0111-KDIB3-2.4012.293.2018.2.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie, że całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie znajdzie zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza opodatkowanie takiej transakcji podatkiem VAT,opodatkowanie usługi polegającej na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy,prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy,opodatkowanie usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W., obowiązek podatkowy dla usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W.,prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 25 czerwca 2018 r.(data wpływu 25 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania, że całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie znajdzie zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza opodatkowanie takiej transakcji podatkiem VAT,
 • opodatkowania usługi polegającej na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy,
 • prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy,
 • opodatkowania usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W.,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W.,
 • prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W.,

-jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług uznania, że całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie znajdzie zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza opodatkowanie takiej transakcji podatkiem VAT, opodatkowania usługi polegającej na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy, prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników (jako przejścia zakładu pracy) w trybie art. 231 kodeksu pracy, opodatkowania usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W., momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W., prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W..

Wniosek został uzupełniony pismem z 25 czerwca 2018 r.(data wpływu 25 czerwca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 15 czerwca nr 0111.KDIB1-3.4010.195.2018.4.APO,0111.KDIB3-2.4012.293.2018.4.AZ, 0111.KDIB22.4014.54.20184.PB.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania W. Spółka Akcyjna,
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania W.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Przedstawienie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego:

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składany jest wspólnie przez następujących wnioskodawców (dalej zwanych łącznie: „Wnioskodawcami” oraz osobno: „Wnioskodawcą”):

W. jest podmiotem dominującym w ramach grupy kapitałowej W. (dalej zwanej: „Grupą Kapitałową”) działającej na rynku polskim i na rynkach zagranicznych w czterech głównych obszarach biznesowych:

 • górnictwo,
 • energetyka,
 • hutnictwo,
 • logistyka i usługi.

W., na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez Skarb Państwa.

Grupa Kapitałowa działa poprzez szereg podmiotów, w których W. pośrednio lub bezpośrednio posiada m.in. pakiety (większościowe lub mniejszościowe) udziałów lub akcji.

Działalność H. Grupy Kapitałowej prowadzona jest poprzez m.in.

 • grupę kapitałową H. P. (dalej: „GK H.P. lub „GK HP”), w której podmiotem dominującym jest spółka pod firmą: H. P. S.A. z siedzibą w R. (KRS ..., dalej zwana: „H.P.” lub „HP”),
 • grupę kapitałową H. Ł. (dalej: „GK H.Ł.” lub „GK HŁ”, w której podmiotem dominującym jest spółka pod firmą H.Ł. SA z siedzibą w G., dalej zwana; H.Ł. lub „”)
 • spółkę pod firmą: W.B.B. sp. z o.o. z siedzibą w Ch. (KRS ..., dalej zwana: „WBB”),
 • W.S., który na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez H. Ł., w której W. jest dominującym akcjonariuszem, co oznacza, że W. obecnie pośrednio kontroluje W.S.,
  • w ramach planowanych działań reorganizacyjnych rozważane jest m.in. jednorazowe lub kilkukrotne dokapitalizowanie W.S. w środki pieniężne pochodzące z W., co ma nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego W.S. i objęcia nowych udziałów W.S. przez W.,
  • w efekcie powyższego, W. zacznie bezpośrednio posiadać udziały w W.S.,
  • docelowo rozważane jest, aby W. stał się bezpośrednio dominującym udziałowcem W.S. (możliwa jest także sytuacja, w której W. będzie w przyszłości posiadać wszystkie udziały W.S.).

Ponadto, w wewnętrznej strukturze organizacyjnej W. (tj. w schemacie organizacyjnym W.), do czasu rozpoczęcia działań reorganizacyjnych opisanych w dalszej części niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wyodrębniony był Departament H. (DH) (dalej zwany: „Pionem H.”), który do tej pory odpowiadał w Grupie Kapitałowej m.in. za całość działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (dalej: „Działalność W.”).

Działalność W. polega na tym, że W. nabywa od podmiotów trzecich materiały wsadowe niezbędne do produkcji, a następnie sprzedaje je do:

 • podmiotów hutniczych Grupy Kapitałowej, czyli do H. P., H. Ł. oraz WBB (dalej te podmioty będą łącznie zwane: „Kluczowymi odbiorcami wsadu”),
 • podmiotów trzecich (transakcje sporadyczne realizowane przede wszystkim na podstawie zamówień lub jednorazowych umów zawieranych pod konkretną transakcję dostawy materiałów wsadowych dla takiego podmiotu trzeciego).

Działalność W. w nieznacznym stopniu obejmuje również sporadyczne sytuacje, w których W. nabywa od podmiotów trzecich towary hutnicze, które następnie odsprzedawane są z marżą do podmiotów hutniczych Grupy Kapitałowej (głównie H. P. H. Ł. i Wa.), a następnie przez te podmioty hutnicze Grupy Kapitałowej (głównie H. P., H. Ł. i Wa.) te towary hutnicze sprzedawane są również z marżą do docelowych odbiorców spoza Grupy Kapitałowej. Nabywane towary hutnicze stanowią uzupełnienie oferty H. P., H. Ł. i Wa..

Prowadzenie Działalności W. przez W. sprzyja uzyskiwaniu lepszych warunków zakupu materiałów wsadowych od podmiotów trzecich (poprzez m.in. uzyskanie efektu skali oraz wykorzystanie renomy i pozycji rynkowej W.).

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje wewnętrzny dokument pod nazwą: „Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej W. na lata 2017 – 2021” (dalej: „Strategia Grupy Kapitałowej”).

Strategia Grupy Kapitałowej zakłada intensyfikację działań w segmencie hutniczym.

Kluczowe cele strategiczne mają objąć m.in.

 • aspekty rynkowe przez m.in.
  • wzrost udziału w rynku kształtowników zimnogiętych i utrzymanie udziału w rynku górniczym,
  • wprowadzanie nowych produktów, usług i technologii,
  • rozbudowę rynku dla inwestycji Wydziału R. w H. Ł.,
  • konsolidację biznesową podmiotów hutniczych (m.in. poprzez utworzenie w W.S. centrum usług wspólnych dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej),
 • aspekty produkcyjne i handlowe poprzez m.in.
  • zwiększenie marży na oferowanych produktach,
  • konsolidację biznesową działalności w wyniku realizacji wspólnej polityki handlowej oraz wspólnego zarządzania produkcją.

Grupa Kapitałowa aktywnie i stale obserwuje również rynek hutniczy w kontekście potencjalnych działań akwizycyjnych oraz konsolidacyjnych.

Wobec tego, W. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej podjął decyzję o reorganizacji segmentu hutniczego (dalej: „Reorganizacja”), co wynika z m.in.:

 • przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej,
 • uchwały nr x/2017 zarządu W. z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia biznesplanu dla projektu utworzenia W.S. wraz z modelem finansowym, która to uchwała zarządu W. jest pochodną Strategii Grupy Kapitałowej.

Reorganizacja przebiega według poniższych etapów:

etap 1: przygotowanie W.S. do pełnienia docelowych funkcji,

etap 2: przekazanie Działalności W. przez W. do W.S.,

etap 3: integracja i koordynacja wybranych funkcji na poziomie W.S.,

etap 4: utworzenie docelowej struktury holdingowej dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej,

etap 5: rozwój segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie etap 2 reorganizacji, co wynika z oczywistego faktu, że wszelkie działania reorganizacyjne realizowane w ramach kolejnych etapów reorganizacji mogą ulegać zmianom i modyfikacjom jako naturalny efekt dynamicznego otoczenia biznesowego, który szczególnie widoczny jest na rynku hutniczym.

Niemniej jednak, z uwagi na okoliczność, że etapy reorganizacji są ze sobą nierozerwalnie związane, Wnioskodawcy poniżej przedstawiają główne założenia każdego z wyżej wskazanych etapów.

Kolejność realizacji poszczególnych etapów może ulegać zmianom (np. możliwe jest równoległe realizowanie pewnych działań, ich przyspieszanie lub opóźnianie, co może być spowodowane np. potrzebami biznesowymi Grupy Kapitałowej).

Etap 1: przygotowanie W.S. do pełnienia docelowych funkcji

W. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej podjął decyzję, że rolę podmiotu konsolidującego i koordynującego segment hutniczy w obrębie Grupy Kapitałowej pełnić będzie W.S., który do tej pory pełnił funkcje związane z szeroko pojętym IT i utrzymaniem systemów komputerowych. W związku z nowymi zadaniami, podjęto szereg działań mających na celu przygotowanie W.S. do pełnienia nowych zadań w postaci m.in.

 • dostosowania nazwy tego podmiotu do nowych zadań (zmiana nazwy z x Ł. sp. z o.o. na W.S. sp. z o.o.),
 • dostosowania zakresu działalności tego podmiotu do nowych funkcji (m.in. zmiana przeważającego przedmiotu działalności z PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych na PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali),
 • zmiany siedziby tego podmiotu z G. na K.,
 • dokonania zmian w składzie zarządu tego podmiotu,
 • dokonania zmian w strukturze organizacyjnej W.S. (mających na celu dostosowanie tej struktury do pełnienia przez W.S. roli operatora dostaw materiałów wsadowych w ramach Grupy Kapitałowej),
 • uchylenia w całości obecnego brzmienia umowy spółki W.S. i nadania jej nowego brzmienia (dostosowanego do nowej roli w ramach Grupy Kapitałowej).

W zakresie wymaganym przepisami prawa, wyżej opisane działania zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 listopada 2017 r. (znak sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w G., X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 20007/17/843).

Etap 2: przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. Ten etap:

 • zakładał przekazanie pracowników P. H. w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm. dalej: „Kodeks pracy”) przez W. do W.S. (to działanie zostało już zrealizowane),
 • zakłada efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. (te działania mają zostać zrealizowane w przyszłości).

W związku z faktem, że etap 2 reorganizacji jest przedmiotem niniejszego wniosku, wyżej opisane działania reorganizacyjne zostały uszczegółowione w dalszej części tego wniosku.

Etap 3: integracja i koordynacja wybranych funkcji na poziomie W.S.

W dalszej kolejności, planowane jest przenoszenie do W.S. pewnych funkcji z poziomu podmiotów hutniczych, czyli z poziomu grupy kapitałowej H.P., grupy kapitałowej H.Ł. oraz Wa. B. B..

