0112-KDIL2-3.4012.532.2018.2.WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 13 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) oraz 13 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 15 listopada 2018 r. oraz 21 listopada 2018 r. o wskazanie adresu elektronicznego Wnioskodawcy w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca realizował będzie projekt; koszt całkowity zadania szacowany jest na 20 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie ok. 14 mln zł. Kwota VAT planowana do odliczenia wynosi: 3 739 837,40 zł.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2019 r., a zakończenia to grudzień 2021 r.

Planowane do poniesienia wydatki w pierwszym roku realizacji dotyczą przygotowania studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko naturalne i innych wymaganych przepisami dokumentów, pozwalających na złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2019 r. i podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą. Lata 2020-2021 to rzeczowa realizacja projektu.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca dokonywał będzie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, na których jako nabywca widniał będzie Wnioskodawca, odbiorcą i płatnikiem będzie realizujący projekt Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka organizacyjna Powiatu, której powierzono zarządzanie Koleją Dojazdową.

Realizacja projektu ma związek wyłącznie z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – remontowana będzie linia kolejowa (torowisko), które wykorzystywane jest wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bez czynności zwolnionych od podatku VAT.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca w tym przypadku jest w stanie jednoznacznie przyporządkować zakupy do jednego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, tj. wyłącznie do działalności opodatkowanej polegającej na wykonywaniu przewozów turystycznych pociągiem poruszającym się po modernizowanej w ramach projektu linii kolejowej.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

Remont (modernizację) linii kolejowej o łącznej długości odcinków 26,897 km wraz z remontem rozjazdów;

Roboty remontowe torowiska będą obejmować:

 • roboty pomiarowe,
 • demontaż nawierzchni torowej,
 • roboty ziemne,
 • odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego, budowa warstwy ochronnej gr. 10 cm (dostawa i zabudowa niesortu),
 • dostawa i zabudowa tłucznia (dolna warstwa tłucznia oraz balastowanie torów),
 • ułożenie nawierzchni torowej (z wykorzystaniem istniejących szyn),
 • ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych,
 • ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o nawierzchni podsypkowej,
 • ułożenie odbojnic na obiektach mostowych,
 • ułożenie prowadnic na łukach,
 • dostawa i zabudowa oznakowania niezbędnego do prowadzenia ruchu,
 • karczowanie krzewów i wycinka gałęzi drzew,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Remont obiektów inżynieryjnych będzie obejmował:

 • remont mostu w km 4+711,
 • remont mostu w km 10+071,
 • remont mostu w km 28+175,
 • remont mostu w km 28+874.

W ramach zarządzania Koleją Dojazdową (przekazaną nieodpłatnie do Powiatu przez A), jednostka organizacyjna Powiatu (jednostka budżetowa) – Powiatowy Zarząd Dróg , realizuje poniższe operacje gospodarcze (sprzedaż):

 • transakcje opodatkowane VAT według odpowiednich stawek podatku tj.:
  1. realizowanie przewozów pasażerskich pociągiem turystycznym kolei wąskotorowej;
  2. wynajem lokali użytkowych;
  3. dzierżawa gruntów;
  4. wydzierżawianie części lub całości obiektów należących do Kolei Dojazdowej;
  5. refaktury za media (odrębne od czynszu);
 • transakcje zwolnione z VAT:
  1. wynajem / wydzierżawianie nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub ich części wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W ramach wyodrębnionej części budżetu ponoszone są równocześnie wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz świadczenia usług. Wnioskodawca, dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT w celu odliczenia podatku w całości. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT podatek naliczony nie jest odliczany.

Działalność związana z zarządzaniem Koleją Dojazdową stanowi dla Powiatowego Zarządu Dróg czynności dodatkowe odrębne od podstawowej funkcji jaką jest zarządzanie drogami powiatowymi (statutowe zadania publiczne), w związku z czym w odniesieniu do czynności dotyczących bezpośrednio Kolei Dojazdowej Wnioskodawca uznaje całość tych czynności za objęte wyłącznie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu Powiatowi będzie przysługiwało prawo do całkowitego odliczenia podatku naliczonego od zakupionych w ramach projektu towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do całkowitego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, ponieważ zakupy te będą związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa status danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ponadto prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, w tym przypadku realizacja przewozów turystycznych na linii Kolei Dojazdowej.

