Podatek należny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek należny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Uznanie przyznawanych bonusów pieniężnych za rabat, ich dokumentowanie oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wypłaty bonusów.

Fragment:

W orzeczeniu C-317/94 TSUE wskazał na brak zgodności z unijną dyrektywą VAT przypadków gdy podstawa opodatkowania zastosowana do skalkulowania podatku należnego u producenta (podatnika) przewyższałaby kwotę zapłaconą przez ostatecznego konsumenta. W takim przypadku organy podatkowe otrzymałyby bowiem od producenta podatek należny w wysokości wyższej niż zapłacona faktycznie producentowi przez odbiorcę końcowego. W powyższym wyroku TSUE uznał za dopuszczalne zmniejszenie przez podatnika podstawy opodatkowania w sytuacji udzielenia rabatów potransakcyjnych podmiotowi, który nie dokonał nigdy bezpośredniego nabycia od tego podatnika. Stanowisko to zostało potwierdzone przez TSUE także w wyroku o sygnaturze C-427/98, uznając za zgodne z przepisami wspólnotowymi zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku udzielania pośredniego rabatu. Stanowisko organów podatkowych Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, wypłata przez podmiot stojący na początku łańcucha dostaw bonusu pieniężnego na rzecz końcowego odbiorcy (nie bezpośredniego kontrahenta podatnika) stanowi w istocie rabat pośredni, którego wypłata powinna skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Spółka wskazuje przykładowo na interpretację indywidualną posiadaną przez Spółkę Dzieloną z dnia 9 marca 2016 r. sygn.

2018
3
paź

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek

Fragment:

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zauważyć należy, że system odliczenia ma na celu uwolnienie podatnika od ciężaru podatku od towarów i usług, zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać trzeba, że drugi warunek, wymieniony w art. 86 ustawy, dający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, to posiadanie statusu podatnika, zdefiniowanego w art. 15 ustawy. Przedstawiony opis stanu faktycznego, obejmujący rewitalizację obszaru funkcjonalnego doliny rzek ... i ... – Miasto ..., wskazujący zakres planowanych prac i zamierzonych do wykonania obiektów, jednoznacznie świadczy, że w rzeczywistości Gmina będzie realizowała zadania własne, wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

2018
26
sie

Istota:

W zakresie braku obowiązku ujęcia faktur korygujących względem należności skorygowanych już na podstawie procedury z art. 89a ust. 1 oraz zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w świetle art. 89a ust. 4 ustawy na skutek cesji wierzytelności.

Fragment:

Oznacza to, że w opisywanym powyżej przykładzie gdzie podatnik: wystawił fakturę pierwotną na kwotę brutto 123.000 zł (wartość netto 100.000 zł, podatek należny VAT - 23.000 zł); następnie korzystając z ulgi na złe długi obniżył podstawę opodatkowania o kwotę 1000.000 zł oraz podatek należny VAT o kwotę 23.000 zł; następnie wystawił fakturę korygującą zmniejszającą kwotę netto o 40.000 zł i podatek należny VAT o 9.200 zł, w efekcie czego wartość wierzytelności po korekcie wynosi 73.800 zł brutto (wartość netto 60.000 zł, podatek należny VAT od skorygowanej wartości netto - 13.800 zł); a następnie dokonał cesji wierzytelności w kwocie 73.800 zł brutto (wartość netto 60.000 zł, podatek należny VAT - 13.800 zł) - wartość wierzytelności po korekcie - podatnik powinien zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę 60.000 zł, a podatek należny VAT o kwotę 13.800 zł w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano cesji. Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy uznać że w analizowanym stanie faktycznym, dokonanie przez Spółkę w dniu 19 maja 2016 r. cesji wierzytelności wynikających z Faktury Korygującej_l i Faktury Korygującej_2, powinno być traktowane jako „ zbycie wierzytelności ” w rozumieniu przepisu art. 89a ust. 4 Ustawy VAT. W związku z tym, Spółka powinna w rozliczeniu za maj 2016 roku, tj. w deklaracji za okres, w którym dokonano cesji wierzytelności zwiększyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny VAT o kwoty wynikające z Faktury Korygującej_l i Faktury Korygującej_2, tj. kwoty stanowiące wartość wierzytelności przysługującej Spółce wobec Najemcy na dzień dokonania cesji.

2018
8
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska (...)”

Fragment:

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
15
cze

Istota:

Termin korekty podatku należnego in minus.

