0112-KDIL2-1.4012.276.2017.1.SS | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacja projektu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
0112-KDIL2-1.4012.276.2017.1.SSinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. obniżenie podatku należnego
 3. ochrona zdrowia
 4. podatek naliczony
 5. projekt
 6. szpital
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacja projektu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacja projektu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szpital świadczy usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

Szpital jest podatnikiem podatku VAT czynnym od stycznia 2010 r. z tytułu wynajmu powierzchni dla osób fizycznych i prawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracje VAT-7 są składane co miesiąc w celu rozliczenia podatku należnego z tytułu wynajmu.

Szpital ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szpital planuje przebudowę pomieszczeń w budynku Szpitala i utworzenie bloku operacyjnego z dwiema salami operacyjnymi wraz z wyposażeniem dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego oraz przebudowie traktu porodowego z wykonaniem sali porodów rodzinnych, sali porodowej dwustanowiskowej i sali do cięć cesarskich wraz z pierwszym wyposażeniem, w tym z zakupem sprzętu medycznego oraz sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych, wykonywanych na bloku operacyjnym trakcie porodowym Wnioskodawcy. Ponadto, zostanie doposażona w nowy aparat USG 3/4D poradnia ginekologiczno-położnicza Szpitala. Szpital posiada długoterminową umowę dzierżawy budynków, w których realizowana jest działalność lecznicza – umowa dzierżawy obowiązuje do roku 2035. Budynki są własnością udziałowca Szpitala – Powiatu.

Wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Szpital. Powstałe w wyniku projektu mienie – prace budowlane będą stanowiły inwestycję Szpitala w obcym środku trwałym, natomiast zakupiony sprzęt będzie własnością Szpitala i stanowić będzie jego środek trwały. Wydatki ponoszone przez Szpital w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Szpital świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szpital, ubiegający się o fundusze unijne do projektu, realizowanego w ramach działania 10.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU 86), zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy on usługi w zakresie ochrony zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabycia podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Szpital jest podatnikiem podatku VAT czynnym od stycznia 2010 r. z tytułu wynajmu powierzchni dla osób fizycznych i prawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracje VAT-7 są składane co miesiąc w celu rozliczenia podatku należnego z tytułu wynajmu. Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szpital planuje przebudowę pomieszczeń w budynku Szpitala i utworzenie bloku operacyjnego z dwiema salami operacyjnymi wraz z wyposażeniem dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego oraz przebudowie traktu porodowego z wykonaniem sali porodów rodzinnych, sali porodowej dwustanowiskowej i sali do cięć cesarskich wraz z pierwszym wyposażeniem, w tym z zakupem sprzętu medycznego oraz sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych, wykonywanych na bloku operacyjnym trakcie porodowym Wnioskodawcy. Ponadto, zostanie doposażona w nowy aparat USG 3/4D poradnia ginekologiczno-położnicza Szpitala. Wnioskodawca posiada długoterminową umowę dzierżawy budynków, w których realizowana jest działalność lecznicza – umowa dzierżawy obowiązuje do roku 2035. Budynki są własnością udziałowca Szpitala – Powiatu. Wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Szpital. Powstałe w wyniku projektu mienie – prace budowlane będą stanowiły inwestycję Szpitala w obcym środku trwałym, natomiast zakupiony sprzęt będzie własnością Szpitala i stanowić będzie jego środek trwały. Wydatki ponoszone przez Szpital w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów. Szpital świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Efekty projektu będą wykorzystane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Szpital ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacja projektu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż zakupów będzie dokonywał czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, jednakże mienie wytworzone w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca, ubiegający się o fundusze unijne do projektu realizowanego w ramach działania 10.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu pt.: „Budowa bloku operacyjnego i traktu porodowego (...)”, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, w obiekcie służącym wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18. Powyższe wynika z faktu, że – jak wskazano w opisie sprawy – mienie wytworzone w ramach realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy tut. Organ uznał za prawidłowe.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.