0112-KDIL1-3.4012.137.2018.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W ramach wykonywanych zadań Gmina nabywa towary i usługi.

Wnioskodawca chce dokonywać zakupu towarów przeznaczonych w szczególności do zagospodarowania przestrzeni publicznej, tj. m.in. słupków, ławek, pojemników na śmieci itd. (dalej: „Towary”).

Towary będą nabywane od podmiotu zagranicznego mającego siedzibę w Szwecji (dalej: Spółka Szwedzka).

Zgodnie z posiadanymi przez Gminę informacjami Spółka Szwedzka jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT oraz sprzedaje na terytorium Polski Towary.

Spółka Szwedzka sprzedając Towary na terytorium Polski (w tym na rzecz Wnioskodawcy) opodatkowuje dostawę stosowną stawką VAT oraz dokumentuje ją fakturą z wykazanym podatkiem należnym. Na fakturach wskazany jest polski numer NIP Spółki Szwedzkiej. W związku z zakupem Towarów Wnioskodawca otrzymuje faktury zawierające wszystkie ww. elementy.

Wnioskodawca w związku z dokonywaniem zakupów Towarów otrzymał oświadczenie Spółki Szwedzkiej.

W oświadczeniu Spółka Szwedzka wskazała, że jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT (do oświadczenia załączono urzędowe potwierdzenie zarejestrowania Spółki Szwedzkiej jako podatnika VAT, podatnika VAT UE oraz urzędowe potwierdzenie nadania jej NIP).

Oświadczenie oraz załączniki w postaci urzędowego potwierdzenie zarejestrowania Spółki Szwedzkiej jako podatnika VAT, podatnika VAT UE oraz urzędowe potwierdzenie nadania jej NIP w dalszej części określane są łącznie jako: „Dokumenty”.

W oświadczeniu Spółka Szwedzka wskazała ponadto, że Towary stanowiące przedmiot zakupów Gminy, opodatkowuje w ramach przemieszczenia z terytorium Szwecji do Polski jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Czynności te Spółka Szwedzka wykazuje w swoich deklaracjach VAT składanych do właściwego urzędu skarbowego.

Wnioskodawca, nabyte od Spółki Szwedzkiej Towary wykorzystuje przede wszystkim w ramach wykonywania zadań publicznych (niepodlegających opodatkowaniu VAT). W związku z powyższym, nabywając Towary Wnioskodawcy nie przysługuje zasadniczo prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem.

Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce magazynu konsygnacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę Towarów, Wnioskodawca obowiązany jest do wypełnienia jakichkolwiek obowiązków na gruncie uptu i aktów wykonawczych, w szczególności czy Wnioskodawca będzie obowiązany do rozliczenia podatku należnego tytułem nabywanych Towarów, sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji (w tym informacji podatkowych lub deklaracji podatkowych) i ich przedłożenia organom podatkowym?
 2. Czy w celu odpowiedzi na pytanie nr 1 wystarczające jest posiadanie przez Gminę informacji (wiedzy) i potwierdzeń wynikających ze wskazanych w opisie zdarzenia Dokumentów?
 3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 – jakie inne informacje i dokumenty powinna posiadać Gmina, aby móc w sposób prawidłowy zakwalifikować nabycie Towarów na gruncie uptu i przepisów wykonawczych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez niego Towarów, nie będzie (jest) on obowiązany do wypełnienia jakichkolwiek obowiązków na gruncie uptu i aktów wykonawczych, w szczególności Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku należnego tytułem nabywanych Towarów, sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji (w tym informacji podatkowych lub deklaracji podatkowych) i ich przedłożenia organom podatkowym.

Dla przyjęcia powyższego stanowiska wystarczające jest posiadanie przez Gminę informacji (wiedzy) i potwierdzeń wynikających ze wskazanych w opisie zdarzenia Dokumentów.

Uzasadnienie

Obowiązek rozliczenia podatku należnego wynika z obowiązku podatkowego powstałego wobec podatnika podatku od towarów i usług. Ustawodawca na gruncie regulacji uptu zdecydował, że obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług objęty może zostać każdy podmiot, który dokonuje w ramach własnej działalności gospodarczej czynności opodatkowanych (art. 15 ust. 1 i ust. 2 uptu).

Od przedstawionej powyżej zasady przewidziano szereg wyjątków. W ich ramach to nie podatnik dostarczający towary i świadczący usługi, a nabywca obowiązany jest do rozliczenia podatku należnego.

Z sytuacją taką do czynienia mamy m.in. w ramach mechanizmu opodatkowania dostaw towarów dokonywanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 uptu przez podmioty zagraniczne. Wówczas, w zależności od okoliczności stanu faktycznego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 uptu status podatnika (a więc i podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku należnego) ciążyć może na podmiocie nabywającym towary. Sytuacja taka nastąpi jeżeli łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki:

 • dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 uptu,
 • nabywcą towarów jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 • dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wskazano, że Wnioskodawca posiada status podatnika VAT czynnego oraz, że będzie nabywać Towary w ramach dostaw dokonywanych na terytorium kraju przez podmiot posiadający status krajowego podatnika VAT (zarejestrowanego zgodnie z art. 96 ust. 4 uptu).

