0112-KDIL4.4012.168.2017.2.NK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum”.
0112-KDIL4.4012.168.2017.2.NKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. inwestycje
 4. obniżenie podatku należnego
 5. obrót
 6. odliczanie podatku naliczonego
 7. odliczenia
 8. odliczenie podatku od towarów i usług
 9. podatek naliczony
 10. prawo do odliczenia
 11. projekt
 12. proporcja
 13. współczynnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Park powstał w roku 1959 i do dnia 31 grudnia 2011 r. był państwową jednostką budżetową.

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2012 r., przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.224.1337), od dnia 1 stycznia 2012 r. Park stał się państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Do zadań Parku (art. 8b ustawy o ochronie przyrody) należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do:
  • zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych,
  • przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody,
  • odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub siedlisk grzybów;
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

W wyniku realizacji ww. zadań Park uzyskuje przychody z prowadzonej działalności m.in.:

 1. za wstęp do parku narodowego (art. 12 ust. 3 ww. ustawy),
 2. za udostępnianie parku narodowego (art. 12 ust. 3 ww. ustawy),
 3. z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną,
 4. za wstęp do obiektów związanych z działalnością edukacyjną,
 5. z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 6. z tytułu dzierżawy, najmu i użytkowania nieruchomości, w tym na cele mieszkaniowe,
 7. ze sprzedaży produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ustawowych (drewna, nasion oraz tusz zwierzęcych),
 8. ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,
 9. ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będących w ewidencji środków trwałych,
 10. ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego niebędących w ewidencji środków trwałych,
 11. ze sprzedaży składników rzeczowych zbędnych – złomu, dla której podatnikiem jest nabywca.

Z tego też względu Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Park uzyskuje także przychody z:

 1. krótkoterminowych lokat bankowych,
 2. tytułu zasądzonych, bądź wynikających z umów kar,
 3. odsetek za nieterminową spłatę należności od odbiorców,
 4. zatrzymanych wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
 5. zasądzonych odszkodowań.

Ponadto Park na sfinansowanie zadań ustawowych otrzymuje:

 1. dotację celową na działalność bieżącą z Ministerstwa Środowiska,
 2. dotację celową na zadania inwestycyjne z Ministerstwa Środowiska,
 3. dotację celową na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej z Ministerstwa Środowiska na zadania bieżące,
 4. dotację celową na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej z Ministerstwa Środowiska na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 5. dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej z Instytucji Wdrażających na zadania bieżące,
 6. dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej z Instytucji Wdrażających na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 7. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące,
 8. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 9. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące,
 10. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 11. środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznawane jako jednolita płatność obszarowa lub płatność rolno-środowiskowa, tzw. dopłaty,
 12. dotację od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ze środków Funduszu Leśnego na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Ww. dotacje i odpłaty nie mają wpływu ani na cenę towarów, ani na cenę świadczonych usług.

Wnioskodawca przewiduje, że w roku 2017 i w latach kolejnych katalog przychodów nie ulegnie zmianie.

Oznacza to, że Park będzie dokonywał w roku 2017 i latach kolejnych, sprzedaży zarówno opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT oraz będzie wykonywał czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W większości przypadków istnieje możliwość określenia, czy dany zakup będzie służyć działalności opodatkowanej, zwolnionej czy pozostającej poza zakresem działania ustawy o VAT – niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak będą także występowały zakupy służące działalności zarówno opodatkowanej, zwolnionej oraz czynnościom niepodlegającym VAT, czyli tzw. działalności mieszanej, np. ogólnozakładowe i administracyjne, w tym m.in. utrzymania siedziby dyrekcji, samochodów służbowych, straży parku. W tych przypadkach Park planuje w roku 2017 obliczać kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym sposobem określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanej działalności oraz ze względu na zmianę przepisów od dnia 1 stycznia 2016 r. Park określając proporcję na rok 2017 wykorzystał dane za rok 2016, tj. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie z działalności gospodarczej powiększony o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat otrzymywanych na sfinansowanie wykonywanej działalności innej niż gospodarcza, tj. ustawowej (art. 86 ust. 2c pkt 3). Na podstawie tak obliczonego współczynnika, tj. w pierwszym etapie „prewspółczynnika”, a następnie „współczynnika proporcji” Park odlicza VAT naliczony.

