0114-KDIP1-3.4012.68.2018.2.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 12 lutego 2018 r.) uzupełnionym w dniu 15 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 marca 2018 r. (doręczone w dniu 8 marca 2018 r.) oraz uzupełnionym w dniu 19 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do korekty podatku należnego – jest prawidłowe.
 • terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym Wnioskodawcę wezwano do jego uzupełnienia pismem z dnia 3 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.68.2018.1.JF doręczonym w dniu 8 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (lub Spółka) jest spółką świadczącą usługi m.in. w zakresie leasingu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka, jako leasingodawca, zawiera umowy leasingu z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym również osobami fizycznymi (Leasingobiorcy lub Klienci). Z tytułu świadczenia ww. usług Spółka wystawia na rzecz Leasingobiorców faktury dokumentujące przedmiotową sprzedaż, w których wykazuje odpowiednio wartość netto oraz kwotę należnego podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Wspomniane faktury (wynikające z nich kwoty) ujmuje następnie w ewidencji VAT oraz uwzględnia w składanych na potrzeby VAT deklaracjach. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których wynagrodzenie wykazane na fakturze wystawionej i przekazanej do Klienta (tzw. pierwotnej):

 1. ulega ex post zmniejszeniu (w szczególności na skutek obniżenia ceny/udzielenia upustu/rabatu lub omyłkowego wystawienia jej pierwotnie w zawyżonej kwocie) (Sytuacja 1),
 2. okazuje się nienależne Spółce od tego Klienta (w szczególności faktura została omyłkowo wystawiona na danego Klienta, podczas gdy w ogóle nie powinna była zostać wystawiona lub powinna zostać wystawiona na innego Klienta) (Sytuacja 2).

W takich przypadkach Spółka wystawia fakturę korygującą zmniejszającą - odpowiednio w całości lub części kwotę wynagrodzenia (netto) oraz kwotę podatku należnego wykazane w fakturze pierwotnej (korygowanej). Przy tym inicjatorem wystawienia faktury korygującej może być w obu ww. sytuacjach Klient. Faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego wysyłane są do Leasingobiorców co do zasady:

 1. pocztą (za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego/operatora publicznego), listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (Zwrotka), na którym znajduje się adnotacja dotycząca faktury korygującej umieszczonej w przesyłce (w szczególności podany jest numer faktury korygującej),
 2. drogą/w formie elektronicznej, poprzez wdrożony przez Spółkę portal e-faktur (Portal)

- w przypadku Klientów, którzy wybrali/zdecydowali się na taki sposób otrzymywania faktur (w tym korygujących) od Wnioskodawcy.

Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć i podkreślić, iż niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie faktur przekazywanych do Klientów drogą tradycyjną, tj. za pośrednictwem poczty. W przypadku przesyłek wysyłanych za pośrednictwem poczty Leasingobiorca w momencie odbioru listu poleconego z fakturą korygującą jest zobowiązany potwierdzić operatorowi pocztowemu jego odbiór, pozostawiając na Zwrotce swój podpis i/lub pieczęć oraz datę odebrania przesyłki. Tak opatrzona Zwrotka jest następnie zwracana przez operatora pocztowego do Wnioskodawcy, który traktuje Zwrotkę jako potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez Leasingobiorcę, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Na tej podstawie Spółka dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i - odpowiednio - kwoty należnego VAT.

Niemniej w praktyce zdarzają się również sytuacje, kiedy do Wnioskodawcy zostaje zwrócona przez operatora pocztowego cała, nieotwarta przesyłka zawierająca fakturę korygującą, bez podpisu i/lub pieczęci Leasingobiorcy oraz daty odbioru na Zwrotce. Wnioskodawca nie posiada wiedzy pochodzącej wprost od danego Leasingobiorcy, co było przyczyną nieodebrania/ niepodjęcia przezeń w terminie przesyłki z placówki operatora pocztowego. Spółka może o tym wnioskować jedynie na podstawie adnotacji uczynionej przez pocztę na zwracanej przesyłce (Zwrotce). Co do zasady są to adnotacje dwojakiego rodzaju:

 1. nie podjęto w terminie” (lub równoważna/równoznaczna) (Adnotacja 1),
 2. adresat wyprowadził się” (lub równoważna/równoznaczna) (Adnotacja 2).

Niekiedy zdarza się (może się zdarzyć), że adresat (Leasingobiorca) odmówił przyjęcia przesyłki (lub równoważna/równoznaczna) (Adnotacja 3, a łącznie z Adnotacją 1 i Adnotacją 2: Adnotacje),

Równocześnie adres, pod który w takich przypadkach, jak wyżej opisane, jest kierowana przesyłka zawierająca fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką), jest według wiedzy Spółki adresem aktualnym, tj. nie ma ona wiedzy o jego zmianie przez Klienta, na którym ciąży, co należy w tym miejscu podkreślić, obowiązek informacyjny w tym zakresie w myśl zawartej ze Spółką umowy leasingu. Wynika on z Ogólnych Warunków Umów Leasingu (OWUL), które stanowią integralną część umów zawieranych przez Wnioskodawcę. I tak, na ich podstawie korzystający (tj. Leasingobiorca) zobowiązany jest do:

 1. rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania finansującego (tj. Spółki) m.in. o wszelkich faktach mających wpływ na jego sytuację (...), w szczególności do podania adresu (zamieszkania/siedziby),
 2. niezwłocznego informowania finansującego o wszelkich zmianach dotyczących informacji wcześniej udzielonych finansującemu. Ponadto, zgodnie z postanowieniami OWUL - przyjętymi do wiadomości i zaakceptowanymi przez Klienta poprzez podpisanie umowy,
 3. wszelkie pisma wysłane przez finansującego na ostatni podany w formie pisemnej przez korzystającego adres, są uważane za doręczone, niezależenie od tego, czy zostały odebrane przez korzystającego.

Akceptując ww. postanowienia (Obowiązek informacyjny) Leasingobiorcy tym samym godzą się i przyjmują wszelkie konsekwencje, w tym negatywne, wynikające z zaniedbania przez nich Obowiązku informacyjnego, a będąc następstwem nieodebrania pisma/korespondencji pochodzącej od Spółki, w szczególności z powodu skierowania jej na nieaktualny adres.

Niezależnie, niejednokrotnie zdarza się (zwłaszcza, gdy zwrot przesyłki obejmującej fakturę korygującą następuje z Adnotacją 1), iż inna korespondencja (pisma, w tym faktury pierwotne) wysyłana w tym samym czasie przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie, gdy chodzi o korespondencję w formie listów zwykłych, Leasingobiorca nie sygnalizuje jej braku, co niechybnie miałoby miejsce w razie jej nieotrzymania przez Leasingobiorcę, np. z uwagi na niemożliwość realizacji prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z przesyłanych w ten sposób faktur).

