0112-KDIL4.4012.162.2018.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wartości poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wartości poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wartości poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. o kserokopię powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz odpis pełny z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gminny Ośrodek Kultury (dalej również: GOK) jest jednostką organizacyjną Gminy, posiada oddzielną osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem VAT. Posiada własny numer identyfikacji podatkowej, nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 czerwca 1994 r. Został utworzony uchwałą Rady Gminy z dnia 17 lipca l992 r.

Od chwili powstania instytucja prowadzi działalność w zakresie:

 • rozbudzania i zaspakajania potrzeb, zainteresowań i aspiracji kulturalnych mieszkańców gminy,
 • kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego, gromadzenia, dokumentowania, odnowy i udostępniania lokalnych dóbr kultury,
 • tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • edukacji kulturalnej, propagowania zainteresowania sztuką, folklorem, rękodziełem ludowym i artystycznym, popularyzacji i promocji dorobku kulturalnego Gminy,
 • współdziałania z innymi instytucjami kultury oświaty, stowarzyszeniami, związkami twórczymi w dziedzinie upowszechniania kultury.

Obecnie GOK prowadzi różnorodną działalność w sferze upowszechniania kultury.

Przy GOK działają: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Regionalny Dziecięcy Zespół (...), grupa teatralna, chór, zespoły wokalne, liczne koła zainteresowań. Prowadzone są warsztaty i zajęcia plastyczne, muzyczne i fotograficzne. Przy GOK działa również Biblioteka Publiczna.

GOK Decyzją Zarządu Gminy z dnia 8 listopada 2000 r. nabył prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 506/1 oraz na własność: budynek, budowle i urządzenia, znajdujące się na działce. Nabycie nastąpiło nieodpłatnie. Gminny Ośrodek Kultury będzie realizował Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt zakłada zakup i montaż wyposażenia dla GOK:

 1. zakup i montaż okotarowania sceny na sali widowiskowo-kinowej,
 2. zakup i montaż projektora multimedialnego na sali widowiskowo-kinowej,
 3. zakup i montaż systemu oświetlenia sali widowiskowo-kinowej.

Wartość szacowana Projektu wynosi 100.000,00 zł. Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy i związany z tym wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez dostęp do nowoczesnego obiektu kultury. Po zakończeniu inwestycji wyposażenie zakupione w ramach Projektu zostanie przyjęte na stan na podstawie dokumentu OT. Oferta kulturalna, której realizacja będzie możliwa dzięki realizacji Projektu, będzie skierowana do każdego bez wyjątku członka lokalnej społeczności, również do osób dotkniętych ubóstwem, które również będą miały zapewniony stały, nieodpłatny dostęp do wydarzeń kulturalnych organizowanych z użyciem zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu audiowizualnego rozszerzy możliwości organizacji przez GOK różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, takich jak spektakle, przedstawienia, inscenizacje, koncerty, recitale, pokazy multimedialne. Doposażenie sali w zaplanowany sprzęt i wyposażenie umożliwi realizację działań statutowych, ułatwi działalność kółek zainteresowań, zachęci do aktywności kolejne osoby i umożliwi rozwinięcie talentu dzieci i młodzieży, zaktywizuje osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu wieku i samotności. Profesjonalne wyposażenie sali umożliwi przeniesienie imprezy z pleneru w przypadku pogorszenia warunków pogodowych i to daje gwarancję ich realizacji, zadowolenie widzów oraz satysfakcję wykonawców.

GOK świadczy usługi w zakresie kultury na rzecz ludności, które są przedmiotowo zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT. W GOK-u jest kino, a usługi związane z wyświetlaniem filmów są opodatkowane 8% stawką VAT, co wynika z poz. Nr 182 załącznika Nr 3 do ustawy. Jednak w chwili obecnej kino nie funkcjonuje z uwagi na wyeksploatowane „stare” projektory filmowe, nie przystające do współczesnych wymagań technologicznych. Dlatego kino zaprzestało swojej działalności.

Ponadto GOK świadczy inne usługi jak:

 1. wynajem 2 lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych najemcom – garaży,
 2. wynajem 1 lokalu użytkowego o pow. 96,20 m2,
 3. wynajem sali – lokal użytkowy,
 4. odsprzedaż wody – refakturowanie podmiotom wynajmującym lokale,
 5. odsprzedaż energii cieplnej – refakturowanie dla stowarzyszenia OSP, ponieważ zasilane są z jednej kotłowni, będącej własnością GOK,
 6. wynajem ruchomej sceny estradowej, montowanej na zewnątrz obiektu.

Za świadczone ww. usługi Gminny Ośrodek Kultury wystawia faktury VAT. Świadczy również czynności statutowe, które są poza ustawą VAT.

Gminny Ośrodek Kultury od niektórych zakupów związanych z transakcjami mieszanymi, tj. niepodlegającymi VAT, zwolnionymi i opodatkowanymi – czyli wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczych oraz do celów innych niż działalność gospodarcza – odlicza podatek VAT w części, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1, stosując prewspółczynnik sprzedaży, który wynosi wstępnie na rok 2018 – 11%.