Dodatkowo nabycie towarów i usług związanych z realizacją wymienionego projektu, da się jednoznacznie powiązać ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ w ramach tego projektu nie będą modernizowane budynki stacyjne w ciągu linii kolejowej, w odniesieniu do tych obiektów występuje bowiem sprzedaż zwolniona od podatku VAT, w części tych obiektów znajdują się mieszkania lokatorskie, w przypadku modernizacji tych obiektów przysługuje Wnioskodawcy prawo do częściowego odliczenia VAT wg proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Sytuacja ta była przedmiotem odrębnego wniosku o interpretację wystosowanego przez Wnioskodawcę w listopadzie 2017 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował będzie projekt; koszt całkowity zadania szacowany jest na 20 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie ok. 14 mln zł. Kwota VAT planowana do odliczenia wynosi: 3 739 837,40 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2019 r., a zakończenia to grudzień 2021 r. Planowane do poniesienia wydatki w pierwszym roku realizacji dotyczą przygotowania studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko naturalne i innych wymaganych przepisami dokumentów, pozwalających na złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2019 r. i podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą. Lata 2020-2021 to rzeczowa realizacja projektu. W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca dokonywał będzie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, na których jako nabywca widniał będzie Wnioskodawca, odbiorcą i płatnikiem będzie realizujący projekt Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka organizacyjna Powiatu, której powierzono zarządzanie Koleją Dojazdową. Realizacja projektu ma związek wyłącznie z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy – remontowana będzie linia kolejowa (torowisko), które wykorzystywane jest wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bez czynności zwolnionych od podatku VAT. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca w tym przypadku jest w stanie jednoznacznie przyporządkować zakupy do jednego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności, tj. wyłącznie do działalności opodatkowanej polegającej na wykonywaniu przewozów turystycznych pociągiem poruszającym się po modernizowanej w ramach projektu linii kolejowej. Zakres rzeczowy prac obejmuje: Remont (modernizację) linii kolejowej o łącznej długości odcinków 26,897 km wraz z remontem rozjazdów; Roboty remontowe torowiska będą obejmować: roboty pomiarowe, demontaż nawierzchni torowej, roboty ziemne, odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego, budowa warstwy ochronnej gr. 10 cm (dostawa i zabudowa niesortu), dostawa i zabudowa tłucznia (dolna warstwa tłucznia oraz balastowanie torów), ułożenie nawierzchni torowej (z wykorzystaniem istniejących szyn), ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych, ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o nawierzchni podsypkowej, ułożenie odbojnic na obiektach mostowych, ułożenie prowadnic na łukach, dostawa i zabudowa oznakowania niezbędnego do prowadzenia ruchu, karczowanie krzewów i wycinka gałęzi drzew, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie dokumentacji powykonawczej. Remont obiektów inżynieryjnych będzie obejmował: remont mostu w km 4+711, remont mostu w km 10+071, remont mostu w km 28+175, remont mostu w km 28+874. W ramach zarządzania Koleją Dojazdową (przekazaną nieodpłatnie do Powiatu przez PKP), jednostka organizacyjna Powiatu (jednostka budżetowa) – Powiatowy Zarząd Dróg, realizuje poniższe operacje gospodarcze (sprzedaż): transakcje opodatkowane VAT według odpowiednich stawek podatku, tj.: realizowanie przewozów pasażerskich pociągiem turystycznym kolei wąskotorowej; wynajem lokali użytkowych; dzierżawa gruntów; wydzierżawianie części lub całości obiektów należących do Kolei Dojazdowej; refaktury za media (odrębne od czynszu). Transakcje zwolnione z VAT: wynajem /wydzierżawianie nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub ich części wyłącznie na cele mieszkaniowe. W ramach wyodrębnionej części budżetu ponoszone są równocześnie wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz świadczenia usług. Wnioskodawca, dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT w celu odliczenia podatku w całości. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT podatek naliczony nie jest odliczany. Działalność związana z zarządzaniem Koleją Dojazdową stanowi dla Powiatowego Zarządu Dróg czynności dodatkowe odrębne od podstawowej funkcji jaką jest zarządzanie drogami powiatowymi (statutowe zadania publiczne), w związku z czym w odniesieniu do czynności dotyczących bezpośrednio Kolei Dojazdowej Wnioskodawca uznaje całość tych czynności za objęte wyłącznie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach opisanego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa – stwierdzić należy, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia będą spełnione. Powyższe wynika z faktu, że realizacja projektu – jak wskazał Wnioskodawca – ma związek z prowadzoną przez niego za pośrednictwem jednostki organizacyjnej (Powiatowego Zarządu Dróg) działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Ponadto jak wynika z informacji przedstawionych we wniosku, towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując ww. projekt będzie działał jako podatnik podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od poniesionych przez niego wydatków związanych z projektem.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.