Docelowo, W.S. ma m.in.:

 • integrować funkcje zakupów (np. obrót materiałami wsadowymi, zakup mediów, stworzenie platformy zakupowej dla usług i materiałów),
 • koordynować produkcję i sprzedaż (np. nadzór nad planowaniem produkcji, koordynacja planów sprzedażowych),
 • integrować funkcje wsparcia (np. integracja systemów informatycznych, kontrola jakości, funkcje w zakresie kadr i płac oraz finansów i księgowości)
 • koordynować procesy rozwojowe i inwestycyjne (np. koordynacja działalności badawczej i rozwojowej, koordynacja pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynacja planów inwestycyjnych z punktu widzenia Grupy Kapitałowej w rezultacie wdrożenia tego etapu, w W.S. powstanie centrum usług wspólnych dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

Etap 4: utworzenie docelowej struktury holdingowej dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej

Ponadto, rozważane jest, aby W.S. został docelowo podmiotem holdingowym dla całego segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej, co oznaczałoby, że W.S. finalnie posiadałby bezpośrednio lub pośrednio np. pakiety (mniejszościowe lub większościowe) udziałów lub akcji w podmiotach hutniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

W.S. miałby również docelowo przejąć zadanie finansowania segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej (m.in. poprzez finansowanie kapitału obrotowego podmiotów hutniczych w postaci grupy kapitałowej H.P., grupy kapitałowej H.Ł. oraz W.B. B.). Jednocześnie, rozważane jest, aby znaczna część lub nawet wszystkie udziały W.S. były bezpośrednio kontrolowane przez W., jako podmiot dominujący w całej Grupie Kapitałowej.

Etap 5: rozwój segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej

W przyszłości nie jest wykluczone, że segment hutniczy Grupy Kapitałowej będzie poszerzany o nowe podmioty.

Powyższe wynika przede wszystkim z tego, że Grupa Kapitałowa stale i aktywnie obserwuje rynek hutniczy pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych.

Docelowo, zakłada się, że to właśnie W.S. będzie podmiotem prowadzącym takie projekty akwizycyjne oraz konsolidacyjne.

W wyniku przeprowadzenia reorganizacji, oczekiwane jest uzyskanie poniższych korzyści biznesowych:

 • uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej poprzez stworzenie sieci podmiotów powiązanych, które ściśle ze sobą współpracują i wykorzystują wzajemne efekty synergii biznesowej,
 • umożliwienie koncentracji W. na działalności podstawowej, czyli działalności w segmencie górniczym (przechodzącym istotne zmiany i przeobrażenia), co powinno przełożyć się na wzrost zaangażowania w szereg projektów rozwojowych i inwestycyjnych zarówno w segmencie górniczym, jak również w segmencie hutniczym (efekt specjalizacji branżowej),
 • ograniczenie w dłuższej perspektywie czasowej:
  • ryzyka inwestycyjnego w ramach W. (np. wyodrębnienie Działalności W. do wyspecjalizowanego podmiotu w postaci W.S. zmniejsza ryzyko biznesowe związane z tym segmentem działalności po stronie W.),
  • konieczności dalszego zwiększania zaangażowania finansowego W. w kapitał obrotowy podmiotów hutniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
 • wykorzystanie w pełni efektu synergii w obszarze segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej (w wyniku skupienia funkcji wspólnych dla segmentu hutniczego w wyspecjalizowanym podmiocie w postaci przede wszystkim W.S. spodziewane jest zwiększenie rentowności sektora hutniczego w ramach Grupy Kapitałowej, dzięki wykorzystaniu m.in. efektu specjalizacji i synergii, które powinny przełożyć się z jednej strony na zwiększenie przychodów a z drugiej strony na zmniejszenie kosztów działalności podmiotów wchodzących w skład segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej).

Przedmiotem niniejszego wniosku są działania szczegółowo opisane poniżej, które razem składają się na etap 2 reorganizacji (dla większej przejrzystości wniosku, całokształt działań reorganizacyjnych w tym zakresie, będzie w dalszej części wniosku łącznie zwany: „Działaniami w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi”), czyli:

 • przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S. (działanie już zrealizowane),
 • efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. (działanie planowane).

W ramach planowanych działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi, zakłada się również, że dojdzie do jednorazowego lub kilkukrotnego dokapitalizowania W.S. w środki pieniężne przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Takie dokapitalizowanie będzie polegało na podwyższeniu kapitału zakładowego W.S. w zamian za wkłady pieniężne wniesione do W.S. przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Nie jest również wykluczone, że na analogicznych zasadach (tj. objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym W.S. w zamian za wkład pieniężny), W.S. może zostać dokapitalizowany w przyszłości przez podmioty trzecie (np. P. F. R. S.A. z siedzibą w W., dalej: „P.F.R.”).

Poniżej Wnioskodawcy przedstawiają uszczegółowienie w zakresie wybranych działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi.

Przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S..

W dniu 28 grudnia 2017 r. W. i W.S. zawarły między sobą porozumienie (dalej: „Porozumienie w sprawie przekazania pracowników Pionu H.”) na podstawie którego W. w dniu 1 stycznia 2018 r. przekazał w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników Pionu H. do W.S.

W ramach przekazania części zakładu pracy przez W. do W.S. doszło do transferu wszystkich pracowników przypisanych do Pionu H. na dzień przekazania, a więc na dzień 1 stycznia 2018 r.

Przedmiotem transferu były zatem wszystkie osoby wykonujące zadania w zakresie Działalności W. w ramach W.

W treści porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. postanowiono, że W.S. będzie zobowiązany zapłacić na rzecz W. wynagrodzenie z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy (dalej: „Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H.”), które zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania wartości przenoszonego kapitału ludzkiego.

W związku jednak z faktem, że z przyczyn niezależnych od W. oraz W.S., oszacowanie wartości rynkowej przenoszonego kapitału ludzkiego nie zostało ukończone w pierwotnie zakładanym terminie, w dniu 15 lutego 2018 r. W. i W.S. zawarły pomiędzy sobą aneks nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. (dalej: „Aneks nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H.”), w którym postanowiły, że:

 • wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. wynosi 406.504,06 PLN netto i będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez W.,
 • zobowiązują się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu osiągnięcia niezależnej wyceny wartości przenoszonego kapitału ludzkiego do końca marca 2018 r.,
 • zatwierdzona niezależna wycena będzie podstawą do ewentualnej korekty faktury wystawionej przez W..

Wobec tego, w dniu 15 lutego 2018 r. W. wystawił na rzecz W.S. fakturę nr FK....z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S..

W tej fakturze wskazano, że:

 • wartość netto wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. to 406.504,06 PLN,
 • wartość brutto wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. to 499.999,99 PLN,
 • podatek od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) to 93.495,93 PLN.

W. i W.S., z daleko posuniętej ostrożności biznesowej i podatkowej, do tej pory rozliczyły podatkowo fakturę nr FK/... w następujący sposób:

W. rozpoznał z tego tytułu:

 • przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) za miesiąc styczeń 2018 r o obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym za miesiąc styczeń 2018 r.,
 • obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym za miesiąc styczeń 2018 r.

W.S. (do momentu złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej):

 • nie zaliczył tego wydatku do kosztów podatkowych w podatku OT,
 • nie odliczył podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Wartość rynkowa przenoszonego kapitału ludzkiego została oszacowana przez spółkę pod firmą: Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w K. (KRS .., dalej: „KPFK”) w raporcie z dnia 9 marca 2018 r. na kwotę 93.636,00 PLN netto.

Wobec powyższego, w dniu 29 marca 2018 r. W. wystawił korektę faktury nr FK... do faktury nr FK..., w której:

 • zmniejszono wartość netto Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. z kwoty 406.504,06 PLN do kwoty 93.636,00 PLN, czyli o kwotę 312.868,06 PLN,
 • zmniejszono wartość brutto Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. z kwoty 499.999,99 PLN do kwoty 115.172,28 PLN, czyli o kwotę 384.827,71 PLN,
 • zmniejszono wartość podatku VAT z kwoty 93.495,93 PLN do kwoty 21.536,28 PLN, czyli o kwotę 71.959,65 PLN.

Podkreślenia wymaga fakt, że w ramach powyższego transferu doszło wyłącznie do przekazania pracowników Pionu H..

W szczególności, przedmiotem tej transakcji nie były jakiekolwiek składniki materialne funkcjonalnie powiązane z Pionem H. i jego pracownikami.

Po dokonanym transferze, pracownicy Pionu H. przekazani w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S. korzystają z nowych (tj. innych niż w czasie zatrudnienia w W.) składników materialnych w postaci np. komputerów, wyposażenia biura, itp.

Wyjątek będzie stanowić jedynie kilka numerów telefonów komórkowych wykorzystywanych przez niektórych z pracowników Pionu H. przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S.. To potencjalne odstępstwo od wyżej opisanej zasady (tj. braku przekazania przez W. do W.S. jakichkolwiek innych składników materialnych funkcjonalnie powiązanych z Pionem H. i jego pracownikami) wynika z charakteru biznesowego tego narzędzia pracy (np. potrzeby utrzymania ciągłości komunikacji z kontrahentami, itp.). Należy jednak zauważyć, że W.S. przejmie jedynie prawo do wybranych numerów telefonów komórkowych bez przejmowania fizycznych urządzeń telefonicznych, które pozostaną majątkiem własnym W. To oznacza, że pracownicy Pionu H. korzystający w czasie zatrudnienia w W. z telefonów komórkowych, po transferze do W.S. korzystają z nowych telefonów komórkowych (w znaczeniu fizycznych urządzeń telefonicznych) oraz dotychczasowych numerów telefonów komórkowych.

Stosownie do treści art. 231 § 1 Kodeksu pracy, W.S. stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jednocześnie, zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu pracy, W.S. i W. solidarnie odpowiadają za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy (zawartych przez W. z pracownikami Pionu H.) powstałymi przed dniem przekazania części zakładu pracy nowemu pracodawcy, czyli W.S..

Po wyżej opisanym transferze pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy z W. do W.S. doszło do zmian w strukturze organizacyjnej W. mających na celu dostosowanie tej struktury do nowego stanu rzeczywistego.

Te zmiany polegały m.in.:

 • na formalnej likwidacji Pionu H. w strukturze organizacyjnej W.,
 • na formalnym utworzeniu komórki organizacyjnej niższego rzędu w postaci Sekcji do spraw Przemysłu i H. (dalej: „Sekcja H.”). Szczegółowy opis zadań Sekcji H. zostanie przytoczony w dalszej części niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

Efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S..

Efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. będzie polegało na:

 • stopniowym zawieraniu przez W.S. całkowicie nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (m.in. kluczowi dostawcy materiałów wsadowych i ich odbiorcy, w tym przede wszystkim Kluczowi odbiorcy wsadu) oraz stopniowym składaniu przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u dotychczasowych dostawców W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych),
 • w tym procesie uczestniczyć będzie W., którego działania będą polegały na m.in.
  • podjęciu biznesowej i korporacyjnej decyzji o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W.) oraz o umożliwieniu składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych) (również w tym przypadku bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie składać nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.),
  • przekazaniu W.S. kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych,
  • wsparciu W.S. w nawiązaniu relacji handlowych z wybranymi przez W.S. dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych oraz podmiotami trzecimi (np. ubezpieczycielami należności handlowych),
  • wykorzystaniu pozycji rynkowej W. w trakcie negocjacji handlowych z tymi podmiotami,
 • jednoczesnym, sukcesywnym wygaszaniu Działalności W. w W., którego efektem będzie docelowo zakończenie wszelkich starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz zakończenie składania zamówień przez W. na zakup materiałów wsadowych (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych), a w konsekwencji całkowite zaprzestanie prowadzenia Działalności W. przez W.

Podstawą prawną wyżej opisanych działań będzie zawarte w przyszłości przez W. i W.S. porozumienie (dalej: „Porozumienie w sprawie przekazania Działalności W.).

Wskazać należy jednoznacznie, że przedmiotem porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. nie będzie transfer lub przekazanie przez W. do W.S. jakichkolwiek aktywów, praw, należności, pasywów, obowiązków lub zobowiązań.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że w ramach wyżej opisanych działań nie dojdzie do jakiegokolwiek przenoszenia (w inny sposób niż opisany w treści niniejszego wniosku, czyli poprzez stopniowe wygaszanie starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. oraz zaprzestanie składania przez W. zamówień na zakup materiałów wsadowych oraz sukcesywne zawieranie nowych ramowych umów handlowych przez W.S. oraz rozpoczęcie składania przez W.S. nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych) z W. na rzecz W.S. jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. starych ramowych umów na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych lub starych zamówień na zakup materiałów wsadowych (w szczególności nie dojdzie do jakiejkolwiek cesji tych umów handlowych lub zamówień, przelewu wierzytelności wynikających z tych umów handlowych lub zamówień lub przejęcia długów związanych z tymi umowami handlowymi lub zamówieniami).

Planowane jest, aby:

 • W.S. podpisał nowe ramowe umowy handlowe na zakup materiałów wsadowych z wybranymi dostawcami materiałów wsadowych na przełomie II oraz III kwartału 2018 r.,
 • w tym samym okresie, czyli na przełomie II i III kwartału 2018 r. W.S. powinien również podpisać nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż wsadu do grupa kapitałową H.Ł. i W BB (od tego momentu zakłada się, że wszystkie nowe zamówienia na materiały wsadowe na potrzeby GK HŁ i WBB będą realizowane już przez W.S. w oparciu o nowe umowy ramowe oraz nowe jednorazowe zamówienia i umowy z dostawcami wsadu, czyli obecnymi kontrahentami W.),
 • finalnie, zakłada się, że pod koniec IV kwartału 2018 r., W. powinien podpisać nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż wsadu do grupy kapitałowej H.Ł. (od tego momentu zakłada się, że wszystkie nowe zamówienia na materiały wsadowe na potrzeby GK HP będą realizowane już przez W.S. w oparciu o nowe umowy ramowe oraz nowe jednorazowe zamówienia i umowy z dostawcami wsadu, czyli obecnymi kontrahentami W.).

Powyższy harmonogram ma oczywiście charakter orientacyjny, co oznacza, że planowane działania mogą zostać przyspieszone lub opóźnione (np. ze względów biznesowych).

Ponadto, należy wyraźnie wskazać, że w okresie przejściowym (tj. w okresie od chwili podpisania przez W.S. pierwszej nowej ramowej umowy handlowej na zakup wsadu lub z chwilą złożenia pierwszego nowego zamówienia na zakup wsadu lub z chwilą podpisania pierwszej nowej jednorazowej umowy na zakup wsadu do momentu wygaszenia Działalności W. w W.ie) istnieć będą dwie grupy umów handlowych i zamówień:

 • pierwsza grupa umów handlowych i zamówień na zakup i sprzedaż wsadu zawartych przez W. (tzw. stare umowy handlowe i stare zamówienia),
 • druga grupa umów handlowych i zamówień na zakup i sprzedaż wsadu zawartych przez W.S. (tzw. nowe umowy handlowe i nowe zamówienia).

W ramach Grupy Kapitałowej zakłada się również istnienie mechanizmu, którego działanie opisuje poniższy przykład:

 • W. kupuje materiały wsadowe od podmiotu trzeciego A na podstawie starej umowy handlowej lub starego zamówienia,
 • następnie, W. sprzedaje materiały wsadowe np. do GK HŁ,
 • na przełomie II oraz III kwartału 2018 r., W.S. podpisuje nowe umowy handlowe z podmiotem trzecim A (względnie składa nowe zamówienie zakupu materiałów wsadowych od tego podmiotu) oraz nowe umowy handlowe z GK HŁ,
 • zakłada się, że wszelkie transakcje zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych na potrzeby GK HŁ od tego momentu będą realizowane w całości przez W.S. (na podstawie nowych umów handlowych lub nowych zamówień),
 • nie można jednak całkowicie wykluczyć sytuacji, w której takie transakcje zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych na potrzeby GK HŁ po tym momencie wyjątkowo (np. ze względów biznesowych) będą realizowane bezpośrednio przez GK HŁ lub W. (na podstawie starych umów handlowych lub starych zamówień),
 • jednocześnie, zakłada się również, że W. pozostanie stroną starych umów handlowych i starych zamówień tak długo jak długo potrwa rozliczenie wszelkich związanych z nimi należności i zobowiązań,
 • po tym okresie, planowane jest wygaszanie starych umów handlowych i starych zamówień przez W.,
 • docelowo zakłada się bowiem, że całość Działalności W. będzie realizowana wyłącznie przez W.S.

Ponadto, w celu doprecyzowania, należy wskazać, że przez: „wygaszanie Działalności W. w W.” rozumie się, że:

 • W. nie będzie realizować nowych transakcji zakupu materiałów wsadowych od danego kontrahenta sprzedaży materiałów wsadowych do danego kontrahenta od momentu podpisania nowych umów handlowych z tym kontrahentem przez W.S. lub od momentu rozpoczęcia składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych (przy czym nie można całkowicie wykluczyć sytuacji odstąpienia od tej zasady np. ze względów biznesowych, przy czym każdorazowo takie odstąpienie będzie wynikiem wspólnego porozumienia między W. i W.S.; to odstąpienie od wyżej opisanej zasady może również polegać na tym, że dany podmiot hutniczy Grupy Kapitałowej w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie zakupi materiały wsadowe na rynku),
 • W. nie będzie zawierać nowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych od momentu zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W.

Wobec powyższego, wskazać również należy, że W. będzie pełnić kluczową rolę w procesie zawierania przez W.S. nowych umów handlowych (w tym składania nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych) z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych, co wynika ze zdobytego przez W. doświadczenia oraz zbudowanych przez W. relacji biznesowych na rynku hutniczym (w szczególności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi).

Podkreślenia wymaga również fakt, że planowane działania będą możliwe wyłącznie ze względu na podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych (oraz składania przez W.S. nowych zamówień) z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych, w tym przede wszystkim z Kluczowymi odbiorcami wsadu (bez podjęcia tej biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć tych nowych umów handlowych ani składać nowych zamówień).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wszystkie opisane Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi będą realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. XI ustawy CIT, W.S. będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz W. wynagrodzenia z tytułu przekazania funkcji w zakresie Działalności W. oraz potencjału zysków generowanych przez Działalność Wsadową (dalej: „Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W.”).

Podkreślić bowiem należy, że Działalność W. realizowana w ramach W. jest działalnością dochodową i rentowną.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. stanowić zatem będzie świadczenie pieniężne, które jeden podmiot płaci na rzecz innego podmiotu w zamian za przekazanie określonych funkcji oraz potencjału generowania zysków.

Wypłata tego wynagrodzenia będzie oparta przede wszystkim na podjęciu przez W. działań faktycznych (nie muszą to być jednak w żadnym stopniu działania prawne), których skutkiem będzie przekazanie W.S. funkcji w zakresie Działalności W..

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania potencjału zysków generowanych przez Działalność Wsadową w ramach W.

Potencjał zysków generowanych przez Działalność Wsadową zostanie oszacowany przez niezależny podmiot zewnętrzny w oparciu o metodologię stosowaną przy tego typu wycenach oraz przy uwzględnieniu regulacji (krajowych i zagranicznych) dotyczących cen transferowych.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie w całości należne z chwilą przekazania W.S. całości funkcji związanych z Działalnością Wsadową (ta chwila będzie rozumiana w treści porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. jako moment, w którym W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż materiałów wsadowych z ostatnim z Kluczowych odbiorców wsadu i na ich podstawie rozpocznie zamawianie materiałów wsadowych na rzecz ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu).

W. i W.S. dopuszczają możliwość, że Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie płatne w ratach (np. miesięcznych, kwartalnych lub rocznych).

Merytoryczna obsługa przez W.S. Działalności W. prowadzonej przez W. w okresie przejściowym.

W okresie przejściowym, czyli do momentu zawarcia nowych ramowych umów handlowych przez W.S. z danym odbiorcą materiałów wsadowych lub do momentu rozpoczęcia zamawiania przez W.S. materiałów wsadowych na rzecz danego odbiorcy na podstawie nowych zamówień, dostawy materiałów wsadowych do takiego odbiorcy będą realizowane nadal przez W. W związku jednak z faktem, że z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownicy Pionu H. zostali przekazani w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S., konieczne stało się zawarcie w dniu 29 grudnia 2017 r. przez W.S. oraz W. umowy świadczenia usług (dalej: „Umowa w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.”) na podstawie której (w wyżej opisanym okresie przejściowym) W.S. (w oparciu m.in. o pracowników Pionu H. przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy) świadczy na rzecz W. usługę w zakresie obsługi procesów związanych z Działalnością Wsadową (dalej: „Merytoryczna obsługa Działalności W.”).

Czynności dokonywane przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W. polegają na m.in.

 • monitorowaniu i analizowaniu rynku materiałów wsadowych,
 • poszukiwaniu i nawiązywaniu współpracy handlowej z dostawcami materiałów wsadowych,
 • negocjowaniu z dostawcami materiałów wsadowych warunków ich zakupu w imieniu W.,
 • prowadzeniu odpowiedniej ewidencji i dokumentacji rzeczowej oraz finansowej,
 • prowadzeniu w imieniu W. czynności związanych z zakupem i sprzedażą materiałów wsadowych.

