0112-KDIL1-2.4012.280.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do realizacji operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do realizacji operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania (dalej LGD) realizuje zadania w ramach Działania 19 PROW „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”:

 • poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze – PROW 2014-2020;
 • poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowana przez społeczność;
 • poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;
 • poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Głównym celem ww. poddziałań jest aktywizacja społeczności lokalnej, zamieszkałej na obszarze działania LGD, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, a poprzez to pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, uwzględniając koszty związane z administracją LGD m.in. zatrudnienie, prawidłowe funkcjonowanie biura.

LGD w ramach swojej działalności statutowej ma za zadanie:

 1. Opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zwana dalej LSR w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji zadań z zakresu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR.
 3. Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD.
 4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych.
 5. Promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD.
 6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 8. Ochronę i promocję zdrowia.
 9. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 10. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 12. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Promocję i organizację wolontariatu.
 15. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej.
 16. Popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych (tradycje, stroje, zwyczaje, potrawy itp.).
 17. Promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych.
 18. Działania promujące rozwój turystyki i rekreacji na terenie objętym LSR.
 19. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 20. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 21. Wspieranie innych działań związanych z wdrażaniem LSR.

Projekty własne:

 1. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny;
 2. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania.

Projekty współpracy:

 1. Kreator przedsiębiorczości;
 2. Czas na (...).

Projekty grantowe:

 1. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD;
 2. Mała infrastruktura rekreacyjna;
 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

Projekty mają charakter „non-profit”, a więc nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stowarzyszenie kupując towary i usługi wykorzystuje je do:

 • przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym, promocyjnym, kulturalnym i w zakresie wspierania przedsiębiorczości;
 • zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy LGD – uwzględniając koszty związane z administracją i funkcjonowaniem LGD.

Wydatki jakie najczęściej są lub będą ponoszone w ramach wymienionych projektów to: opłaty związane z funkcjonowaniem biura – czynsze, telefon, materiały biurowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia; organizacja szkoleń, spotkań krajowych i międzynarodowych – tj. zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal, trener/wykładowca, bilety lotnicze, promocja; delegacje, udział w targach.

LGD nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. LGD uzyskuje przychody ze składek, dotacji, darowizn. Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19, LGD złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym oświadcza, że nie może odzyskiwać kwoty podatku VAT zapłaconego w fakturach zakupu i w realizacji operacji, jest to koszt kwalifikowany.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizacji operacji w ramach Działania 19 PROW na lata 2014-2020, LGD ma możliwość odliczenia podatku w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie działania LGD są nieodpłatne, a nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Oznacza to, że przyznana pomoc w ramach Działania 19 PROW na lata 2014-2020 nie będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT. W związku z tym, LGD nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zarówno w części, jak i całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ,realizuje zadania w ramach Działania 19 PROW „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałanie 19.1 do poddziałanie 19.4.

Wnioskodawca realizuje projekty własne, projekty współpracy oraz projekty grantowe.

Projekty mają charakter „non-profit”, a więc nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wydatki jakie najczęściej są lub będą ponoszone w ramach wymienionych projektów to: opłaty związane z funkcjonowaniem biura – czynsze, telefon, materiały biurowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia; organizacja szkoleń, spotkań krajowych i międzynarodowych – tj. zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal, trener/wykładowca, bilety lotnicze, promocja; delegacje, udział w targach.

LGD nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. LGD uzyskuje przychody ze składek, dotacji, darowizn.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w ramach Działania 19 PROW na lata 2014-2020.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektów.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją operacji w ramach Działania 19 PROW na lata 2014-2020.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.