0111-KDIB3-3.4012.17.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „....”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 12 kwietnia 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 12 kwietnia 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 0111-KDIB3-3.4012.17.2017.1.MS z 10 kwietnia 2017 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogiem art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1454) Wnioskodawca (Powiat) podjął rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Z dniem 1 stycznia 2017 r. z mocy art. 4 ww. ustawy Wnioskodawca wstąpił we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku VAT prawa i obowiązki Starostwa Powiatowego (dalej „Starostwo”) jako jednostki (art. 4 w związku z art. 2 pkt 1 „b” ww. ustawy). Wnioskodawca przy pomocy Starostwa jako jednostki prowadzącej obsługę Wnioskodawcy (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa M., Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej projekt unijny pn.: „....”. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Wnioskodawcy w zakresie geodezji i kartografii. Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług geoinformacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej. Wnioskodawca zabezpieczył we własnym budżecie kwotę niezbędną na pokrycie wkładu własnego w projekcie. Faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny (komputery stacjonarne, monitory, UPS, serwerowe zasilacze i serwer archiwizacyjny, skanery) wraz z oprogramowaniem oraz zostaną zlecone: usługa digitalizacji materiałów oraz dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 i E-usługi, weryfikacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz szkolenia. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, i wyposażenie będą stanowiły majątek Starostwa. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Wnioskodawcy w zakresie geodezji, kartografii i katastru wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 7d pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), przy czym do zadań Wnioskodawcy w zakresie geodezji i kartografii należy w szczególności: 1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: - prowadzenie dla obszaru Powiatu ewidencji gruntowi budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „Powiatową bazą GESUT” - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b - tworzenie i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skali: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 i 2, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymienione wyżej czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie pobierał opłaty określone w przepisach art. 40a, 40b i 40d - Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej obliczenia Wnioskodawca utrwala w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zgodnie z art. 40e Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który wydaje stronie. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej Opłaty, Wnioskodawca wyda decyzje administracyjną w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów. Ww. opłaty pobierane przez Wnioskodawcę są opłatami administracyjnymi, określonymi przez ustawę i nie stanowią świadczenia pieniężnego ponoszonego przez stronę stosunku cywilno-prawnego w zamian za świadczenie drugiej strony.

Projekt „....” jest w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 lutego 2017 r. Zgodnie z zapisami umowy rozpoczęciem kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r., a zakończenie realizacji projektu zostało ustalone na 31 grudnia 2020 r.

Wnioskodawca przed podpisaniem umowy poniósł jeden wydatek w 2016 r. na opracowanie analiz na potrzeby wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

Wnioskodawca jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej pobiera opłaty zgodnie z art. 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne za czynności wymienione w art. 40b ust. l pkt 2, 3, 4, 5 i 6, należące do kompetencji starosty.

Artykuł 40a ust. 2 i 40b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne zawiera katalog usług i podmiotów, którym przysługuje nieodpłatne udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zasób geodezyjny i kartograficzny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie i nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek odpłatnych czynności podlegających opodatkowaniu.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (komputery stacjonarne, monitory, UPS, zasilacze serwerowe itp.) nie będzie służyło do obsługi przez Wnioskodawcę czynności o charakterze cywilnoprawnym. Wykorzystanie ww. mienia związane będzie wyłącznie z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „....” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani też w jakiejkolwiek części. Zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru należę do zadań własnych Wnioskodawcy, co wynika z postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz z art. 7d pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.). Natomiast rodzaje materiałów i baz danych oraz wymagania dla systemu informatycznego do obsługi realizowanych zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikają z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183 ze zm.). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu unijnego pn.: „....” będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do realizacji zadań własnych z zakresu geodezji, kartografii i katastru, wykonywanych jako organ władzy publicznej. Opłaty pobierane przez Wnioskodawcę za materiały udostępniane stronom z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę na podstawie art. 40a, 40b i 40d Prawa geodezyjnego i kartograficznego są opłatami administracyjnymi, określonymi w ustawie, przy czym tak Wnioskodawca jak i strona korzystająca nie ma swobody w kształtowaniu łączącego ich stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty.

Wymienione opłaty nie stanowią więc świadczenia pieniężnego ponoszonego przez stronę stosunku cywilnoprawnego w zamian za świadczenie drugiej strony (dostawcę towaru, wykonawcę usługi). Czynności podlegające opłacie określonej wyżej przywołanymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie podlegają regulacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani też w jakiejkolwiek części. Podjęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Wnioskodawcę rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z wymogiem art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) nie wpływa - w przedstawionym stanie faktycznym - na nabycie prawa do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy organy te podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. podmiot musi być organem władzy publicznej lub urzędem obsługującym ten organ,
 2. podmiot ten został powołany do czynności związanych z realizacją zadań nałożonych na niego przepisami prawa i takie czynności wykonuje.