Dodatkowo, według stanu wiedzy Wnioskodawcy na moment wysłania przesyłki z fakturą korygującą (lub na moment jej zwrotu przez pocztę) - wynikającego ze sprawdzenia odnośnych rejestrów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), Leasingobiorca nadal figuruje pod adresem, na który skierowana została przesyłka z fakturą korygującą, zwrócona przez pocztę.

Wreszcie, mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej w postaci podpisu i/lub pieczęci Leasingobiorcy na Zwrotce, zachowanie Leasingobiorcy z reguły potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką. I tak, w Sytuacji 1 Leasingobiorcy dokonują wówczas płatności kolejnych należności wynikających z faktur Wnioskodawcy za świadczone na ich rzecz usługi leasingu z uwzględnieniem (po pomniejszeniu) ich o kwoty wynikające z faktury korygującej (pomimo, iż przesyłka z tą fakturą została zwrócona przez pocztę do Spółki wraz z niepotwierdzoną Zwrotką); a więc Leasingobiorcy dokonują faktycznie (jak i prawnie) potrącenia wierzytelności wynikającej z takiej faktury korygującej z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z faktur innych na nich wystawionych. Względnie, a priori dokonują płatności należności wynikającej z faktury korygowanej (pierwotnej) w wysokości pomniejszonej o kwotę korekty (zwłaszcza, gdy korekta wynika nie tyle z udzielonego upustu (rabatu), co jest wynikiem omyłkowego wystawienia faktury pierwotnej w zawyżonej kwocie). Podobnie ma to miejsce w Sytuacji 2, kiedy to faktura pierwotna jest kwestionowana w całości, jako wystawiona niezasadnie na rzecz Klienta. Wówczas Leasingobiorcy nie płacą kwot wynikających z faktury pierwotnej (korygowanej), jako od początku nienależnych Spółce, zaś wystawienie faktury korygującej stanowi jedynie formalne potwierdzenie tego faktu.

W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że dowodem w tym przypadku są (mogą być) rozrachunki z Klientem/wyciągi bankowe dokumentujące wpłaty lub inne dokumenty dotyczące otrzymania płatności przez Spółkę. Wnioskodawca jest również zazwyczaj w posiadaniu korespondencji elektronicznej z Leasingobiorcą, w ramach której została uzgodniona treść faktury korygującej.

Ponadto wyjaśniono, iż w każdym przypadku objętym wnioskiem z 8 lutego 2018 r. podejmuje udokumentowaną próbę doręczenia Leasingobiorcy faktury korygującej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj. w formie przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. Zwrotka).

Taki sposób doręczania faktur korygujących wynika z Ogólnych Warunków Umów Leasingu, które stanowią integralną część umowy leasingu zawieranej przez Wnioskodawcę z Leasingobiorcą.

Jednocześnie, jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221; dalej: ustawa o VAT) warunku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stosuje się, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udokumentowanej próby jej doręczenia.

Tak więc literalne brzmienie ww. przepisu zakłada podjęcie co najmniej jednej udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i na tej podstawie uprawnia, w braku posiadania tegoż potwierdzenia odbioru korekty faktury, do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego. Wnioskodawca jednoznacznie, iż podejmuje taką próbę, czego wyrazem (dowodem) jest posiadana Zwrotka z określoną adnotacją, tj. Adnotacją 1, Adnotacją 2 lub Adnotacją.

Spółka zaznacza również, iż inna korespondencja (pisma, w tym faktury pierwotne) wysyłana w tym samym czasie przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod adresem, na który została wysłana faktura korygująca ze Zwrotką (tj. Spółka nie ma wiedzy pochodzącej od Leasingobiorcy, iż taka korespondencja do niego nie dochodzi/nie doszła). Dodatkowo, według stanu wiedzy Wnioskodawcy na moment wysłania przesyłki z fakturą korygującą (lub na moment jej zwrotu przez pocztę) - wynikającego ze sprawdzenia odnośnych rejestrów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), Leasingobiorca nadal figuruje pod adresem, na który skierowana została przesyłka z fakturą korygującą, zwrócona przez pocztę. Okoliczności te dodatkowo utwierdzają Wnioskodawcę, że podjęta udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej, stanowi skuteczne wypełnienie wymogów nałożonych ustawą o VAT i świadczą o zachowaniu przez Spółkę należytej staranności w działaniu ukierunkowanym na przekazanie Leasingobiorcy korekty.

Spółka wyjaśnia, iż zachowanie Leasingobiorcy, do którego skierowana została faktura korygująca, potwierdza uwzględnienie skutków korekty. Fakt ten wynika przede wszystkim z uwzględnienia przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką. Jednocześnie, zazwyczaj treść faktury korygującej jest ustalana w porozumieniu z Leasingobiorcą poprzez wymianę korespondencji mailowej lub też telefonicznie.

Wnioskodawca wskazuje, iż dzieje się tak zarówno w sytuacji, gdy faktura korygująca jest wystawiana, w szczególności na skutek obniżenia ceny (udzielenia upustu, rabatu) lub omyłkowego wystawienia jej pierwotnie, w zawyżonej kwocie (Sytuacja 1), jak też gdy okazuje się, że wynagrodzenie jest nienależne Spółce od tego Klienta (w szczególności faktura została omyłkowo wystawiona na danego Klienta, podczas gdy w ogóle nie powinna była zostać wystawiona lub powinna zostać wystawiona na innego Klienta) (Sytuacja 2).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 1, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 2. Czy w Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 2, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 3. Czy w Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 3, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 4. Czy w Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 1, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 5. Czy w Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 2, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 6. Czy w Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata/Klienta Zwrotką) z Adnotacją 3, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest/będzie uprawniony/ma podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej?
 7. Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 za prawidłowe, Wnioskodawca uprawniony jest uznać, iż do spełnienia warunków uprawniających go do obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z faktury korygującej doszło w dacie otrzymania Zwrotki (wraz z niepodjętą przez Klienta przesyłką zawierającą fakturę korygującą)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

W Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką niepotwierdzoną przez adresata (Klienta)) z Adnotacją 1, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku, nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przez niego skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Powyższe wynika z faktu, iż w danych okolicznościach za spełnioną należy po pierwsze uznać przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem skierowania przez Spółkę korespondencji na adres podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej Obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem (pieczęcią) Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji (wiedzy) wynika, iż Klient miał możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej doń przez Spółkę na dany - tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych, jak też w ujęciu faktycznym - jego adres i w związku z tym (powinien znać) zna on treść tej faktury, a tym samym (powinien widzieć) wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

W rezultacie to, iż Leasingobiorca faktycznie nie odebrał przesyłki z fakturą korygującą oraz przyczyny, ze względu na które do tego doszło - leżące wyłącznie po stronie Leasingobiorcy i jego też wyłącznie obciążające, należy uznać za irrelewantne z punktu widzenia prawa Spółki do uwzględnienia skutków korekty w jej rozliczeniach z tytułu VAT. Spółka, działająca w tej sytuacji z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, nie może bowiem ponosić konsekwencji ew. zaniedbań po stronie Leasingobiorcy, czy tym bardziej jego niefrasobliwości, czy też niechęci do odbierania przesyłek awizowanych.