W.S., z tytułu merytorycznej obsługi Działalności W. rozpoznaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług oraz wystawia na rzecz W. faktury dokumentujące te usługi.

W ramach świadczenia na rzecz W. usługi dotyczącej merytorycznej obsługi Działalności W., W.S. korzysta z pewnych aktywów W. niezbędnych do świadczenia tej usługi (np. systemy Informatyczne W.), co wynika wprost z działania na rzecz W.

W związku z rozpoczęciem świadczenia przez W.S. usługi na rzecz W. w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W. zostały również zawarte poniższe trójstronne umowy handlowe o współpracy (dalej łącznie zwane: „Umowami handlowymi o współpracy”):

 • umowa handlowa o współpracy z dnia 28 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz H. P. w zakresie dostaw materiałów wsadowych do GK HP przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.),
 • umowa handlowa o współpracy z dnia 28 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz H.Ł. w zakresie dostaw materiałów wsadowych do GK HŁ przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.),
 • umowa handlowa o współpracy z dnia 29 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz WBB w zakresie dostaw materiałów wsadowych do WBB przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.). Docelowo, po efektywnym przekazaniu Działalności W. do W.S., umowy handlowe o współpracy zostaną wygaszone.

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W. sprawuje Sekcja H. do zadań której należy m.in.

 • zawieranie, realizacja oraz rozliczanie transakcji handlowych wynikających z umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.,
 • koordynacja zawierania transakcji związanych z zakupem i sprzedażą materiałów wsadowych,
 • analiza otrzymanych od W.S. wniosków, zamówień, kontraktów i innych dokumentów celem ich przedłożenia do opiniowania w celu uzyskania akceptacji przez odpowiedzialne komórki organizacyjne i zarząd W. zgodnie z obowiązującymi w W.ie procedurami,
 • niezwłoczne przekazywanie do W.S. podpisanych dokumentów oraz decyzji w kwestiach wnioskowanych przez W.S.,
 • monitorowanie stanu realizacji trójstronnych umów handlowych o współpracy (opisanych wyżej),
 • informowanie W.S. o wszystkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na zawieranie transakcji, w tym w szczególności danych dotyczących stanu należności, należności przeterminowanych i stanu zobowiązań z tytułu obrotu materiałami wsadowymi,
 • przygotowywanie wraz z W.S. dokumentów zabezpieczających płatności z tytułu zawieranych transakcji,
 • współpraca z W.S. w zakresie gromadzenia, opracowywania danych dotyczących prognoz ilościowych i wartościowych zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych celem ich przekazania dla potrzeb kontrolingu strategicznego Grupy Kapitałowej,
 • sporządzanie wspólnie z W.S. comiesięcznych raportów z wykonania Planu rzeczowo - finansowego w danym roku obrotowym,
 • monitorowanie wraz z W.S. wysokości przyznanych limitów kredytowych (kupieckich) dla dostawców materiałów wsadowych i podejmowanie działań mających na celu utrzymanie lub podwyższanie bądź transferowanie przez firmy ubezpieczające (w tym przekazywanie danych finansowych udostępnionych przez W.),
 • koordynacja logistyki dostaw, procedur celnych oraz rozliczania kosztów transportu przy współpracy z komórkami organizacyjnymi W.,
 • monitoring płatności i ściągalności należności z transakcji nadzorowanych przez Sekcję Hutniczą,
 • analizowanie we współpracy z W.S. bieżących raportów dotyczących rynku stalowego sporządzanych przez Biuro Analiz Rynkowych,
 • bieżąca współpraca i komunikacja z W.S. w zakresie raportowania, sprawozdawczości oraz innych wymaganych dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem finansowym usług świadczonych przez W.S. w związku z zawartą Umową w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.,
 • koordynacja działań związanych z podejmowaniem przez zarząd W. uchwał w sprawach dotyczących współpracy z W.S..

W uzupełnieniu do wniosku udzielono następujących wyjaśnień.

Świadczenie w postaci przekazania pracowników Pionu H. przez W. do W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy generuje korzyść i jest pożądane dla W.S. W.S. uzyskuje bowiem bezpośrednią korzyść w postaci zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników, gotowego do prowadzenia w przyszłości Działalności W. (tj. działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi). W efekcie W.S. pozyskuje zasoby ludzkie bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności wdrażania tych pracowników do nowych obowiązków. Pozwoliło to W.S. także na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na rzecz W. usługi Merytorycznej obsługi Działalności W.. Daje to W.S. także szansę na niemalże natychmiastowe, sprawne przystąpienie do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), gdy tylko będzie to możliwe.

Świadczenie polegające na przekazaniu pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy wygenerowało po stronie W. korzyść w postaci Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H., które należne jest na rzecz W. od W.S.

Zasadniczym celem świadczenia w postaci przekazania pracowników Pionu H. przez W. do W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy było pozyskanie przez W.S. zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników, gotowego do prowadzenia w przyszłości Działalności W. (tj. działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi). W efekcie tego świadczenia, W.S. pozyskał zasoby ludzkie bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności wdrażania tych pracowników do nowych obowiązków. Pozwoliło to W.S. także na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na rzecz W. usługi Merytorycznej obsługi Działalności W.. Dało to W.S. także szansę na niemalże natychmiastowe, sprawne przystąpienie do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), gdy tylko będzie to możliwe.

Wobec tego, zasadniczym celem świadczenia w postaci przekazania pracowników Pionu H. przez W. do W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy było pozyskanie przez W.S. wiedzy i doświadczenia pracowników Pionu H., przy czym, w ocenie Wnioskodawców nie stanowiło to nabycia know-how.

W ramach doprecyzowania własnego stanowiska Wnioskodawców wskazać należy, że przepisy ustawy VAT nie definiują pojęcia know-how, dlatego doktryna i orzecznictwo odwołują się w praktyce najczęściej do definicji zawartej w przepisach unijnych, w których termin know- how oznacza pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

 • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
 • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
 • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają one kryteria niejawności i istotności.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się również, że wiedza zawarta wyłącznie w umysłach ludzkich nie spełnia definicji know-how, ponieważ za know-how można uznać wyłącznie informacje utrwalone w stosownych dokumentach (pisemnych lub elektronicznych).

W związku z powyższym, niniejszym Wnioskodawcy uzupełniają stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) poprzez wyraźne wskazanie, że: „w ramach transferu pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy doszło wyłącznie do przekazania pracowników Pionu H. W szczególności, przedmiotem tej transakcji nie były jakiekolwiek składniki materialne funkcjonalnie powiązane z Pionem H. i jego pracownikami. Przedmiotem tego transferu nie były także żadne informacje spisane w formie dokumentów lub opracowań (pisemnych lub elektronicznych), które mogłyby zostać uznane za know-how.”

Wnioskodawcy nie kwalifikują zespołu czynności wykonywanych przez W. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S. jako przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach doprecyzowania własnego stanowiska Wnioskodawców wskazać należy, że tak jak bowiem wskazano w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w ramach czynności wykonywanych przez W. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S. nie dojdzie do jakiegokolwiek przenoszenia (w inny sposób niż opisany w treści wniosku, czyli poprzez stopniowe wygaszanie starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. oraz zaprzestanie składania przez W. zamówień na zakup materiałów wsadowych oraz sukcesywne zawieranie nowych ramowych umów handlowych przez W.S. oraz rozpoczęcie składania przez W.S. nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych) z W. na rzecz W.S. jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. starych ramowych umów na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych lub starych zamówień na zakup materiałów wsadowych (w szczególności nie dojdzie do jakiejkolwiek cesji tych umów handlowych lub zamówień, przelewu wierzytelności wynikających z tych umów handlowych lub zamówień lub przejęcia długów związanych z tymi umowami handlowymi lub zamówieniami).

Ponadto, w ocenie Wnioskodawców, przekazanie przez W. do W.S. kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych nie powinno zostać uznane za przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, co wynika z faktu, że baza kontaktów nie stanowi, według Wnioskodawców, know-how (nie zawiera ona bowiem informacji poufnych) ani utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm. dalej: „Ustawa o prawie autorskim”) (przyjęty w niej dobór, układ lub zestawienie danych nie ma bowiem, w ocenie Wnioskodawców, charakteru twórczego, co jest warunkiem uznania bazy danych za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, stosownie do treści art. 3 ustawy o prawie autorskim).

Jednocześnie, wskazać należy, że istotą zespołu czynności wykonywanych przez W. na rzecz W.S. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S. nie jest nabycie praw do przedmiotowych kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych. Istotą tego świadczenia jest wsparcie i umożliwienie W.S. nawiązania relacji handlowych z tymi kontrahentami W., dzięki czemu W.S. będzie mógł efektywnie przejąć Działalność Wsadową i prowadzić ją samodzielnie w przyszłości.

Porozumienie w sprawie przekazania Działalności W. nie zostało jeszcze zawarte.

Tak jak jednak wskazano w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie w całości należne z chwilą przekazania W.S. całości funkcji związanych z Działalnością Wsadową (ta chwila będzie rozumiana w treści Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. jako moment, w którym W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż materiałów wsadowych z ostatnim z Kluczowych odbiorców wsadu i na ich podstawie rozpocznie zamawianie materiałów wsadowych na rzecz ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu).

Wobec powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie płatności będą mieć miejsce dopiero po przekazaniu W.S. całości funkcji związanych z Działalnością Wsadową (ta chwila będzie rozumiana w treści Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. w sposób opisany powyżej). W zależności od finalnej treści negocjacji pomiędzy W. oraz W.S., wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie płatne jednorazowo lub w ratach okresowych.

