Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek należny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie uprawniony odliczyć podatek naliczony z tytułu transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek należny, niezależnie od faktu, że korekta deklaracji zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy oraz zobowiązania do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.
Fragment:
Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13). Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 13a). Stosownie do cytowanych powyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2018
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2018
26
sty

Istota:
Prawo do skorygowania złożonych deklaracji.
Fragment:
Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. ww. przepis brzmiał następująco „ Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wplacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, akt. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. ”.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych na realizację inwestycji pn. „Rozwiązanie problemów społecznych poprzez rewitalizację (...)”.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. I tak, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy). Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2017
23
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Realizacja zadań aktywizująco-integracyjnych, rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i wydanie publikacji promującej obszar w celu zwiększenia aktywności rekreacyjno-turystycznej i wypromowanie obszaru (...)”.
Fragment:
Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania firmy budowlanej za podwykonawcę, w związku z wykonaniem infrastruktury drogowej, a tym samym wystąpienia przesłanek zobowiązujących Wnioskodawcę do rozliczenia podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia.
Fragment:
(...) podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania firmy budowlanej za podwykonawcę, w związku z wykonaniem infrastruktury drogowej, a tym samym wystąpienia przesłanek zobowiązujących Wnioskodawcę do rozliczenia podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, m.in. poprzez: budowanie budynków mieszkalnych z usługami stanowiącymi samodzielne lokale mieszkalne i niemieszkalne; zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków i podmiotów niebędących członkami spółdzielni. Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Spółdzielnia realizuje zamierzenie budowlane w postaci 6-ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem wewnętrznym, oświetleniem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą: budową parkingu, drogi wewnętrznej dojazdowej, drogi publicznej.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie uznania zbycia Oddziału za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenia tej transakcji z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sukcesji praw i obowiązków Oddziału na rzecz Spółki, obowiązku rozliczenia podatku należnego oraz odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Jeśli natomiast do dnia podziału obowiązek ten nie będzie wykonany przez Spółkę Dzieloną (przez wystawienie faktur VAT sprzedaży i zadeklarowanie z tego tytułu podatku należnego w ramach deklaracji VAT-7) podmiotem zobowiązanym do jego wykonania nie będzie już Spółka Dzielona, lecz Spółka Przejmująca. Oznacza to, że od dnia podziału Spółki Dzielonej obowiązek wystawiania faktur VAT sprzedaży i rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu działalności Spółki Dzielonej (zaewidencjonowania podatku należnego z tego tytułu w rejestrach VAT oraz w deklaracji VAT-7) zostanie przejęty przez Spółkę Przejmującą. ” Ponadto należy wskazać, iż w przypadku wystawienia faktury korygującej odnoszącej się do faktury wystawionej przez Oddział zwiększającej podstawę opodatkowania oraz podatek należny, sposób rozliczenia takiej faktury korygującej zależy od przyczyn dokonywanej korekty. Jeżeli przyczyna korekty istniała w okresie, w którym wystawiono fakturę pierwotną (np. pomyłka w kwocie wynagrodzenia na fakturze), rozliczenie takiej faktury korygującej dokonywane jest w drodze korekty deklaracji VAT za okres, w którym rozliczono fakturę pierwotną. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadkach, w których rozliczenie faktury korygującej wymagałoby dokonania korekty deklaracji VAT Oddziału po dniu (lub w dniu) aportu, to Spółka obowiązana będzie do rozliczenia faktury korygującej w drodze korekty deklaracji VAT złożonej przez Oddział (nawet jeśli Oddział nie zostanie jeszcze formalnie zlikwidowany).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie terminu rozliczenia korekty (zwiększenia) podatku należnego
Fragment:
Faktury korygujące można podzielić na faktury korygujące powodujące zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz faktury korygujące, w wyniku wystawienia których wartość obrotu ulega podwyższeniu. Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania i korektę podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury korygującej. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania i dotycząca korekty podatku należnego w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona: w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze (np.: błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży) lub z powodu innych przyczyn, np.: podwyższenia ceny sprzedaży, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeśli faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży. W przypadku natomiast, gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiążę się z okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco w deklaracji podatkowej za okres zaistnienia okoliczności skutkujących zwiększeniem podstawy opodatkowania i podatku.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
12
wrz

Istota:
Rozliczenie importu towarów na terytorium Polski, momentu powstania obowiązku podatkowego, obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego, określenia, czy rozliczenie zamknięcia stanowi dokument celny, możliwości rozliczenia podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, konieczności rozliczania podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy do wszystkich dokonywanych importów towarów, określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć podatek należny zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, momentu prawa do odliczenia podatku naliczonego rozliczonego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, określenia warunków prawa do odliczenia podatku naliczonego rozliczonego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, dokumentu, na podstawie którego należy zapłacić podatek należny, dokumentu, na podstawie którego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, możliwości rozliczenia zobowiązania wynikającego z otrzymanej decyzji zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, momentu prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku określenia zobowiązania w otrzymanej decyzji, dokumenty, na podstawie którego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku określenia zobowiązania w otrzymanej decyzji, utraty możliwości rozliczania podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy w przypadku rozliczenia importu towarów w innym trybie.
Fragment:
Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, w której to będzie on korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 324 RW UKC w przypadku, gdy zobowiązanie w podatku należnym VAT z tytułu importu zostanie określone w drodze decyzji stosownego organu celnego, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego: w sytuacji rozliczenia podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy: w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana po dokonaniu przez Wnioskodawcę rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej i nie będzie ona zwiększała kwoty podatku należnego (czyli nie będzie zmieniała kwoty podatku należnego/naliczonego) – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do danego importu towarów powstanie obowiązek podatkowy, w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana przed dokonaniem przez Wnioskodawcę rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzyma decyzję pod warunkiem dokonania przez niego zapłaty podatku wynikającego z decyzji, w przypadku, gdy decyzja będzie zwiększała kwotę podatku należnego rozliczonego uprzednio w deklaracji podatkowej – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzyma decyzję pod warunkiem dokonania przez niego zapłaty podatku (...)
2017
26
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.