Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek należny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wobec powyższego, skoro Wnioskodawca przy wykonywaniu zdarzeń C-D, nie występuje w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, to tym samym wykorzystywanie wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów i usług w pewnej części do tych zdarzeń C-D, nie powoduje obowiązku naliczenia podatku należnego. W konsekwencji wykorzystywanie (zużycie) wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów i usług w pewnej części do tych zdarzeń C-D, nie powoduje obowiązku naliczenia podatku należnego. Podsumowując, z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina nie jest zobowiązana do naliczania podatku należnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Tut. Organ informuje ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 4). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji oraz wyłączenia od opodatkowania czynności, które Gmina wykonuje w ramach reżimu publicznoprawnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1-3), został załatwiony w dniu 13 lipca 2016 r. interpretacją indywidualną nr ILPP2/4512-1-328/16 -2/EW.
2016
29
lip

Istota:
Czy w związku z transakcją zbycia Wnioskodawca powinien zwiększyć podstawę opodatkowania i podatek należny w związku ze zbyciem należności, zgodnie z treścią art. 89a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
Fragment:
W takim przypadku nie ma zastosowania zasada stosowana przy częściowym uregulowaniu należności, gdyż zbycie wierzytelności, nawet po cenie niższej od jej faktycznej wartości, nie uprawnia do częściowego zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z uwagi na fakt, że wierzyciel dokonując zbycia wierzytelności zrezygnował z praw związanych z jej egzekwowaniem. Tym samym, w przypadku sprzedaży wierzytelności, która uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), za kwotę niższą niż wartość wierzytelności wynikająca z tytułu niezapłaconej/niezapłaconych przez dłużnika faktury/faktur, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego, w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie zbyta, o kwotę wartości tej wierzytelności, wynikającą z tytułu niezapłaconej/niezapłaconych przez dłużnika faktury/faktur, tj. w wysokości dokonanej wcześniej przez Wnioskodawcę, w ramach tzw. „ ulgi na złe długi ”, korekty VAT. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem oznaczonym nr 2 w zdarzeniu przyszłym nr 2, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien zwiększyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny o kwotę odpowiednio 0,81 zł (podstawa opodatkowania) i 0,19 zł VAT, jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
15
cze

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu dotyczącego przebudowy drogi.
Fragment:
Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
12
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wobec powyższego, skoro Wnioskodawca przy wykonywaniu zdarzeń C-D, nie występuje w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, to tym samym w związku z tymi działaniami nie ma obowiązku naliczania podatku należnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji wykorzystywanie (zużycie) wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów i usług w pewnej części do tych zdarzeń C-D, nie powoduje obowiązku naliczenia podatku należnego. Podsumowując, z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina nie jest zobowiązana do naliczania podatku należnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Tut. Organ informuje ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 4). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji oraz wyłączenia od opodatkowania czynności, które Gmina wykonuje w ramach reżimu publicznoprawnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1-3), został załatwiony w dniu 6 maja 2016 r. interpretacją indywidualną nr ILPP5/4512-1-33/16-2/AK.
2016
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.
Fragment:
Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jest jednostką organizacyjną Województwa działającą jako jednostka budżetowa w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - realizując zadania własne samorządu województwa w zakresie wynikającym z postanowień ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.). Realizując zadania własne Wnioskodawca w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (RPO W) 2014-2020 złoży wniosek o dofinansowanie jako „ Lider projektu ” pn. „ (...) ”.
2016
8
mar

Istota:
Czy Spółka, wykazując dochód z działalności w zeznaniu rocznym za rok 2014, o którym mowa w art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016, w którym dokonała od całej kwoty dochodu odliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny podlegający wpłacie do budżetu państwa, może obliczyć wysokość zaliczek uproszczonych do wpłaty w roku 2016, o których mowa w art. 25 ust. 6?Czy do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych Spółka może przyjąć dochód wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2014, który następnie został w całości rozliczony ze stratą podatkową z lat ubiegłych?
Fragment:
Zgodnie z art. 25 ust. 6 updop, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza w 2016 r. wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 updop. Spółka wykazała dochód z działalności osiągnięty w 2014 r. w zeznaniu rocznym i od całej wysokości odliczyła stratę podatkową z lat ubiegłych, w wyniku czego nie wystąpił podatek należny. Dochód podatkowy Spółki wynikający z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016 o dwa lata, tj. rok 2013 także został w całości rozliczony ze stratami podatkowymi z lat ubiegłych, w wyniku czego również nie wystąpił podatek dochodowy. W związku z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych Spółka zamierza przyjąć do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych dochód podatkowy wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, który został następnie rozliczony w całości ze stratą podatkową z lat ubiegłych.
2016
14
lut

Istota:
Wobec braku szczegółowej regulacji przepis art. 25 ust. 9 updop może być odpowiednio stosowany dla określenia momentu utraty uprawnień do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. W konsekwencji stanowisko Spółki w tym zakresie, należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (np. zeznaniu za rok 2012, złożonym w roku 2013) w odniesieniu do zaliczek za miesiące roku 2015 następujące po dokonaniu korekty zeznania CIT-8 za rok 2013 w sytuacji wykazania za rok 2013 podatku należnego w wysokości 0 (zero). Takiej możliwości - tj. zmiany zeznania rocznego, na podstawie którego obliczana jest zaliczka uproszczona w danym roku podatkowym - nie przewidują bowiem przepisy art. 25 ust. 9 i 10 updop. Podsumowując, w ocenie Spółki, ewentualna korekta zeznania rocznego za rok zaprzeszły (np. 2013 rok) skutkująca obniżeniem podatku należnego za ten rok lub wykazaniem straty podatkowej, złożona w roku podatkowym, za który wpłacane są zaliczki według metody uproszczonej (np. 2015 rok), skutkować będzie obniżeniem wysokości wpłacanych zaliczek uproszczonych odpowiednio do obniżonej kwoty podatku należnego lub do zera, gdy podatek należny wyniesie 0 zł lub zostanie wykazana na skutek korekty deklaracji strata podatkowa, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożona zostanie korekta deklaracji, na podstawie której obliczane są zaliczki uproszczone w danym roku podatkowym.
2015
18
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia będzie się ubiegać o zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJETĘGO PROW NA LATA 2007-2013 ”. W ramach ww. działania Parafia realizuje w 2015 r. operację pt.: „ (...) remont dachu kościoła ”. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez remont na zabytkowym kościele i zabezpieczenie go przed zniszczeniem.
2015
9
paź

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy). Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2015
24
wrz

Istota:
Rozliczenie podatku należnego oraz podatku wynikającego z decyzji organu celnego na podstawie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT.
Fragment:
Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Spółka powzięła wątpliwości, czy w związku z zastosowaniem art. 33a ust. 12 ustawy, może ona w miesiącu w którym wykaże podatek należny z tytułu importu towarów uznać ten podatek za podatek naliczony i dokonać jego odliczenia. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – kwota podatku należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a. Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy – art. 86 ust. 10 ustawy.
2015
9
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.