0112-KDIL1-2.4012.101.2017.2.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrócenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „(...) siłownia zewnętrzna (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrócenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „(...) siłownia zewnętrzna (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrócenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „(...) siłownia zewnętrzna (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT, nie znajduje się w wykazie czynnych podatników VAT i nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej opodatkowanej. Praca członków Stowarzyszenia wykonywana jest w czynie społecznym nie uzyskując wynagrodzenia. Nie przewiduje się dokonywania jakiejkolwiek sprzedaży w kolejnych latach.

Gromadzone środki finansowe pochodzą z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn,
 3. dotacji z środków krajowych i unijnych,

które wykorzystywane są do celów statutowych, tj.:

 1. wszechstronny rozwój wsi;
 2. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą;
 3. upowszechnianie wiedzy dotyczącej rozwoju rolnictwa i wsi oraz integracji z Unią Europejską;
 4. doskonalenie jakości i możliwości udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie i promocja działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
 5. upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;
 6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, grup i środowisk;
 7. wspieranie działań z zakresu polityki senioralnej i regionalnej polityki demograficznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi;
 2. organizowanie imprez integracyjnych (warsztaty, spotkania świąteczne, zabaw dla dzieci).

Stowarzyszenie realizując cele statutowe wystąpiło z wnioskiem o budowę siłowni na powietrzu. Projekt „(...) siłownia zewnętrzna (...)” został zgłoszony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Wnioskodawca jest podmiotem realizującym przedsięwzięcie. W ramach realizacji projektu zostanie przygotowany teren pod sprzęt oraz zostaną zakupione, na podstawie faktury VAT, urządzenia siłowni wraz z montażem.

Przygotowanie terenu oraz zakup urządzeń wraz z montażem łącznie stanowią koszt kwalifikowany w ramach realizowanego projektu. Wkład własny stanowić będzie 20% realizowanego projektu, na który składać się będzie: wkład pieniężny a także praca społeczna mieszkańców wsi w przygotowanie terenu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób przez niego odliczony lub zwrócony?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 86 ust. 1 oraz art. 113 ust. 1 ustawy stoi na stanowisku, że w żaden sposób zapłacony podatek VAT za zakup i montaż urządzeń nie będzie możliwy do odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada osobowość prawną, podlega rejestracji sądowej i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie znajduje się w wykazie czynnych podatników VAT, nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej opodatkowanej. Praca członków Stowarzyszenia wykonywana jest w czynie społecznym nie uzyskując wynagrodzenia. Nie przewiduje się dokonywania jakiejkolwiek sprzedaży w kolejnych latach. Stowarzyszenie realizując cele statutowe wystąpiło z wnioskiem o budowę siłowni na powietrzu. Projekt „(...) siłownia zewnętrzna (...)” został zgłoszony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań. Wnioskodawca jest podmiotem realizującym przedsięwzięcie. W ramach realizacji projektu zostanie przygotowany teren pod sprzęt oraz zostaną zakupione, na podstawie faktury VAT, urządzenia siłowni wraz z montażem. Przygotowanie terenu oraz zakup urządzeń wraz z montażem łącznie stanowią koszt kwalifikowany w ramach realizowanego projektu. Wkład własny stanowić będzie 20% realizowanego projektu, na który składać się będzie: wkład pieniężny a także praca społeczna mieszkańców wsi w przygotowanie terenu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące tego, czy poniesiony przez niego koszt podatku VAT, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania może zostać w jakikolwiek sposób przez Wnioskodawcę odliczony lub zwrócony.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, nie znajduje się w wykazie czynnych podatników VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W zakresie przedmiotowych działań, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku VAT, w przypadku realizacji przedmiotowego zadania, nie może zostać w jakikolwiek sposób przez niego odliczony lub zwrócony.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto podkreślić trzeba, że zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile przedstawione zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrócenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „(...) siłownia zewnętrzna (...)”. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny, został rozstrzygnięty w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 6 czerwca 2017 r. o nr 0112‑KDIL1-2.4012.149.2017.2.PG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.