Ad 2

W Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką niepotwierdzoną przez adresata (Klienta)) z Adnotacją 2, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku, nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przez niego skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Powyższe wynika z faktu, iż w danych okolicznościach za spełnioną należy uznać przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem skierowania przez Spółkę korespondencji na adres podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem (pieczęcią) Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji (wiedzy) wynika, iż Klient powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej doń przez Spółkę na dany - tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych - jego adres i w związku z tym powinien znać (zna) on treść tej faktury, a tym samym (powinien wiedzieć) wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

W rezultacie to, iż Leasingobiorca faktycznie nie odebrał przesyłki z fakturą korygującą oraz przyczyny, ze względu na które do tego doszło - leżące wyłącznie po stronie Leasingobiorcy i jego też wyłącznie obciążające, należy uznać za irrelewantne z punktu widzenia prawa Spółki do uwzględnienia skutków korekty w jej rozliczeniach z tytułu VAT. Spółka, działająca w tej sytuacji z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, nie może bowiem ponosić konsekwencji ew. zaniedbań po stronie Leasingobiorcy.

Ad 3

W Sytuacji 1, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką niepotwierdzoną przez adresata (Klienta)) z Adnotacją 3, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku, nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przez niego skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Powyższe wynika z faktu, iż w danych okolicznościach za spełnioną należy uznać przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem skierowania przez Spółkę korespondencji na adres podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej Obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem (pieczęcią) Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji/wiedzy wynika, iż Klient miał możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej doń przez Spółkę na dany - tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych, jak też w ujęciu faktycznym - jego adres i w związku z tym mógł (powinien) znać on treść tej faktury, a tym samym (powinien wiedzieć) wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

W rezultacie to, iż Leasingobiorca faktycznie nie odebrał przesyłki z fakturą korygującą oraz przyczyny, ze względu na które do tego doszło - leżące wyłącznie po stronie Leasingobiorcy i jego też wyłącznie obciążające, należy uznać za irrelewantne z punktu widzenia prawa Spółki do uwzględnienia skutków korekty w jej rozliczeniach z tytułu VAT; Spółka, działająca w tej sytuacji z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, nie może bowiem ponosić konsekwencji ew. zaniedbań po stronie Leasingobiorcy, czy tym bardziej jego niefrasobliwości czy też niechęci do odbierania przesyłek awizowanych.

Ad 4

W Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz z niepotwierdzoną przez adresata (Klienta) Zwrotką) z Adnotacją 1, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku, nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Jakkolwiek do analizowanej sytuacji - tj. gdy faktura (po przekazaniu do Klienta) okazuje się być wystawiona błędnie (wykazane w niej wynagrodzenie nie jest Spółce należne od danego Klienta), powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego poprzez skorygowanie „do zera”, stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 in fine ustawy o VAT- wskazane wyżej przepisy art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT bezpośrednio się nie odnoszą, to jednak także w danych okolicznościach jw., za spełnioną należy po pierwsze uznać przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Jak była bowiem mowa, w sytuacji skierowania przez Spółkę korespondencji na podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta jego adres, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej Obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem i/lub pieczęcią Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji (wiedzy) wynika, iż Klient miał możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej do niego przez Spółkę na dany - tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych, jak też w ujęciu faktycznym – jego adres i w związku z tym (powinien znać) zna on treść tej faktury, a tym samym (powinien wiedzieć) wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

W rezultacie to, iż Leasingobiorca faktycznie nie odebrał przesyłki z fakturą korygującą oraz przyczyny, ze względu na które do tego doszło - leżące wyłącznie po stronie Leasingobiorcy i jego też wyłącznie obciążające, należy uznać za irrelewantne z punktu widzenia prawa Spółki do uwzględnienia skutków korekty w jej rozliczeniach z tytułu VAT; Spółka, działająca w tej sytuacji z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, nie może bowiem ponosić konsekwencji ew. zaniedbań po stronie Leasingobiorcy, czy tym bardziej jego niefrasobliwości czy też niechęci do odbierania przesyłek awizowanych.

Ad 5

W Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką niepotwierdzoną przez adresata (Klienta)) z Adnotacją 2, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przez niego podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku, nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Jakkolwiek do analizowanej sytuacji - tj. gdy faktura (po przekazaniu do Klienta) okazuje się być wystawiona błędnie (wykazane w niej wynagrodzenie nie jest Spółce należne od danego Klienta), powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego poprzez skorygowanie „do zera”, stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 in fine ustawy o VAT- wskazane wyżej przepisy art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT bezpośrednio się nie odnoszą, to jednak także w danych okolicznościach jw., za spełnioną należy po pierwsze uznać już przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Jak była bowiem mowa, w sytuacji skierowania przez Spółkę korespondencji na podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta jego adres, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym analizowanych regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej Obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem (pieczęcią) Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji (wiedzy) wynika, iż Klient powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej do niego przez Spółkę na dany, tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych - jego adres i w związku z tym powinien/zna on treść tej faktury, a tym samym powinien/wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

Ad 6

W Sytuacji 2, gdy dochodzi do zwrotu przez operatora pocztowego przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką niepotwierdzoną przez adresata (Klienta)) z Adnotacją 3, gdy jednocześnie (i) na Kliencie ciąży Obowiązek informacyjny (konsekwencje zaniedbania którego obciążają wyłącznie Klienta, zgodnie z zawartą ze Spółką umową leasingu) oraz (ii) z odnośnych rejestrów (tj. KRS, CEiDG) nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub (iii) inna korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przezeń podejmowana pod tymże adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku/nieotrzymania) lub (iv) zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką - Wnioskodawca jest (będzie) uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z takiej faktury korygującej.

Jakkolwiek do analizowanej sytuacji, tj. gdy faktura (po przekazaniu do Klienta) okazuje się być wystawiona błędnie (wykazane w niej wynagrodzenie nie jest Spółce należne od danego Klienta), powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego poprzez skorygowanie „do zera”, stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 in fine ustawy o VAT - wskazane wcześniej przepisy art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT bezpośrednio się nie odnoszą, to jednak także w danych okolicznościach jw., za spełnioną należy po pierwsze uznać przesłankę uwzględnienia korekty in minus wynikającą bezpośrednio z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Jak była bowiem mowa, w sytuacji skierowania przez Spółkę korespondencji na podany (ostatni podany w formie pisemnej) przez Klienta jego adres, adres ten uważany jest za aktualny, a korespondencja w każdym przypadku za doręczoną Klientowi. Jednocześnie, poprzez zaakceptowanie postanowień OWUL przy podpisywaniu umowy leasingu, Klient ma tego świadomość oraz bierze za powyższe pełną odpowiedzialność, w tym na gruncie prawa podatkowego (w tym analizowanych regulacji z zakresu VAT). W rezultacie, na znaczeniu traci tu okoliczność, czy Leasingobiorca faktycznie odebrał przesyłkę zawierającą fakturę korygującą, a jeżeli jej nie odebrał, jaki był tego powód. Kluczowa jest okoliczność skierowania przesyłki przez Spółkę na aktualny adres Klienta - przede wszystkim w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) i wynikającego z niej Obowiązku informacyjnego ciążącego na Leasingobiorcy, ale też w aspekcie faktycznym - oraz uznania przez Klienta przedmiotowej przesyłki za doręczoną w myśl ww. umowy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania.