Ponadto w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i odlicza podatek VAT w części, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 90 ustawy o VAT, stosując wskaźnik sprzedaży, który wynosi 79% – wstępny na rok 2018.

Wyposażenie nabyte w ramach Projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” nie będzie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Będzie służyło do nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych – niepodlegających VAT i zwolnionych organizowanych przez GOK w ramach prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” Gminny Ośrodek Kultury będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości poniesionych nakładów w budynku GOK?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony w przypadku realizacji Projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z treści wskazanych wyżej przepisów wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.

Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 • wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 • wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy, posiada oddzielną osobowość prawną i jest czynnym podatnikiem VAT.

Od chwili powstania instytucja prowadzi działalność w zakresie: rozbudzania i zaspakajania potrzeb, zainteresowań i aspiracji kulturalnych mieszkańców gminy, kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego, gromadzenia, dokumentowania, odnowy i udostępniania lokalnych dóbr kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, edukacji kulturalnej, propagowania zainteresowania sztuką, folklorem, rękodziełem ludowym i artystycznym, popularyzacji i promocji dorobku kulturalnego Gminy, współdziałania z innymi instytucjami kultury oświaty, stowarzyszeniami, związkami twórczymi w dziedzinie upowszechniania kultury. Obecnie GOK Szepietowo prowadzi różnorodną działalność w sferze upowszechniania kultury.

Gminny Ośrodek Kultury będzie realizował Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt zakłada zakup i montaż wyposażenia dla GOK, tj. okotarowania sceny na sali widowiskowo-kinowej, projektora multimedialnego na sali widowiskowo-kinowej oraz projektora multimedialnego na sali widowiskowo-kinowej.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy i związany z tym wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez dostęp do nowoczesnego obiektu kultury. Po zakończeniu inwestycji wyposażenie zakupione w ramach Projektu zostanie przyjęte na stan na podstawie dokumentu OT. Oferta kulturalna, której realizacja będzie możliwa dzięki realizacji Projektu, będzie skierowana do każdego bez wyjątku członka lokalnej społeczności, również do osób dotkniętych ubóstwem, które również będą miały zapewniony stały, nieodpłatny dostęp do wydarzeń kulturalnych organizowanych z użyciem zakupionego w ramach Projektu wyposażenia. Zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu audiowizualnego rozszerzy możliwości organizacji przez GOK różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, takich jak spektakle, przedstawienia, inscenizacje, koncerty, recitale, pokazy multimedialne. Doposażenie sali w zaplanowany sprzęt i wyposażenie umożliwi realizację działań statutowych, ułatwi działalność kółek zainteresowań, zachęci do aktywności kolejne osoby i umożliwi rozwinięcie talentu dzieci i młodzieży, zaktywizuje osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu wieku i samotności. Profesjonalne wyposażenie sali umożliwi przeniesienie imprezy z pleneru w przypadku pogorszenia warunków pogodowych i to daje gwarancję ich realizacji, zadowolenie widzów oraz satysfakcję wykonawców.

GOK świadczy usługi w zakresie kultury na rzecz ludności, które są przedmiotowo zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy. W GOK-u jest kino, a usługi związane z wyświetlaniem filmów są opodatkowane 8% stawką VAT. Jednak w chwili obecnej kino nie funkcjonuje z uwagi na wyeksploatowane „stare” projektory filmowe, dlatego kino zaprzestało swojej działalności. Ponadto GOK świadczy inne usługi, tj. wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych (w tym garaży oraz Sali), odsprzedaż wody (refakturowanie podmiotom wynajmującym lokale), odsprzedaż energii cieplnej (refakturowanie dla stowarzyszenia OSP Szepietowo) oraz wynajem ruchomej sceny estradowej, montowanej na zewnątrz obiektu. Za świadczone ww. usługi Gminny Ośrodek Kultury wystawia faktury VAT. Świadczy również czynności statutowe, które są poza ustawą VAT.

Gminny Ośrodek Kultury od niektórych zakupów związanych z transakcjami mieszanymi, tj. niepodlegającymi VAT, zwolnionymi i opodatkowanymi – czyli wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczych oraz do celów innych niż działalność gospodarcza – odlicza podatek VAT w części, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1, stosując prewspółczynnik sprzedaży.

Wyposażenie nabyte w ramach Projektu nie będzie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Będzie służyło do nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych – niepodlegających VAT i zwolnionych, organizowanych przez GOK w ramach prowadzonej działalności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości poniesionych nakładów w budynku GOK w związku z realizacją Projektu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie taki związek nie występuje. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, wyposażenie nabyte w ramach Projektu nie będzie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej – będzie służyło do nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK w ramach prowadzonej działalności, tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych.

Zatem, w związku z tym, że towary i usługi nabywane w trakcie realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Zainteresowanemu nie przysługuje – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego Projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca realizując Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (...)” nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wartości poniesionych nakładów w budynku GOK.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.