0111-KDIB3-1.4012.641.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w tym zakresie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2018 r. (data wpływu 16 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w tym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w tym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie „...”), zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr ... z dnia 17 maja 2018 r., jako jeden z partnerów realizuje projekt o nazwie „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR, realizowany w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014 - 2020. W projekcie bierze udział 12 lokalnych grup działania z Polski. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej dla turystów wraz z systemem zarządzania treścią CMS i portalem www. na obszarze działania 12 lokalnych grup działania z województw: z, l i w. Aplikacja będzie wykonana na telefony komórkowe z systemem Android i iOS, z przeznaczeniem dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordic walking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Aplikacja będzie służyć od obsługi gier terenowych oraz geocachingu. Będzie prezentowała najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym. Aplikacja będzie dostępna dla użytkowników bezkosztowo. Prezentowane w aplikacji materiały (opisy miejsc, ślady tras), a także zaprojektowane gry terenowe i wskazane ciekawe miejsca, których koordynaty otrzyma użytkownik aplikacji (w postaci punktów POI lub keszy), dzięki zastosowaniu usług geolokalizacji (GPS), multimediów i komunikatów głosowych, a także lektora (z personalizowanym tłem muzycznym, adekwatnym do przekazywanej treści) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR) z modelingiem 3Di rzeczywistości wirtualnej (VR) z wykorzystaniem tzw. cardboardów, będą stanowiły innowacyjny sposób promocji obszaru LSR lokalnych grup działania biorących udział w projekcie, w tym także promocji produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Aplikacja będzie wykonana w języku polskim, niemieckim i angielskim. Celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa lokalnego (w tym produktów lub usług lokalnych) do opracowania wspólnej aplikacji mobilnej oraz portalu www i realizacji przedsięwzięć mających na celu promowanie obszaru objętego LSR partnerów projektu - wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (np. map, broszur, gier, gadżetów, realizacja materiału wideo) promujących obszar LGD partnerów projektu wraz z zaplanowanymi kampaniami promocyjnymi (on-line, organizacja konkursu, konferencja), jak również zastosowanie innowacyjnych form edukacyjnych, poprzez które możliwe będzie poznawanie przez mieszkańców i turystów obszaru LSR - jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, najciekawszych miejsc, obiektów historii, kultury, produktów lub usług lokalnych.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, świadczy wyłącznie usługi statutowe. Wydatki poniesione na realizację projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie osiąga żadnego zysku (realizacja projektu jest nieodpłatna).

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytania:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania 19.3. projekt o nazwie „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR?

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację poddziałania 19.3. podczas realizacji projektu o nazwie „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR - nie jest podatnikiem VAT czynnym oraz nie prowadzi odpłatnej sprzedaży (wszystkie podejmowane działania w ramach realizacji projektu świadczone są nieodpłatnie). Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy czym stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

  1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
  2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jako jeden z partnerów realizuje projekt o nazwie „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej dla turystów wraz z systemem zarządzania treścią CMS i portalem www. na obszarze działania 12 lokalnych grup działania z województw: z, l i w. Aplikacja będzie dostępna dla użytkowników bezkosztowo. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, świadczy wyłącznie usługi statutowe. Wydatki poniesione na realizację projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie osiąga żadnego zysku (realizacja projektu jest nieodpłatna).

Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy, należy stwierdzić że, w związku z realizacją projektu pn. „...” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków dotyczących przedmiotowego projektu. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT a ponadto wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku od ww. projektu na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.