0111-KDIB3-2.4012.292.2018.1.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O. oraz budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci kanalizacji w miejscowości M. Mała

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O. oraz budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci kanalizacji w miejscowości M. Mała – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O.oraz budową, utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci kanalizacji w miejscowości M. Mała.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875) zadaniem własnym Gminy są zadania z zakresu wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W ramach realizacji tego zadania Gmina sukcesywnie rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy. W 2017 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Ulepszenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy S. poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacji uzdatniania w miejscowości O oraz kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości M.Mała” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie dofinansowane jest do kwoty netto wartości inwestycji tj. bez podatku VAT, czyli VAT stanowi koszt niekwalifikowany i nie podlega dofinansowaniu z budżetu unii europejskiej. Wszystkie faktury dotyczące zakupów towarów i usług związanych z budową sieci kanalizacji i wodociągu będą wystawiane na Gminę jako nabywcę, natomiast odbiorcą faktur będzie Urząd Gminy.

W celu realizacji przedmiotowego zadnia zawarto dwie odrębne umowy na budowę wodociągu i kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.

Wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości O. będzie służyła wyłącznie działalności podlegającej VAT – sprzedaż usług wodociągowych na rzecz mieszkańców. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w tej miejscowości nie będzie pobierał wody z nowopowstałego wodociągu, ze względu na to iż posiada własną studnie, a co się z tym wiąże nie będzie sprzedaży na rzecz jednostek budżetowych Gminy tj. czynności niepodlegającej podatkowi VAT. Należy zaznaczyć, iż przyłączenie się do sieci wodociągowej jest uprawnieniem właściciela nieruchomości, a nie obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawowych.

Również jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną w miejscowości M.Mała będzie ona służyła wyłącznie działalności podlegającej VAT – sprzedaż opodatkowana na rzecz mieszkańców za korzystanie z kanalizacji. Budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska zlokalizowany w tej miejscowości nie będzie przyłączana do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej, gdyż posiada przydomową oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniająca wymagania określone w odrębnych przepisach.

Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji stanowić będzie własność Gminy i pozostanie w jej ewidencji środków trwałych. Na mocy porozumienia nowopowstały majątek wodno-kanalizacyjny przekazany zostanie do bezpłatnego zarządzania jednostce organizacyjnej Gminy tj. Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Będący samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), prowadzi on na terenie Gminy działalność zbiorowego zaopatrzania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT, a tym samym GZGK, nie jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Działalność Zakładu jest przejawem działalności samej Gminy. Czynności, które wykonuje Zakład w ramach działalności statutowej można pogrupować według kryterium podziału na czynności opodatkowane podatkiem VAT oraz niepodlegające podatkowi VAT.

Czynności opodatkowane podatkiem VAT to m.in;

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych (innych niż Gmina) wody oraz usług odprowadzania ścieków.

Czynności niepodlegające przepisom ustawy VAT tj.

 • czynności świadczone na rzecz Gminnych jednostek organizacyjnych (niebędące odrębnymi podatnikami podatku VAT) m.in. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz inne doraźne roboty zlecone przez Gminę,
 • dotacja przedmiotowa jaką Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje od Gminy jako dopłata do dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W związku z tym, w przypadku nabycia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów opodatkowanych (wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej) jak i do innych celów (czynności poza VAT) kwotę podatku naliczonego na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji” (prewskaźnik). W przypadku gdy nabywane towary i usługi wykorzystywane są tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej wtedy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie zapisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług odlicza 100% podatku naliczonego.

Analogiczna jest sytuacja, w przypadku realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy infrastruktury komunalnej wykorzystywanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Jeżeli budowana infrastruktura będzie służyła do działalności mieszanej, wtedy Gmina odliczy podatek VAT w oparciu o prewskaźnik obliczony dla Zakładu budżetowego. W przypadku gdy realizowana inwestycja będzie służyła tylko działalności gospodarczej wtedy Gmina odliczy 100% podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę wodociągu w miejscowości O.?
 2. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę kanalizacji w miejscowości M.Mała?
 3. Czy Zakładowi Gospodarki Komunalnej będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O.?
 4. Czy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1) Zdaniem Wnioskodawcy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczanego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości O. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie inwestycyjne, spełnia warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż wybudowany wodociąg będzie wykorzystywany tylko do czynności opodatkowanych (Gmina, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, będzie prowadziła sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT z wykorzystaniem w/w inwestycji).

Ad 2) Zdaniem Wnioskodawcy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczanego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie inwestycyjne, spełnia warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż wybudowana sieć kanalizacyjna będzie wykorzystywany tylko do czynności opodatkowanych (Gmina, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, będzie prowadziła sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT z wykorzystaniem w/w inwestycji).

