0111-KDIB3-1.4012.910.2018.1.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją opisanego projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją opisanego projektu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2018 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją opisanego projektu (...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Klasztor (...) jako kościelna osoba prawna, w ramach działalności statutowej, złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na projekt (...). Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2016 roku, natomiast w listopadzie 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu trwa od listopada 2017 r. i potrwa do czerwca 2019 r. Wydatki w projekcie ponoszone są natomiast od czerwca 2018 r.

W ramach projektu będą wykonywane roboty budowlano-konserwatorskie przy zabytku, których celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, udostępnienie zabytku dla przyszłych pokoleń oraz rozwój działalności kulturalno-edukacyjnej. Zakres prac obejmuje mury (...), kaplicę (...), budynek (...), wymianę nawierzchni na kurtynie zachodniej oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej oraz dziedzińców. Ponadto zostanie wykonany wirtualny spacer.

W związku z realizacją projektu Klasztor będzie ponosił koszty robót budowlanych, usług nadzorów inwestorskich, nadzoru autorskiego czy promocji projektu. Wszystkie prace i usługi wykonane na rzecz Klasztoru zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Klasztor (...). Wyremontowane obiekty pozostaną własnością (...). Wskazany na fakturach VAT naliczony, związany z projektem, będzie w całości powiązany z działalnością statutową Klasztoru, w ramach której nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Odrestaurowanie i udostępnienie zabytkowej infrastruktury nie będzie wiązało się z późniejszym odpłatnym korzystaniem, ponieważ infrastruktura, tak jak dotychczas, będzie ogólnodostępna bez żadnych opłat ponoszonych przez korzystających. Z tytułu realizacji projektu Klasztor nie będzie zatem czerpał żadnych przychodów finansowych. Jedynym skutkiem realizacji projektu będzie odrestaurowanie zabytku i możliwość jego dalszego bezpłatnego udostępniania na cele kulturalne, edukacyjne, religijne i turystyczne, a więc w całości związane z działalnością statutową Klasztoru.

W związku z realizacją projektu Klasztor (...) nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Klasztor (...) w ramach działalności pozastatutowej prowadzi działalność gospodarczą, jednak wszelkie dochody z tej działalności przeznaczane są na działalność statutową związaną z celami sakralnymi, duszpasterstwem i opieką nad zabytkiem. Niezależnie od tego faktu podkreślić należy, że działalność gospodarcza Klasztoru nie jest w żaden sposób powiązana z projektem i jego efektami rzeczowymi. Klasztor (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Klasztor (...) posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu (...)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest również niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wyżej wymienione warunki wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zakupione towary i usługi (efekty projektu) celem realizacji projektu nie będą służyły do osiągania przychodów, bowiem korzystanie z infrastruktury będącej przedmiotem projektu (jak również związanej ze wszystkimi zabudowaniami Klasztoru (...)) nie będzie podlegało opłatom. Tym samym projekt nie będzie generował przychodów, a co za tym idzie projekt nie będzie generował powstawania podatku należnego.

Ponadto należy podkreślić fakt, że realizacja projektu znajduje się w zakresie działalności statutowej, w zakres której nie wchodzi działalność gospodarcza. Tym samym Klasztor realizując projekt, nie będzie występował w charakterze podatnika VAT.

Mając na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki umożliwiające pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony.

W konsekwencji Klasztorowi (...) nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją opisanego projektu (...).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.