W roku 2017 Park planuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (FS), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Centrum Muzealno-Edukacyjne (...)”.

Nowo tworzony obiekt będzie siedzibą dyrekcji Parku oraz Centrum Muzealno-Edukacyjnego.

Celem Centrum Muzealno-Edukacyjnego Parku będzie realizacja zawartych w ustawie o ochronie przyrody zadań parku narodowego związanych z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Lokalizacja Centrum w zabytkowych obiektach na terenie Parku umożliwi prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu zarówno historycznym, jak i kulturowym. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający ich prezentację, pozwoli na przybliżenie odwiedzającym tych zagadnień w atrakcyjny sposób, a także stanie się podstawą programu edukacyjnego „(...)”. Realizacja projektu umożliwi także stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu wyjątkowej przyrody przez wszystkie grupy społeczne, co wpływać będzie pozytywnie na świadomość konieczności ochrony przyrody. Zakres robót objętych projektem w I etapie inwestycji:

 1. wykonanie kompleksowego docieplenia zewnętrznych ścian piwnic, I piętra, II piętra oraz przybudówki parteru,
 2. wykonanie docieplenia stropu poddasza oraz stropodachu przybudówki,
 3. wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 4. zmiana źródła energii cieplnej na pompę ciepła wspomaganą kotłem kondensacyjnym wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania,
 5. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową,
 6. przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową i wykorzystującą nowe źródła energii OZE,
 7. wykonanie instalacji systemów BMS oraz automatyki systemów ogrzewania i wentylacji,
 8. wymiana źródeł światła na energooszczędne w tym na źródła LED,
 9. wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych zasilających energię elektryczną główne źródło energii – pompy ciepła w zmodernizowanym budynku pałacu,
 10. wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Wartość projektu: 8.556.087 zł, dofinansowanie z FS 5.170.413 zł.

Po zakończeniu realizowanej inwestycji, w obiekcie będą organizowane:

 1. konferencje naukowe,
 2. ekspozycje edukacyjne,
 3. zajęcia edukacyjne.

Za uczestnictwo w ww. zajęciach będą pobierane opłaty. Szacowane przychody z tytułu pobieranych opłat nie będą pokrywały kosztów funkcjonowania obiektu. Koszty, które nie będą mogły być sfinansowane z pobieranych opłat, w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację powyższych działań będą finansowane z dotacji otrzymywanych z Ministerstwa Środowiska lub innych instytucji współfinansujących działalność ustawową Parku, a także z przychodów własnych Parku, innych niż powstające w obiekcie (np. ze sprzedaży drewna).

Ponadto, w obiekcie nieodpłatnie organizowane będą:

 1. zajęcia edukacyjne dla mieszkańców regionu,
 2. warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej,
 3. imprezy plenerowe,
 4. posiedzenia Rady Naukowej Parku, konferencje tematyczne,
 5. narady i spotkania związane z działalnością „ogólnozakładową” Parku,
 6. spotkania z lokatorami mieszkań stanowiących własność Parku.

Powstający obiekt – Centrum Muzealno-Edukacyjne Parku to ośrodek, który będzie łączył funkcje edukacyjne, a także funkcję zarządzania informacją w zakresie nie tylko parku narodowego (Park), ale także m.in. sieci Natura 2000.

W utworzonym obiekcie będzie też funkcjonować – nieodpłatnie – Centrum Zarządzania i Informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym: „Natura 2000”.