Fragment:

W niniejszej sprawie, w fakturze wystawionej z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy Spółka nie wykazuje (stosownie do art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy) podatku należnego, gdyż – jak wskazano we wniosku – transakcje te objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, a podmiotem zobowiązanym do wykazania i rozliczenia podatku należnego jest usługobiorca. Dlatego też w sytuacji wskazanej przez Spółkę - korektę należy ująć w deklaracji za okres, w którym rozliczono fakturę pierwotną, tj. w okresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenie faktury korygującej nie jest uwarunkowane uzyskaniem potwierdzenia jej otrzymania przez usługobiorcę. Mając powyższe na względzie stanowisk Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
10
maj

Istota:

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP”.

Fragment:

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2018
1
maj

Istota:

Obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej.

Fragment:

Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego od nabywanych Towarów. Informacje oraz dokumenty, które posiada Wnioskodawca o statusie Spółki Szwedzkiej są wystarczające do stwierdzenia, że Spółka Szwedzka jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia od niej Towarów. Ponadto należy wskazać, że obowiązek rozliczenia podatku należnego przez Wnioskodawcę nie wynika również z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Spółka Szwedzka dokonała przemieszczenia towarów własnych z terytorium Szwecji do Polski jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem transakcja sprzedaży Towarów pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką Szwedzką stanowi dostawę krajową. Reasumując, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę Towarów od Spółki Szwedzkiej nie jest/nie będzie on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia Towarów oraz nie jest/nie będzie on zobowiązany do sporządzenia jakiejkolwiek dokumentacji (w tym informacji lub deklaracji podatkowych) i ich przedłożenia organom podatkowym.

2018
27
kwi

Istota:

Prawa do korekty podatku należnego oraz terminu spełnienia warunków uprawniających do korekty.

Fragment:

Wskazać należy, że przepisy formułują zasadę posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w celu obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej. Wyjątek od ww. zasady wynika z art. 29a ust. 15 ustawy. Regułą jest również, aby wyjątki interpretować ściśle. W rozpatrywanej sprawie oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Z przepisu art. 29a ust. 16 ustawy jednoznacznie wynika, że uprawnienie, o którym mowa w tym przepisie podatnik może zrealizować nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4. Przy czym, przepis ten nie wiąże uprawnienia podatnika do skorzystania z niego wyłącznie z faktem wysłania do kontrahenta faktury korygującej czy też wyłącznie otrzymania niepodjętej przez kontrahenta faktury korygującej in minus jako udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Spółka będąca małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową zobowiązana będzie po likwidacji swojej działalności do zapłaty podatku należnego od wierzytelności otrzymanych zgodnie z zawartym układem?

Fragment:

(...) podatku należnego od wpłaconej po likwidacji zaległej wierzytelności. Nie będzie też miała możliwości zarejestrowania się ponownie do VAT, gdyż nie będzie już istniała. W związku z powyższym, zapłata przez dłużnika zaległości po dacie likwidacji Spółki i jej wykreśleniu z ewidencji podatników podatku od towarów i usług nie rodzi obowiązku w VAT, ani u Spółki ani u jej byłych Wspólników. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. W sytuacji przedstawionej przez Spółkę należność może zostać uregulowana już po likwidacji Spółki i wykreśleniu z ewidencji podatników VAT. Nie będzie zatem istniał podmiot, który mógłby uwzględnić podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana. Wnioskodawca nadmienia, że nie skorzystał z ulgi na złe długi zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka planuje likwidację działalności w pierwszym kwartale 2017roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi za złe długi oraz dokonać korekty podatku należnego.

Fragment:

Możliwość skorygowania przez podatnika-sprzedawcę podatku należnego wiąże się z obowiązkami w zakresie korekty podatku naliczonego przez podatnika-nabywcę. Zastosowanie trybu korekty podatku powoduje de facto, że konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek należny, przez co przestaje też faktycznie istnieć podatek naliczony, który można by odliczyć. Korekty podatku należnego, na podstawie przepisu art. 89a ust. 1 ustawy, można dokonać bowiem tylko jeśli wierzytelność, z której wynika korygowany podatek należny, nie została uregulowana w określonym przez strony terminie. Ogólnym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi (wynikającym z samego jej charakteru) jest to, aby wierzytelności przysługiwały wierzycielowi, który dokonał wcześniej sprzedaży towarów lub usług, z których wierzytelności te wynikły. Zatem, istota korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych sprowadza się do uprawnienia podatnika-sprzedawcy do obniżenia kwoty podatku należnego i podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży o kwotę niedokonanych płatności przez nabywcę. Analiza przedstawionych przepisów prawa wskazuje, że prawo do korekty podatku należnego przysługuje podatnikowi w stosunku do istniejącej wierzytelności wynikającej z obrotu gospodarczego wykazanego w deklaracji podatkowej z tytułu dokonanej sprzedaży na rzecz nabywcy, który nie dokonał zapłaty za otrzymany towar lub usługę.