Dodatkowo, w danych okolicznościach za spełnione należy również uznać przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Pomimo bowiem nieuzyskania przez Spółkę fizycznego potwierdzenia przez Klienta faktu otrzymania faktury korygującej (przesyłki obejmującej taką fakturę) - w postaci Zwrotki z podpisem i/lub pieczęcią Klienta oraz ew. datą otrzymania, dysponuje ona wyraźnym dowodem potwierdzającym próbę doręczenia przedmiotowej przesyłki do Klienta. Po drugie, z posiadanej przez Spółkę dokumentacji/wiedzy wynika, iż Klient mógł/miał możliwość zapoznania się z treścią (zawartością) przesyłki skierowanej doń przez Spółkę na dany - tj. aktualny w świetle postanowień umowy leasingu (OWUL) oraz danych wynikających z odnośnych rejestrów publicznych, jak też w ujęciu faktycznym - jego adres i w związku z tym powinien/zna on treść tej faktury, a tym samym (powinien wiedzieć) wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

W rezultacie to, iż Leasingobiorca faktycznie nie odebrał przesyłki z fakturą korygującą oraz przyczyny, ze względu na które do tego doszło - leżące wyłącznie po stronie Leasingobiorcy i jego też wyłącznie obciążające, należy uznać za irrelewantne z punktu widzenia prawa Spółki do uwzględnienia skutków korekty w jej rozliczeniach z tytułu VAT; Spółka, działająca w tej sytuacji z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, nie może bowiem ponosić konsekwencji ew. zaniedbań po stronie Leasingobiorcy, czy tym bardziej jego niefrasobliwości czy też niechęci do odbierania przesyłek awizowanych.

Ad 7

We wszystkich analizowanych sytuacjach (tj. w zakresie objętym pytaniami od 1 do 6) Spółka może (będzie mogła) uznać, iż do spełnienia warunków uprawniających ją do obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, w zakresie wynikającym z faktury korygującej doszło w dacie otrzymania Zwrotki (wraz z niepodjętą przez Klienta przesyłką zawierającą tą fakturę). Z tą chwilą Spółka uzyskuje bowiem jednoznaczny dowód potwierdzający podjęcie przez nią próby dostarczenia faktury korygującej do nabywcy (Leasingobiorcy). Jednocześnie niepowodzenie tej próby (tj. brak fizycznego odbioru przesyłki przez adresata) nie wynika z przyczyn leżących po stronie Spółki, lecz przeciwnie – z przyczyn leżących tylko i wyłącznie po stronie Klienta, za które bierze on odpowiedzialność.

Przy tym z posiadanych na ten moment przez Spółkę informacji - wynikających z rejestrów publicznych, przekazanych przez samego Klienta przy zawieraniu umowy leasingu w wykonaniu Obowiązku informacyjnego lub adnotacji uczynionej przez operatora na zwracanej przesyłce (wraz ze Zwrotką), wynika, iż Leasingobiorca mógł (miał możliwość) zapoznania się z zawartością przesyłki skierowanej do niego przez Spółkę na dany adres. Poza tym korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy jest przez niego podejmowana pod tym adresem (względnie nie sygnalizuje on jej braku. nieotrzymania) lub zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przez niego skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką – wskazują (mogą wskazywać), iż zna on treść faktury korygującej i/lub wie, że transakcja została ostatecznie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast w oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W myśl ust. 13 niniejszego artykułu, w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Natomiast, stosownie do ust. 15 pkt 4 niniejszego artykułu warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione powyższe przesłanki (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT).

Z kolei, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z powyższych przepisów wynika, że w szczególności w przypadkach określonych w art. 29 ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, zmniejszenie podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego jest możliwe, o ile:

 1. wystawiono fakturę korygującą in minus;
 2. otrzymano potwierdzenie odbioru tej faktury albo
 3. w przypadku nie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej - podjęto udokumentowana próbę jej doręczenia i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Uzasadnienie do pytań 1-6

W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, jak i kwoty podatku należnego w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, tj. zarówno w Sytuacji 1 jak i Sytuacji 2.

Spółka podkreśla, iż zarówno ustawa o VAT jak i inne przepisy obowiązującego prawa nie określają formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie odbioru korekty faktury przez nabywcę, jak również nie określają formy podjęcia udokumentowanej próby doręczenia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W konsekwencji, dozwolone są wszelkie formy pozwalające potwierdzić, że faktura korygująca in minus (jej treść) dotarła do nabywcy i miał on możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dowiedzenia się, że transakcja została zrealizowana zgodnie z tym co wynika z tej faktury.

Należy zauważyć, że w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT jest mowa o posiadaniu potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę, a nie - potwierdzenia przez nabywcę otrzymania korekty faktury. To dwa różne przypadki, z których pierwszy - przewidziany w ustawie o VAT - obejmuje szerszy zakres sytuacji. Mianowicie, przepis ten dopuszcza każdy sposób potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, także taki, który następuje bez jego faktycznego udziału rozumianego jako odbiór fizyczny faktury (lub odmowę takiego odbioru).

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych - przykładowo w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-1792/11-2/JL) „sprzedawca jest bezwzględnie zobowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług, jako adresat przedmiotowego dokumentu i może mieć ono dowolną formę. Żaden bowiem przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie. Potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę.

Z tej perspektywy za wystarczający należy uznać, w okolicznościach niniejszego Wniosku sam fakt potwierdzenia przez Leasingobiorcę, w momencie zawarcia umowy leasingu, iż uznaje (potwierdza) on doręczanie pism kierowanych do niego przez Spółkę na (ostatni) podany przez niego adres (niezależnie od tego, czy na moment doręczenia Leasingobiorca pod tym adresem jest faktycznie obecny (dostępny), a jeżeli tak - czy faktycznie odbierze (podejmie) przesyłkę).

Jednocześnie, tym bardziej na gruncie dorozumianego sposobu potwierdzenia otrzymania korekty faktury, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, gdy:

 1. na Leasingobiorcy ciąży obowiązek informacyjny o aktualnym adresie, na który mają być dostarczane przesyłki, w tym faktury korygujące;
 2. z rejestrów publicznych, tj. KRS, CEIDG nie wynika, aby adres, na który została wysłana przesyłka, był nieaktualny lub
 3. przyjmowana jest korespondencja kierowana przez Wnioskodawcę do Leasingobiorcy na adres, pod który skierowano fakturę korygującą (względnie brak informacji od Leasingobiorcy, że nie otrzymał danej korespondencji) lub
 4. zachowanie Leasingobiorcy potwierdza uwzględnienie przez niego skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką

- należy uznać za spełniony warunek uprawniający do obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Zagadnienie potwierdzenia odbioru faktury korygującej było również przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), W wyroku z 26 stycznia 2012 r., w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A., TSUE orzekł, że: „jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury”.