Uwagi wymaga w tym zakresie, że stanowiące przedmiot złożonego wniosku nabycia Towarów, przed ich dostawą na rzecz Wnioskodawcy, Spółka Szwedzka przemieszcza z państwa pochodzenia (będącego państwem UE) na terytorium Polski. Dopiero na terytorium Polski Spółka Szwedzka dokonuje dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy. Transakcje te (zarówno nabycia jak i dostawy) Spółka Szwedzka rozlicza na gruncie podatku od towarów i usług na terytorium Polski.

W związku z powyższym, w świetle przedstawionych okoliczności uznać należy, że opisana przez Wnioskodawcę transakcja nabyć Towarów nie będzie rodzić po jego stronie jakichkolwiek obowiązków, w tym w szczególności obowiązku rozliczenia podatku należnego (o którym to obowiązku mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 uptu).

Spółka Szwedzka, zgodnie z art. 96 ust. 4 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce dla celów podatku VAT, a więc nie spełnia podmiotowo warunku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a uptu. Raz jeszcze podkreślić trzeba, że w art. 17 ust. 1 pkt 5 uptu ustawodawca zdecydował, że wszystkie wymienione w nim przesłanki uznania nabywcy za podatnika podatku od wartości dodanej spełnione zostać muszą łącznie. Oznacza to, że jakakolwiek niezgodność stanu faktycznego z hipotezą wyrażonej w przywołanym przepisie normy eliminuje możliwość jego zastosowania (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2015 r., sygn. III SA/Wa 130/15).

W konsekwencji Wnioskodawca w związku z nabyciem Towarów nie jest (nie będzie) obowiązany do wypełnienia jakichkolwiek obowiązków na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i aktów wykonawczych, w szczególności Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku należnego tytułem nabywanych Towarów, sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji (w tym informacji podatkowych lub deklaracji podatkowych) i ich przedłożenia organom podatkowym.

Jednocześnie zważyć należy, że w celu stwierdzenia powyższego wystarczające są informacje i wiedza posiadane przez Wnioskodawcę, w tym posiadane Dokumenty. Warto zaznaczyć, że z treści Dokumentów jednoznacznie wynika m.in. fakt zarejestrowania Spółki Szwedzkiej jako podatnika VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy  przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Nabywa on Towary od podmiotu zagranicznego mającego siedzibę w Szwecji. Wnioskodawca posiada informacje, że Spółka Szwedzka jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Sprzedając Towary na terytorium Polski (w tym na rzecz Wnioskodawcy) opodatkowuje ona dostawę stosowną stawką VAT oraz dokumentuje ją fakturą z wykazanym podatkiem należnym. Na fakturach wskazany jest polski numer NIP Spółki Szwedzkiej. W związku z zakupem Towarów Wnioskodawca otrzymuje faktury zawierające wszystkie ww. elementy.

Wnioskodawca w związku z dokonywaniem zakupów Towarów otrzymał oświadczenie Spółki Szwedzkiej, w którym wskazała, że jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT (do oświadczenia załączono urzędowe potwierdzenie zarejestrowania Spółki Szwedzkiej jako podatnika VAT, podatnika VAT UE oraz urzędowe potwierdzenie nadania jej NIP). W oświadczeniu Spółka Szwedzka wskazała ponadto, że Towary stanowiące przedmiot zakupów Wnioskodawcy, opodatkowuje w ramach przemieszczenia z terytorium Szwecji do Polski jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Czynności te Spółka Szwedzka wykazuje w swoich deklaracjach VAT składanych do właściwego urzędu skarbowego.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej i złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także czy wystarczające jest posiadanie przez Wnioskodawcę informacji (wiedzy) i potwierdzeń wynikających ze wskazanych w opisie sprawy Dokumentów.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Ww. przepisy przewidują tzw. instytucję odwrotnego obciążenia, polegającą na przerzuceniu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku opodatkowania transakcji. Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że dla uznania nabywcy za podatnika z tytułu rozliczenia danej transakcji, zagraniczny dostawca towarów nie może być zarejestrowany w Polsce dla celów VAT (przy dostawie towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej).

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca nabywa Towar od Spółki Szwedzkiej, która jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT. Wnioskodawca otrzymuje od Spółki Szwedzkiej fakturę z wykazanym podatkiem należnym, na której wskazany jest polski numer NIP Spółki Szwedzkiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący statusu podatkowego dostawcy. Spółka Szwedzka jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług, zatem to ona jest podmiotem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od tej transakcji. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego od nabywanych Towarów.

Informacje oraz dokumenty, które posiada Wnioskodawca o statusie Spółki Szwedzkiej są wystarczające do stwierdzenia, że Spółka Szwedzka jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia od niej Towarów.

Ponadto należy wskazać, że obowiązek rozliczenia podatku należnego przez Wnioskodawcę nie wynika również z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Spółka Szwedzka dokonała przemieszczenia towarów własnych z terytorium Szwecji do Polski jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem transakcja sprzedaży Towarów pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką Szwedzką stanowi dostawę krajową.

Reasumując, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę Towarów od Spółki Szwedzkiej nie jest/nie będzie on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia Towarów oraz nie jest/nie będzie on zobowiązany do sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji (w tym informacji lub deklaracji podatkowych) i ich przedłożenia organom podatkowym. Należy zgodzić się również z Wnioskodawcą, że dla potwierdzenia powyższego wystarczające jest/będzie posiadanie przez niego informacji (wiedzy) i potwierdzeń wynikających z Dokumentów wskazanych w opisie sprawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie nie udziela się odpowiedzi na pytanie nr 3 Wnioskodawcy, gdyż oczekiwał on odpowiedzi na nie wyłącznie w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.