0112-KDIL1-2.4012.383.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 lipca 2018 r. o wskazanie adresu elektronicznego ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina prowadzi zarówno działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną od podatku, a przede wszystkim jest organem władzy publicznej wykonującym zadania publiczne przewidywane w odrębnych przepisach.

Gmina będzie realizować projekt pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”, który współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa na lata 2014-2020. Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

W zakresie istniejącego Budynku:

 • dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych,
 • rekonstrukcja zabytkowego tarasu,
 • nowy podział i zagospodarowanie przestrzeni w budynku,
 • kolorystyka budynku dostosowana zostanie do odremontowanej wieżyczki.

Zagospodarowanie parku:

 • wykonanie tarasów i sceny „pod chmurką”,
 • uzupełnienie placu zabaw o ściankę wspinaczkową, zmiana nawierzchni z piasku na elastyczną, plac wpisany będzie w koło otoczone zielenią, za zielenią planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze, wrotkach,
 • wykonanie siłowni pod chmurką, miejsca do ćwiczeń „street workout”, (analogicznie do placu zabaw siłownia będzie wpisana w okrąg otoczony zielenią),
 • wydzielenie ścieżek pieszo-jezdnych na terenie parku,
 • usytuowanie fontanny w kształcie kuli ziemskiej oraz fontanny posadzkowej z celu schłodzenia się w ciepłe dni,
 • wykonanie poidełka wody pitnej w pobliżu boiska,
 • wykonanie zegara słonecznego,
 • wykonanie lodowiska/boiska – obiekt do wykorzystania przez cały rok, w sezonie zimowym będzie funkcjonowało lodowisko, w pozostałym sezonie boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, badmintona,
 • budowa toalety,
 • w pobliżu lodowiska wydzielenie miejsca do postawienia choinki świątecznej.

Zagospodarowanie terenu przy stawie:

 • wydzielenie parkingu,
 • wydzielenie miejsca do spotkań przy grillu,
 • wydzielenie ścieżek i miejsc do siedzenia,
 • lokalizacja i wydzielenie tarasu z leżakami,
 • budowa ścieżki informacyjno-edukacyjnej wokół stawu.

Projekt będzie w 79,30% wydatków kwalifikowalnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT w 10% z budżetu Państwa oraz 10,70% z budżetu Gminy. Beneficjentem, który otrzyma dotację oraz będzie ją rozliczać jest Gmina (jednostka samorządu terytorialnego).

W imieniu Gminy projekt realizuje zakład budżetowy Gminy, tj. Zakład. Na realizację ww. zadania zakład otrzyma dotację celową z budżetu Gminy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 2. pomocy społecznej, w tym ośrodków zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 4. zieleni gminnej i zadrzewień;
 5. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Budynek oraz przylegający grunt, Zakład posiada w trwałym zarządzie. Zakład budżetowy ponosi obecnie wszelkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem ww. nieruchomości.

Od dnia 1 stycznia 2017 r Gmina dokonała centralizacji rozliczeń w podatku VAT. Od tego dnia Gmina, zakład i pozostałe jednostki budżetowe dokonują rozliczeń jako jeden podatnik podatku VAT.

Projekt realizuje zakład budżetowy Gminy, tj. Zakład. Na realizację ww. zadania zakład otrzyma dotację celową z budżetu Gminy. Zakład będzie również ponosić koszty związane z utrzymaniem budynku i nowopowstałej infrastruktury po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu oraz z kosztami bieżącego utrzymania obiektów w trakcie ich użytkowania będą wystawiane na Gminę.

Pomieszczenia wyremontowanego w ramach ww. projektu budynku przekazane zostaną w bezpłatne użytkowanie na rzecz jednostki budżetowej, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w celu realizacji zadań należących do zadań własnych gminy oraz do zleconych jej zadań z zakresu administracji rządowej. Obowiązek wykonywania zadań, do realizacji których został powołany OPS wynika z odrębnych przepisów prawa. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym ustawą (art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – Dz. U. z 2017 r., poz. 1769). W tym zakresie działalność OPS nie ma charakteru działalności podatnika podatku VAT. Jest bowiem wykonywana przez podmiot prawa publicznego (działający jako jednostka budżetowa gminy) w celu sprawowania władzy publicznej – realizacji nałożonych przepisami o pomocy społecznej zadań z zakresu pomocy społecznej. Działalność ta nie ma charakteru działalności gospodarczej, gdyż nie jest nastawiona na osiąganie zysku i nie prowadzi do zakłócenia konkurencji. Korzystając z wyremontowanej infrastruktury w zakresie realizowanych zadań statutowych Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował programy mające na celu wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. W ramach tego działania planowana jest realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Realizacja Programu Aktywności Lokalnej ma na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców.

Projekt ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych. nieaktywnych zawodowo, w tym młodzieży mieszkającej na terenie Gminy. Celem głównym projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku Uczestników Projektu,
 • poprawa umiejętności społecznych,
 • podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz nabycie wiedzy na temat poruszania się na rynku pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.

