0112-KDIL1-3.4012.500.2017.1.JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rozwiązanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2017 r. (data wpływu 24 października 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu 24 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rozwiązanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rozwiązanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu 24 listopada 2017 r.) o sprostowanie kto jest Wnioskodawcą oraz wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w styczniu bieżącego roku złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Dnia 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów i wybrał do dofinansowania projekt Wnioskodawcy. W dniu 11 września 2017 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Zgodnie z umową okres realizacji projektu trwać będzie od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W projekcie przewiduje się przebudowę dwóch nieużytkowanych budynków po byłej komendzie powiatowej policji wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek A przeznaczony będzie na dom pobytu dziennego, natomiast budynek B przeznaczony zostanie na budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Działalność domu dziennego polegać będzie na świadczeniu usług dla ok. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które potrzebować będą pomocy w czynnościach dnia codziennego. Ponadto organizowane tam będą zajęcia w zakresie: kinezyterapii, aktywności edukacyjnej, psychologicznej, kulturalnej i terapii zajęciowej. Natomiast drugi budynek z mieszkaniami wspomaganymi posiadać będzie 16 mieszkań oraz pomieszczenia opieki medycznej, socjalnej i spotkań.

Celem ogólnym projektu jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez stworzenie warunków technicznych i infrastrukturalnych umożliwiających pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem oraz poprawę jakości świadczonej pomocy społecznej w mieście. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty: obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 2, obiekt, w którym realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej szt. 1, nowo utworzone mieszkania w istniejących budynkach szt. 16 oraz rezultaty: liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 516 osób. Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 6.967.713,24 zł brutto, a przyznane dofinansowanie 3.345.492,53 zł. Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Na etapie funkcjonowania projektu powstałe produkty finansowane będą w ramach wydatków bieżących utrzymania infrastruktury. Ponieważ projekt nie generuje wystarczających przychodów konieczne będzie zapewnienie środków przez Beneficjenta na pokrycie znacznej części kosztów operacyjnych z środków budżetowych. W projekcie przewiduje się występowanie przychodów zwolnionych z podatku VAT: przychody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkania wspomagane, odpłatność za wyżywienie.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Operatorem projektu i odpowiedzialnym za zarządzanie powstałą infrastrukturą będzie bezpośrednio Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka organizacyjna Wnioskodawcy nieposiadająca odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT (zatem wszelkie czynności przez nią dokonywane będą rozliczane przez Wnioskodawcę, który ją utworzył).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca dokonał obowiązkowej centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT. OPS wykonuje zadania Wnioskodawcy z zakresu pomocy społecznej określone m.in. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 – dalej: UPS), w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 – dalej: UPPR) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 – dalej: UWR).

Podstawą przyznania usługi będzie wydana decyzja, w której m.in. określona będzie odpłatność.

Usługi opiekuńcze, usługi zapewnienia pobytu w domu pomocy społecznej jako usługi pomocy społecznej świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem OPS w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim będą realizowane nie są objęte regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, będą korzystały jako usługi pomocy społecznej ze zwolnienia od podatku VAT. Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej, chyba, że na żądanie nabywcy.

W związku z tym, że planowane przychody są zwolnione z podatku VAT w dokumentacji aplikacyjnej przyjęto, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, który w tym przypadku zaliczony został do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn.: „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn.: „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Złożył on do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. W dniu 11 września 2017 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie ww. inwestycji. W ramach jej realizacji przewiduje się przebudowę dwóch nieużytkowanych budynków po byłej komendzie powiatowej policji wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek A przeznaczony będzie na dom pobytu dziennego, natomiast budynek B przeznaczony zostanie na budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Działalność domu dziennego polegać będzie na świadczeniu usług dla ok. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które potrzebować będą pomocy w czynnościach dnia codziennego. Ponadto organizowane tam będą zajęcia w zakresie: kinezyterapii, aktywności edukacyjnej, psychologicznej, kulturalnej i terapii zajęciowej. Natomiast drugi budynek z mieszkaniami wspomaganymi posiadać będzie 16 mieszkań oraz pomieszczenia opieki medycznej, socjalnej i spotkań.

Celem ogólnym inwestycji jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez stworzenie warunków technicznych i infrastrukturalnych umożliwiających pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem oraz poprawę jakości świadczonej pomocy społecznej w mieście. W wyniku realizacji inwestycji powstaną produkty: obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 2, obiekt, w którym realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej szt. 1, nowo utworzone mieszkania w istniejących budynkach szt. 16 oraz rezultaty: liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 516 osób. Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

Operatorem projektu i odpowiedzialnym za zarządzanie powstałą infrastrukturą będzie bezpośrednio jednostka organizacyjna Wnioskodawcy nieposiadająca odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca dokonał obowiązkowej centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT. OPS wykonuje zadania Wnioskodawcy z zakresu pomocy społecznej.

W inwestycji przewiduje się występowanie przychodów zwolnionych z podatku VAT: przychody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkania wspomagane, odpłatność za wyżywienie. Usługi opiekuńcze, usługi zapewnienia pobytu w domu pomocy społecznej jako usługi pomocy społecznej świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem OPS w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim będą realizowane nie są objęte regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, będą korzystały, jako usługi pomocy społecznej ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy – usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W przedmiotowej sprawie przebudowane budynki po byłej komendzie powiatowej policji będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem stwierdzić należy, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji inwestycji nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych w związku z realizacją inwestycji.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn.: „Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”. Powyższe wynika z tego, że w zakresie realizacji projektu nie jest spełniona podstawowa przesłanka, wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkująca prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejszą interpretację wydano w oparciu o wskazanie, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające ze stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.