IPTPB3/4511-406/15-5/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym?
IPTPB3/4511-406/15-5/KJinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, która jest wspólnikiem polskiej spółki komandytowej (dalej: „SpK”).

SpK rozpoczęła działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „SSE”), która będzie związana m.in. z produkcją płytek ceramicznych, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „Działalność Strefowa”).

Wnioskodawca prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą poza SSE, której przedmiotem jest doradztwo marketingowo-sprzedażowe, doradztwo strategiczne oraz doradztwo technologiczno-produkcyjne (dalej: „Działalność Doradcza”).

Wnioskodawca zakłada, że Działalność Strefowa SpK będzie zyskowna, jednak szereg wydatków jakie poniesie SpK w początkowym okresie Działalności Strefowej może przewyższyć wypracowane zyski. W efekcie Działalność Strefowa SpK może przynieść Wnioskodawcy stratę podatkową.

Obecnie Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza w sposób określony w ar.t 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19% (dalej: „Podatek Liniowy”). Niemniej jednak, w związku z Działalnością Strefową SpK, Wnioskodawca rozważa zmianę sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza na zasady określone w art. 27 ww. ustawy, tj. na zasady ogólne według skali progresywnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w przypadku, gdy do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. Działalności Strefowej oraz Działalności Doradczej, nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie innego przepisu tej ustawy, to czy Wnioskodawca w celu ustalenia dochodu lub straty ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza powinien uwzględniać wszystkie przychody i koszty, tj. bez wydzielania Działalności Strefowej...
  3. Czy w przypadku zrezygnowania przez Wnioskodawcę z opodatkowania dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym i opodatkowania ich na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, traktowany będzie jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy...
  4. Czy w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4, natomiast wniosek Wnioskodawcy w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy Jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ww. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższy przepis reguluje kwestię obniżania dochodu podatnika o stratę poniesioną przez niego w poprzednich latach. Niemniej jednak przepis ten zastrzega, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Jednocześnie art. 9 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy wskazuje na wyjątek od zasady rozliczania straty ze źródła przychodu stanowiąc, że art. 9 ust. 3 ww. ustawy nie ma zastosowania do strat ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

W przypadku Wnioskodawcy, dochodem wolnym od podatku dochodowego, o którym mowa w powyższym przepisie, byłby dochód Wnioskodawcy objęty zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych lub innego przepisu tej ustawy.

Niemniej jednak, wskazana powyżej okoliczność nie będzie zachodzić u Wnioskodawcy w czasie, gdy Jego dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej opodatkowane będą Podatkiem Liniowym. W konsekwencji należy uznać, że dochody Wnioskodawcy osiągnięte w tym okresie powinny być traktowane jak uzyskane z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, ograniczenie z art. 9 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy w czasie, gdy Jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą Podatkiem Liniowym. W konsekwencji nie ma żadnych przeszkód, aby ewentualna strata poniesiona przez Wnioskodawcę ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogła zostać rozliczona w sposób określony w art. 9 ust. 3 ww. ustawy.

W przypadku więc, gdy takie dochody Wnioskodawcy zostaną opodatkowane skalą progresywną na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do działalności gospodarczej Wnioskodawcy powinno mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy i jednoczesne ograniczenie z art. 9 ust. 3 a pkt 2 tej ustawy.

Niemniej jednak, w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieni sposób opodatkowania osiąganych dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza na skalę progresywną, na podstawie art. 27 ww. ustawy, to ewentualne straty z lat wcześniejszych, poniesione w czasie stosowania przez Wnioskodawcę Podatku Liniowego, niezależnie czy powstałe z Działalności Strefowej, czy też z Działalności Doradczej, będą mogły zostać rozliczone przez Wnioskodawcę w kolejnych latach z dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a pozostającym poza Działalnością Strefową.

Podobne wnioski płyną z analizy interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2013 r. (nr IBPBI/1/415-406/13/KB), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podzielił stanowisko, zgodnie z którym „jeżeli Wnioskodawczyni zdecyduje się, począwszy przykładowo od 2014 roku na opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wg skali progresywnej, na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, to ewentualne straty z lat wcześniejszych, poniesione w czasie stosowania stawki 19% (niezależnie czy powstałe z działalności strefowej a określonej w Zezwoleniu i wykonywanej na terenie SSE, czy też z działalności wykonywanej poza terenem SSE lub/i poza zakresem Zezwolenia) mogą zostać rozliczone z dochodem podlegającym opodatkowaniu (z działalności pozostającej poza zakresem Zezwolenia), wygenerowanym w powyższym przykładzie począwszy od 2014 r.”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy Jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
IPTPB3/4511-406/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IPTPB3/4511-406/15-3/KJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IBPP1/443-965/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.