Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek należny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie importu towarów na terytorium Polski, momentu powstania obowiązku podatkowego, obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego, określenia, czy rozliczenie zamknięcia stanowi dokument celny, możliwości rozliczenia podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, konieczności rozliczania podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy do wszystkich dokonywanych importów towarów, określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć podatek należny zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, momentu prawa do odliczenia podatku naliczonego rozliczonego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, określenia warunków prawa do odliczenia podatku naliczonego rozliczonego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, dokumentu, na podstawie którego należy zapłacić podatek należny, dokumentu, na podstawie którego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, możliwości rozliczenia zobowiązania wynikającego z otrzymanej decyzji zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy, momentu prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku określenia zobowiązania w otrzymanej decyzji, dokumenty, na podstawie którego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku określenia zobowiązania w otrzymanej decyzji, utraty możliwości rozliczania podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy w przypadku rozliczenia importu towarów w innym trybie.
Fragment:
Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, w której to będzie on korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 324 RW UKC w przypadku, gdy zobowiązanie w podatku należnym VAT z tytułu importu zostanie określone w drodze decyzji stosownego organu celnego, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego: w sytuacji rozliczenia podatku należnego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy: w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana po dokonaniu przez Wnioskodawcę rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej i nie będzie ona zwiększała kwoty podatku należnego (czyli nie będzie zmieniała kwoty podatku należnego/naliczonego) – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do danego importu towarów powstanie obowiązek podatkowy, w przypadku, gdy decyzja zostanie wydana przed dokonaniem przez Wnioskodawcę rozliczenia podatku należnego w deklaracji podatkowej – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzyma decyzję pod warunkiem dokonania przez niego zapłaty podatku wynikającego z decyzji, w przypadku, gdy decyzja będzie zwiększała kwotę podatku należnego rozliczonego uprzednio w deklaracji podatkowej – w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzyma decyzję pod warunkiem dokonania przez niego zapłaty podatku (...)
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury wodno-ściekowej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2017
15
cze

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku (...)”.
Fragment:
W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 1 ustawy). Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy). W świetle art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy – do obrotu, (...)
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego.
Fragment:
W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 1 ustawy). Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy). W świetle art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy – do obrotu, (...)
2017
7
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych”.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej zamiennie ustawą lub u.p.t.u. – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy). Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług: wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem), wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.
2017
24
maj

Istota:
Obowiązek korekty podatku należnego w trybie art. 89a ust. 4 ustawy.
Fragment:
Jednakże z uwagi na przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku VAT, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca nie powiększył kwoty podatku należnego za grudzień 2016 r. o kwotę 11.492,33 zł. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Zainteresowany postąpił prawidłowo nie uwzględniając kwoty podatku należnego za grudzień 2016 r. z tytułu uregulowania należności przez Sp. z o.o. w upadłości. Wskazać należy, że jak wynika z powołanych przepisów w sytuacji, gdy podatnik otrzyma należność, której nieściągalność została wcześniej uprawdopodobniona i względem której została dokonana korekta podatku w ramach „ ulgi na złe długi ”, to ma on obowiązek odpowiednio zwiększyć podatek należny. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części. Korekta podatku należnego nie jest zatem ostateczna. Jeśli bowiem podatnik otrzyma należność, która wcześniej została odpisana, jako nieściągalna i względem, której została dokonana korekta podatku w ramach „ ulgi na złe długi ”, wówczas ma on obowiązek, na mocy powołanego przepisu, odpowiednio zwiększyć podatek należny. Obowiązek zwiększenia podatku należnego, w takim przypadku, wynika wprost z przepisu art. 89a ust. 4 ustawy.
2017
22
maj

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty podatku należnego.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza skorygować wadliwie naliczony podatek należny zmieniając stawki podatku VAT z 23% na 8%. Zainteresowany zamierza poinformować w sposób ogólnodostępny w obiekcie sportowym, w którym prowadzi działalność gospodarczą, że będzie dokonywać zwrotu części ceny, która została pobrana z powodu niewłaściwej (zawyżonej) stawki VAT klientom indywidualnym gdy zgłoszą się oni z paragonem dokumentującym zakupione usługi. Na moment obecny Wnioskodawca nie posiada informacji umożliwiającej identyfikację osób będących nabywcą tych usług. W sytuacji gdy Spółka wskutek złożonych korekt deklaracji VAT otrzyma zwrot nadpłaconego podatku należnego, a nie będzie miała możliwości dokonania zwrotu części ceny na rzecz klientów indywidualnych, Spółka zaliczy zwrot podatku VAT w części skorygowanej odpowiednio do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca dokona korekty nieprawidłowo zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość brutto i wartość podatku należnego) w odrębnej ewidencji ze wskazaniem przyczyny korekty wraz z odwołaniem się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Spółka dokona korekty podatku należnego niezależnie od posiadania oryginału paragonu fiskalnego.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji o długości 4440 m oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości (...).
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
lut

Istota:
1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieją podstawy do anulowania przez Wnioskodawcę wystawionej na rzecz zamawiającego faktury i stosowne skorygowanie podatku VAT.
2. Czy Wnioskodawca wobec faktu wykonania usługi ma podstawę w przypadku baku możliwości anulowania faktury do korekty podatku należnego w trybie art. 89 a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy). Z art. 89a ust. 5 ustawy wynika, że wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Powołane wyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy także, iż tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego. Zatem w przedmiotowej sprawie, o ile zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione we wskazanym powyżej art. 89a ustawy przysługiwać będzie prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu świadczenia usług nurkowych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.