0111-KDIB3-3.4012.288.2018.1.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2018 r. (data wpływu – 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – (dalej jako: „Szpital” lub „Sp. z o.o.”), świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach podpisanych umów z NFZ w K. Jest podmiotem leczniczym, świadczącym usługi w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii w dwóch oddziałach szpitalnych, II stopnia referencyjności. Oddziały pionu położniczo-ginekologicznego i neonatologii realizują około (...)% zakontraktowanych świadczeń z NFZ i są dominującym zakresem działalności szpitala. W opisanym zakresie Szpital świadczy usługi medyczne w ramach Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tzw. sieci szpitali). Ponadto w ramach umów z NFZ realizowane są świadczenia otolaryngologii i okulistyki zarówno w zakresie hospitalizacji jak i świadczeń w poradniach przyszpitalnych. Wykonywane usługi medyczne objęte są zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zmianami). Wnioskodawca pozyskuje także niewielkie przychody opodatkowane związane z działalnością pomocniczą. Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego za (...) r. wyniosła (...)% (wyliczona w oparciu o art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku VAT). Z uwagi na powyższe nie dokonuje się odliczenia podatku naliczonego VAT za towary i usługi, które służą jednocześnie sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej.

W prowadzonej kawiarence szpitalnej, gdzie sprzedawane są artykuły spożywcze, prasa i inne towary opodatkowane dokonuje się tylko w tym zakresie odliczeń podatku VAT (obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wykonywaniu czynności opodatkowanych).

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „ (...)” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

W projekcie zaplanowano przebudowę i modernizację bloku porodowego, utworzenie 5-ciu sal do porodu (w tym pełne przystosowanie jednej sali dla potrzeb pacjentek niepełnosprawnych), wydzielenie 2-ch nowych łazienek, utworzenie stanowiska do resuscytacji, doposażenie w inkubator oraz w trzy nowe łóżka porodowe i aparat USG. Blok porodowy jest ściśle związany z działalnością Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży, który rocznie przyjmuje ponad (...)porodów.

Przedstawiony we wniosku zakres rzeczowy obejmuje prace ogólnobudowlane i instalacyjne oraz doposażenie bloku porodowego w sprzęt medyczny. Z uwagi na konieczność przedstawienia stosownych dokumentów do podpisania umowy na realizację projektu (między innymi oświadczenia w zakresie kwalifikowalności podatku VAT) – Szpital zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu wystawionego przez uprawniony organ podatkowy w zakresie możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT przy realizacji zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy realizowanym projekcie, Szpital będzie miał możliwość i prawo do odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, od zakupionych usług, wyposażenia i sprzętu medycznego, które będą wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności szpitala?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Szpital jako podmiot leczniczy świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia – usługi te realizowane są przede wszystkim w ramach zawartych umów z NFZ i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT są objęte zwolnieniem od podatku. Realizując podstawową działalność – świadcząc usługi medyczne szpital zaopatruje się w towary i nabywa usługi, od których nie ma możliwości odliczenia podatku z powodu związku z czynnościami zwolnionymi.

Wysokość sprzedaży opodatkowanej w stosunku do obrotu całkowitego (art. 90 ust. 2-8 ustawy o VA) nie przekroczyła 2% wobec czego szpital nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego za towary i usługi wykorzystywane do działalności zarówno zwolnionej jak i opodatkowanej.

Także realizując przedmiotowy projekt, szpital nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług. Szpital nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów i usług związanych z realizacją projektu, gdyż zakupy i usługi będą miały związek z wykonywanymi wyłącznie czynnościami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. Zmianami). Efekty projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej – będą służyć profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia, które z mocy ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach podpisanych umów z NFZ w K. Jest podmiotem leczniczym, świadczącym usługi w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii w dwóch oddziałach szpitalnych, II stopnia referencyjności. Oddziały pionu położniczo-ginekologicznego i neonatologii realizują około (...)% zakontraktowanych świadczeń z NFZ i są dominującym zakresem działalności szpitala. W opisanym zakresie szpital świadczy usługi medyczne w ramach Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tzw. sieci szpitali). Ponadto w ramach umów z NFZ realizowane są świadczenia otolaryngologii i okulistyki zarówno w zakresie hospitalizacji jak i świadczeń w poradniach przyszpitalnych. Wykonywane usługi medyczne objęte są zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. Zmianami). Wnioskodawca pozyskuje także niewielkie przychody opodatkowane związane z działalnością pomocniczą. Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego za (...) r. wyniosła (...)% (wyliczona w oparciu o art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku VAT). Z uwagi na powyższe nie dokonuje się odliczenia podatku naliczonego VAT za towary i usługi, które służą jednocześnie sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej. W prowadzonej kawiarence szpitalnej, gdzie sprzedawane są artykuły spożywcze, prasa i inne towary opodatkowane dokonuje się tylko w tym zakresie odliczeń podatku VAT (obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wykonywaniu czynności opodatkowanych). Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „ (...)” został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. W projekcie zaplanowano przebudowę i modernizację bloku porodowego, utworzenie 5-ciu sal do porodu (w tym pełne przystosowanie jednej sali dla potrzeb pacjentek niepełnosprawnych), wydzielenie 2-ch nowych łazienek, utworzenie stanowiska do resuscytacji, doposażenie w inkubator oraz w trzy nowe łóżka porodowe i aparat USG. Blok porodowy jest ściśle związany z działalnością Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży, który rocznie przyjmuje ponad (...) porodów. Przedstawiony we wniosku zakres rzeczowy obejmuje prace ogólnobudowlane i instalacyjne oraz doposażenie bloku porodowego w sprzęt medyczny.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia lub zwrotu podatku na gruncie ustawy o VAT powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku czynności zwolnionych od podatku podatnik nie uzyskuje uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupy i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18. Efekty projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej – będą służyć profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia, które z mocy ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowy zakup towarów i usług, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ (...)

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż pojęcie „koszty kwalifikowalne” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Stąd inne kwestie nieobjęte pytaniem, w szczególności kwestia zwolnienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie były przedmiotem oceny.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.