Parter oraz piwnice obiektu przeznaczone będą na ekspozycję edukacyjną oraz infrastrukturę niezbędną do obsługi zwiedzających, natomiast pierwsza i druga kondygnacja stanowić będzie siedzibę administracji Parku (dyrekcji). Wynagrodzenia pracowników Parku, zarówno tych pracujących w dziale edukacji, jak i tych, którzy związani są z działalnością ogólnozakładową finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

W realizowanym projekcie, naliczony VAT w części niepodlegającej odliczeniu, stanowi koszt kwalifikowany (pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 lutego 2016 r. skierowane do Ministerstwa Energii zawiera informację, że podatek VAT w projektach realizowanych w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przez: państwowe jednostki budżetowe, administrację rządową oraz nadzorowane lub podległe organy i jednostki organizacyjne może być kosztem kwalifikowanym. Zniesienie zakazu kwalifikowania VAT w ww. obszarach oznacza, że VAT może być kwalifikowany na zasadach ogólnych, tj. pod warunkiem braku prawa jego odzyskania).

Ponadto z pisma z dnia 7 lipca 2017 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Park jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Muzealno-Edukacyjne (...)” będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, którą jednostka prowadzi poprzez realizację jej zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • 3a. Czynności, w ramach których efekty realizacji projektu będą wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane podatkiem od towarów i usług (tj. realizowane odpłatnie):
  • konferencje naukowe,
  • ekspozycje edukacyjne,
  • zajęcia edukacyjne.
 • W powyższym zakresie nie będą występowały czynności zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  Czynności realizowane w ramach działalności statutowej (nieodpłatnie) określone zostały w art. 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie przyrody i obejmują swym zakresem:
  • powstanie Centrum Zarządzania i Informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym: „ Natura 2000”,
  • zajęcia edukacyjne dla mieszkańców regionu,
  • warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej,
  • imprezy plenerowe,
  • posiedzenia Rady Naukowej Parku, konferencje tematyczne,
  • narady i spotkania związane z działalnością „ogólnozakładową” Parku,
  • spotkania z lokatorami mieszkań stanowiących własność Parku.
 • 3b. Jednostka będzie miała możliwość przyporządkowania poniesionych wydatków za zakup ww. towarów i usług do czynności dających prawo do odliczenia oraz do czynności niedających takiego prawa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, że powstający obiekt „Centrum” będzie związany z działalnością „mieszaną” – opodatkowaną i zwolnioną (działalność pracowników dyrekcji Parku przyczynia się do powstania przychodów z tytułu opłat opodatkowanych i nieopodatkowanych, np. czynsze za mieszkania) oraz z działalnością pozostającą poza regulacjami ustawy o VAT (dotacje niemające wpływu na cenę usług) – naliczony podatek VAT od nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum” może być odliczany częściowo, tj. wg współczynnika obliczonego na podstawie art. 86 ust. 2e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (obliczonego w dwóch etapach – „prewspółczynnika” i współczynnika”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że powstający obiekt „Centrum” będzie związany z działalnością „mieszaną” – opodatkowaną i zwolnioną (będzie się tam mieścić siedziba dyrekcji Parku) oraz z działalnością pozostającą poza ustawą o VAT (dotacje niemające wpływu na cenę usług), naliczony podatek VAT od nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum” może być odliczany częściowo, tj. wg współczynnika obliczonego na podstawie art. 86 ust. 2e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (obliczonego w dwóch etapach – „prewspółczynnika” i „współczynnika”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W myśl art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Przepis art. 86 ust. 2d ustawy stanowi, że w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Stosownie do art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W tym miejscu należy zauważyć, że w świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Z kolei jak wynika z art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Jednak i w takich przypadkach możliwe będzie stosowanie przez podatników innego sposobu określenia proporcji zwanego „prewspółczynnikiem”. Wynika to z art. 86 ust. 2h ustawy, który stanowi, że przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Podkreślić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w przypadku wykorzystywania nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej.

Podatnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych (po 1 stycznia 2016 r.) towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

Powołany wyżej przepis art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług (np. bezpłatne użyczenie lokali). „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą.

Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT.

Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca – będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – w roku 2017 planuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (FS), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Centrum Muzealno-Edukacyjne (...)”. Nowo tworzony obiekt będzie siedzibą dyrekcji Parku oraz Centrum Muzealno-Edukacyjnego. Celem Centrum Muzealno-Edukacyjnego Parku będzie realizacja zawartych w ustawie o ochronie przyrody zadań parku narodowego związanych z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Lokalizacja Centrum w zabytkowych obiektach na terenie Parku umożliwi prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu zarówno historycznym, jak i kulturowym. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający ich prezentację, pozwoli na przybliżenie odwiedzającym tych zagadnień w atrakcyjny sposób, a także stanie się podstawą programu edukacyjnego „Zielona energia Parku”. Realizacja projektu umożliwi także stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu wyjątkowej przyrody przez wszystkie grupy społeczne, co wpływać będzie pozytywnie na świadomość konieczności ochrony przyrody. Zakres robót objętych projektem w I etapie inwestycji:

 1. wykonanie kompleksowego docieplenia zewnętrznych ścian piwnic, I piętra, II piętra oraz przybudówki parteru,
 2. wykonanie docieplenia stropu poddasza oraz stropodachu przybudówki,
 3. wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 4. zmiana źródła energii cieplnej na pompę ciepła wspomaganą kotłem kondensacyjnym wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania,
 5. wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową,
 6. przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową i wykorzystującą nowe źródła energii OZE,
 7. wykonanie instalacji systemów BMS oraz automatyki systemów ogrzewania i wentylacji,
 8. wymiana źródeł światła na energooszczędne w tym na źródła LED,
 9. wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych zasilających energię elektryczną główne źródło energii – pompy ciepła w zmodernizowanym budynku pałacu,
 10. wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Wartość projektu: 8.556.087 zł, dofinansowanie z FS 5.170.413 zł.

Po zakończeniu realizowanej inwestycji, w obiekcie będą organizowane:

 1. konferencje naukowe,
 2. ekspozycje edukacyjne,
 3. zajęcia edukacyjne.

Za uczestnictwo w ww. zajęciach będą pobierane opłaty. Szacowane przychody z tytułu pobieranych opłat nie będą pokrywały kosztów funkcjonowania obiektu. Koszty, które nie będą mogły być sfinansowane z pobieranych opłat, w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację powyższych działań będą finansowane z dotacji otrzymywanych z Ministerstwa Środowiska lub innych instytucji współfinansujących działalność ustawową Parku, a także z przychodów własnych Parku, innych niż powstające w obiekcie (np. ze sprzedaży drewna). Ponadto, w obiekcie nieodpłatnie organizowane będą:

 1. zajęcia edukacyjne dla mieszkańców regionu,
 2. warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej,
 3. imprezy plenerowe,
 4. posiedzenia Rady Naukowej Parku, konferencje tematyczne,
 5. narady i spotkania związane z działalnością „ogólnozakładową” Parku,
 6. spotkania z lokatorami mieszkań stanowiących własność Parku.

Powstający obiekt – Centrum Muzealno-Edukacyjne Parku to ośrodek, który będzie łączył funkcje edukacyjne, a także funkcję zarządzania informacją w zakresie nie tylko parku narodowego (Park), ale także m.in. sieci Natura 2000. W utworzonym obiekcie będzie też funkcjonować – nieodpłatnie – Centrum Zarządzania i Informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym: „Natura 2000”. Parter oraz piwnice obiektu przeznaczone będą na ekspozycję edukacyjną oraz infrastrukturę niezbędną do obsługi zwiedzających, natomiast pierwsza i druga kondygnacja stanowić będzie siedzibę administracji Parku (dyrekcji). Wynagrodzenia pracowników Parku, zarówno tych pracujących w dziale edukacji, jak i tych, którzy związani są z działalnością ogólnozakładową finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Muzealno-Edukacyjne (...)” będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, którą jednostka prowadzi poprzez realizację jej zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Czynności, w ramach których efekty realizacji projektu będą wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane podatkiem od towarów i usług (tj. realizowane odpłatnie):

 • konferencje naukowe,
 • ekspozycje edukacyjne,
 • zajęcia edukacyjne.

