0111-KDIB3-1.4012.233.2018.1.WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn.„...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „...

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Związek Gmin jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Zadaniem własnym Związku Gmin jest organizowanie i dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Związku.

Ponadto Związek Gmin, realizuje zadanie własne Powiatu polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu, określone Uchwałą z dnia 18.12.2015 r. w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Związkowi Gmin.

Jednocześnie Związek Gmin realizuje projekt: pn. „...” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim z dnia 29 września 2017 roku.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami leżącymi na obszarze R. Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W ramach projektu Związek Gmin planuje:

 1. Zakup 54 sztuk nowych autobusów;
 2. Budowę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa);
 3. Zakup urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizowanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska).

Wartość inwestycji przedstawia się następująco:

 • zakup 54 sztuk nowych autobusów kwota 53 665 241,17 zł;
 • budowa zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) kwota 5 338 481,60 zł;
 • zakup urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizowanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska) kwota 1 886 278,13 zł.

Zakup towarów i usług w ramach projektu będzie dokumentowany fakturami VAT, w których nabywcą będzie Związek Gmin. Związek Gmin jest zarejestrowanym podatnikiem składającym deklarację VAT.

Zakupione w ramach projektu autobusy, wybudowane zaplecze techniczne oraz nabyte urządzenia i oprogramowanie będą w fazie eksploatacyjnej projektu wydzierżawione Operatorowi wybranemu po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Operator będzie je odpłatnie użytkował na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy. Planowana kwota czynszu będzie ustalona w wysokości równej amortyzacji od ceny nabycia autobusów. Przy dokonaniu kalkulacji czynszu dzierżawnego pod uwagę będzie brana wysokość realnie poniesionych nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem realiów rynkowych. Terminy miesięczne czynszu dzierżawnego ustalone będą w umowie dzierżawy.

Związek Gmin z tytułu świadczonej usługi dzierżawy wystawi faktury VAT na rzecz operatora, które będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Związku.

Zobowiązaniem Operatora będzie:

 • wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych objętych Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu
 • operator zobowiązuje się do prowadzenia sprzedaży biletów w oparciu o cennik przedstawiony przez organizatora
 • przekazanie do publicznej wiadomości rozkładów jazdy, obowiązujących cenników
 • przychód ze sprzedaży biletów z tytułu wykonywania usług przewozowych osób na liniach komunikacyjnych w całości przypada operatorowi
 • operator zorganizuje stacjonarne punkty sprzedaży biletów
 • operator będzie prowadził rejestr skarg zgłaszanych przez pasażerów
 • prowadzić będzie oddzielną ewidencję kosztów w taki sposób aby możliwe było ustalenie kosztów usług świadczonych w ramach umowy ponoszenie odpowiedzialności wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe w trakcie realizacji usług przewozowych.

Zobowiązania Związku Gmin:

 • organizator wydzierżawi operatorowi 54 sztuki autobusów wraz z zapleczem technicznym do obsługi taboru oraz systemem zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej
 • organizator przedstawi operatorowi pełny katalog ulg: ustawowych, samorządowych i handlowych
 • podział obszaru realizacji usług przewozowych na strefy biletowe z podziałem na gminy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Związkowi Gmin przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „..”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Związkowi Gmin będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub zwrot podatku VAT od zakupów towarów i usług w 100% zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ponieważ realizowany projekt będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Związek na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Operatorem będzie wystawiał co miesiąc fakturę za dzierżawę autobusów opodatkowaną stawką zgodną z obowiązującymi przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy o VAT.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a. Natomiast według art. 65 ustawy o samorządzie międzygminnym, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Powyższe oznacza, że Związek jest odrębnym od gmin członkowskich podmiotem prawa publicznego i prywatnego.

Przepis art. 64 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o możliwości połączenia się gmin w nowy podmiot, jakim jest związek międzygminny. Cel, dla którego taki związek może być utworzony, to wspólne wykonywanie zadania lub też zadań publicznych. Określenie „wspólne wykonywanie zadań” odnosi się przy tym do tego, że gminy wchodzące w skład związku międzygminnego wykonują razem określony rodzaj zadania przypisanego przez ustawodawcę im wszystkim, w zinstytucjonalizowanej formie związku. Gmina może również przekazać związkowi częściowe wykonanie danego zadania. W takiej sytuacji związek będzie realizował zadanie wyłącznie w zakresie przekazanej części, w pozostałej - gmina. Wykonanie tak przekazanego zadania musi przebiegać w sposób, który nie narusza wzajemnie zakresu realizacji zadania przez oba podmioty - gminę i związek.