Prowadzone będą zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty terapii pedagogicznej grupy wsparcia itp. Zapewniony będzie dostęp do internetu, prawnika.

Istotą projektu będzie przede wszystkim aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez zajęcia na powstałym obiekcie. Stworzony musi być do tego kompleks rekreacyjny zabezpieczony dla dzieci i osób korzystających z tych miejsc (plac zabaw, siłownia pod chmurką, miejsca do grilla, lodowisko, boisko do siatkówki itp.). Będzie również zapewniona opieka nad dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • prace na rzecz swojego miejsca zamieszkania i Gminy – uzależnienie wielkości zasiłków i pomocy od zaangażowania w organizowane prace.
 • edukacja zasiłkobiorców – uzależnienie wielkości zasiłków i pomocy od udziału w zajęciach i uzyskiwaniu certyfikatów ważnych na rynku pracy.
 • projekt zindywidualizowanego uzupełniania kwalifikacji przy uwzględnieniu możliwości osoby bezrobotnej oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
 • szkolenia w zakresie kompetencji społecznych dla osób wykluczonych z rynku pracy.
 • wsparcie dla powstawania grup rodziców dzielących się obowiązkami opieki nad dziećmi w ramach domu, ulicy, osiedla.
 • szkolenia dla osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy w zakresie możliwości elastycznych form zatrudnienia.
 • aktywizacja mieszkańców do dbania o swoje – organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego dopilnowania porządku, ograniczania wandalizmu, reagowania na dewastację,
 • zostaną zorganizowane: między innymi festyny integracyjne, pikniki czy też wydarzenia sportowe – zawody,
 • cykl wydarzeń i oferta aktywizacji przez kulturę, sport i rekreację (projekty kulturalne zwiększające poziom aktywności osób bezrobotnych). Mieszkańcy będą mogli wymieniać się np. ubraniami, drobnym sprzętem itp. W ramach zajęć rękodzielniczych mieszkańcy-uczestnicy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami.
 • prowadzone będą kampanie społeczne dotyczące dbania o własne środowisko – miejsce zamieszkania i bezpieczeństwo,
 • organizacja mieszkańców na rzecz wspólnego dopilnowania porządku, ograniczania wandalizmu, reagowania na dewastację

Wszystkie wydarzenia, które będą realizowane w ramach projektu rewitalizacja – PAL będą bezpłatne. Promocja projektu będzie skutecznym przekazem dla mieszkańców. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą brały udział w zajęciach sportowych. Poprzez sport będą integrować się z mieszkańcami swojej dzielnicy. Zajęcia sportowe będą pewnego rodzaju terapią. Team włączanie społeczne grup wykluczonych przez sport w obszarze. W związku z realizacją zadania przeprowadzone zostanie również zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie parku przy Zameczku oraz przy stawie, a utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będzie odbywało się w ramach zadań własnych Gminy nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminy.

Gmina wykonując te inwestycje będzie działała jako organ administracji publicznej. W takim ujęciu Gmina nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż będzie realizowała w tym zakresie zadanie własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Ponadto korzystanie z wybudowanej infrastruktury będzie nieodpłatne, będzie to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców i innych osób. Z powstałej Infrastruktura terenowej będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy oraz osoby przyjezdne. Cały zagospodarowany teren będzie ogólnodostępny, publiczny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne – a co za tym idzie zagospodarowany teren nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągać żadnych dochodów.

Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji (projektu) nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a Gmina realizując przedmiotową inwestycję nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Zatem Gmina nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe oznacza, że faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu związane są z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przy realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)” przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ towary i usługi związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, Gminie nie przysługuje prawo do dokonywania odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, będzie realizować projekt pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”, który współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa na lata 2014-2020. Niniejsze przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje prace w zakresie istniejącego Budynku oraz zagospodarowanie parku, zagospodarowanie terenu przy stawie.

Beneficjentem, który otrzyma dotację oraz będzie ją rozliczać jest Gmina.

W imieniu Gminy projekt realizuje zakład budżetowy Gminy, tj. Zakład. Na realizację ww. zadania zakład otrzyma dotację celową z budżetu Gminy.

Faktury VAT dotyczące zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu oraz z kosztami bieżącego utrzymania obiektów w trakcie ich użytkowania będą wystawiane na Gminę.

Gmina wykonując ww. inwestycję będzie działała jako organ administracji publicznej. Będzie realizowała w tym zakresie zadanie własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Ponadto korzystanie z wybudowanej infrastruktury będzie nieodpłatne – a co za tym idzie zagospodarowany teren nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji (projektu) nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu związane są z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ opisany we wniosku projekt będzie realizowany w związku z działalnością statutową Gminy (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabyte w ramach realizacji powyższego zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, Gmina nabywając towary i usługi nie dokonuje ich zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co oznacza, że w tym przypadku nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Gmina nie będzie miała – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu, ani prawa do jego zwrotu – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina w stosunku do przedmiotowej inwestycji nie będzie działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna (...)”.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.