W powyższym zakresie nie będą występowały czynności zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności realizowane w ramach działalności statutowej (nieodpłatnie) określone zostały w art. 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie przyrody i obejmują swym zakresem:

 • powstanie Centrum Zarządzania i Informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym: „Natura 2000”,
 • zajęcia edukacyjne dla mieszkańców regionu,
 • warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej,
 • imprezy plenerowe,
 • posiedzenia Rady Naukowej Parku, konferencje tematyczne,
 • narady i spotkania związane z działalnością „ogólnozakładową” Parku,
 • spotkania z lokatorami mieszkań stanowiących własność Parku.

Jednostka będzie miała możliwość przyporządkowania poniesionych wydatków za zakup ww. towarów i usług do czynności dających prawo do odliczenia oraz do czynności niedających takiego prawa.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy w związku z faktem, że powstający obiekt „Centrum” będzie związany z działalnością „mieszaną” – opodatkowaną i zwolnioną (działalność pracowników dyrekcji Parku przyczynia się do powstania przychodów z tytułu opłat opodatkowanych i nieopodatkowanych, np. czynsze za mieszkania) oraz z działalnością pozostającą poza regulacjami ustawy o VAT (dotacje niemające wpływu na cenę usług) – naliczony podatek VAT od nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum” może być odliczany częściowo, tj. wg współczynnika obliczonego na podstawie art. 86 ust. 2e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (obliczonego w dwóch etapach – „prewspółczynnika” i współczynnika”).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Z uwagi na treść ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane (tj. opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Muzealno-Edukacyjne (...)” będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, którą jednostka prowadzi poprzez realizację jej zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przy czym – jak wskazał Wnioskodawca – efekty realizacji projektu będą wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (tj. realizowanych odpłatnie konferencji naukowych, ekspozycji edukacyjnych, zajęć edukacyjnych), w powyższym zakresie nie będą natomiast występowały czynności zwolnione od podatku oraz czynności realizowane w ramach działalności statutowej (nieodpłatnie) określone w art. 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie przyrody.

W konsekwencji, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług dotyczących realizowanego projektu do działalności gospodarczej (opodatkowanej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego, jeśli Wnioskodawca będzie miał możliwość bezpośrednio przypisać poniesione wydatki wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT wykonywanych w ramach działalności, to Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonanie tych zakupów na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie bezpośrednio przypisać poniesionych wydatków wyłącznie i w całości do działalności gospodarczej, to kwotę podatku naliczonego Zainteresowany powinien obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

W konsekwencji, skoro budynek Centrum nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych z opodatkowania – jak wskazał w opisie sprawy Wnioskodawca – to wyliczony na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 2a-2h ustawy podatek naliczony, przypisany do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, będzie podlegał odliczeniu w całości.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w związku z faktem, że powstający obiekt „Centrum” będzie związany z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz z działalnością pozostającą poza regulacjami ustawy, naliczony podatek VAT od nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum” może być odliczany w następujący sposób:

 1. w całości – w odniesieniu do zakupu towarów i usług, które Wnioskodawca będzie w stanie przyporządkować wyłącznie i w całości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy,
 2. na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy – w odniesieniu do zakupu towarów i usług, których Zainteresowany nie będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do działalności gospodarczej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na fakt, że pomimo, iż w pytaniu Zainteresowany wskazał, że „powstający obiekt Centrum będzie związany z działalnością mieszaną – opodatkowaną i zwolnioną”, to w uzupełnieniu do opisu sprawy Wnioskodawca wykluczył wykorzystywanie budynku Centrum do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego. Tut. Organ informuje, że nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że – zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na oświadczeniu Zainteresowanego wyrażonym w uzupełnieniu do wniosku o tym, że budynek Centrum będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza oraz że jednostka będzie miała możliwość przyporządkowania poniesionych wydatków za zakup towarów i usług do czynności dających prawo do odliczenia oraz do czynności niedających takiego prawa. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisanego zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem analizy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.