0112-KDIL2-1.4012.209.2018.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją Projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podstawowe zadania realizowane przez Uniwersytet to:

 1. kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej zwana ustawą – prowadzone w systemie studiów stacjonarnych;
 2. kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy. W zakres tych usług wchodzi m.in.: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji;
 3. prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 4. wykonywanie badań naukowych na zlecenie, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług;
 5. sprzedaż książek i czasopism naukowych, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu stawką obniżoną, tj. 5% i 8%;
 6. wynajem pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach należących do Uniwersytetu, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet będzie partnerem na rzecz Projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju (...)” w ramach Regionalnego Programu Województwa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej – finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu planowane są działania, których celem jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

 1. Budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej pn.: „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki);
 2. Założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni;
 3. Opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa;
 4. Podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zmianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

System ochrony Natura 2000 województwa zbudowany jest z 16 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (dalej jako: „SOO”) i 4 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (dalej jako: „OSO”). Są one izolowane przestrzennie terenami o mniej korzystnych warunkach siedliskowych dla występujących i chronionych w ostojach ptaków, innych gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych chronionych. Konieczność zapewnienia spójności i integralności sieci Natura 2000 wynika z przepisów Dyrektyw UE Siedliskowej i Ptasiej oraz zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Celem projektu jest wykonanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności i spójności sieci Natura 2000 województwa uwzględniającego możliwości występowania siedlisk i gatunków chronionych w ostojach w przestrzeniach między tymi ostojami. Zidentyfikowane zostaną wszystkie tereny w granicach województwa mające znaczenie dla spójności i integralności sieci. Określony zostanie program ochrony tych obszarów. Ochronie w ramach spójności i integralności sieci objętych zostanie kilkanaście typów siedlisk przyrodniczych chronionych, tj. wszystkie występujące w granicach województwa.

Projekt dotyczy ochrony kilkunastu gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także około 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i obejmie swoim działaniem wszystkie szesnaście SOO Natura 2000 województwa oraz wszystkie cztery OSO z terenu województwa.

Etapami realizacji Projektu będą:

 1. inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk przyrodniczych chronionych, występujących w ostojach SOO Natura 2000;
 2. inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk chronionych gatunków zwierząt na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej we wszystkich ostojach Natura 2000;
 3. inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk i gatunków chronionych na terenach poza ostojami, mających znaczenie w migracji gatunków i siedlisk między tymi ostojami;
 4. identyfikacja miejsc odpowiadających za integralność i spójność sieci natura 2000;
 5. opracowanie programu i planu ochrony tych miejsc, z uwzględnieniem ochrony biernej (zaproponowane zostaną nowe formy ochrony przyrody na terenach o odpowiednich predyspozycjach) oraz czynnej (zaplanowane zostaną zabiegi i prace niezbędne do ochrony siedlisk i gatunków);
 6. opracowanie zaleceń i wskazań do planów zadań ochronnych i planów ochrony Ostoi SOO i OSO Natura 2000 uwzględniających rozpoznane obszary odpowiadające za integralność i spójność sieci Natura 2000.

W ramach Projektu Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za:

 1. działania edukacyjno-informacyjne oraz organizację wydarzeń promocyjnych, których głównym celem będzie edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności, zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia różnorodności biologicznej regionu i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami oraz wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie realizowanych zadań dla środowiska w województwie i podjęcie wspólnych działań. Powyższe będzie osiągnięte poprzez:
  1. opracowanie i wydanie publikacji – monografii dotyczącej spójności i integralności sieci Natura 2000 województwa;
  2. zorganizowanie seminarium naukowego na temat łączności przestrzennej obszarów Natura 2000;
  3. opracowywanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa.

Należy podkreślić, iż ww. działania podejmowane przez Wnioskodawcę będą miały charakter niekomercyjny. Nie przewiduje się również uzyskiwania jakichkolwiek zysków w związku z opracowanymi wynikami badań, czy wykonywanymi opracowaniami.

Wszystkie wydatki na rzecz Projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Uniwersytet – Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego opisanego w poz. 74 wniosku, będzie miał prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w jakimkolwiek zakresie. Towary i usługi nabywane przez Uczelnię do realizacji Projektu będą służyły do wykonywania czynności edukacyjnych, ustawowo zwolnionych z ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz naukowych, nieobjętych jej działaniem. Zatem realizacja Projektu, jak i jego rezultaty nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych, nie będą więc miały zastosowania: art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet będzie partnerem na rzecz Projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju (...)”. W ramach Projektu planowane są działania, których celem jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

 • budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej pn.: „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki);
 • założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni;
 • opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa;
 • podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zmianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Działania podejmowane przez Wnioskodawcę będą miały charakter niekomercyjny. Nie przewiduje się również uzyskiwania jakichkolwiek zysków w związku z opracowanymi wynikami badań, czy wykonywanymi opracowaniami. Wszystkie wydatki na rzecz Projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Uniwersytet – Wnioskodawcę. Z całokształtu sprawy wynika również, że towary i usługi nabywane przez Uczelnię do realizacji Projektu będą służyły do wykonywania czynności edukacyjnych, ustawowo zwolnionych z ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz naukowych, nieobjętych jej działaniem. Zatem realizacja Projektu, jak i jego rezultaty nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy Uniwersytet będzie miał prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu.

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług (czynności edukacyjne) oraz niepodlegającym temu podatkowi (nieobjętych działaniem ustawy o podatku VAT). Zatem realizacja Projektu, jak i jego efekty, nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek zakresie do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Zainteresowany – będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegającym temu podatkowi. Tym samym nie będzie w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego – mimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT – nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowanym projektem. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie jest spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka związku wydatków poniesionych na zakup towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności na informacji, że „Towary i usługi nabywane przez Uczelnię do realizacji Projektu będą służyły do wykonywania czynności edukacyjnych, ustawowo zwolnionych z ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz naukowych, nieobjętych jej działaniem. (...)”. W świetle powyższego, tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.