Z powyższego stanowiska TSUE wynika, że obniżenie podstawy opodatkowania VAT, jak i kwoty podatku należnego jest możliwe bez konieczności aktywnego zaangażowania odbiorcy faktury - Leasingobiorcy. Co więcej, nawet brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stanowi przeszkody w obniżeniu podstawy opodatkowania VAT, jak i kwoty podatku należnego, przy założeniu, że podjęto (udokumentowaną) próbę przekazania faktury korygującej Leasingobiorcy i ma on świadomość w jaki sposób przebiegała transakcja.

W przypadku Wnioskodawcy, gdy przesyła fakturę korygującą ze Zwrotką a następnie otrzymuje on zwrot tej przesyłki wraz ze Zwrotką zawierającą Adnotację 1, Adnotację 2 lub Adnotację 3 w Sytuacji 1 lub w Sytuacji 2 podejmuje on udokumentowane próby doręczenia faktury korygującej, a przy tym racjonalne w świetle posiadanej wiedzy, co do adresu klienta i jego zobowiązań względem Spółki w przypadku zmiany adresu (vide Obowiązek informacyjny). Ergo, Spółka działa tu z należytą starannością, o której mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Leasingobiorca mógł/powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią faktury korygującej.

Jednocześnie, z okoliczności związanych z wystawieniem faktury korygującej in minus, tj. m.in. (i) akceptacji przez Leasingobiorcę negatywnych konsekwencji związanych z brakiem poinformowania o zmianie adresu, pod który ma być kierowana korespondencja lub też (ii) odbioru pod danym adresem innej korespondencji - niż faktury korygującej in minus - kierowanej przez Wnioskodawcę lub (iii) uwzględnianie faktury korygującej w bieżących rozliczeniach z Wnioskodawcą wskazują, iż Leasingobiorca mógł się zapoznać się (zapoznał się) z fakturą korygującą. Wobec czego, niezależnie, czy ma miejsce Sytuacja 1, czy Sytuacja 2 spełnione są w tym zakresie warunki przewidziane w art. 29 ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT.

Dodatkowo, w kontekście zachowania (udokumentowania) przez Spółkę należytej staranności w kwestii doręczenia Leasingobiorcy faktury korygującej, można przykładowo kierować się art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przepis ten przyjmuje zasadę otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym i dopuszcza każdy rodzaj dowodu. Granice dowodzenia wyznacza jedynie „przyczynienie się” danego środka dowodowego do wyjaśnienia sprawy oraz brak sprzeczności z prawem.

Na potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego wystarczające jest zachowanie należytej staranności w umożliwieniu Leasingobiorcy zapoznania się z treścią faktury korygującej in minus. W ocenie Spółki, warunek dochowania należytej staranności jest przez nią spełniony, bowiem w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) zarówno w Sytuacji 1, jak i w Sytuacji 2 Leasingobiorca, w ramach wyznaczonych umową leasingu (OWUL) uzyskał możliwość zapoznania się z treścią faktury, czego dowodem jest nadanie przesyłki zawierającej fakturę korygującej, jak i zwrócona przesyłka ze Zwrotką zawierająca Adnotację 1, Adnotację 2 lub Adnotację 3.

Jednocześnie w sytuacji, gdy dodatkowo inne faktury są odbierane pod adresem, na który została nadana przesyłka (wraz ze Zwrotką) zawierająca fakturę korygującą lub fakt, iż w bazach KRS i CEIDG brak jest wzmianki o zmianie adresu przez Klienta, dodatkowo potwierdza uprawnienie Wnioskodawcy do korekty podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego. Analogiczne stanowisko jest również zasadne w przypadku, gdy Leasingobiorca, mimo braku odbioru przesyłki z fakturą korygującą (oraz Zwrotką) uwzględnia wartość wynikającą z faktury korygującej w kolejnych rozliczeniach dokonując, np. potrącenia z innymi należnościami. Tak więc Leasingobiorcy w Sytuacji 1 dokonują faktycznie (jak i prawnie) potrącenia wierzytelności wynikającej z takiej faktury korygującej z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z innych wystawionych na nich faktur. Względnie, a priori dokonują płatności należności wynikającej z faktury korygowanej (pierwotnej) w wysokości pomniejszonej o kwotę korekty (zwłaszcza, gdy korekta wynika nie tyle z udzielonego upustu (rabatu), co jest wynikiem omyłkowego wystawienia faktury pierwotnej w zawyżonej kwocie). Podobnie ma to miejsce w Sytuacji 2, kiedy to faktura pierwotna jest kwestionowana w całości, jako wystawiona niezasadnie na rzecz Klienta.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż przepisy ustawy o VAT w art. 29a ust. 15 pkt 4 nie narzucają środków dowodowych, jakie mają wskazywać, iż odbiorca faktury korygującej wie, że dana transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Dlatego też, zdaniem Spółki:

 • podjęta próba doręczenia Leasingobiorcy faktury korygującej in minus wraz ze Zwrotką, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz otrzymanie zwróconej przesyłki wraz z Adnotacją 1, Adnotacją 2 lub Adnotacją 3 w Sytuacji 1 lub Sytuacji 2, gdy w dostępnych bazach KRS i CEIDG brak jest informacji o zmianie adresu i jednocześnie Leasingobiorca akceptuje Ogólne Warunki Umów Leasingu, z których wynika obowiązek informacyjny o zmianie danych, w tym adresowych;
 • występuje płynna (bezproblemowa) wymiana przesyłanej korespondencji z Leasingobiorcą pod adresem, na który został wysłany list polecony z fakturą korygującą, tj. inne przesyłki niż zawierające faktury korygujące są odbierane przez Leasingobiorcę (nie sygnalizuje on ich nieotrzymania);
 • Leasingobiorca uwzględnia w bieżących rozliczeniach wartości wynikające z faktur korygujących przesyłanych za pośrednictwem poczty (ze Zwrotką)

- są wystarczającym dowodami potwierdzającymi, iż Wnioskodawca spełnił wymogi przewidziane w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, wobec czego może on obniżyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego. Wnioskodawca podjął bowiem racjonalną próbę doręczenia faktury korygującej, jest ona dostatecznie udokumentowana, posiada w tym zakresie stosowną przesyłkę ze Zwrotką opatrzoną Adnotacją 1, Adnotacją 2 lub Adnotacją 3 zarówno w Sytuacji 1 jak i Sytuacji 2. Ponadto z ww. okoliczności wynika, iż Leasingobiorca wie (powinien wiedzieć), że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wnioskodawca podkreśla, iż jego stanowisko w znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe zbliżonym stanie faktycznym. Tytułem przykładu można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) z 12 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP1/443-575/14-2/AS, w której DIS stwierdził, że: „Zatem w przypadku, gdy w wyjątkowych sytuacjach, tj. nabywca nie odbiera korespondencji papierowej, mimo doręczenia na adres wskazany w aktualnym KRS, Wnioskodawca mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej nie będzie posiadał potwierdzenia odbioru faktury korygującej, jednakże z posiadanej dokumentacji wynikać będzie, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania”.

