ITPB2/415-746/14/BK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
ITPB2/415-746/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. preferencyjne opodatkowanie dochodów
  3. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od listopada 2012 r. posiada zawieszoną działalność gospodarczą, w której wybraną formą opodatkowania dochodów była metoda liniowa. W 2013 r. dochody Wnioskodawcy pochodziły z umowy o pracę oraz z działalności wykonywanej osobiście. Od marca 2013 r. Wnioskodawca jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko i w związku z tym chciał rozliczać się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jako zeznanie roczne Wnioskodawca złożył formularz PIT-37 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz PIT-36L dotyczący zawieszonej działalności, w którym przychody i koszty równe były 0 zł, gdyż nie było żadnych zdarzeń gospodarczych.

Urząd Skarbowy zakwestionował to rozliczenie podnosząc, że Wnioskodawca nie może korzystać z ulg przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli ma zawieszoną działalność opodatkowaną podatkiem liniowym.

Wnioskodawca podkreśla, że ze złożonego rozliczenia rocznego jasno wynika, iż całość dochodów uzyskanych w 2013 r. pochodziła ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. Zawieszona przez Niego działalność gospodarcza nie wygenerowała w 2013 r. żadnych przychodów ani kosztów, w związku z tym złożony przez Wnioskodawcę PIT-36L nic nie zmienił w Jego rozliczeniach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zeznaniu za 2013 r. Wnioskodawca mógł skorzystać z ulgi przewidzianej dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeśli całość dochodów pochodziła ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście a zawieszona działalność opodatkowana podatkiem liniowym nie wygenerowała żadnego dochodu...

W ocenie Wnioskodawcy miał prawo skorzystać z ulgi przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dziecko. Z treści przepisu art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jego dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Przepis art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi mieć zatem zastosowanie, aby mówić o wyłączeniu z możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Z kolei, zgodnie z art. 30c ustawy podatek dochodowym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Oznacza to, że warunkiem zastosowania przepisu art. 30c jest wystąpienie u podatnika dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje dochód w sposób następujący – dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, aby w ogóle mówić o wystąpieniu dochodu muszą zatem wystąpić przychody lub/i koszty. W sytuacji, gdy nie występują ani przychody ani koszty nie można mówić o dochodzie. Z kolei brak dochodu wskazuje na brak możliwości zastosowania art. 30c – brak przedmiotu, którego dotyczyłby ten przepis.

Wnioskodawca jest zatem zdania, że w sytuacji, gdy zawieszona jest działalność a dana osoba nie uzyskała w roku podatkowym ani przychodu ani nie poniosła kosztu podatkowego pomimo zgłoszenia opodatkowania podatkiem liniowym – w ocenie Wnioskodawcy – może korzystać z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących
  • podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 powołanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 ustawy).

Ponadto, art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia wszystkich warunków określonych w stosownych przepisach.

Podkreślić należy, iż – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – wszelkie preferencje podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od listopada 2012 r. posiada zawieszoną działalność gospodarczą, w której wybraną formą opodatkowania dochodów była metoda liniowa. W 2013 r. dochody Wnioskodawcy pochodziły z umowy o pracę oraz z działalności wykonywanej osobiście. Od marca 2013 r. Wnioskodawca jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko i w związku z tym chciał rozliczać się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jako zeznanie roczne Wnioskodawca złożył formularz PIT-37 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz PIT-36L dotyczący zawieszonej działalności, w którym przychody i koszty równe były 0 zł, gdyż nie było żadnych zdarzeń gospodarczych.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo rozliczenia uzyskanych dochodów za 2013 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki wykluczającej jej zastosowanie wskazanej w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podleganie przepisom art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca, w związku z zawieszoną od listopada 2012 r. działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym nie osiągnął z tego tytułu żadnych przychodów i nie ponosił żadnych kosztów. Samo zawieszenie działalności, nie świadczy o jej likwidacji. Skoro Wnioskodawca nie zgłosił likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej i nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania stanowi to podstawę do przyjęcia, że w 2013 r. miały do niego zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
ILPB1/415-567/14-4/AMN | Interpretacja indywidualna

preferencyjne opodatkowanie dochodów
ITPB2/415-842/11/BK | Interpretacja indywidualna

zeznanie podatkowe
IBPBII/2/415-209/12/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.