0112-KDIL4.4012.229.2017.2.NK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących realizacji projektu.
0112-KDIL4.4012.229.2017.2.NKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. dofinansowanie
 3. gmina
 4. obniżenie podatku należnego
 5. odliczanie podatku naliczonego
 6. podatek naliczony
 7. projekt
 8. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wiaty (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wiaty (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa wiaty (...)” i podpisała umowę o przyznanie pomocy zawartej w dniu 30 marca 2017 r. w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych Gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Gmina podpisała w dniu 22 maja 2017 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14).

Szczegółowy zakres robót: budowa wiaty o konstrukcji drewnianej z pokryciem gontem papowym, wolnostojącej, z dachem dwuspadowym, o wymiarach 15,00 x 6,00 m i wysokości od 2,70 – 4,70 m wraz z systemem produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz oświetleniem wiaty.

Powstała wiata będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym. Po pierwsze będzie ona miejscem odpoczynku zarówno mieszkańców Gminy, jak i osób przyjezdnych z uwagi na fakt, że będzie ona zlokalizowana przy planowanej do realizacji trasie rowerowej wokół zbiornika wodnego. Po drugie będą mogli z niej korzystać zawodnicy zarówno podczas zawodów sportowych, jak i podczas okazjonalnych spotkań zawodników z działaczami klubowymi i kibicami. Po trzecie z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze świetlicą środowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury będzie ona wykorzystywana do działań w sferze społeczno-kulturalnej. Dodatkowo w ramach operacji zostanie zainstalowany system fotowoltaiczny. Ponadto na wiacie zostanie zamieszczona tabliczka informacyjna z kodem QR, pod którym będzie można uzyskać informacje o ofertach pracy oraz o planowanych szkoleniach dla osób bezrobotnych.

W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim.

Wytworzona w ramach inwestycji infrastruktura zostanie własnością Gminy.

Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę.

Ponadto w piśmie z dnia 21 lipca 2017 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany poinformował, że wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie to Gmina, co do zasady, wykonuje w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych jej z mocy prawa, zatem towary i usługi zakupywane w związku z realizacją projektu będą służyć wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie Gmina nie działa w charakterze podatnika.

Powstała wiata będzie udostępniana nieodpłatnie i będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym. Będzie ona miejscem odpoczynku zarówno mieszkańców Gminy, jak i osób przyjezdnych. Będą mogli z niej korzystać zawodnicy zarówno podczas zawodów sportowych, jak i podczas okazjonalnych spotkań zawodników z działaczami klubowymi i kibicami. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze świetlicą środowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury będzie ona wykorzystywana do działań w sferze społeczno-kulturalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dot. realizacji ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu dot. realizacji projektu pn. „Budowa wiaty (...)”.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie to Gmina, co do zasady, wykonuje w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych jej z mocy prawa. Gmina nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami dot. ww. projektu, ponieważ efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie Gmina nie działa w charakterze podatnika. Powstała wiata będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Natomiast, w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ będą uznane za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań oraz, gdy wykonują czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • 3a)działalności w zakresie telekomunikacji,
 1. lokalnego transportu zbiorowego,
 2. ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • 6a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 1. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 2. edukacji publicznej,
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. cmentarzy gminnych,
 8. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 9. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 10. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 11. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 12. promocji gminy,
 13. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),
 14. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 powołanej ustawy).

Stosownie do art. 9 ust. 2 tej ustawy, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Jak stanowi art. 9 ust. 3 cyt. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina – będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa wiaty (...)” i podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych Gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina podpisała w dniu 22 maja 2017 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 r. Szczegółowy zakres robót: budowa wiaty o konstrukcji drewnianej z pokryciem gontem papowym, wolnostojącej, z dachem dwuspadowym, o wymiarach 15,00 x 6,00 m i wysokości od 2,70 – 4,70 m wraz z systemem produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz oświetleniem wiaty. Powstała wiata będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym. Po pierwsze będzie ona miejscem odpoczynku zarówno mieszkańców Gminy, jak i osób przyjezdnych z uwagi na fakt, że będzie ona zlokalizowana przy planowanej do realizacji trasie rowerowej wokół zbiornika wodnego. Po drugie będą mogli z niej korzystać zawodnicy zarówno podczas zawodów sportowych, jak i podczas okazjonalnych spotkań zawodników z działaczami klubowymi i kibicami. Po trzecie z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze świetlicą środowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury będzie ona wykorzystywana do działań w sferze społeczno-kulturalnej. Dodatkowo w ramach operacji zostanie zainstalowany system fotowoltaiczny. Ponadto na wiacie zostanie zamieszczona tabliczka informacyjna z kodem QR, pod którym będzie można uzyskać informacje o ofertach pracy oraz o planowanych szkoleniach dla osób bezrobotnych. W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim. Wytworzona w ramach inwestycji infrastruktura zostanie własnością Gminy. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę.

Wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie to Gmina, co do zasady, wykonuje w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych jej z mocy prawa, zatem towary i usługi zakupywane w związku z realizacją projektu będą służyć wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie Gmina nie działa w charakterze podatnika. Powstała wiata będzie udostępniana nieodpłatnie i będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym. Będzie ona miejscem odpoczynku zarówno mieszkańców Gminy, jak i osób przyjezdnych. Będą mogli z niej korzystać zawodnicy zarówno podczas zawodów sportowych, jak i podczas okazjonalnych spotkań zawodników z działaczami klubowymi i kibicami. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze świetlicą środowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w X będzie ona wykorzystywana do działań w sferze społeczno-kulturalnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa wiaty (...)”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wykonanie prac związanych z realizacją projektu należy do zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, a powstała wiata będzie udostępniana nieodpłatnie i będzie służyła celom rekreacyjnym, turystycznym i społeczno-kulturalnym. Efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu. Zatem Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją wskazanego projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dot. realizacji projektu pn. „Budowa wiaty (...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.