Podobnie stwierdził DIS w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2015 r., sygn. IPTPP4/443-822/14-4/BM: „Jak wskazano wyżej, w wyjątkowych sytuacjach Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż skoro - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą podejmowane próby doręczenia faktury korygującej oraz posiada dokumenty z których wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania”.

Na marginesie, Spółka zaznacza, iż brak (niechęć) Klienta do odbioru faktury korygującej może wynikać z nieuwzględnienia przezeń faktury pierwotnej w rozliczeniach VAT. Niemniej Spółka nie posiada pewnych informacji, z których wynikałyby motywy Klienta co do braku odbioru przesyłki zawierającej fakturę korygującą (wraz ze Zwrotką). Nie można więc twierdzić, iż prawo Spółki do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego jest uzależnione wyłącznie od odbioru faktury korygującej przez Leasingobiorcę. Leasingobiorca może bowiem nie być w ogóle zainteresowany odbiorem faktury korygującej, która odnosi się do nieuwzględnionej przez niego faktury pierwotnej, co jest zgodne również z przepisami ustawy o VAT, tj. art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje, że w przypadku gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego określonego w fakturze, która następnie została skorygowana, a ma do tego prawo, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Tym samym, jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej, nie jest zobowiązany do ujmowania faktury korygującej odnoszącej się do faktury pierwotnej.

Uzasadnienie do pytania 7

Z regulacji art. 29a ust. 13 ustawy wynika, że zmniejszenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym uzyskano potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Natomiast art. 29a ust. 16 ustawy o VAT przewiduje, iż w sytuacji gdy nie otrzymano potwierdzenia odbioru faktury korygującej, obniżenie podstawy opodatkowania VAT i/lub kwoty podatku jest możliwe w okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT, tj. podjęta została udokumentowana próba doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W ocenie Wnioskodawcy we wszystkich analizowanych sytuacjach (tj. w zakresie objętym pytaniami od 1 do 6 Spółka może (będzie mogła) uznać, iż do spełnienia warunków uprawniających ją do obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, w zakresie wynikającym z faktury korygującej, doszło najpóźniej w dacie otrzymania Zwrotki (wraz z niepodjętą przez Klienta przesyłką zawierającą tą fakturę). Z tą chwilą Spółka uzyskuje bowiem jednoznaczny dowód potwierdzający podjęcie przez nią próby dostarczenia faktury korygującej do nabywcy (Leasingobiorcy).

W sytuacji Wnioskodawcy, tj. gdy:

 1. otrzymał zwrot przesyłki zawierającej fakturę korygującą in minus wraz ze Zwrotką zawierającą Adnotację 1, Adnotację 2 lub Adnotację 3 w Sytuacji 1 lub Sytuacji 2,
 2. Leasingobiorca zaakceptował OWUL, z których wynika, że to na Leasingobiorcy spoczywa Obowiązek informacyjny,
 3. dodatkowo w dostępnych bazach (KRS i CEIDG) brak jest informacji o zmianie adresu Leasingobiorcy,
 4. inne faktury przesyłane pod ten sam adres, na który wysłano przesyłkę zawierającą fakturę korygującą ze Zwrotką są regularnie odbierane przez Leasingobiorcę,
 5. w rozliczeniach z Wnioskodawcą Leasingobiorca uwzględnia (np. poprzez potrącenie) wartości wynikające z faktury korygującej in minus (która nie została faktycznie odebrana),

Spółka uważa, że są (będą) spełnione warunki, o których mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. W konsekwencji posiadane przez Spółkę dokumenty potwierdzają, że Leasingodawca wie (powinien wiedzieć), że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami przedstawionymi na fakturze korygującej i jest ona uprawniona do zmniejszenia podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymała Zwrotkę.

Ponadto, co się tyczy ww. pkt (v) Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku gdy, Leasingobiorca uwzględnia wartości faktury korygującej w kolejnych rozliczeniach z Wnioskodawcą, występuje tzw. potrącenie. Przez potrącenie w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego należy rozumieć sytuację, w której dwie osoby (podmioty) są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, a każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Potrącenie możliwe jest więc w przypadku, gdy stronom znana jest wartość przysługujących im względem siebie wierzytelności. Niemożliwa jest zatem sytuacja, w której Leasingobiorca dokonuje potrącenia kwoty wskazanej na fakturze korygującej, nie znając jej treści. W związku z powyższym uprawniony jest wniosek, iż jeśli Leasingobiorca w rozliczeniach z Wnioskodawcą uwzględnia (poprzez potrącenie) kwoty wynikające z faktury korygującej wystawionej przez Wnioskodawcę, to uzyskał możliwość, zapoznania się z treścią tych faktur, za które dokonuje potrącenia wie na jakich warunkach zrealizowana została transakcja.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie z Poczty Polskiej przesyłki zawierającej fakturę korygującą in minus wraz ze Zwrotką z Adnotacją 1, Adnotacją 2 lub Adnotacją 3 w Sytuacji 1 lub Sytuacji 2 stanowią podstawę do obniżenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania i/lub kwoty podatku należnego zgodnie z art. 29a ust. 13 w zw. z ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego oraz podstawy opodatkowania w dacie otrzymania Zwrotki z Adnotacją 1 lub Adnotacją 2 lub Adnotacją 3 w Sytuacji 1 lub Sytuacji 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do korekty podatku należnego jest prawidłowe, natomiast w zakresie terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty jest nieprawidłowe.