Związek międzygminny jest odrębnym od gmin podmiotem prawa publicznego. Wyodrębnienie podmiotu prawa za pomocą osobowości prawnej ma w istocie to znaczenie, że danemu podmiotowi prawa przyznaje się zdolność stawania się podmiotem praw i obowiązków oraz związanej z tym zdolności prawnej do realizacji tych praw i obowiązków. Związek międzygminny, podobnie jak tworzące go gminy, posiada osobowość prawną, gdyż taką wolę ustawodawca wyraził w przepisie art. 65 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Nabywają po jego zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. Pomimo, że związek wykonuje zadania publiczne i posiada osobowość prawną, nie tworzy kolejnego szczebla samorządu terytorialnego i występuje jako odrębny podmiot publicznoprawny.

W efekcie uzyskanie osobowości prawnej umożliwia skuteczne i samodzielne występowanie w obrocie prawnym. Związek posiada zarówno osobowość publicznoprawną, jak i cywilnoprawną. Osobowość publicznoprawna pozwala mu na podejmowanie działań, w tym z zastosowaniem władczych form działania administracji publicznej, które zmierzać będą do realizacji zadań publicznych. Dzięki osobowości cywilnoprawnej związek międzygminny posiada zdolność do czynności prawnych i może np. zawierać umowy, dysponować mieniem czy też zaciągać zobowiązania.

Jednocześnie, należy wskazać, że w myśl art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. „Odpowiednie” stosowanie spowodowane jest koniecznością uwzględnienia modyfikacji związanej ze strukturą organizacyjną związku gmin czy powiatów. Tym samym przepisy regulujące rozliczenia w zakresie podatku VAT stanowiące element gospodarki finansowej należy stosować także w odniesieniu do Związku będącego związkiem międzygminnym.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. „..” jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Związek Gmin w ramach projektu planuje:

 1. Zakup 54 sztuk nowych autobusów;
 2. Budowę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa);
 3. Zakup urządzeń i oprogramowania umożliwiającego zarządzanie autobusowym transportem publicznym organizowanym przez Związek (zarządzanie ruchem oraz informacja pasażerska).

Zakup towarów i usług w ramach projektu będzie dokumentowany fakturami VAT, w których nabywcą będzie Związek Gmin. Związek Gmin jest zarejestrowanym podatnikiem składającym deklarację VAT. Zakupione w ramach projektu autobusy, wybudowane zaplecze techniczne oraz nabyte urządzenia i oprogramowanie będą w fazie eksploatacyjnej projektu wydzierżawione Operatorowi wybranemu po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Operator będzie je odpłatnie użytkował na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy. Planowana kwota czynszu będzie ustalona w wysokości równej amortyzacji od ceny nabycia autobusów. Przy dokonaniu kalkulacji czynszu dzierżawnego pod uwagę będzie brana wysokość realnie poniesionych nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem realiów rynkowych. Terminy miesięczne czynszu dzierżawnego ustalone będą w umowie dzierżawy. Związek Gmin z tytułu świadczonej usługi dzierżawy wystawi faktury VAT na rzecz operatora, które będą ujmowane w rejestrach sprzedaży Związku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Związkowi Gmin przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją projektu pn. „..”.

Stosownie do zapisu art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierana pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego, odpłatne udostępnienie na podstawie umowy dzierżawy autobusów, zaplecza technicznego oraz nabytych urządzeń i oprogramowania w ramach realizowanego projektu, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Związku Gmin, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy. Jednocześnie transakcja ta nie korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją zadania pn.: „..”, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (wieloletnia dzierżawa autobusów, zaplecza technicznego oraz nabytych urządzeń i oprogramowania w ramach realizowanego projektu).

Wskazać należy, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Związek Gmin będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga jednak, że Związek Gmin będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że interpretację wydano na podstawie przedstawionego we wniosku opisu okoliczności sprawy, w szczególności w interpretacji przyjęto wyjaśnienia Wnioskodawcy co do elementów mających służyć do ustalenia czynszu dzierżawnego, zatem w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej zostanie ustalone, że wysokość czynszu odbiega od realiów rynkowych, czy też uniemożliwia zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych i skalkulowana jest na zbyt niskim poziomie lub tez, że inwestycja nie jest wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych, interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.