0111-KDIB3-3.4012.47.2018.1.MAZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową siłowni plenerowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lutego 2018 r. (data wpływu – 21 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z 6 marca 2018 r. (data wpływu – 9 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową siłowni plenerowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową siłowni plenerowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 marca 2018 r. (data wpływu – 9 marca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – ... Klub Sportowy ... (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Klub”) jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ....

W styczniu 2018 r., za pośrednictwem ..., Klub złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja obiektu rekreacyjnego ... poprzez budowę siłowni plenerowej”.

Obiekt Klubu jest jednym z dwóch kompleksów rekreacyjnych na terenie gminy ..., będącym głównym miejscem wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy ..., ale również przyjezdnych. Z roku na rok obiekt się rozwija, jednak chcąc zwiększać ofertę rekreacji i wypoczynku, spełniać oczekiwania mieszkańców oraz przyjezdnych, konieczna jest jego modernizacja i doposażenie w siłownię plenerową.

Zadanie objęte przedmiotowym wnioskiem pozwoli na częściowe zwiększenie oferty rekreacji i wypoczynku na obiekcie Wnioskodawcy. Planowana operacja polega na budowie siłowni plenerowej tzw. fitness „pod chmurką” w ....

Projekt będzie obejmował kompleksowe wyposażenie siłowni w 10 sztuk urządzeń sprawnościowych montowanych dwustanowiskowo, na jednym pylonie, na nawierzchni brukowej, tablicę z regulaminem oraz elementy małej architektury (tj. ławka żeliwna z oparciem, kosz uliczny oraz stojak na rowery). Ponadto w ramach robót zostanie wykonana nawierzchnia o wymiarach 20,0 x 8,0 m pod urządzenia siłowni plenerowej, z kostki betonowej grubości 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z podbudową z kruszyw budowlanych o gr. 30 cm, zabezpieczoną obrzeżami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm, osadzonymi na betonie.

Obiekt Wnioskodawcy jest ogólnodostępny, bezpłatny, czynny cały rok, dlatego jest świetną propozycją aktywnego wypoczynku dla młodzieży, dorosłych, niepełnosprawnych, a także turystów. Powstała w ramach projektu infrastruktura rekreacyjna również będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla użytkowników. Wszystkie faktury i rachunki za realizację zadań związanych z budową siłowni plenerowej zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Intensywność wnioskowanej pomocy dla projektu wyniesie 50 % maksymalnej możliwej kwoty wnioskowanej. Maksymalna kwota wnioskowana w naborze wynosi 50 000,00 zł, gdzie Klub wnioskuje o kwotę 24 845,00 zł. Całkowita wartość zadania uwzględniająca koszt podatku od towarów i usług VAT, związana z realizacją projektu, wyniesie 27 606,29 zł, stanowiąc tym samym 90 % kosztów kwalifikowanych.

Klub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT (art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Z uwagi na to, że dotacja będzie przeznaczona w całości na realizację projektu, Wnioskodawca uznał podatek VAT jako koszt kwalifikowalny przedmiotowego projektu. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT zostało złożone przez Wnioskodawcę we wniosku o powierzenie grantu.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w przypadku ujęcia podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, Wnioskodawca jest zobligowany przedstawić indywidualną interpretację w zakresie prawa podatkowego, w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.

W uzupełnieniu wniosku z 6 marca 2018 r. Wnioskodawca stwierdził, że elementy planowanego wyposażenia siłowni plenerowej, wykonanej w ramach projektu pn. „Modernizacja obiektu rekreacyjnego ... poprzez budowę siłowni plenerowej”, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przytoczonym stanem faktycznym można stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Klub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT wynika, że za podatnika podatku od towarów i usług będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest klubem sportowym, który nie jest podatnikiem VAT czynnym. Obiekt Klubu jest ogólnodostępny i bezpłatny. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, ze środków PROW na lata 2014-2020, budowy siłowni plenerowej na terenie własnego obiektu. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna, nieodpłatna dla użytkowników i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową siłowni plenerowej.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w przypadku podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostaną spełnione. Jak wynika z treści wniosku, wydatki poniesione w ramach ww. projektu nie spowodują, że wybudowana siłownia plenerowa będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - nie będzie służyła działalności zarobkowej i nie będzie generowała przychodów. Ponadto Wnioskodawca, nie posiadając statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, nie spełnia warunku wynikającego z art. 88 ust. 4 ustawy, uprawniającego do obniżenia podatku należnego. W wyniku realizacji projektu Klub będzie realizowała nieodpłatną działalność statutową. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.