0111-KDIB3-3.4012.185.2018.2.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2018 r. (data wpływu – 27 lipca 2018 r.) uzupełniony 17 września 2018 r. oraz pismem z 19 września 2018 r. (data wpływu ¬ 21 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów.

Jako, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 11 września 2018 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.185.2018.1.MPU, wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 17 i 21 września 2018 r. (uiszczenie opłaty oraz wpływ pisma uzupełniającego).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – (...) (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Sp. z o.o.”), którego podstawową działalnością jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług usługi te są zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca dokonuje również sprzedaży opodatkowanej. Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitych przychodów rocznych (wyliczona wg art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) wyniosła za rok 2017 (...) w związku z czym Wnioskodawca nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego VAT (zgodnie z art. 90 pkt 10 ustawy). Wnioskodawca nie dokonuje również odliczenia podatku VAT od towarów i usług, które służą tylko i wyłącznie działalności zwolnionej.

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie realizacji projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa (...) na lata 2014-2020 pod nazwą:

  1. (...)”.
  2. (...)”.

Celem projektów jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia oraz podniesienie jakości usług zdrowotnych.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo- sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby podnieść jakość i dostępność świadczonych usług zdrowotnych.

Przedmiotem projektu nie jest wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pacjenci. Niewątpliwie świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie wymaga, poza wykwalifikowanym personelem, również nowoczesnego sprzętu i odpowiednich warunków lokalowych.

Wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawca. Powstałe w wyniku projektu mienie będzie własnością Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektów będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18).

Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po zakończeniu projektów ich efekty będą wykorzystane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ubiegający się o fundusze unijne do projektów:

  1. (...)”,
  2. (...)

ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektów w obiekcie służącym do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. W ocenie Wnioskodawcy w związku z tym, iż zakupy towarów i usług w ramach projektów będą służyły jednie działalności zwolnionej, Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał możliwości odliczenia w części, ani w całości podatku naliczonego VAT, gdyż nie zostają spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, świadczącym w większości usługi z zakresu opieki medycznej, zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT. Zakupy dokonywane na potrzeby działalności gospodarczej związane są wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. Wnioskodawca będzie realizował projekty finansowane z funduszy unijnych, polegające na realizacji zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby podnieść jakość i dostępność świadczonych usług zdrowotnych.

Celem projektów jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia oraz podniesienie jakości usług zdrowotnych. Przedmiotem projektu nie jest wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pacjenci. Wydatki poniesione w związku z realizowanymi projektami zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Powstałe w wyniku projektu mienie będzie własnością Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektów będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po zakończeniu projektów ich efekty będą wykorzystane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją w/w projektów.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia lub zwrotu podatku na gruncie ustawy o VAT powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku czynności zwolnionych od podatku podatnik nie uzyskuje uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza treści wniosku, przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją ww. projektów, gdyż wydatki te będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług czyli nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Stąd inne kwestie nieobjęte pytaniem, w szczególności kwestia zwolnienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie były przedmiotem oceny.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.