0112-KDIL1-1.4012.125.2017.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego rewitalizacja terenów miasta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Rewitalizacja terenów miasta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego rewitalizacja terenów miasta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.). Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji zbiorowego lokalnego życia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gmina będzie aplikowała o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji - Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem (...) RPOW 2014-2020 na przeprowadzenie Rewitalizacji terenów miasta. W ramach zadań przewidzianych do realizacji przez Gminę - Lidera Projektu przewiduje się przebudowę infrastruktury miejskiej w podziale na etapy:

Etap 1. Plac A.

Etap 2. ul. B

Cała inwestycja obejmuje swoim zakresem: przebudowę jezdni, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę parkingów, przebudowę chodników, wykonanie nasadzeń zieleni (drzew), wykonanie oświetlenia oraz elementów małej architektury.

Ponadto w ramach projektu Rewitalizacji terenów miasta Z utworzone zostanie Centrum Aktywności Społecznej (dalej CAS) w budynku, którego właścicielem jest Gmina. Planowana inwestycja ma na celu przekształcenie przedmiotowego obszaru i fragmentu budynku na przestrzeń dedykowaną organizacjom pozarządowym i społecznym. Po przebudowie CAS zawierać będzie: salę konferencyjno-szkoleniową, pomieszczenie do warsztatów, otwartą przestrzeń biurową, dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie biurowe.

Zrewitalizowany ma zostać również teren działki nr 770 oraz 769, na którym zlokalizowany jest budynek. Powstanie tam teren poszerzający funkcje Centrum Aktywność Społecznej. Na skarpie w południowej części działki zorganizowana zostanie amfiteatralna widownia, a fragment działki między skarpą a budynkiem (podwyższony taras) zagospodarowany zostanie, jako zewnętrzna scena. Cała nowa przestrzeń jaka powstanie w ramach uruchomienia Centrum Aktywności Społecznej będzie nieodpłatnie udostępniania użytkownikom.

Wszystkie prace zaplanowane w ramach projektu związane są z realizacją zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2, 15 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), tj. „gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” oraz „utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”, a także „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych”.

Wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary usługi w zakresie dofinansowania nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji będą wystawiane na Gminę.

Zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zawarte są w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r, poz. 710, z późn. zm,), który to określa, iż towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem wyartykułowanym w ustawie.

Aby przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego trzeba spełnić określone warunki:

  1. podatnik podatku od towarów usług musi spełnić czynności powodujące jego naliczenie,
  2. musi wykonywać czynności, z których wynika powstanie zobowiązania podatkowego (na podstawie umów, itp.) tzn. czynności cywilnoprawnych.

Gmina wobec braku spełnienia jednego z powyższych warunków, tj. nieodpłatne udostępnianie użytkownikom (brak czynności podatkowych) również nie przewiduje i nie będzie pobierać opłat za parkowanie automatycznie wyklucza możliwości dokonywania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina realizując powyższe zadania inwestycyjne, które po zakończeniu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych i tym samym nie będzie jej przysługiwało z tego tytułu prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione wydatki w ramach planowanej inwestycji Rewitalizacji terenów miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione wydatki w ramach planowanego zadania inwestycyjnego Rewitalizacja terenów miasta?

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wykonywania planowanej inwestycji Rewitalizacja terenów miasta nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w trakcie i po jej zakończeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i 99kiiuiynbffrr5czusługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15) oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) (art. 7 ust. 1 pkt 19).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie aplikowała o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W ramach zadań przewidzianych do realizacji przez Gminę - Lidera Projektu przewiduje się przebudowę infrastruktury miejskiej w podziale na etapy:

Etap 1. Plac A.

Etap 2. ul. B.

Cała inwestycja obejmuje swoim zakresem: przebudowę jezdni, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę parkingów, przebudowę chodników, wykonanie nasadzeń zieleni (drzew), wykonanie oświetlenia oraz elementów małej architektury.

Ponadto w ramach projektu utworzone zostanie Centrum Aktywności Społecznej (dalej CAS), w budynku, którego właścicielem jest Gmina. Planowana inwestycja ma na celu przekształcenie przedmiotowego obszaru i fragmentu budynku na przestrzeń dedykowaną organizacjom pozarządowym i społecznym. Po przebudowie CAS zawierać będzie: salę konferencyjno-szkoleniową, pomieszczenie do warsztatów, otwartą przestrzeń biurową, dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie biurowe.

Zrewitalizowany ma zostać również teren działki, na którym zlokalizowany jest budynek. Powstanie tam teren poszerzający funkcje Centrum Aktywność Społecznej. Na skarpie w południowej części działki zorganizowana zostanie amfiteatralna widownia, a fragment działki między skarpą a budynkiem (podwyższony taras) zagospodarowany zostanie, jako zewnętrzna scena. Cała nowa przestrzeń jaka powstanie w ramach uruchomienia Centrum Aktywności Społecznej będzie nieodpłatnie udostępniania użytkownikom.

Wszystkie prace zaplanowane w ramach projektu związane są z realizacją zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2, 15 i 19 ustawy o samorządzie gminnym, tj. „gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” oraz „utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”, a także „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych”.

Wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary usługi w zakresie dofinansowania nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji będą wystawiane na Gminę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Gmina nie nabywa ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Rewitalizacja terenów miasta. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadań nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.