione w Kontrakcie, - sprawdzenie jakości wykonanych robót oraz wybudowanych elementów, - uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, - przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach gotowych obiektów konstrukcji, - wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych itd., - obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne, - nadzór nad wszystkimi próbami, - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Wykonawcę świadectw prowadzonych prób, - weryfikacja obmiarów poszczególnych elementów robót, - uzgodnienie z Wykonawcą robót a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, - zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania. Zadanie będzie realizowane od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r. Ze strony Beneficjenta za współpracę przy czynnościach związanych z nadzorem inwestorskim będą odpowiedzialni: Kanclerz oraz pracownicy Działu Technicznego.

Rezultatem realizacji Projektu będzie wytworzenie nieruchomości, zdefiniowanej w art. 2 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Część prac będzie miała wyłącznie charakter remontowo-budowlany, tzn. ponoszone koszty staną się kosztami podatkowymi w momencie ich poniesienia. Projekt stanowi uzupełnienie, zakończonej w roku 2016 inwestycji dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 pn. „Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii – budynek dydaktyczny Uniwersytetu (...), polegającej na termomodernizacji budynku oraz montażu alternatywnych źródeł energii. Wydatki na rzecz Projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabywane w celu realizacji Projektu będą służyły tylko czynnościom zwolnionym (usługi edukacyjne) oraz niepodlegającym ustawie (nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie), tj. niedającym prawa do odliczenia podatku VAT.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)”.

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług (usługi edukacyjne) oraz niepodlegającym temu podatkowi (nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Zainteresowany – będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegającym temu podatkowi. Tym samym nie będzie w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego – mimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT – nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu (...)”.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka związku wydatków poniesionych na zakup towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności na informacji, że „Towary i usługi nabywane w celu realizacji Projektu będą służyły tylko czynnościom zwolnionym (usługi edukacyjne) oraz niepodlegającym ustawie (nieodpłatne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie) (...)”. W świetle powyższego, tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.