Ad 1-6

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Stosownie do art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jak wynika z art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ze wskazanych przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Wnioskodawca świadczący usługi m.in. w zakresie leasingu doświadcza sytuacji, w których wynagrodzenie wykazane na fakturze pierwotnej ulega ex post zmniejszeniu (obniżenie ceny, udzielenie upustu, rabatu lub omyłkowego wystawienia jej pierwotnie w zawyżonej kwocie – Sytuacja 1) lub okazuje się nienależne Spółce od tego Klienta (faktura omyłkowo wystawiona na Klienta). Spółka wystawia fakturę korygującą zmniejszającą w całości lub części kwotę wynagrodzenia wykazanego w fakturze pierwotnej (korygowanej) – Sytuacja 2. Inicjatorem wystawienia faktury korygującej może być Klient. Przesyłka Wnioskodawcy zostaje zwrócona z adnotacją „nie podjęto w terminie albo „adresat wyprowadził się” lub adresat odmówił przyjęcia przesyłki. Adres przesyłki zawierającej fakturę korygującą jest adresem aktualnym (brak wiedzy o jego zmianie oraz sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a inna korespondencja wysyłana w tym czasie jest podejmowana pod adresem wysłanej faktura korygująca (tj. Spółka nie ma wiedzy pochodzącej od Leasingobiorcy, iż taka korespondencja do niego nie dochodzi). Przy czym mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej w postaci podpisu i/lub pieczęci Leasingobiorcy na Zwrotce, zachowanie Leasingobiorcy z reguły potwierdza uwzględnienie przezeń skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką. W Sytuacji 1 Leasingobiorcy dokonują wówczas płatności kolejnych należności wynikających z faktur Wnioskodawcy za świadczone na ich rzecz usługi leasingu z uwzględnieniem (po pomniejszeniu) ich o kwoty wynikające z faktury korygującej (pomimo, iż przesyłka z tą fakturą została zwrócona przez pocztę do Spółki wraz z niepotwierdzoną Zwrotką); a więc Leasingobiorcy dokonują faktycznie (jak i prawnie) potrącenia wierzytelności wynikającej z takiej faktury korygującej z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z faktur innych na nich wystawionych. Względnie, a priori dokonują płatności należności wynikającej z faktury korygowanej (pierwotnej) w wysokości pomniejszonej o kwotę korekty (zwłaszcza, gdy korekta wynika nie tyle z udzielonego upustu (rabatu), co jest wynikiem omyłkowego wystawienia faktury pierwotnej w zawyżonej kwocie). Podobnie ma to miejsce w Sytuacji 2, kiedy to faktura pierwotna jest kwestionowana w całości, jako wystawiona niezasadnie na rzecz Klienta. Wówczas Leasingobiorcy nie płacą kwot wynikających z faktury pierwotnej (korygowanej), jako od początku nienależnych Spółce, zaś wystawienie faktury korygującej stanowi jedynie formalne potwierdzenie tego faktu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z faktury korygującej w opisanych we wniosku Sytuacji 1 i Sytuacji 2.

Kwestia obowiązku posiadania potwierdzenia przez nabywcę odbioru faktury korygującej była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. przeciwko Ministrowi Finansów orzekł, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

W powołanym wyżej wyroku Trybunał stanął na stanowisku, że o ile samo zawarcie przez przepis prawa krajowego obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury nie narusza reguł wspólnotowych podatku od wartości dodanej, to jednak w praktyce mogłoby do takiego naruszenia dochodzić, poprzez zawężanie w niektórych sytuacjach możliwości dowodzenia przez podatnika, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w przywołanym wyroku jest zatem warunkowe w tym znaczeniu, że Sąd ten uzależnił znaczenie uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury dla obniżenia podstawy opodatkowania od wystąpienia szczególnych okoliczności w postaci braku możliwości lub nadmiernych trudności w uzyskaniu przez podatnika tego potwierdzenia w rozsądnym terminie, dopuszczając w szczególnych przypadkach substytuty tego potwierdzenia.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Dopuszczalny więc może być każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, że kontrahent odebrał fakturę korygującą. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną.

Przy ocenie zgodności zapisów ustawy o VAT z prawem wspólnotowym ten wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwości do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma.

Nie oznacza to jednak, że podatnik może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej uzasadniając tę rezygnację tym, że konsumenci niechętnie potwierdzają ich odbiór oraz, że w takich przypadkach musi ponownie przesyłać prośby o potwierdzenie odbioru korekty.

Podkreślić należy, że ustawodawca w analizowanych przepisach nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ani powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani ww. orzeczenie TSUE nie wskazują, jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności. Ciężar odpowiedzialności w zakresie wykazania ww. okoliczności uzasadniających obniżenie podatku należnego spoczywa na podatniku. Posiadane przez podatnika dokumenty i dowody mają potwierdzić określony stan faktyczny. Weryfikacja jednak zgodności informacji zgromadzonej dokumentacji, w tym dokumentów wymienionych przez Wnioskodawcę, potwierdzających spełnienie warunków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiających obniżenie podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a zatem ocena dowodów przedłożonych w sprawie, będzie dokonywana w ramach postępowania podatkowego i kontrolnego.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że przepisy podatkowe nie narzucają środków dowodowych dla wykazania określonej okoliczności faktycznej. Należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca w przypadku braku uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie faktury korygującej przez klienta będzie dysponował dowodami dotyczącymi podjęcia próby doręczenia faktury korygującej oraz próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta, a także będzie w posiadaniu dokumentacji, z której będzie wynikało, że klient posiada wiedzę o tym, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w owej fakturze korygującej, spełniony zostanie wymóg określony art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy i Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

W rozpatrywanej sprawie zaznaczyć należy, że – jak wskazuje Wnioskodawca - mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej zachowanie Leasingobiorcy z reguły potwierdzają uwzględnienie skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką poprzez pomniejszenia płatności kolejnych należności za świadczone usługi leasingu, tj. potrącenia wierzytelności wynikającej z faktury korygującej z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z innych wystawionych faktur. Względnie, dokonują płatności należności wynikającej z faktury korygowanej w wysokości pomniejszonej o kwotę korekty (zwłaszcza, gdy korekta wynika nie tyle z udzielonego upustu (rabatu), co jest wynikiem omyłkowego wystawienia faktury pierwotnej w zawyżonej kwocie). Kiedy faktura pierwotna jest kwestionowana w całości, jako wystawiona niezasadnie na rzecz Klienta, Leasingobiorcy nie płacą kwot wynikających z faktury korygowanej, zaś wystawienie faktury korygującej stanowi jedynie formalne potwierdzenie tego faktu. Należy wskazać, że Wnioskodawca jest zazwyczaj w posiadaniu korespondencji elektronicznej z Leasingobiorcą, w ramach której została uzgodniona treść faktury korygującej. Dowodem uwzględnienia skutków korekty przez Leasingobiorcę są również (mogą być) rozrachunki z Klientem (wyciągi bankowe dokumentujące wpłaty lub inne dokumenty dotyczące otrzymania płatności przez Spółkę).

Zatem Wnioskodawca dysponując korespondencją elektroniczną, wyciągami bankowymi dokumentującymi wpłaty Leasingobiorców, innymi dokumentami dotyczącymi płatności jest (może być) w posiadaniu dokumentów potwierdzających zapoznanie się (posiadanie wiedzy) Leasingobiorcy z treścią faktury korygującej. Posiadane dokumenty wraz z udokumentowanymi próbami doręczenia faktur korygujących spełniają przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy. Potwierdza to prawo Wnioskodawcy do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1-6 należy uznać za prawidłowe.

Ad 7

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy również terminu dokonania obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego w zakresie wynikającym z faktury we wszystkich opisanych wariantach.

Zdaniem Wnioskodawcy jest On uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego oraz podstawy opodatkowania w dacie otrzymania zwrotu niepodjętej wysłanej faktury korygującej i zastosowania art. 29a ust. 13 w zw. z ust. 15 pkt 4 ustawy.

Organ nie może jednak podzielić stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7, że Wnioskodawca we wszystkich opisanych wariantach jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego oraz podstawy opodatkowania w dacie otrzymania niepodjętej korespondencji zawierającej fakturę korygującą in minus.

