0112-KDIL1-2.4012.256.2017.1.AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego”.
0112-KDIL1-2.4012.256.2017.1.AWinterpretacja indywidualna
  1. organ władzy publicznej
  2. podatek naliczony
  3. podatnik
  4. powiat
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem sygnowanym datą 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 2 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego”. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 2 sierpnia 2017 r. o elektroniczny adres ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 marca 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego będący Liderem Projektu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego”, w którym Powiat jest Partnerem. Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT.

Projekt zakłada objęcie szkoleniami dorosłe osoby z terenu rewitalizacji Gminy (Powiat), m.in.: kobiety w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

Objęte projektem wsparcie skierowane do mieszkańców Gminy z Powiatu w zakresie dostępu do usług rozwijających umiejętności i kompetencje zawodowe, umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań i potrzeb aktualnego rynku pracy będzie ogólnodostępne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim uczestnikom.

Wydatki ponoszone przez Powiat w ramach realizowanych zadań obejmować będą usługi szkoleń z zakresu języków obcych oraz ICT, w tym szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Na cele realizacji projektu Powiat udostępni sale szkoleniowe i komputerowe na terenie Powiatowego Zespołu Szkół, które są w jego dyspozycji, wyposażone w niezbędny sprzęt i zapewniają infrastrukturę dopasowaną do osób niepełnosprawnych. Ponadto w okresie realizacji projektu w Powiatowym Zespole Szkół zorganizowane zostanie biuro projektu, wyposażone w sprzęt ICT (laptopy, drukarka, ksero itp.) oraz telefony. Biuro Projektu stanowi własność Powiatu.

Faktury dokumentujące nabycie usług w związku z realizacją ww. projektu w części odpowiadającej Partnerowi Projektu, tj. Powiatowi będą wystawione na Partnera Projektu – Powiat.

Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym może odliczyć podatek naliczony przy zakupie towarów i usług. Jednakże w związku z realizacją przedmiotowego projektu usługi nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi, jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, przystępującemu do realizacji projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur związanych z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części przy zakupie towarów i usług w zakresie w jakim projekt po zrealizowaniu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza zdarzenia przyszłego wskazuje, że wydatki ponoszone przez Powiat dotyczące projektu w zakresie poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego” nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą stanowić zadania własne powiatu. Powiat wykonując to zadanie działać będzie jako organ administracji publicznej. W takim ujęciu Powiat nie może być uznany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stwierdza, że w zakresie realizacji projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego” nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższe oznacza, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Powiat jako Partner bierze udział w realizacji projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt zakłada objęcie szkoleniami dorosłe osoby z terenu rewitalizacji Gminy, m.in.: kobiety w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

Wydatki ponoszone przez Powiat w ramach realizowanych zadań obejmować będą usługi szkoleń z zakresu języków obcych oraz ICT, w tym szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Faktury dokumentujące nabycie ww. usług w związku z realizacją projektu, w części odpowiadającej Partnerowi Projektu, będą wystawione na Powiat.

Wnioskodawca wskazał, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu usługi nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości w kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ opisany we wniosku projekt dotyczący świadczenia usług szkoleniowych z zakresu języków obcych oraz ICT będzie realizowany w związku z działalnością statutową Powiatu i będzie obejmował sprawy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym). Tym samym – jak wskazał Wnioskodawca – usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Zainteresowany nie będzie miał – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług związanych z realizacją projektu polegającego na świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu języków obcych oraz ICT.

Podsumowując, Powiat nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie ustawiczne (...) drogą do sukcesu zawodowego”.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.