Tak, poniesienie przez W.S. wydatku na nabycie usługi polegającej na przekazaniu pracowników oraz nabyte świadczenie (zespół czynności wykonywanych przez W.) są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wykonywaniem przez W.S. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych, jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi może zostać uznany za transakcję etapowego zbycia ZCP w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a w konsekwencji czy do całokształtu działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi będzie mieć zastosowanie regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza stosowanie przepisów ustawy VAT, a więc również wyłącza opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia mających za przedmiot ZCP? (pytanie ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 25 czerwca 2018 r.)
 2. Czy przedstawione w stanie faktycznym przekazanie przez W. (za wynagrodzeniem) na rzecz W.S. pracowników Pionu H. (jako przekazanie części zakładu pracy) w trybie art. 231 Kodeksu Pracy, stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)
 3. Czy W.S. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników Pionu H. z W. do W.S. (tj. na przekazaniu części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy) świadczoną przez W. na rzecz W.S.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)
 4. Czy opisany zespół czynności wykonywanych przez W. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) w postaci m.in. udostępnienia kontaktów do dostawców oraz odbiorców materiałów wsadowych, pomoc przy zawieraniu z tymi podmiotami nowych ramowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych, podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych oraz składania nowych zamówień w zakresie zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych, wygaszanie Działalności W. w W.ie za Wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W. stanowi odpłatne świadczenie usług przez W. na rzecz W.S., podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym momentem powstania obowiązku podatkowego dla usługi świadczonej przez W. na rzecz W.S. polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W. z W. do W.S. za Wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W. jest moment wykonania tej usługi, który nastąpi wraz z doprowadzeniem do sytuacji, w której W.S. będzie mógł dokonywać zakupów materiałów wsadowych i ich odsprzedaży do Kluczowych odbiorców wsadu (tj. z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)
 6. Czy W.S. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej usługę świadczoną przez W., polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W. przez W. do W.S. za Wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)

Stanowisko Wnioskodawców wraz z jego uzasadnieniem:

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 1 (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 25 czerwca 2018 r.).

W ocenie Wnioskodawców, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie może zostać uznany za transakcję etapowego zbycia ZCP w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Powyższa definicja determinuje, że o transakcji mającej za przedmiot ZCP możemy mówić wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem potencjalnej transakcji będzie zespól składników materialnych i niematerialnych.

Jednocześnie, taki zespół składników materialnych i niematerialnych musi spełniać poniższe przesłanki:

 • taki zespół składników materialnych i niematerialnych musi charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym,
 • w skład takiego zespołu składników materialnych i niematerialnych powinny wchodzić również zobowiązania,
 • taki zespól składników materialnych i niematerialnych musi być przeznaczony do realizacji określonych zadań oraz móc stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (wyodrębnienie funkcjonalne)

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych przesłanek można uznać, że przedmiotem potencjalnej transakcji zbycia było ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że w ramach całokształtu działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi doszło lub dojdzie do:

 • przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy z W. do W.S.,
 • stopniowego zawierania przez W.S. całkowicie nowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. oraz stopniowego składania przez W.S. całkowicie nowych zamówień u obecnych kontrahentów W. (kluczowi dostawcy materiałów wsadowych i ich odbiorcy, w tym Kluczowi odbiorcy wsadu),
 • jednorazowego lub kilkukrotnego dokapitalizowania W.S. w środki pieniężne przez W. lub potencjalnie inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej lub przez podmioty trzecie spoza Grupy Kapitałowej (np. Polski Fundusz Rozwoju).

Wobec tego, podkreślenia wymaga fakt, że w ramach tych działań dojdzie wyłącznie do transferu pracowników Pionu H. z W. do W.S.

Przedmiotem opisanych wyżej działań w szczególności nie będzie natomiast transfer z W. do W.S.:

 • jakichkolwiek składników materialnych lub niematerialnych funkcjonalnie powiązanych z Pionem H. i jego pracownikami (w postaci np. komputerów, wyposażenia biura, itp.) (przy uwzględnieniu kwestii kilku numerów telefonów komórkowych, która to kwestia została szczegółowo przedstawiona w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego),
 • jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. umów lub złożonych przez W. zamówień na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych (w szczególności nie dojdzie do jakiejkolwiek cesji tych umów handlowych lub zamówień, przelewu wierzytelności wynikających z tych umów handlowych lub zamówień lub przejęcia długów związanych z tymi umowami handlowymi lub zamówieniami).

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawców, zauważyć należy, że przedmiotem wyżej opisanych działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie będzie jakikolwiek zespół składników materialnych i niematerialnych, co samo w sobie wskazuje, że przedmiotem tych działań nie będzie ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawców, transfer części zakładu pracy W. w postaci pracowników Pionu H. nie wypełnia przesłanek uznania go za ZCP w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

W takim przypadku nie są bowiem spełnione pozostałe przesłanki, o których mówi art. 2 pkt 27e ustawy VAT (m.in. wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i funkcjonalne).

Przedmiotem wyżej opisanych działań nie będą bowiem pozostałe elementy funkcjonalnie powiązane z Pionem H. w postaci np.:

 • środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do Pionu H.,
 • praw i obowiązków wynikających ze starych umów handlowych zawartych przez W. lub starych zamówień złożonych przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz należności i zobowiązań z nich wynikających Dopiero gdyby wyżej opisane działania objęły również te wszystkie elementy funkcjonalnie związane z Pionem H. można byłoby rozważyć czy taki zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby spełniać definicję ZCP na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Takie rozważania nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, co oznacza, ze transakcje zbycia mające za przedmiot przedsiębiorstwo lub ZCP są wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.

Jeśli zatem zespół działań lub czynności reorganizacyjnych nie zostanie zakwalifikowany jako transakcja, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub ZCP (w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT), to do takiego zespołu działań lub czynności reorganizacyjnych

W związku z powyższym, w oparciu o wyżej przywołane argumenty, w ocenie Wnioskodawców, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie może zostać uznany za transakcję etapowego zbycia ZCP w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a w konsekwencji do całokształtu działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi nie będzie mieć zastosowania regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT, która wyłącza stosowanie przepisów ustawy VAT, a więc również wyłącza opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia mających za przedmiot ZCP.

W efekcie tego, całokształt działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi może potencjalnie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym kwestię tę należy oceniać odrębnie dla:

 • transakcji przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S. (działanie już zrealizowane),
 • transakcji efektywnego przekazania Działalności W. przez W. do W.S. (działanie planowane),

co jest przedmiotem odrębnych pytań w ramach Wniosku.

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 8

W ocenie Wnioskodawców, przedstawione w stanie faktycznym przekazanie przez W. (za wynagrodzeniem) na rzecz W.S. pracowników Pionu H. (jako przekazanie części zakładu pracy) w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy, stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Kwalifikacja jako odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT.

Zakres czynności opodatkowanych podatkiem VAT, sformułowany został w art. 5 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei, jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pomiędzy W. a W.S. nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania jakimkolwiek towarem jak właściciel. Ani pracownicy, ani zakład pracy w rozumieniu art. 23l Kodeksu pracy nie mogą bowiem zostać uznani za towar w rozumieniu ustawy VAT. Zatem zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy VAT, opisana czynność przekazania części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy nie może stanowić dostawy towarów na gruncie ustawy VAT.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem przez odpłatne świadczenie usług jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT należy rozumieć każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, o ile spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje świadczenie oraz jednoznacznie określone strony transakcji: bezpośredni beneficjent świadczenia (usługobiorca), a także podmiot zapewniający świadczenie (usługodawca),
 2. istnieje ekwiwalent spełnianego świadczenia w postaci wynagrodzenia należnego usługodawcy od usługobiorcy w zamian za wykonane świadczenie; wynagrodzenie to stanowi korzyść świadczącego
 3. istnieje między stronami relacja prawna określająca świadczenia wzajemne (tj. istnieje ścisły związek pomiędzy spełnianym świadczeniem a wynagrodzeniem za nie) usługę i jest wyrażalne w pieniądzu;

Należy podkreślić, że wskazane wyżej warunki winny być spełnione łącznie, aby czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

W ocenie Wnioskodawców, wszystkie powyższe przesłanki są spełnione w odniesieniu do czynności przekazania pracowników przez W. na rzecz W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Wynika to z następujących okoliczności:

 • strony transakcji są jednoznacznie określone: usługodawcą jest W., który dokonuje świadczenia w postaci przekazania części zakładu pracy (tj. swoich pracowników przypisanych do Pionu H.) na rzecz W.S. Z kolei W.S. jest usługobiorcą i bezpośrednim beneficjentem tego świadczenia;
 • istnieje konkretne świadczenie, tj. zespół pracowników W. przypisanych do Pionu H., którzy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy stanowią część zakładu pracy. Tak rozumiana część zakładu pracy może zostać przekazana do innego pracodawcy w drodze umowy cywilnoprawnej, co też nastąpiło w rozpatrywanym stanie faktycznym na podstawie porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H.;
 • świadczenie generuje korzyść i jest pożądane dla W.S. W.S. uzyskuje bezpośrednią korzyść w postaci zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników, gotowego do prowadzenia w przyszłości Działalności W. (tj. działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi). W efekcie W.S. pozyskuje zasoby ludzkie bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności wdrażania tych pracowników do nowych obowiązków. Pozwoliło to W.S. także na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na rzecz W. usługi merytorycznej obsługi Działalności W. na podstawie umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.. Daje to W.S. także szansę na niemalże natychmiastowe, sprawne przystąpienie do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), gdy tylko będzie to możliwe;
 • opisywana czynność wykonywana przez W. jest odpłatna. Umowa zawarta pomiędzy stronami (tj. porozumienie w sprawie przekazania pracowników Pionu H.) jednoznacznie określa obowiązek zapłaty wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H.) na rzecz W. przez W.S. z tytułu przekazania części zakładu pracy (tj. pracowników Pionu H.);
 • odpłatność za świadczenie ma charakter ekwiwalentny. Wynagrodzenie to zostało ustalone przez niezależnych ekspertów w oparciu o oszacowanie wartości rynkowej przenoszonego kapitału ludzkiego. Wynagrodzenie to zostało wyrażone w pieniądzu i stanowiło korzyść W.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawców należy uznać, iż wykonana przez W. czynność przekazania części zakładu pracy (tj. pracowników przypisanych do Pionu H.) na podstawie porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. w zamian za wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT.

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 9

W ocenie Wnioskodawców, W.S. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez W., dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników Pionu H. przez W. na rzecz W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy (jako część zakładu pracy).

Wynika to faktu, że poniesienie przez W.S. wydatku na nabycie tej usługi jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wykonywaniem przez W.S. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego stanowi jeden z podstawowych elementów konstrukcji tego podatku. Ogólne zasady odliczenia podatku VAT wyrażone zostały w art. 86 ust. 1 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast przez działalność gospodarczą rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy VAT).

W.S. jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. W celu prowadzenia w przyszłości działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), W.S. pozyskał pracowników przekazanych przez W. (jako przekazanie części zakładu pracy) w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 8, nabyte świadczenie w zamierzeniu ma przynieść korzyści gospodarcze dla W.S. i jest bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W.S. uzyskał zorganizowany i doświadczony zespół pracowników, gotowy do prowadzenia przyszłej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). W.S. pozyskał ten zespół osób bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności wdrażania tych pracowników do nowych obowiązków. Dzięki temu W.S. może rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność Wsadową) sprawnie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz minimalizując ryzyko błędów.