Stosownie do art. 29 a ust. 16 ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Jak wynika z przywołanego wcześniej przepisu art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4 (a zatem gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej), obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 ustawy.

Wskazać należy, że przepisy formułują zasadę posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w celu obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej. Wyjątek od ww. zasady wynika z art. 29a ust. 15 ustawy. Regułą jest również, aby wyjątki interpretować ściśle. W rozpatrywanej sprawie oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę.

Z przepisu art. 29a ust. 16 ustawy jednoznacznie wynika, że uprawnienie, o którym mowa w tym przepisie podatnik może zrealizować nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4. Przy czym, przepis ten nie wiąże uprawnienia podatnika do skorzystania z niego wyłącznie z faktem wysłania do kontrahenta faktury korygującej czy też wyłącznie otrzymania niepodjętej przez kontrahenta faktury korygującej in minus jako udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej. Przepis ten wskazuje na łączne spełnienie przesłanek wynikających z ust. 15 pkt 4 artykułu 29a ustawy. Tym samym wymaga, aby sprzedawca dysponował dokumentacją potwierdzającą wiedzę nabywcy o rzeczywistym zdarzeniu gospodarczym, tj. że zrealizowana transakcja prawidłowo została udokumentowana poprzez wystawienie faktury korygującej i że faktura korygująca dokumentuje faktycznie zrealizowaną transakcję. Tym samym nabywca musi posiadać wiedzę o rzeczywistym zdarzeniu gospodarczym, a obowiązkiem sprzedawcy zamierzającego wywodzić skutki prawne z danego zdarzenia gospodarczego, jest wiedzę nabywcy udokumentować.

W konsekwencji Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego wynikających z dokonanej korekty za okres rozliczeniowy, w którym uzyska on stosowną dokumentację tj. dowody dotyczące podjęcia próby doręczenia faktury korygującej oraz próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez klienta, a także będzie w posiadaniu dokumentacji, z której wynika ( będzie wynikało), że klient posiada wiedzę o tym, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w wystawionej fakturze korygującej.

Należy wskazać, że przepisy oraz orzeczenie TSUE nie wskazują jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały te okoliczności. Ciężar odpowiedzialności w zakresie wykazania ww. okoliczności uzasadniających obniżenie podatku należnego spoczywa na podatniku. Posiadane przez podatnika dokumenty i dowody mają potwierdzić określony stan faktyczny.

Należy wskazać, że przesłanka określona w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, odnośnie wiedzy usługobiorcy, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, może zostać spełniona zarówno przed wystawieniem faktury korygującej, jak i po jej wystawieniu.

Jednocześnie, w opinii tut. Organu, sam zwrot niepodjętej korespondencji zawierającej fakturę korygującą wysłanej pocztą tradycyjną nie jest okolicznością pozwalającą na przyjęcie, że Leasingobiorca przyjął do wiadomości treść faktury in minus. Poza tym Wnioskodawca w celu dowodowym obowiązany jest do udokumentowania, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Wskazać należy, że posiadanie niepodjętej korespondencji zawierającej fakturę korygującą wysłanej na adres sprawdzony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wyłącznie dowodem próby doręczenia faktury korygującej oraz dochowania należytej staranności sprzedawcy, a nie dowodem na zdobycie wiedzy przez Leasingobiorcę, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami wynikającymi z faktury korygującej.

Jednakże dowodem na potwierdzenie wiedzy Leasingobiorcy o rzeczywistych warunkach transakcji wynikających z treści faktury korygującej może być wskazane przez Wnioskodawcę uwzględnienie skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką, wymiana korespondencji mailowej odnośnie ustalenia treści faktury korygującej (treść maila). Wnioskodawca wskazał, że ma to miejsce w sytuacji, gdy faktura korygująca jest wystawiana na skutek obniżenia ceny, udzielenia upustu/rabatu, omyłkowego wystawienia jej pierwotnie w zawyżonej kwocie oraz gdy okazuje się, że wynagrodzenie jest nienależne Spółce od tego Klienta (faktura została omyłkowo wystawiona na danego Klienta, ponieważ powinna zostać wystawiona na innego Klienta).

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w sytuacji kiedy wynagrodzenie wykazane na fakturze pierwotnej przekazanej do Klienta ulega ex post zmniejszeniu, w szczególności na skutek obniżenia ceny, udzielenia upustu, rabatu lub omyłkowego wystawienia jej pierwotnie w zawyżonej kwocie (Sytuacja 1) Leasingobiorcy dokonują potrącenia wierzytelności wynikającej z faktury korygującej z innymi wierzytelnościami Spółki lub dokonują płatności należności wynikającej z faktury korygowanej w wysokości pomniejszonej o kwotę korekty. W sytuacji kiedy wynagrodzenie okazuje się nienależne Spółce od tego Klienta, w szczególności kiedy faktura została omyłkowo wystawiona na danego Klienta (Sytuacja 2), kiedy to faktura pierwotna jest korygowana (kwestionowana w całości jako wystawiona niezasadnie), wówczas Leasingobiorcy nie płacą kwot wynikających z faktury pierwotnej, co potwierdzają rozrachunki z Klientem lub inne dokumenty dotyczące otrzymania płatności przez Spółkę. Wnioskodawca wskazuje, że jest również w posiadaniu korespondencji elektronicznej z Leasingobiorcą, w ramach której została uzgodniona treść faktury korygującej.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie za potwierdzenie przyjęcia wiedzy przez nabywcę o treści wystawionej przez Wnioskodawcę faktury korygującej może być uznana data wymiany korespondencji mailowej lub telefonicznej odnośnie ustalenia treści faktury korygującej oraz uwzględnienie skutków korekty w rozliczeniach ze Spółką (potrącenie wierzytelności). Okoliczności te w powiązaniu z dowodem próby dostarczenia faktury korygującej nabywcy decydują o prawie do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku przez Wnioskodawcę. Wyłącznie łączne wystąpienie tych okoliczności skutkuje zastosowaniem art. 29a ust. 16 ustawy.

Zatem otrzymanie zwrotu niepodjętej korespondencji zawierającej fakturę korygującą in minus skutkuje prawem do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku wyłącznie w sytuacji, kiedy Leasingobiorca wcześniej posiadł wiedzę o treści faktury korygującej na skutek wskazanych przez Wnioskodawcę uzgodnień, wymiany korespondencji, potrącenia należności. Wyłącznie w takich okolicznościach Wnioskodawca posiada prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w dacie otrzymania zwrotu niepodjętej korespondencji zawierającej fakturę korygującą in minus.

Natomiast Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku w dacie otrzymania niepodjętej korespondencji z fakturą korygującą in minus w sytuacji kiedy dowód na posiadanie wiedzy przez Leasingobiorcę wystąpi po zwrocie korespondencji, kiedy np. później nastąpi potrącenie należności bez dowodu wcześniejszych uzgodnień warunków transakcji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7 należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja dotyczy również zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.