IBPB-1-2/4510-753/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka, wykazując dochód z działalności w zeznaniu rocznym za rok 2014, o którym mowa w art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016, w którym dokonała od całej kwoty dochodu odliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny podlegający wpłacie do budżetu państwa, może obliczyć wysokość zaliczek uproszczonych do wpłaty w roku 2016, o których mowa w art. 25 ust. 6?Czy do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych Spółka może przyjąć dochód wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2014, który następnie został w całości rozliczony ze stratą podatkową z lat ubiegłych?
IBPB-1-2/4510-753/15/MSinterpretacja indywidualna
  1. podatek należny
  2. strata
  3. zaliczka uproszczona
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek w sytuacji odliczenia od dochodu wykazanego w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy oraz w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, straty podatkowej z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek w sytuacji odliczenia od dochodu wykazanego w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy oraz w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, straty podatkowej z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka zamierza w roku 2016 wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Spółka wykazała dochód z działalności osiągnięty w roku podatkowym 2014 w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016 i od całej wysokości odliczyła stratę podatkową z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny. Dochód podatkowy Spółki wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016 o dwa lata, tj. rok 2013 także został w całości rozliczony ze stratami podatkowymi z lat ubiegłych, w wyniku czego też nie wystąpił podatek dochodowy podlegający wpłacie do budżetu państwa. W związku z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych Spółka chce przyjąć do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych dochód podatkowy wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, który został następnie rozliczony w całości ze stratą podatkową z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka, wykazując dochód z działalności w zeznaniu rocznym za rok 2014, o którym mowa w art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016, w którym dokonała od całej kwoty dochodu odliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny podlegający wpłacie do budżetu państwa, może obliczyć wysokość zaliczek uproszczonych do wpłaty w roku 2016, o których mowa w art. 25 ust. 6...

Czy do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych Spółka może przyjąć dochód wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2014, który następnie został w całości rozliczony ze stratą podatkową z lat ubiegłych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka wykazała za rok poprzedzający rok podatkowy dochód z działalności gospodarczej, który może być podstawą do obliczenia wysokości zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej. Spółka wykorzystując przysługującą możliwość rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych odliczyła w całości stratę podatkową w wyniku czego nie wystąpił podatek dochodowy podlegający wpłacie do budżetu państwa.

Spółka rozliczyła także dochód wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata, tj. rok 2013 w całości ze stratami podatkowymi z lat ubiegłych. Spółka stoi na stanowisku, że gdyby nie rozliczała strat podatkowych z lat ubiegłych to od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym zapłaciłaby podatek dochodowy i uważa, że na tej podstawie może wyliczyć wysokość zaliczek uproszczonych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej: „updop”), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w tzw. uproszczonej formie. Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych regulują przepisy art. 25 ust. 6-10 updop.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 updop, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza w 2016 r. wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 updop. Spółka wykazała dochód z działalności osiągnięty w 2014 r. w zeznaniu rocznym i od całej wysokości odliczyła stratę podatkową z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny. Dochód podatkowy Spółki wynikający z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016 o dwa lata, tj. rok 2013 także został w całości rozliczony ze stratami podatkowymi z lat ubiegłych, w wyniku czego również nie wystąpił podatek dochodowy. W związku z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych Spółka zamierza przyjąć do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych dochód podatkowy wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, który został następnie rozliczony w całości ze stratą podatkową z lat ubiegłych.

Mając powyższe na uwadze należy odwołać się do przepisu art. 25 ust. 6 updop konstytuującego prawo do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. Zgodnie z tą regulacją, podatnik jeżeli nie wykaże w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy podatku należnego zachowa prawo do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, o ile podatek należny będzie wykazany w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnik nie wykaże podatku należnego, wówczas zgodnie z literalnym brzmieniem art. 25 ust. 6 updop nie ma prawa do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro Spółka w zeznaniu poprzedzających rok podatkowy 2016 oraz w zeznaniu poprzedzającym rok podatkowy 2016 o dwa lata odliczyła od dochodu stratę podatkową z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny nie będzie mogła przyjąć uproszonej formy wpłacania zaliczek.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.