Pracownicy przekazani w trybie art. 231 Kodeksu Pracy z W. do W.S. już obecnie są wykorzystywani przez W.S. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ to poprzez tych pracowników W.S. świadczy obecnie (tj. po przekazaniu części zakładu pracy na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H.) na rzecz W. usługi merytorycznej Obsługi Działalności W. na podstawie umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.. Z tytułu świadczonych usług merytorycznej obsługi Działalności W., W.S. rozpoznaje obowiązek podatkowy oraz odprowadza należny podatek VAT.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że nabycie od W. części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy (tj. pracowników Pionu H.) przez W.S. ma bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawców, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, W.S. będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze, którą W. Jest zobowiązany wystawić na rzecz W.S. z tytułu usługi polegającej na przekazaniu części zakładu pracy (tj. pracowników Pionu H.) w oparciu o art. 231 Kodeksu pracy za wynagrodzeniem za przekazanie pracowników Pionu H..

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 10

W ocenie Wnioskodawców, opisany zespół czynności wykonywanych przez W. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) w postaci m.in. udostępnienia kontaktów do dostawców oraz odbiorców materiałów wsadowych, pomoc przy zawieraniu z tymi podmiotami nowych ramowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych, podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych oraz składania nowych zamówień w zakresie zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych, wygaszanie Działalności W. w W.ie za wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W. stanowi odpłatne świadczenie usług przez W. na rzecz W.S., podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Kwalifikacja jako odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT

Jak już wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 8, przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa towarów zdefiniowana została w art. 7 ust. 1 ustawy VAT, natomiast towary zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 6 ustawy VAT. W analizowane; sytuacji W. nie dostarczy W.S. żadnego towaru w rozumieniu ustawy VAT, a zatem analizowana sytuacja nie może być traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jak również wykazano w uzasadnieniu do pytania nr 8, pojęcie świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Doktryna oraz orzecznictwo precyzują tę definicję poprzez wskazanie, że przez usługę jako świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy rozumieć każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, o ile spełnione są następujące przesłanki:

 • istnieje świadczenie oraz jednoznacznie określone strony transakcji: bezpośredni beneficjent świadczenia (usługobiorca), a także podmiot zapewniający świadczenie (usługodawca),
 • istnieje ekwiwalent spełnianego świadczenia w postaci wynagrodzenia należnego usługodawcy od usługobiorcy w zamian za wykonane świadczenie; wynagrodzenie to stanowi korzyść świadczącego usługę i jest wyrażalne w pieniądzu;
 • istnieje między stronami relacja prawna określająca świadczenia wzajemne (tj. istnieje ścisły związek pomiędzy spełnianym świadczeniem a wynagrodzeniem za nie).

Wskazane wyżej warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa.

W ocenie Wnioskodawców, zespół czynności wykonywanych przez W. na rzecz W.S. za Wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W., zmierzający do umożliwienia W.S. rozpoczęcie samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) stanowi odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT, ponieważ wszystkie powyższe przesłanki są spełnione.

Wynika to z następujących okoliczności:

 • z punktu widzenia obrotu gospodarczego istnieje konkretna transakcja, której strony są jasno określone. Usługodawcą jest W., który wykonuje szereg czynności zmierzających do osiągnięcia konkretnego efektu gospodarczego w postaci efektywnego przekazania Działalności W. z W. do W.S., czyli doprowadzenia do sytuacji, w której W.S. rozpocznie samodzielną działalność w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). Usługobiorcą jest W.S., który dzięki nabyciu tych czynności W. będzie mógł rozpocząć samodzielną działalność w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.);
 • czynności wykonywane przez W. składają się na konkretne świadczenie złożone. Świadczenie złożone w tym przypadku polega na umożliwieniu W.S. rozpoczęcia działalności
 • w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) poprzez efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S.. Natomiast w tym celu W. musi wykonać szereg czynności, stanowiących składowe tego świadczenia, w postaci m.in. poniższych działań:
  • W. podejmie biznesową i korporacyjną decyzję o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych ramowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych z obecnymi kontrahentami W. (bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W.) oraz o umożliwieniu składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych) (również w tym przypadku bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie składać nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.),
  • W. przekaże kontakty handlowe do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych,
  • W. będzie wspierać W.S. w procesie nawiązania relacji handlowych z wybranymi przez W.S. dostawcami I odbiorcami materiałów wsadowych oraz podmiotami trzecimi (np. ubezpieczycielami należności handlowych),
  • W. pozwoli na wykorzystanie swojej pozycji rynkowej w trakcie negocjacji handlowych z tymi podmiotami,
  • W. sukcesywnie wygasi Działalność Wsadową u siebie, co oznacza, że W. docelowo zakończy wszelkie stare ramowe umowy handlowe zawarte przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz zakończy składanie zamówień na zakup materiałów wsadowych (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych);
  • świadczenie to przyniesie bezpośrednią korzyść W.S.. W.S. uzyska bowiem dostęp do portfela sprawdzonych i wiarygodnych dostawców oraz odbiorców materiałów wsadowych, a także do utrzymywanych z nimi relacji handlowych. Kluczowe jest, że W.S. w wyniku tej usługi uzyska zarówno rynek zbytu dla materiałów wsadowych, jak również dostęp do dostawców materiałów wsadowych. W.S. może zatem zakładać (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością), że Działalność W. przekazana przez W. od samego momentu przekazania będzie rentowna i dochodowa. Jednocześnie, otrzymane kontakty handlowe umożliwią łatwe i szybkie rozpoczęcie działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). Ponadto, W.S. dzięki asyście i wsparciu otrzymanym od W. w dużo łatwiejszy sposób nawiąże relacje z nowymi kontrahentami i w łatwiejszy sposób wynegocjuje korzystne warunki kontraktów na dostawę i odbiór materiałów wsadowych.
  • W. wykonuje swoje świadczenie za wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W.. Z tytułu umożliwienia rozpoczęcia działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi, W.S. będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz W.;
  • Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie mleć charakter ekwiwalentny względem świadczenia W.. Będzie ono ustalone w oparciu o potencjał zysków generowanych przez Działalność Wsadową (w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego). Wynagrodzenie to będzie wyrażone w pieniądzu i będzie stanowiło korzyść W. czynności wykonywane przez W., składające się na świadczenie złożone, oraz Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W., mają charakter wzajemny, wynikający z cywilnoprawnego stosunku łączącego strony (tj. Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W.). Intencją stron jest zawarcie w tym zakresie umowy wzajemnej, dwustronnie zobowiązującej. Świadczenie niepieniężne W. będzie odpowiadało świadczeniu wzajemnemu (pieniężnemu) W.S. w postaci Wynagrodzenia za przekazanie Działalności W.;

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawców, pomiędzy W., a W.S., dojdzie do odpłatnego świadczenia usług w postaci efektywnego przekazania Działalności W. z W. do W.S. poprzez umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi przez W.S. za Wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W..

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawców będzie to czynność opodatkowana podatkiem VAT.

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 11

W ocenie Wnioskodawców momentem powstania obowiązku podatkowego dla usługi świadczonej przez W. na rzecz W.S., polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W. za wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W. jest moment wykonania tej usługi. Jednocześnie za moment wykonania usługi należy uznać ostatnie działanie, które umożliwi W.S. prowadzenie całkowicie samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). W ocenie Wnioskodawców oraz zgodnie z ich rozumieniem celu ekonomicznego planowanej transakcji, moment ten nastąpi w chwili doprowadzenia do sytuacji, w której W.S. będzie mógł dokonywać zakupów i odsprzedaży materiałów wsadowych na rzecz wszystkich Kluczowych odbiorców wsadu (tj. w chwili zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu).

Zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W ocenie Wnioskodawców to na podstawie tego przepisu powinien zostać ustalony moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi efektywnego przekazania Działalności W., świadczonej przez W. na rzecz W.S. w zamian za Wynagrodzenie za przejęcie Działalności W.. Wynika to z okoliczności, że analizowana usługa nie odpowiada dyspozycji żadnej reguły szczególnej zawartej w dalszej części art. 19a ustawy VAT.

Ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć przez „wykonanie usługi”. W literaturze wskazuje się, że: „momentem wykonania usługi jest moment wykonania wszystkich działań i czynności składających się na daną usługę. Może to być moment typowy dla danej usługi (...), jednak w wielu przypadkach strony samodzielnie mogą określić pewien moment jako moment zakończenia usługi. (T. Michalik w: „VAT. Komentarz”, wyd. 2017, komentarz do art. 19a).

W ocenie Wnioskodawców, moment wykonania usługi efektywnego przekazania Działalności W. do W.S. nastąpi wraz z osiągnięciem celu ekonomicznego tej usługi. Celem tym jest rozpoczęcie samodzielnej działalności przez W.S. w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), co będzie możliwe w momencie, w którym W.S. będzie posiadał zawarte nowe ramowe umowy handlowe na dostawy materiałów wsadowych do Kluczowych odbiorców wsadu oraz jednocześnie będzie miał możliwość nabywania materiałów wsadowych od obecnych kontrahentów W. (w oparciu o nowe umowy handlowe lub nowe zamówienia). Wtedy bowiem zostanie osiągnięty cel ekonomiczny transakcji i usługi, którym jest całkowicie samodzielne prowadzenie Działalności W. przez W.S..