Ad.3) Zdaniem Wnioskodawcy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał pełne prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczanego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z utrzymaniem bieżącym wybudowanej sieci wodociągowej w O. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując zadnie związane z bieżącym utrzymaniem nowopowstałej sieci wodociągowej spełnia warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż wybudowana sieć wodociągowa będzie wykorzystywana tylko do czynności opodatkowanych.

Ad.4) Zdaniem Wnioskodawcy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał pełne prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczanego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z utrzymaniem bieżącym wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując zadnie związane z bieżącym utrzymaniem nowopowstałej sieci kanalizacyjnej spełnia warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego gdyż wybudowana sieć kanalizacyjna będzie wykorzystywana tylko do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu, jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) wynika, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), zwana dalej „ustawą centralizacyjną”.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy, ilekroć jest mowa o jednostce organizacyjnej rozumie się przez to:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy,
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

W myśl art. 3 ustawy centralizacyjnej, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 4 ww. ustawy określa, że jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Jak wynika z treści wniosku, Gmina, w celu realizacji swoich zadań w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w ustawie o samorządzie gminnym, sukcesywnie rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy. W celu realizacji przedmiotowego zadnia zawarto dwie odrębne umowy na budowę wodociągu i kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z budową, utrzymaniem i eksploatacją wodociągu w miejscowości O oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała.

Zgodnie z ustawą centralizacyjną, od momentu dokonania centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług wszystkie czynności wykonywane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z realizacją zadań w zakresie wodociągów i kanalizacji, będą czynnościami Gminy, a nie czynnościami zakładu budżetowego. W konsekwencji faktury dokumentujące nabycie towarów i/lub usług wystawione po centralizacji rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego powinny być wystawione na jednostkę samorządu terytorialnego z jej nr NIP i nazwą, z ewentualnym wskazaniem jakiej jednostki organizacyjnej nabycia te dotyczą, tak aby jednoznacznie można było dokonać jej przyporządkowania księgowego. Oznacza to, że podmiotem zobowiązanym do dokonywania rozliczeń w związku ze świadczeniem usług dostarczania wody i odbioru ścieków, jak również w związku z budową, utrzymaniem i eksploatacja nowopowstałych sieci będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina, a nie zakład budżetowy.

Z powołanych na wstępie uregulowań zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W treści wniosku wskazano, że wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości O. będzie służyła wyłącznie działalności podlegającej VAT – sprzedaż usług wodociągowych na rzecz mieszkańców. Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w tej miejscowości nie będzie pobierał wody z nowopowstałego wodociągu, ze względu na to iż posiada własną studnie, a co się z tym wiąże nie będzie sprzedaży na rzecz jednostek budżetowych Gminy tj. czynności niepodlegającej podatkowi VAT.

Również jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną w miejscowości M.Mała będzie ona służyła wyłącznie działalności podlegającej VAT – sprzedaż opodatkowana na rzecz mieszkańców za korzystanie z kanalizacji. Budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska zlokalizowany w tej miejscowości nie będzie przyłączana do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej, gdyż posiada przydomową oczyszczalnie ścieków.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o VAT stwierdzić należy, że świadczenie usług dostawy wody, odbioru ścieków z posesji i budynków należących do podmiotów zewnętrznych będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), zatem dla tych czynności Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji, czynności wykonywane na podstawie zawartych przez Gminę za pośrednictwem zakładu budżetowego umów cywilnoprawnych nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na mocy powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupy towarów i usług dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości O oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości O oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała. Prawo to przysługuje Gminie pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Analogicznie, skoro sieci wodociągowa i kanalizacyjna będą służyły do wykonywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyłącznie czynności opodatkowanych, to zakupy związane z utrzymaniem i eksploatacją tych sieci będą wykorzystywane przez Gminę za pośrednictwem zakładu budżetowego do czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy zauważyć, ze skoro podatnikiem podatku od towarów i usług nie są jednostki budżetowe/zakłady budżetowe, tylko jednostka samorządu terytorialnego (Gmina), to na niej ciążą obowiązki złożenia deklaracji VAT i jej przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Jednostka samorządu terytorialnego składa do urzędu skarbowego jedną, skonsolidowaną deklarację VAT, w której wykazuje dane (zakupy i sprzedaż) niezbędne do rozliczenia podatku VAT wszystkich swoich jednostek w tym m.in. z Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie, Gminie, która za pośrednictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie prowadziła sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z utrzymaniem i eksploatacją nowopowstałej sieci wodociągowej w miejscowości O. oraz nowopowstałej sieci kanalizacyjnej w miejscowości M.Mała, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Przedmiotową interpretację wydano w odniesieniu do przedstawionego opisu stanu faktycznego, w którym wskazano, że powstała infrastruktura w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w szczególności gdy do będącej przedmiotem wniosku sieci podłączone będą budynki gminnych jednostek organizacyjnych i w związku z tym służyły one będą też czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.