0112-KDIL2-2.4012.178.2018.2.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 17 maja 2018 r. o drugi podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wsparcia PROW realizujemy projekt. W ramach przebudowy zostały przeprowadzone roboty związane z wydzieleniem pomieszczeń na kotłownie, łazienki, kuchnię. Wykonane zostały kanały wentylacyjne i dymowe, oraz wewnętrzne instalacje wod-kan., C.O., elektryczne i zostały naprawione ściany po przeprowadzonych robotach. Celem przebudowy było stworzenie miejsca działań aktywizacyjnych dla społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania Stowarzyszenia, budowanie kapitału społecznego. Świetlica będzie miejscem spotkań dla: Zespołu Pieśni i Tańca, dzieci i młodzieży, członków Stowarzyszenia, scholii parafialnej. W świetlicy będą organizowane próby zespołu, scholii, warsztaty artystyczne, wieczorki literackie, spotkania tematyczne. W ramach realizacji projektu został wybudowany również plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, który będzie służył dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Stowarzyszenie nie będzie starać się o odzyskanie podatku od zawartego podatku VAT w fakturach zakupowych. We wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania Zarząd Stowarzyszenia złożył oświadczenie o braku możliwości zwrotu uiszczonego podatku VAT. Przebudowana świetlica i wybudowany plac zabaw wykorzystywane będą do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT, czyli do bezpłatnych warsztatów, zabaw, spotkań dla mieszkańców z terenu działalności Stowarzyszenia. Przychodami zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia są: składki, dotacje, ofiarność publiczna, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia. Podejmowane działania w ramach realizacji projektu mają charakter „non-profit”, a więc nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu. Podstawowe koszty projektu obejmują: koszty przebudowy tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy kulturalnej oraz koszty budowy placu zabaw i ekologicznego ogródka warzywnego. Jednym z załączników do Umowy ww. projektu jest oświadczenie o kwalifikalności VAT, które musi być podparte interpretacją indywidualną. W związku z powyższym prosimy o jej wydanie w związku z realizacją ww. projektu. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione koszty będą rozliczane na podstawie faktur dokumentujących zakup towarów i usług. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizacji operacji w ramach Działania 19.2 PROW na lata 2014-2020, Stowarzyszeniu podczas realizacji projektu będzie przysługiwało obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za zakupione towary i usługi na potrzeby realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W związku z tym Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wsparcia PROW realizuje projekt. W ramach przebudowy zostały przeprowadzone roboty związane z wydzieleniem pomieszczeń na kotłownie, łazienki, kuchnię. Wykonane zostały kanały wentylacyjne i dymowe, oraz wewnętrzne instalacje wod-kan., C.O., elektryczne i zostały naprawione ściany po przeprowadzonych robotach. Celem przebudowy było stworzenie miejsca działań aktywizacyjnych dla społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania Stowarzyszenia, budowanie kapitału społecznego. Świetlica będzie miejscem spotkań dla: Zespołu Pieśni i Tańca, dzieci i młodzieży, członków Stowarzyszenia, scholii parafialnej. W świetlicy będą organizowane próby zespołu, scholii, warsztaty artystyczne, wieczorki literackie, spotkania tematyczne. W ramach realizacji projektu został wybudowany również plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, który będzie służył dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Przebudowana świetlica i wybudowany plac zabaw wykorzystywane będą do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT, czyli do bezpłatnych warsztatów, zabaw, spotkań dla mieszkańców z terenu działalności Stowarzyszenia. Przychodami zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia są: składki, dotacje, ofiarność publiczna, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia. Podejmowane działania w ramach realizacji przedmiotowego projektu, mają charakter „non-profit”, a więc nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu. Podstawowe koszty projektu obejmują: koszty przebudowy tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy kulturalnej oraz koszty budowy placu zabaw i ekologicznego ogródka warzywnego. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poniesione koszty będą rozliczane na podstawie faktur dokumentujących zakup towarów i usług. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Stowarzyszenie ma wątpliwości, czy będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Jak wskazał Wnioskodawca „Przebudowana świetlica i wybudowany plac zabaw wykorzystywane będą do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT”, (...) „Podejmowane działania w ramach realizacji przedmiotowego projektu, mają charakter ((non-profit)), a więc nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu”, (...) „Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług”. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.