Biorąc pod uwagę, że czynności związane z efektywnym przekazywaniem Działalności W. z W. do W.S., w tym m.in. nawiązywanie relacji handlowych oraz negocjowanie nowych ramowych umów handlowych z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych (przede wszystkim z Kluczowymi odbiorcami wsadu) będą rozciągnięte w czasie (co wynika z natury tych czynności), należy zauważyć, że może mieć miejsce sytuacja, w której część usługi będzie już wykonana (np. W.S. otrzyma już kontakty handlowe i zawrze nowe ramowe umowy handlowe na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych do jednego lub dwóch z Kluczowych odbiorców wsadu), natomiast nowa ramowa umowa handlowa na dostawy do ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu będzie nadal niezawarta. Natomiast całkowite wykonanie usługi oraz osiągnięcie zamierzonego celu ekonomicznego transakcji i usługi nastąpi w chwili, kiedy W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na dostawy materiałów wsadowych do wszystkich Kluczowych odbiorców wsadu (innymi słowy przejmie realizowanie dla Kluczowych odbiorców wsadu wszystkich nowych zakupów materiałów wsadowych). Doprowadzenie do zawarcia ostatniego z kontraktów z Kluczowymi odbiorcami wsadu będzie ostatnią z czynności, które W. wykona na rzecz W.S. w celu umożliwienia rozpoczęcia przez W.S. samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). Po zawarciu umów z Kluczowymi odbiorcami wsadu, W.S. będzie w stanie całkowicie samodzielnie prowadzić w pełnym zakresie Działalność Wsadową.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawców usługa efektywnego przekazania Działalności W. świadczona przez W. zostanie wykonana z chwilą zakończenia ostatniej czynności składającej się na tę usługę, tj. z chwilą doprowadzenia do sytuacji, w której W.S. będzie mógł dokonywać dostaw materiałów wsadowych do wszystkich Kluczowych odbiorców wsadu. Nastąpi to w momencie doprowadzenia do zawarcia przez W.S. ostatniej z nowych ramowych umów handlowych na dostawy materiałów wsadowych do Kluczowych odbiorców wsadu.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawców, momentem powstania obowiązku podatkowego dla usługi świadczonej przez W. na rzecz W.S. za wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W. jest moment wykonania tej usługi. Jednocześnie za moment wykonania usługi należy uznać ostatnie działanie, które umożliwi W.S. prowadzenie całkowicie samodzielnej Działalności W.. W ocenie Wnioskodawców moment ten nastąpi w chwili doprowadzenia do sytuacji, w której W.S. będzie mógł dokonywać dostaw materiałów wsadowych do wszystkich Kluczowych odbiorców wsadu, co nastąpi w momencie doprowadzenia do zawarcia przez W.S. ostatniej z nowych ramowych umów handlowych na dostawy materiałów wsadowych do Kluczowych odbiorców wsadu (taki moment wykonania tej usługi będzie również uzgodniony przez W. i W.S. w treści porozumienia w sprawie przekazania Działalności W.

Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku nr 12

W ocenie Wnioskodawców, W.S. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej usługę świadczoną przez W., polegającą łącznie na:

 • efektywnym przekazaniu Działalności W. do W.S. za wynagrodzeniem za przekazanie Działalności W.,
 • umożliwieniu rozpoczęcia prowadzenia Działalności W. przez W.S..

Wynika to faktu, że poniesienie przez W.S. wydatku na nabycie tej usługi jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wykonywaniem przez W.S. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak już wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 9, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego stanowi jeden z podstawowych elementów konstrukcji tego podatku. Zasady odliczenia podatku VAT wyrażone zostały w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, a warunkiem prawa do odliczenia jest dokonanie zakupu przez podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT oraz związek z wykonywaną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT (tj. z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT).

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 9, nabyte świadczenie (zespół czynności wykonywanych przez W.) ma przynieść korzyść W.S. i jest bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Świadczenia wykonywane przez W. pozwolą W.S. na podjęcie samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), tj.

 • W.S. pozyska kontakty do dostawców materiałów wsadowych, które będą przedmiotem odsprzedaży,
 • W.S. pozyska kontakty do odbiorców materiałów wsadowych, na rzecz których będzie dokonywał dostaw towarów (materiały wsadowe) na terytorium kraju; dostawy te będą opodatkowane podatkiem VAT,
 • W.S. zostanie wprowadzony w istniejące relacje handlowe z wysranymi dostawcami i odbiorcami, w tym z Kluczowymi odbiorcami wsadu,
 • W.S. przy wsparciu W. oraz jego pozycji rynkowej i istniejących relacji z dostawcami i odbiorcami wsadu zawrze nowe umowy ramowe na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych (towarów w rozumieniu ustawy VAT) na korzystniejszych warunkach niż byłoby to możliwe do wynegocjowania samodzielnie przez W.S. (jednocześnie, należy pamiętać, że bez decyzji biznesowej i korporacyjnej W., W.S. w ogóle nie mógłby zawrzeć tych umów handlowych W.S. uzyska możliwość skutecznego i efektywnego podjęcia działalności gospodarczej we wskazanym obszarze,
 • obrót materiałami wsadowymi z założenia ma być działalnością generującą zysk dla W.S..

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że nabycie od W. usług efektywnego przekazania Działalności W. poprzez biznesowe i korporacyjne umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) ma bezpośredni związek z planowanymi czynnościami opodatkowanymi VAT oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawców, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, W.S. będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze, którą W. będzie zobowiązany wystawić na rzecz W.S. z tytułu odpłatnego świadczenia usług polegających na efektywnym przekazaniu Działalności W.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji należy wyjaśnić, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w podatku od towarów i usług w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1, 8, 9, 10, 11 i 12. W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów budynki oraz grunt spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a sprzedaż budynków oraz gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kwestią wymagającą interpretacji w niniejszej sprawie jest uS.enie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest uS.enie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. uS.enia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zatem, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstw lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem transakcji jest:

 • przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S. (działanie już zrealizowane),
 • efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. (działanie planowane).

W ramach planowanych działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi, zakłada się również, że dojdzie do jednorazowego lub kilkukrotnego dokapitalizowania W.S. w środki pieniężne przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej. Takie dokapitalizowanie będzie polegało na podwyższeniu kapitału zakładowego W.S. w zamian za wkłady pieniężne wniesione do W.S. przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W dniu 28 grudnia 2017 r. W. i W.S. zawarły między sobą porozumienie (dalej: „Porozumienie w sprawie przekazania pracowników Pionu H.”) na podstawie którego W. w dniu 1 stycznia 2018 r. przekazał w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników Pionu H. do W.S.. W ramach przekazania części zakładu pracy przez W. do W.S. doszło do transferu wszystkich pracowników przypisanych do Pionu H. na dzień przekazania, a więc na dzień 1 stycznia 2018 r.

W ramach powyższego transferu doszło wyłącznie do przekazania pracowników Pionu H.. W szczególności, przedmiotem tej transakcji nie były jakiekolwiek składniki materialne funkcjonalnie powiązane z Pionem H. i jego pracownikami.

Po dokonanym transferze, pracownicy Pionu H. przekazani w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S. korzystają z nowych (tj. innych niż w czasie zatrudnienia w W.ie) składników materialnych w postaci np. komputerów, wyposażenia biura, itp. Wyjątek będzie stanowić jedynie kilka numerów telefonów komórkowych wykorzystywanych przez niektórych z pracowników Pionu H. przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S..

Efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. będzie polegało na:

 • stopniowym zawieraniu przez W.S. całkowicie nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. oraz stopniowym składaniu przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u dotychczasowych dostawców W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych),
 • jednoczesnym, sukcesywnym wygaszaniu Działalności W. w W., którego efektem będzie docelowo zakończenie wszelkich starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz zakończenie składania zamówień przez W. na zakup materiałów wsadowych (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych), a w konsekwencji całkowite zaprzestanie prowadzenia Działalności W. przez W.

Podstawą prawną wyżej opisanych działań będzie zawarte w przyszłości przez W. i W.S. porozumienie w sprawie przekazania Działalności W.

Jak podał Wnioskodawca, przedmiotem porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. nie będzie transfer lub przekazanie przez W. do W.S. jakichkolwiek aktywów, praw, należności, pasywów, obowiązków lub zobowiązań. W ramach wyżej opisanych działań nie dojdzie do jakiegokolwiek przenoszenia z W. na rzecz W.S. jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. starych ramowych umów na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych lub starych zamówień na zakup materiałów wsadowych (w szczególności nie dojdzie do jakiejkolwiek cesji tych umów handlowych lub zamówień, przelewu wierzytelności wynikających z tych umów handlowych lub zamówień lub przejęcia długów związanych z tymi umowami handlowymi lub zamówieniami).

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawcy powzięli wątpliwość czy przedmiot planowanej transakcji może zostać uznany za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a w konsekwencji czy do całokształtu działań reorganizacyjnych zdefiniowanych jako Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi będzie mieć zastosowanie regulacja art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że planowana transakcja nie będzie sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy.

Aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym przenoszonych składników, musiałyby one pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należałoby je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół. Tymczasem, w analizowanym przypadku składniki będące przedmiotem transakcji nie stanowią takich autonomicznych, zorganizowanych zespołów. Przekazani przez W. pracownicy (ich wiedza/doświadczenie) oraz przekazanie przez Weglokoks do W.S. Działalności W. nie wypełniają definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy. Powyższe wynika m.in. z faktu, że przedmiotem transakcji nie będzie transfer lub przekazanie przez W. do W.S. jakichkolwiek aktywów, praw, należności, pasywów, obowiązków lub zobowiązań. Również w związku z przejściem pracowników nie nastąpi przekazanie składników materialnych w postaci np. komputerów, wyposażenia biura. Przedmiotowe zbycie nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa bowiem – jak wynika z opisu sprawy – w transakcji nie dojdzie do jakiegokolwiek przenoszenia z W. na rzecz W.S. jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. starych ramowych umów przez Spółkę, lecz nastąpi stopniowe wygaszanie starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. oraz zaprzestanie składania przez W. zamówień na zakup materiałów wsadowych oraz sukcesywne zawieranie nowych ramowych umów handlowych przez W.S. oraz rozpoczęcie składania przez W.S. nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych. Jak wskazał Wnioskodawca, istotą zespołu czynności wykonywanych przez W. na rzecz W.S. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S. nie jest nabycie praw do kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych. Istotą tego świadczenia jest wsparcie i umożliwienie W.S. nawiązania relacji handlowych z tymi kontrahentami W., dzięki czemu W.S. będzie mógł efektywnie przejąć Działalność Wsadową i prowadzić ją samodzielnie w przyszłości. Skoro przedmiotem transakcji nie będzie zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami, które mogłyby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze, to nie mogą one zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy.

Tym samym, wskutek powyższej transakcji nie dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to transakcja korzystałyby z wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego przedstawiona w rozpatrywanej sprawie transakcja będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT.

Zatem stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1 (oznaczonego we wniosku nr 1), jest prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Zainteresowanych dotyczą kwestii opodatkowania czynności przekazania przez W. za wynagrodzeniem pracowników Pionu H., jako odpłatnego świadczenia usług.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest zatem określenie czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy przy tym podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało – jako usługa – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dana usługa podlega więc opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Warto w tym miejscu wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak, przykładowo w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise, TSUE uznał, że określoną czynność można uznać za wykonaną odpłatnie, jeśli istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto gdy odpłatność za otrzymane świadczenie pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miała być opodatkowana VAT.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 R. J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie podkreślono, że usługi świadczone są za wynagrodzeniem, wyłącznie jeżeli istnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, na mocy którego występuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez świadczącego usługę stanowi wartość przekazywaną w istocie w zamian za usługę wyświadczoną jej odbiorcy.

