0111-KDIB3-1.4012.762.2018.2.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu - wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 października 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 10 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy tego podatku z tytułu realizowanego projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 10 grudnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.762.2018.1.JP.

We wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy wynikającym ze statutu jest edukacja zawodowa społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży, pracowników gospodarki narodowej, rekwalifikacji bezrobotnych, rehabilitacji zawodowej niepełnosprawynch, działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i innowacji.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca jako instytucja świadcząca usługi edukacyjne wpisana jest do systemu oświaty i jest zwolniona z podatku od towarów i usług (podatku VAT). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, „zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania”. Właściwym urzędem skarbowym dla Wnioskodawcy jest Urząd Skarbowy w K. Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RU, otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr ... „...”.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na wykonaniu prac termomodernizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół, który jest własnością Wnioskodawcy. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektu szkolnego.

Cel nadrzędny projektu zostanie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych produktu i rezultatu. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (mającym funkcje wyłącznie edukacyjne), należące do Wnioskodawcy. Korzyści z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych odniosą przede wszystkim Wnioskodawca, uczniowie i pracownicy korzystający z infrastruktury wspomnianej szkoły, społeczność lokalna. Efekty zrealizowanego projektu będą zatem związane wyłącznie z wykonywaniem działalności zwolnionej od podatku VAT.

W związku z realizacją ww. projektu (inwestycji) zakupy towarów i usług są dokonywane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Zakupy będą dotyczyć instalacji centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu wraz z montażem oraz usług remontowo-termomodernizacyjnych i ogólnobudowlanych.

Nabywane na potrzeby ww. projektu towary i usługi (nakłady inwestycyjne) są związane i będą wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług; „Zwalnia się od podatku: usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania”.

Wobec powyższego Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług (art. 86 ustawy) lub zwrotu różnicy (art. 87 ustawy). Podatek ten zwiększa zatem wartość zakupionych towarów i usług (poniesionych nakładów inwestycyjnych).

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu (inwestycji) istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT(art. 86 ustawy) lub zwrotu różnicy tego podatku (art. 87 ustawy)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z tym, iż nabywane w ramach realizowanego projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT), Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty tego podatku (art. 86 ustawy) lub jego zwrotu (art. 87 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy (Zakładu), wynikającym ze statutu, jest edukacja zawodowa społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży, pracowników gospodarki narodowej, rekwalifikacji bezrobotnych, rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych, działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i innowacji. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „”. Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na wykonaniu prac termomodemizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół, który jest własnością Wnioskodawcy. Korzyści z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych odniosą przede wszystkim Wnioskodawca, uczniowie i pracownicy korzystający z infrastruktury wspomnianej szkoły, społeczność lokalna. Efekty zrealizowanego projektu będą zatem związane wyłącznie z wykonywaniem działalności zwolnionej od podatku VAT. W związku z realizacją ww. projektu (inwestycji) zakupy towarów i usług są dokonywane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Nabywane na potrzeby ww. projektu towary i usługi (nakłady inwestycyjne) są związane i będą wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT.

Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego bądź jego zwrotu z tytułu realizowanego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – nabyte towary i usługi w ramach projektu są związane tylko i wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. świadczeniem usług w zakresie kształcenia i wychowania przez jednostkę objętą systemem oświaty. Zatem w tej sytuacji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie ma również prawa do zwrotu różnicy podatku w oparciu o art. 87 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca z tytułu realizowanego projektu nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz zwrotu różnicy tego podatku o czym stanowi art. 87 ustawy, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione towary i usługi służą tylko i wyłącznie prowadzonej działalności, która jest zwolniona od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.