ILPP2/4512-1-434/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
ILPP2/4512-1-434/15-2/SJinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. obniżka (obniżenie)
  3. odliczanie podatku naliczonego
  4. odliczenia
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. podatek należny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...) remont dachu kościoła” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...) remont dachu kościoła”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia jest instytucją nieprowadzącą działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 1 77, poz. 1054, z późn. zm). Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i posiada nr NIP, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług. Parafia nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym w żaden sposób nie może go odzyskać. Parafia będzie się ubiegać o zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJETĘGO PROW NA LATA 2007-2013”.

W ramach ww. działania Parafia realizuje w 2015 r. operację pt.: „(...) remont dachu kościoła”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez remont na zabytkowym kościele i zabezpieczenie go przed zniszczeniem.

W ramach planowanej operacji zostanie wykonany remont obejmujący: Dach – nawa główna, zakrystia, kaplica przemienienia, dawna zakrystia, przedsionek, ściany fundamentowe, rusztowania, nawa, wieża. Dokonane działania nie będą wykorzystywane przez Parafię do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ww. wydatki ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z pózn. zm.). Wydatki w związku z realizacją projektu udokumentowane będą za pomocą wystawionej faktury na Wnioskodawcę (Parafię).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania związanego z remontem Kościoła w ramach realizacji projektu pn.: „(...) remont dachu kościoła”, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”... Inwestycja realizowana będzie z Programu PROW 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zadaniem opisanym w opisie stanu faktycznego, ponieważ: Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług; Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; Parafia nie sprzedaje swoich towarów i usług i nie wystawia faktur.

Zakupy i towary nabyte podczas realizacji projektu nie są wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki w związku z realizacją projektu udokumentowane będą za pomocą wystawionej faktury na Wnioskodawcę. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Parafia.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, że Parafia nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W związku z powyższym Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych. Interpretacja zostanie załączona do wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia będzie się ubiegać o zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJETĘGO PROW NA LATA 2007-2013”. W ramach ww. działania Parafia realizuje w 2015 r. operację pt.: „(...) remont dachu kościoła”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez remont na zabytkowym kościele i zabezpieczenie go przed zniszczeniem. W ramach planowanej operacji zostanie wykonany remont obejmujący: Dach – nawa główna, zakrystia, kaplica przemienienia, dawna zakrystia, przedsionek, ściany fundamentowe, rusztowania, nawa, wieża. Dokonane działania nie będą wykorzystywane przez Parafię do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki w związku z realizacją projektu udokumentowane będą za pomocą wystawionej faktury na Wnioskodawcę (Parafię).

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację inwestycji.

Należy ponownie podkreślić, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma również możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy .

W związku z poniesionymi wydatkami, Parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizacje zadania pn.; „(...) remont dachu kościoła”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.