0112-KDIL2-3.4012.227.2017.1.ZD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Działania (...).
0112-KDIL2-3.4012.227.2017.1.ZDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  6. zwrot
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku w związku z realizacją Działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną wpisaną do KRS. Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem podatku VAT” i nie figuruje w ewidencji „płatników podatku VAT”. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, podpisując umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z przyznanej dotacji Wnioskodawca będzie korzystać do 2023 r. Stowarzyszenie w ramach umowy realizuje i będzie realizować Działanie 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania będą realizowane projekty współpracy.

W ramach realizacji projektów współpracy i projektów własnych będą finansowane następujące koszty: administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, opłaty bankowe, księgowe), marketingowe (zakup materiałów promocyjnych, wykonanie plakatów, ulotek, ogłoszenia w prasie i radiu), koszty poniesione z tytułu organizacji szkoleń i wyjazdów (zakup usług hotelowych, ubezpieczeń, wyżywienie, transport uczestników, wynagrodzenie dla prowadzących), koszty organizacji warsztatów (zakup produktów do wytworzenia produktu lokalnego, wynagrodzenie dla prowadzących). Płatnikiem zawartych umów na realizację projektów będzie ARiMR. Realizując projekty w ramach inicjatywy Leader Stowarzyszenie nie będzie osiągało żadnego dochodu, usługi szkoleniowe będą mieściły się w zakresie edukacji. Nabyte towary i usługi nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w okresie przygotowania i wdrażania projektów współpracy w ramach PROW 2014-2020.

W ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji finansowane są koszty utrzymania biura (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, najem, media, środki czystości, wynagrodzenia, koszty administracyjne), koszty nieodpłatnej działalności doradczej i szkoleniowej dla potencjalnych beneficjentów, koszty szkoleniowe dla pracowników biura członków Zarządu i Rady, koszty promocji, ogłoszeń w prasie i radiu. Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia będzie przygotowanie konkursów, ogłaszanie naborów, wybór projektów do dofinansowania i rozliczenie (projekty grantowe).

Podatek VAT ponoszony w ramach realizacji wszystkich działań prowadzonych przez Stowarzyszenie stanowi koszt kwalifikowany i podlega refundacji lub udzielany jest w formie ryczałtu. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca (Stowarzyszenie) może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego VAT od zakupu towarów i usług w związku z realizacją Działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt finansowany ze środków UE, nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może on odliczyć naliczonego podatku VAT od zakupu towarów i usług. Wobec powyższego nie występują przesłanki stwarzające podstawę do zwrotu podatku VAT co skutkuje tym, że kwota podatku VAT dla Stowarzyszenia stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją posiadającą osobowość prawną wpisaną do KRS. Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem podatku VAT” i nie figuruje w ewidencji „płatników podatku VAT”. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie, podpisując umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Stowarzyszenie w ramach umowy realizuje i będzie realizować Działanie 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania będą realizowane projekty współpracy. W ramach realizacji projektów współpracy i projektów własnych będą finansowane następujące koszty: administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, opłaty bankowe, księgowe), marketingowe (zakup materiałów promocyjnych, wykonanie plakatów ulotek, ogłoszenia w prasie i radiu), koszty poniesione z tytułu organizacji szkoleń i wyjazdów (zakup usług hotelowych, ubezpieczeń, wyżywienie, transport uczestników, wynagrodzenie dla prowadzących), koszty organizacji warsztatów (zakup produktów do wytworzenia produktu lokalnego, wynagrodzenie dla prowadzących). Płatnikiem zawartych umów na realizację projektów będzie ARiMR. Realizując projekty w ramach inicjatywy Leader Stowarzyszenie nie będzie osiągało żadnego dochodu, usługi szkoleniowe będą mieściły się w zakresie edukacji. Nabyte towary i usługi nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w okresie przygotowania i wdrażania projektów współpracy w ramach PROW 2014-2020. W ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji finansowane są koszty utrzymania biura (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, najem, media, środki czystości, wynagrodzenia, koszty administracyjne), koszty nieodpłatnej działalności doradczej i szkoleniowej dla potencjalnych beneficjentów, koszty szkoleniowe dla pracowników biura członków Zarządu i Rady, koszty promocji, ogłoszeń w prasie i radiu. Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia będzie przygotowanie konkursów, ogłaszanie naborów, wybór projektów do dofinansowania i rozliczenie (projekty grantowe).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy może on ubiegać się o zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją Działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – projekty własne, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie może również ubiegać się o zwrot podatku VAT uiszczonego w związku z realizacją ww. działania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.