W konsekwencji należy stwierdzić, że aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Tym samym, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że w ramach planowanych działań reorganizacyjnych nastąpiło przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S.. W ramach przekazania części zakładu pracy przez W. do W.S. doszło do transferu wszystkich pracowników przypisanych do Pionu H. na dzień przekazania, a więc na dzień 1 stycznia 2018 r. Przedmiotem transferu były zatem wszystkie osoby wykonujące zadania w zakresie Działalności W. w ramach W.. W treści porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. postanowiono, że W.S. będzie zobowiązany zapłacić na rzecz W. wynagrodzenie z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy, które zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania wartości przenoszonego kapitału ludzkiego. Wobec tego, w dniu 15 lutego 2018 r. W. wystawił na rzecz W.S. fakturę nr FK/.. z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S.. Natomiast w dniu 29 marca 2018 r. W. wystawił korektę faktury nr FK..do faktury nr FK/...

Stosownie do treści art. 231 § 1 Kodeksu pracy, W.S. stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jednocześnie, zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu pracy, W.S. i W. solidarnie odpowiadają za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy (zawartych przez W. z pracownikami Pionu H.) powstałymi przed dniem przekazania części zakładu pracy nowemu pracodawcy, czyli W.S..

W tym miejscu należy wskazać, że aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności, dokonanej w zamian za wynagrodzenie, niezbędne jest rozstrzygnięcie czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez nabywcę.

W niniejszej sprawie, jak podał Wnioskodawca, świadczenie w postaci przekazania pracowników Pionu H. przez W. do W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy generuje korzyść i jest pożądane dla W.S.. W.S. uzyskuje bowiem bezpośrednią korzyść w postaci zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników, gotowego do prowadzenia w przyszłości Działalności W. (tj. działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi). W efekcie W.S. pozyskuje zasoby ludzkie bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności wdrażania tych pracowników do nowych obowiązków. Pozwoliło to W.S. także na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na rzecz W. usługi Merytorycznej obsługi Działalności W.. Daje to W.S. także szansę na niemalże natychmiastowe, sprawne przystąpienie do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.), gdy tylko będzie to możliwe.

Wnioskodawca wskazał, że zasadniczym celem świadczenia w postaci przekazania pracowników Pionu H. przez W. do W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy było pozyskanie przez W.S. wiedzy i doświadczenia pracowników Pionu H.. W analizowanym przypadku istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem, a otrzymanym wynagrodzeniem, ponieważ spełniona jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwotę ustaloną na mocy zawartego porozumienia, w zamian za przekazanie pracowników (ich wiedzy i doświadczenia), należy traktować, jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie niektórych czynności od podatku. Niewymienienie danego towaru lub usługi w ustawie lub przepisach wykonawczych jako towaru lub usługi korzystających ze zwolnienia jest jednoznaczne z obowiązkiem zastosowania właściwej stawki podatku.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług polegających na przeniesieniu pracowników, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie Działalności W. Zatem ww. czynność jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 (oznaczonego we wniosku nr 8), jest prawidłowe

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą również prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego w fakturze dokumentującej usługę polegającą na przekazaniu pracowników Pionu H. z W. do W.S. świadczoną przez W. na rzecz W.S..

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że pracownicy przekazani do W.S. będą zaangażowani w obsługę procesów związanych z Działalnością wsadową. W.S. uzyskuje bowiem bezpośrednią korzyść w postaci zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników, gotowego do prowadzenia w przyszłości Działalności W. (tj. działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi). Poniesienie przez W.S. wydatku na nabycie usługi polegającej na przekazaniu pracowników – jak wskazał we wniosku Wnioskodawca – jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wykonywaniem przez W.S. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Zainteresowany – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej usługi polegającej na przekazaniu pracowników.

Zatem stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 3 (oznaczonego we wniosku nr 9) jest prawidłowe.

Kolejna kwestia będąca przedmiotem wniosku to opodatkowanie opisanego zespół czynności wykonywanych przez W. mających na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) – jako czynności stanowiącej odpłatne świadczenie usług przez W. na rzecz W.S..

Jak już wskazano powyżej, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść.

Opisany zespół czynności wykonywanych przez W. ma na celu efektywne przekazanie Działalności W. z W. do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.) w postaci m.in. udostępnienia kontaktów do dostawców oraz odbiorców materiałów wsadowych, pomoc przy zawieraniu z tymi podmiotami nowych ramowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych, podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych oraz składania nowych zamówień w zakresie zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych, wygaszanie Działalności W. w W.ie.

Działania W., będą polegały na m.in.

 • podjęciu biznesowej i korporacyjnej decyzji o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W.) oraz o umożliwieniu składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych) (również w tym przypadku bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie składać nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.),
 • przekazaniu W.S. kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych,
 • wsparciu W.S. w nawiązaniu relacji handlowych z wybranymi przez W.S. dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych oraz podmiotami trzecimi (np. ubezpieczycielami należności handlowych),
 • wykorzystaniu pozycji rynkowej W. w trakcie negocjacji handlowych z tymi podmiotami.

Jak podkreśla Wnioskodawca planowane działania będą możliwe wyłącznie ze względu na podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych (oraz składania przez W.S. nowych zamówień) z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych, w tym przede wszystkim z kluczowymi odbiorcami wsadu (bez podjęcia tej biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć tych nowych umów handlowych ani składać nowych zamówień).

W zamian za podjęte przez W. działania, W.S. będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz W. wynagrodzenia z tytułu przekazania funkcji w zakresie Działalności W. oraz potencjału zysków generowanych przez Działalność Wsadową. Wypłata tego wynagrodzenia będzie oparta przede wszystkim na podjęciu przez W. działań faktycznych, których skutkiem będzie przekazanie W.S. funkcji w zakresie Działalności W.. Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania potencjału zysków generowanych przez Działalność Wsadową w ramach W.. Potencjał zysków generowanych przez Działalność Wsadową zostanie oszacowany przez niezależny podmiot zewnętrzny w oparciu o metodologię stosowaną przy tego typu wycenach oraz przy uwzględnieniu regulacji (krajowych i zagranicznych) dotyczących cen transferowych. Wnioskodawca podkreśla, że Działalność W. realizowana w ramach W. jest działalnością dochodową i rentowną.

Analizując przestawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że pomiędzy W. i W.S. dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W zaistniałych okolicznościach dojdzie do zawiązania stosunku zobowiązaniowego, w którym W. podejmie działania mające na celu efektywne przekazanie Działalności W. z do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi, natomiast W.S. będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz W. wynagrodzenia z tytułu przekazania funkcji w zakresie Działalności W. oraz potencjału zysków generowanych przez Działalność Wsadową. Opisane usługi świadczone przez Zainteresowanych, wykonywane są zatem w ramach umowy zobowiązaniowej, W.S. należy uznać za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. W przedmiotowej sprawie wystąpi konieczny element wzajemności, wystarczający do uznania, że otrzymywana kwota od W.S. będzie wynagrodzeniem za określone zachowanie się W. w stosunku do W.S. tj. za świadczone usługi w ramach zawartego porozumienia. Przy tym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz W.S. ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, że należy stwierdzić, że płatność następuje w zamian za to świadczenie, które jeden podmiot płaci na rzecz innego podmiotu w zamian za przekazanie określonych funkcji oraz potencjału generowania zysków.

Zatem, otrzymane od W.S. kwoty stanowić będą dla W. wynagrodzenie za świadczenie usług, które to czynności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4 (oznaczonego we wniosku nr 10) jest prawidłowe.

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytuł świadczenia powyższej usługi, należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy, wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei, o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

W rozpatrywanej sprawie, wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie w całości należne z chwilą przekazania W.S. całości funkcji związanych z Działalnością Wsadową (ta chwila będzie rozumiana w treści porozumienia w sprawie przekazania Działalności W., jako moment, w którym W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż materiałów wsadowych z ostatnim z Kluczowych odbiorców wsadu i na ich podstawie rozpocznie zamawianie materiałów wsadowych na rzecz ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu). W. i W.S. dopuszczają możliwość, że Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie płatne w ratach (np. miesięcznych, kwartalnych lub rocznych). Porozumienie w sprawie przekazania Działalności W. nie zostało jeszcze zawarte. Wnioskodawca podkreśla, że wszelkie płatności będą mieć miejsce dopiero po przekazaniu W.S. całości funkcji związanych z Działalnością Wsadową (ta chwila będzie rozumiana w treści Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. w sposób opisany powyżej). W zależności od finalnej treści negocjacji pomiędzy W. oraz W.S., wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie płatne jednorazowo lub w ratach okresowych.

Jak wskazano powyżej, dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków w których przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają wprost ten moment.

Mając zatem na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu sprawy wskazać należy, że w niniejszej sprawie powstanie obowiązku podatkowego wyznacza art. 19a ust. 1 ustawy. W myśl powołanej normy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku, strony postanowiły, że chwila ta będzie rozumiana w treści porozumienia w sprawie przekazania Działalności W., jako moment, w którym W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż materiałów wsadowych z ostatnim z Kluczowych odbiorców wsadu i na ich podstawie rozpocznie zamawianie materiałów wsadowych na rzecz ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu. Po zawarciu umów z Kluczowymi odbiorcami wsadu, W.S. będzie w stanie całkowicie samodzielnie prowadzić w pełnym zakresie Działalność Wsadową.

W analizowanej sprawie – jak wskazano powyżej – działania mające na celu efektywne przekazanie Działalności W. z do W.S., czyli umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zatem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi, czyli z chwilą umożliwienie W.S. rozpoczęcia samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 (oznaczonego we wniosku nr 11) jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej usługę świadczoną przez W., polegającą na efektywnym przekazaniu Działalności W. przez W. do W.S., jak już powyżej wskazano, w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nabyte świadczenia wykonywane przez W. pozwolą W.S. na podjęcie samodzielnej działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (Działalność W.). Poniesienie przez W.S. wydatku na nabyte świadczenie (zespół czynności wykonywanych przez W.) – jak wskazał we wniosku Wnioskodawca – jest ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z wykonywaniem przez W.S. czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Zainteresowany – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej usługi polegającej na efektywnym przekazaniu Działalności W. przez W. do W.S., pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 6 (oznaczonego we wniosku nr 12) jest prawidłowe.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Niniejszą interpretacje wydano na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. W związku z powyższym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.