IBPBI/2/423-1291/11/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie:
- ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy za 2012r. w uproszczonej formie w oparciu o podatek należny (tj. po dokonaniu wszelkich przysługujących odliczeń od podatku) obliczony od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010r.,
- kalkulacji zaliczki w oparciu o podatek należny wykazany w poz. 54 zeznania rocznego CIT-8.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 24 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy za 2012r. w uproszczonej formie w oparciu o podatek należny (tj. po dokonaniu wszelkich przysługujących odliczeń od podatku) obliczony od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010r. - jest prawidłowe,
 • kalkulacji zaliczki w oparciu o podatek należny wykazany w poz. 54 zeznania rocznego CIT-8 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie :

 • ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy za 2012r. w uproszczonej formie w oparciu o podatek należny (tj. po dokonaniu wszelkich przysługujących odliczeń od podatku) obliczony od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010r.
 • kalkulacji zaliczki w oparciu o podatek należny wykazany w poz. 54 zeznania rocznego CIT-8.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, którego podstawowym profilem działalności jest produkcja komponentów do odrzutowych i turbotłokowych silników lotniczych. 31 marca 2011 r. Spółka złożyła zeznanie roczne CIT-8 za 2010 r., w którym w części rozliczyła straty podatkowe z lat poprzednich. Z uwagi na fakt, iż kwota rozliczanych strat nie przekroczyła jednak pełnej wartości dochodu podatkowego przed odliczeniami, w złożonej deklaracji Spółka wykazała ostatecznie podatek dochodowy do zapłaty (dodatnia wartość podatku w pozycji 54 deklaracji CIT-8 za 2010 r.). W oparciu o przepis art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „updop”), począwszy od 2012 r. Spółka planuje wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej. Tak kalkulowana miesięczna zaliczka stanowić będzie 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2010 r. (złożonym przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla celów kalkulacji uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. (o której mowa w przepisie art. 25 ust. 6 updop), stanowiących 1/12 wartości podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 za 2010 r., Spółka powinna skalkulować zaliczkę w oparciu o podatek należny wykazany w pozycji 54 deklaracji CIT-8 za 2010 r....

Zdaniem Spółki, kalkulując w 2012 r. wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, jako podstawę powyższej kalkulacji powinna uwzględnić wartość podatku dochodowego za 2010 r. obliczonego od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010 r. (pozycja 54 deklaracji CIT-8). Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 6 updop, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

W oparciu o przepis art. 27 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 7 updop podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mają obowiązek:

 • w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
 • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
 • wpłacać zaliczki w terminach określonych w art. 25 ust. 1a i 2a updop uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,
 • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 updop.

W oparciu o przytoczone przepisy, podatnicy mogą korzystać z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek w podatku dochodowym, pod warunkiem jednak, iż w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (lub jeśli w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata), wykazali podatek dochodowy. W stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) opisanym we wniosku prawo do skorzystania z uproszczonej formy wpłat zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. Spółka nabędzie w sytuacji, kiedy w zeznaniu rocznym za 2010 r. (ewentualnie za 2009r.), wykazała należny podatek dochodowy. W myśl przepisu art. 18 ust. 1 updop, podstawą opodatkowania jest dochód ustalony zgodnie z art. 7 tej ustawy, po odliczeniu określonych w art. 18 tej ustawy darowizn; równocześnie, w oparciu o przepis art. 7 ust. 5 updop, dochód taki może być obniżany o wysokość strat podatkowych poniesionych przez podatnika w minionych latach podatkowych. Oznacza to zatem, iż podatkiem należnym jest wykazana w zeznaniu rocznym kwota zobowiązania podatkowego po dokonaniu wszelkich przysługujących podatnikowi odliczeń od podatku, a więc wartość podatku od dochodu pomniejszonego m.in. o wartość strat podatkowych z lat poprzednich. W ramach deklaracji CIT -8, określenie takiego „podatku należnego” dokonywane jest w pozycji 54 sekcji „F” deklaracji („podatek należny według stawki z pozycji 53”, tj. podatek dochodowy obliczony od podstawy opodatkowania pomniejszonej m.in. o wartość strat podatkowych z lat poprzednich), a zatem ta wartość „podatku należnego” stanowić winna podstawę kalkulacji zaliczek w uproszczonej formie.

