0112-KDIL1-2.4012.139.2017.2.DC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 28 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 486 z 2016 r., z późn. zm.) w celu wykonywania swoich zadań, województwo może tworzyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

Jedną z jednostek budżetowych Województwa jest Zespół Szkół. W skład ZS wchodzą szkoły o nazwach:

 • Medyczne Studium Zawodowe, kształcące młodzież w formie stacjonarnej oraz
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w formie zaocznej i stacjonarnej.

Organem prowadzącym ZS jest Województwo. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty. ZS kształci bezpłatnie w systemie stacjonarnym i zaocznym. ZS prowadzi kształcenie przedmiotowe i modułowe. W celu umożliwienia uzyskania lub uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych ZS prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, Mogą one być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość (KNO). ZS jest wojewódzką jednostką organizacyjną i budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. ZS działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 1943 z 2016 r., z późn. zm.). Województwo będzie ubiegać się o przyznanie środków unijnych z działania 10.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)”. Jako załącznik do wniosku Województwo zobowiązane jest do przedstawienia interpretacji indywidulanej, w której zostanie wskazane, czy posiada prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT wykazanego na fakturach dotyczących zakupów w ramach planowanego Projektu.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie w sprzęt informatyczny oraz wdrożenie oprogramowania służącego do wprowadzenia e-usług w ZS. E-usługi będą polegały na szerzeniu wiedzy o zdrowiu, zdrowym trybie życia i chorobach, wśród mieszkańców województwa. Powstanie platforma edukacyjna, a szpitale działające w ramach Klastra Medycznego 50 Plus będą wykorzystywać infrastrukturę sieciową do prowadzenia działalności leczniczej. ZS będzie wykorzystywać zakupiony sprzęt do prowadzenia zajęć o zdrowiu. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć strukturalna i dedykowana instalacja elektryczna zasilania komputerów. W ramach Projektu przewidziano również zaadaptowanie nieużywanego pomieszczenia na potrzeby serwerowni (instalacja klimatyzacji, systemu monitoringu i p.poż., drzwi antywłamaniowych z zamkiem cyfrowym i szafy serwerowej). Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości e-usług oferowanych pacjentom oraz kontrahentom ZS. Pacjentami ZS będą mieszkańcy województwa, uczęszczający na masaże lub zabiegi kosmetyczne w ramach praktyk słuchaczy ZS oraz wszyscy inni, którzy będą zainteresowani zdrowym stylem życia. Kontrahentami są placówki medyczne współpracujące z ZS w ramach Klastra Medycznego 50 Plus.

W ramach Projektu ma powstać wirtualna platforma, gdzie udostępniane będą informacje o zdrowiu, zdrowym trybie życia i chorobach. Dostęp do tworzonych treści będzie darmowy. Planowany projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego, tj.:

 • sprzęt serwerowy: macierz typ T1 podpięta pod trzy serwery, środowisko wirtualne (1 sztuka); serwer typ T2 – 3 serwery: 1 serwer fizyczny baza danych, 1 serwer fizyczny aplikacje, 1 serwer fizyczny web, bezpieczeństwo (3 szt.);
 • centrum multimedialne: kamera cyfrowa Full HD zbliżenie optyczne x 20, zbliżenie cyfrowe x 10, stabilizator obrazu, mikrofon kierunkowy, format Full HD 1080p (1 sztuka); rzutnik multimedialny (2 szt.); komplet głośników i odtwarzacz Blu-Ray (1 szt.); komputery (12 szt.); oraz wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
 • budowa tras kablowych (przewierty przez ściany i wykuwanie rowków kablowych w ścianach);
 • budowa pionów kablowych (przewierty przez podłogi);
 • instalacja tras kablowych (montaż i zabezpieczenie tras kablowych);
 • montaż sieci logicznej i przygotowanie serwerowni (montaż szaf i podłączenie sprzętów w serwerowni, montaż systemu alarmowego, czujek pożarowych, systemu kontroli dostępu, klimatyzatora, wykucie i wstawienie nowych drzwi);
 • instalacja zasilania komputerów;
 • instalacja tablicy TK i linii zasilającej tablicę.

Zakupiony sprzęt komputerowy oraz wykonane roboty budowlane będą związane z wykonywaniem przez ZS wyłącznie czynności zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, tj.: usług świadczonych przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; a także zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, tj.: usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Realizując przedmiotowy Projekt ZS w imieniu Województwa będzie zawierał umowy cywilnoprawne z wykonawcami. Podczas realizacji Projektu nabywane będą towary i usługi. Nabywcą na fakturach wystawianych przez kontrahentów będzie Województwo, a odbiorcą Zespół Szkół, gdzie wyżej wymieniony Projekt będzie realizowany. Województwo realizując projekt pod nazwą „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej” będzie realizowało zadanie własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 486 z 2016 r., z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego oraz promocji i ochrony zdrowia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1.

Czy Województwo będzie miało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej”?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.) – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunek uprawniający do odliczenia w powyższym przypadku nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizacji Projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Województwo nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym Projektem. Tym samym nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 486 z 2016 r. ze zm.), do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego oraz promocji i ochrony zdrowia.

Z opisu sprawy wynika, że Województwo jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem (płatnikiem) podatku od towarów i usług VAT.

Wnioskodawca będzie ubiegać się o przyznanie środków unijnych na realizację Projektu.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie w sprzęt informatyczny oraz wdrożenie oprogramowania służącego do wprowadzenia e-usług w ZS.

Zakupiony sprzęt komputerowy oraz wykonane roboty budowlane będą związane z wykonywaniem przez ZS wyłącznie czynności zwolnionych z opodatkowania. Realizując przedmiotowy Projekt ZS w imieniu Województwa będzie zawierał umowy cywilnoprawne z wykonawcami. Podczas realizacji Projektu nabywane będą towary i usługi. Nabywcą na fakturach wystawianych przez kontrahentów będzie Województwo, a odbiorcą Zespół Szkół, gdzie wyżej wymieniony Projekt będzie realizowany. Województwo realizując Projekt będzie realizowało zadanie własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy o samorządzie województwa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Województwo będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Województwo będzie realizowało opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie województwa. Ponadto towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

W konsekwencji, Województwo nie będzie miało prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją indywidualną załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej (...)”. Natomiast pozostała część wniosku w kwestii dotyczącej uznania Wnioskodawcy za podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, została załatwiona postanowieniem bez rozpatrzenia z dnia 7 czerwca 2017 r. nr 0112-KDIL1-2.4012.139.2017.3.DC.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.