0112-KDIL1-1.4012.295.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 r wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym...”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 czerwca 2018 r. poprzez wskazanie właściwego adresu do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą, który występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jest Parafia Rzymskokatolicka. Podstawą prawną funkcjonowania Wnioskodawcy jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.). Parafii przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, a także nabywania i zbywania innych praw oraz zarządzania majątkiem. Parafia Rzymskokatolicka jest jednostką organizacyjną Kościoła, posiada osobowość prawną, co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT.

Wnioskodawca, Parafia Rzymskokatolickiej, ubiegała się o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPO W 2014-2020) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs (numer naboru). Wniosek Parafii został pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą RPO W 2014-2020 – Zarząd Województwa. Obecnie trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie.

Sanktuarium to kościół należący do parafii, Sanktuarium to należy do Szlaku Architektury (...). Zakres projektu obejmuje wykonanie prac renowacyjnych w zabytkowym Sanktuarium. W szczególności zakres rzeczowy prac obejmować będzie: prace konserwatorskie (łuk tęczowy + polichromia), renowacje ścian kościoła, stolarkę okienną i drzwiową, posadzkę, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej wraz z przyłączem energetycznym zasilania instalacji p.poż., monitoring, systemy: gaśniczy, sygnalizacji pożaru, alarmowy p.poż. oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania instalacji p.poż. Projekt obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku kościoła. Projekt realizowany będzie w okresie od 9 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 1.198.161,20 zł, natomiast dofinansowanie: 1.018.437,02 zł. Prace wchodzące w zakres przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sanktuarium oraz obejście wokół kościoła, jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniane bezpłatnie dla wszystkich. Efekty realizacji projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...” będą w posiadaniu i użytkowaniu Parafii oraz będą służyły całej społeczności parafialnej – jako miejsce kultu religijnego.

Wszelkie wystawiane faktury za wykonywane usługi, roboty budowlane i zakupione materiały w ramach realizacji przedmiotowego projektu, będą wystawiane na Parafię. W związku z tym odbiorcą faktur dokumentujących prace dotyczące remontu i konserwacji elewacji zabytkowego kościoła wraz z chodnikami, będzie Parafia Rzymskokatolicka czyli Wnioskodawca. Prace te będą wykonane w roku 2018 i 2019. Parafia zaliczyła całość kosztów wraz z podatkiem VAT do kosztów kwalifikowanych projektu, gdyż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie, ponieważ prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. obniżenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia Rzymskokatolicka, w związku z wydatkami przewidzianymi do poniesienia w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...” ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego stanu prawnego, Parafii Rzymskokatolickiej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.))) oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku w całości lub w części, gdyż w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym...” nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu zrealizowanej inwestycji. Obiekt Sanktuarium jest ogólnodostępny dla ludzi i zwiedzających nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Wyremontowany obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno, tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca, ubiegała się o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...”. Prace wchodzące w zakres przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sanktuarium oraz obejście wokół kościoła, jest i będzie ogólnodostępne oraz jest i będzie udostępniane bezpłatnie dla wszystkich. Efekty realizacji projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym ...” będą w posiadaniu i użytkowaniu Parafii oraz będą służyły całej społeczności parafialnej – jako miejsce kultu religijnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym...”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku oceniono jako prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.