Reasumując, zawarte w przepisie art. 25 ust. 6 updop odwołanie do definicji „podatku należnego wykazanego w zeznaniu” powoduje, iż podstawę kalkulacji zaliczek w formie uproszczonej stanowić winien „podatek należny” wykazany w deklaracji złożonej przez podatnika w roku podatkowym poprzedzającym rok rozliczeniowy o 2 (względnie 3 lata), tj. kwota podatku obliczona od podstawy opodatkowania pomniejszonej o straty podatkowe z lat poprzednich (pozycja 54 deklaracji CIT-8). Spółka wskazuje, iż prawidłowość powyższej interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzają dotychczasowe interpretacje wydawane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe w analogicznych sprawach (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. sygn.: IPPB3/423-1635/08-2/ER, interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 1 lutego 2007 r., znak: PD-P/423-1/07 i inne).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż wydając niniejszą interpretację indywidualną tut. Organ przyjął założenie, iż Wnioskodawca zamierza uzyskać interpretację w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego dotyczącego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprawdzie w poz. 58 (opisu stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego) oraz w poz. 70 (stanowisko wnioskodawcy) Wnioskodawca wskazał również stan faktyczny, jednakże z treści zadanego we wniosku pytania wynika, iż Wnioskodawca oczekuje uzyskania interpretacji w zakresie „kalkulacji uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w 2012r.” czyli zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „updop”), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3 - 6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych regulują przepisy art. 25 ust. 6-10 updop.

Przepis art. 25 ust. 6 updop stanowi, iż podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Natomiast norma prawna wyrażona w przepisie art. 27 ust. 1 updop stanowi, iż podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Stosownie do treści art. 25 ust. 7 updop, podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani:

 1. w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
 2. stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
 3. wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,
 4. (skreślony),
 5. dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 5 updop o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Z art. 18 updop wynika, iż podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniach wskazanych w tym przepisie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika iż, w dniu 31 marca 2011 r. Spółka złożyła zeznanie roczne CIT-8 za 2010 r., w którym w części rozliczyła straty podatkowe z lat poprzednich. Z uwagi na fakt, iż kwota rozliczanych strat nie przekroczyła jednak pełnej wartości dochodu podatkowego przed odliczeniami, w złożonej deklaracji Spółka wykazała ostatecznie podatek dochodowy do zapłaty (dodatnia wartość podatku w pozycji 54 deklaracji CIT-8 za 2010 r.). Począwszy od 2012 r. Spółka planuje wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, a kalkulowana miesięczna zaliczka stanowić będzie 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym za 2010 r. (złożonym przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r.).

Zgodnie z zasadami wynikającymi z zacytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, podstawę wyliczenia uproszczonej zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy stanowi podatek należny wykazany w zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, podatek należny wykazany w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Konsekwentnie, prawo do skorzystania z uproszczonej formy wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w roku 2012 mają tylko podatnicy, którzy w zeznaniu złożonym w roku 2011, (ewentualnie w 2010r.), wykazali podatek należny.

Jeśli w przypadku Spółki powyższy warunek został spełniony, tzn. wykazała ona w zeznaniu za 2010 r. podatek należny, to może Ona w oparciu o dane wynikające z tego zeznania podatkowego wpłacać w 2012 r. zaliczki w formie uproszczonej. Analiza przepisów podatkowych prowadzi do wniosku, iż podatkiem należnym wynikającym z zeznania rocznego jest kwota podatku po dokonaniu odliczeń od podatku na podstawie przepisów updop. W kontekście powyższego, Spółka na podstawie art. 25 ust. 6 updop, zachowując warunki określone w art. 25 ust. 7 updop, ma możliwość skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych w 2012. Kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczanych przez Spółkę w 2012 r. powinna jednakże być obliczona na podstawie wysokości podatku należnego wykazanego w poz. 56 (podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy) CIT-8 (wariant 21) zeznania za 2010 r., a nie jak wskazała Spółka w poz. 54 zeznania rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy za 2012r. w uproszczonej formie w oparciu o podatek należny (tj. po dokonaniu wszelkich przysługujących odliczeń od podatku) obliczony od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010r. - jest prawidłowe,
 • kalkulacji zaliczki w oparciu o podatek należny wykazany w poz. 54 zeznania rocznego CIT-8 - jest nieprawidłowe.

Na marginesie należy wskazać, iż Spółka w swoim stanowisku wskazała, iż „podstawe kalkulacji zaliczek w uproszczonej formie stanowić winien podatek należy wykazany w deklaracji złożonej przez podatnika w roku podatkowym poprzedzającym rok rozliczeniowy o 2 (względnie 3 lata)”. Tut. Organ odnosząc się do powyższego stwierdzenia wskazuje, że podstawę kalkulacji zaliczek w formie uproszczonej stanowić winien podatek należny wykazany w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, natomiast jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą do wyliczenia zaliczek wziąść podatek należny wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Z uwagi na fakt iż Spółka w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wskazała, iż zaliczki kalkulowane będą w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za 2010r. powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na możliwość ustalenia wysokości zaliczek w 2012r. i ocenę stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.