0112-KDIL2-3.4012.558.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie LGD we współpracy z Lokalną Grupą Działania A, Lokalną Grupą Działania B oraz partnerem węgierskim Stowarzyszeniem C, w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 w 2018 r. realizuje projekt pn.: (...). Umowa została zawarta z Urzędem Marszałkowskim. W ramach realizacji projektu współpracy LGD zrealizuje następujące działania:

  1. Wykonanie podstrony internetowej, informującej o dziedzictwie kulinarnym i walorach turystycznych oraz o działaniach realizowanych w ramach projektu.
  2. Organizacja warsztatów kulinarnych, których celem było zapoznanie się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu.
  3. Opracowanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i walory turystyczne obszarów partnerskich LGD.
  4. Organizację wyjazdu studyjnego połączonego z konferencją międzynarodową.
  5. Zarządzanie projektem współpracy – prawidłowe, zgodne z umową o dofinansowanie i umową partnerską, sprawne zarządzanie projektem współpracy w celu płynnego jej przebiegu na każdym etapie realizacji.

Wszystkie faktury będą opłacane terminowo po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Zaplanowane działania są niezbędne do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie poniesione koszty zostaną wykorzystane jedynie do realizacji projektu, nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W wyniku realizacji projektu pn. (...) Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów.

Wszyscy uczestnicy działań realizowanych w projekcie będą korzystać z nich nieodpłatnie.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci.

Realizacja projektu współpracy pn.: (...) nie wywoła żadnych skutków podatkowych – nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. (...) w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. (...) w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania oraz partnerem węgierskim – Stowarzyszeniem, w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 w 2018 r. realizuje projekt pn.: (...). Umowa została zawarta z Urzędem Marszałkowskim. W ramach realizacji projektu współpracy LGD zrealizuje następujące działania: wykonanie podstrony internetowej, informującej o dziedzictwie kulinarnym i walorach turystycznych oraz o działaniach realizowanych w ramach projektu; organizacja warsztatów kulinarnych, których celem było zapoznanie się z recepturami oraz sposobem sporządzania tradycyjnych potraw oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu; opracowanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i walory turystyczne obszarów partnerskich LGD; organizację wyjazdu studyjnego połączonego z konferencją międzynarodową; zarządzanie projektem współpracy – prawidłowe, zgodne z umową o dofinansowanie i umową partnerską, sprawne zarządzanie projektem współpracy w celu płynnego jej przebiegu na każdym etapie realizacji. Wszystkie faktury będą opłacane terminowo po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Zaplanowane działania są niezbędne do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie poniesione koszty zostaną wykorzystane jedynie do realizacji projektu, nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Wszyscy uczestnicy działań realizowanych w projekcie będą korzystać z nich nieodpłatnie. Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnie zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci. Realizacja projektu współpracy nie wywoła żadnych skutków podatkowych – nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże, jak wskazano wcześniej, przepis art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto, we wniosku wskazano, że efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, skoro Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – to nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy pn. (...) w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku oceniono jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, wydana interpretacja straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.