0111-KDIB3-3.4012.348.2018.1.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2018 r. (data wpływu – 29 listopada 2018 r.) uzupełniony pismem z 11 grudnia 2018 r. (data wpływu – 11 grudnia 2018 r.) oraz pismem z 12 grudnia 2018 r. (data wpływu – 12 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu pt. „(...)”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu pt. „(...)”.

Wniosek uzupełniono pismem z 11 grudnia 2018 r. (data wpływu – 11 grudnia 2018 r.) oraz pismem z 12 grudnia 2018 r. (data wpływu – 12 grudnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – (...) (dalej jako: „(...)”, „Wnioskodawca” lub „Grantobiorca”), którego podstawową działalnością jest organizowanie zadań z zakresu kultury i rekreacji zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. z późn. zm. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dodatkową działalnością instytucji jest administracja kompleksu (...) w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Działalność ta prowadzona jest oddzielną księgowością na odrębnym subkoncie instytucji i z tej działalności rozliczany jest podatek VAT w związku z tym Wnioskodawca zarejestrowany jest jako płatnik podatku VAT. Wnioskodawca posiada status samorządowej instytucji kultury posiadającą osobowość prawną.

Zadania realizowane w ramach działalności kulturalnej zwolnione są z podatku VAT - ustawa VAT (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Instytucja zawarła umowę ze Stowarzyszeniem – (...) umowę o powierzenie grantu nr (...) z aneksem do umowy z dnia (...) r. o realizacje grantu pt. „(...).” objętego umową o przyznaniu pomocy nr (...) zawartą w dniu (...) r. pomiędzy (...) a (...). na postawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Termin realizacji ww. grantu - (...).(...)r.

Towary/usługi zakupione w ramach grantu, udokumentowane na podstawie faktur wystawionych na Grantobiorcę, nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury wystawione są na nabywcę towarów i usług tj. (...).

W ramach powierzonego grantu zostały dokonane zakupy następujących towarów i usług:

  • faktura nr (...)z dnia (...) r. - (...) zł (usługa budowlana - prowadzenie warsztatów budowania (...) wraz z zabezpieczeniem materiałów),
  • faktura nr (...) z dnia (...) r. - (...) zł (wydruk publikacji okolicznościowej w formie albumu),
  • faktura nr (...) z dnia (...) r. - (...) zł (usługa budowlana- prowadzenie warsztatów budowania (...) wraz z zabezpieczeniem materiałów),
  • rachunek do umowy o dzieło z dnia - (...) r. - (...) zł (wykonanie scenografii sceny amfiteatru na potrzeby przeprowadzenia warsztatów)

Ogółem: (...) zł (słownie: (...)).

Zakupione w ramach zadania towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. do czynności generujących podatek należny.

Realizowane zadanie polega na organizowaniu działań kulturowych mających na celu podnoszenie atrakcyjności Gminy (...) w tym również całego obszaru (...), zachęcanie turystów do przebywania i korzystania z oferowanych atrakcji kulturalnych. W ramach działania zorganizowano otwarte warsztaty budowania ,, (...),, - (...)wys. (...)m., wydano publikację w formie albumu w nakładzie (...) szt., a także zrekonstruowano scenę amfiteatru na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 772, z późn. zm.), do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacja zadania zalicza się podatek od towaru i usług (VAT), zgodnie z art. 69, ust. 3 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

W związku z koniecznością dołączenia do Wniosku o rozliczenie grantu składanego przez Wnioskodawcę – interpretacji dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Grantobiorca – (...) jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacja grantu pt. „ (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT w związku z realizacją grantu pt. „(...)” w ramach projektu grantowego (...)., gdyż zadania wynikające z projektu było realizowane w ramach podstawowej działalności instytucji jaką jest działalność kulturalna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług;
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego, co wynika z generalnej zasady określonej we wskazanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, którego podstawową działalnością jest organizowanie zadań z zakresu kultury i rekreacji zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. z późn. zm. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dodatkową działalnością instytucji jest administracja kompleksu (...) w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Działalność ta prowadzona jest oddzielną księgowością na odrębnym subkoncie instytucji i z tej działalności rozliczany jest podatek VAT w związku z tym Wnioskodawca zarejestrowany jest jako płatnik podatku VAT. Wnioskodawca posiada status samorządowej instytucji kultury posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca realizuje zadania w ramach działalności kulturalnej zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem – (...) umowę o powierzenie grantu z aneksem do umowy z (...) r. o realizacje grantu pt. (...) w ramach projektu grantowego (...) objętego umową o przyznaniu pomocy nr (...) zawartą w dniu (...) r. pomiędzy (...) a (...) na postawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Termin realizacji ww. grantu - (...) r. Towary/usługi zakupione w ramach grantu, udokumentowane na podstawie faktur wystawionych na Grantobiorcę, nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury wystawione są na nabywcę towarów i usług tj. Wnioskodawcę. Zakupione w ramach zadania towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. do czynności generujących podatek należny. Realizowane zadanie polega na organizowaniu działań kulturowych mających na celu podnoszenie atrakcyjności Gminy (...) w tym również całego obszaru (...)”, zachęcanie turystów do przebywania i korzystania z oferowanych atrakcji kulturalnych. W ramach działania zorganizowano otwarte warsztaty budowania (...)m., wydano publikację w formie albumu w nakładzie (...) szt., a także zrekonstruowano scenę amfiteatru na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją ww. grantu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedstawionego stanu faktycznego pozwala stwierdzić, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na potrzeby realizowanego grantu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do dokonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ma również możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego grantu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu pt. „ (...)” należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ informuje, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Przedstawiona interpretacja odnosi się wyłącznie do zapytania Wnioskodawcy tj. prawa do obniżenia podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego VAT lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją grantu. Inne kwestie dotyczące zakresu prowadzonej działalność gospodarczej nie objęte pytaniem nie były elementem interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.