A zatem, wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, iż organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

W myśl zapisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 2 ust.2 ww. ustawy powiat ma osobowość prawną.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz - art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1a pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);

Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (ust. 3 ww. artykułu).

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych.

Zgodnie z art. 7d pkt 1 i pkt 2 do zadań starosty należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
   • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
  3. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

 1. Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
 3. starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

Natomiast art. 40a ust. 2 ww. ustawy stanowi wykaz czynności za które nie pobiera się opłaty.

Z kolei art. 40b ust. 1 ww. ustawy stanowi, że organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:

 1. umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „ASG-EUPOS”;
 2. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Przy czym zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

 1. prokuratury;
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Wysokość opłat pobieranych za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego reguluje art. 40d ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Powiat), czynny podatnik podatku VAT realizuje projekt unijny pn.: „E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu C.”.

Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Wnioskodawcy (nałożone odrębnymi przepisami prawa) w zakresie geodezji i kartografii.

Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych zgodnych z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii oraz podniesienie jakości i dostępności e-usług geoinformacyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców, obywateli i organów administracji publicznej. Faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny (komputery stacjonarne, monitory, UPS, serwerowe zasilacze i serwer archiwizacyjny, skanery) wraz z oprogramowaniem oraz zostaną zlecone: usługa digitalizacji materiałów oraz dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 i E-usługi, weryfikacja i poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz szkolenia. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, i wyposażenie będą stanowiły majątek Starostwa. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Wnioskodawcy w zakresie geodezji, kartografii i katastru wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 7d pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.), przy czym do zadań Wnioskodawcy w zakresie geodezji i kartografii należy w szczególności: 1). Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: - prowadzenie dla obszaru Powiatu ewidencji gruntowi budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „Powiatową bazą GESUT” - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b - tworzenie i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skali: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1 i 2, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymienione wyżej czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie pobierał opłaty określone w przepisach art. 40a, 40b i 40d - Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej obliczenia Wnioskodawca utrwala w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zgodnie z art. 40e Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który wydaje stronie. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej Opłaty, Wnioskodawca wyda decyzje administracyjną w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów. Ww. opłaty pobierane przez Wnioskodawcę są opłatami administracyjnymi, określonymi przez ustawę i nie stanowią świadczenia pieniężnego ponoszonego przez stronę stosunku cywilno-prawnego w zamian za świadczenie drugiej strony.

Zasób geodezyjny i kartograficzny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie i nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek odpłatnych czynności podlegających opodatkowaniu.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (komputery stacjonarne, monitory, UPS, zasilacze serwerowe itp.) nie będzie służyło do obsługi przez Wnioskodawcę czynności o charakterze cywilnoprawnym. Wykorzystanie ww. mienia związane będzie wyłącznie z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia w całości lub w części podatek naliczony w związku z realizacją projektu unijnego pn: „....”.

Stosownie do powyższego, w pierwszej kolejności, należy zauważyć, że z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę jako organ władzy publicznej czynności, polegające na udostępnianiu materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego są określonymi ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru należącymi do zadań własnych powiatu zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Wnioskodawca jako organ władzy publicznej, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany (w przedmiotowym przypadku w zakresie geodezji, kartografii i katastru), objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Wprawdzie artykuł 15 ust. 6 ustawy stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje. Z wniosku wynika bowiem, że czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny. Opłaty te zostały nałożone ustawą i mają charakter powszechnych, jednostronnych ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organu władzy publicznej. Opłaty te są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusu. Powyższe opłaty są dochodami własnymi budżetu powiatu, co oznacza, że należą do dochodów publicznych a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa. Z tytułu wykonywania ww. czynności Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W kontekście powyższego należy uznać, że Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pobieraniem opłat za ww. czynności nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że poza czynnościami udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za które będzie pobierał opłaty określone w przepisach art. 40a, 40b i 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedmiotowy zasób geodezyjny i kartograficzny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie i nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek odpłatnych czynności podlegających opodatkowaniu.

Również mienie powstałe w wyniku realizacji projektu (komputery stacjonarne, monitory, UPS, zasilacze serwerowe itp.) nie będzie służyło do obsługi przez Wnioskodawcę czynności o charakterze cywilnoprawnym. Wykorzystanie ww. mienia związane będzie wyłącznie z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uwzględniając zatem powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt nie będzie działać w charakterze podatnika VAT a efekty realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub w części) od wydatków związanych z realizacja przedmiotowego projektu.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w całości lub części) w związku z realizacją projektu pn.: „....”.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT oraz wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.